Uchwała Nr XXII/126/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 - 2021

 

Na podstawie 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata       2013 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF wraz z uzasadnieniem.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

 

Objaśnienie

 

 

Zmiany w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 922.498 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną   kwotę 3.302 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.034.435 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142.498 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.302 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.492.455 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę 780.000 zł. Plan dochodów   majątkowych po zmianach wynosi 2.541.980 zł.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.810.017 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu    o łączną kwotę 890.821 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.809.324 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 545.037 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 549.841 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.813.450 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.264.980 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe   o kwotę   340.980 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.995.874 zł.

 

Wprowadzono do WPF poręczenie kredytu udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na lata 2013 – 2028 w łącznej kwocie 2.000.000 zł na realizację projektu „Poprawa i dostosowanie opieki zdrowotnej w Powiecie Sochaczewskim do trendów demograficzno – epidemiologicznych”. Udzielone poręczenie jest drugim udzielonym poręczeniem dla ZOZ „Sz.P” w Sochaczewie . Poręczenie nie wpłynie na zaplanowaną ogólną wartość wydatków bieżących w poszczególnych latach. Pokryte będzie ewentualnie kosztem zmniejszenia innych wydatków bieżących.

Łączne nakłady finansowe na pierwsze poręczenie kredytu udzielone przez j.s.t przyjęte na lata 2007 – 2032 to kwota 6.000.000 zł, suma limitów wydatków wynosi 4.680.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na drugie poręczenie udzielone przez j.s.t przyjęte na lata 2013 – 2028 to kwota 2.000.000 zł.

 

 

 

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

W związku ze zwiększeniem o kwotę 25.227zł środków w programie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie pn. „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” zwiększa się limit wydatków na rok 2013 do wysokości 189.400 zł.

Zwiększają się także Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na rok 2013 do wysokości 2.632.811 zł oraz Wydatki na przedsięwzięcia bieżące   na rok 2013 do wysokości 622.941 zł.


Załącznik Nr 1  wieloletnia_prognoza_finansowa_17.06.2013.pdf


Załącznik Nr 2 wykaz_przedsiewziec_do_wpf_17.06.2013.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 09:54:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 13:23:55
  • Liczba odsłon: 1267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441649]

przewiń do góry