2018
XXXII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 30 stycznia 2018 roku
Uchwała Nr XXXII/188/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXXII/189/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
Uchwała Nr XXXII/190/2018 w sprawie intencji podjęcia współpracy z Gminą Miasto Sochaczew i Gminą Sochaczew w przedmiocie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzura w Sochaczewie”
Uchwała Nr XXXII/191/2018 w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”
Uchwała Nr XXXII/192/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Uchwała Nr XXXII/193/2018 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 26 marca 2018 roku
Uchwała Nr XXXIV/194/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXXIV/195/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
Uchwała Nr XXXIV/196/2018 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku
Uchwała Nr XXXIV/197/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie  z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Uchwała Nr XXXIV/198/2018 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Sochaczewie
XXXV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 14 maja 2018 roku
Uchwała Nr XXXV/199/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXXV/200/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
Uchwała Nr XXXV/201/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,  nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość   
Uchwała Nr XXXV/202/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Uchwała Nr XXXV/203/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie  budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2019
Uchwała Nr XXXV/204/2018 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  w  Powiecie Sochaczewskim za 2017 rok  
Uchwała Nr XXXV/205/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
Uchwała Nr XXXV/206/2018 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
XXXVI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 czerwca 2018 roku
Uchwała Nr XXXV/207/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Uchwała Nr XXXVI/208/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XXXVI/209/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXXVI/210/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
Uchwała Nr XXXVI/211/2018 w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego w  sprawie  podziału  Województwa  Mazowieckiego  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  tych  okręgach  wyborczych  do  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego
Uchwała Nr XXXVI/212/2018 w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Uchwała Nr XXXVI/213/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Uchwała Nr XXXVI/214/2018 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie
Uchwała Nr XXXVI/215/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXXVI/216/2018 w sprawie wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego
XXXVII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 sierpnia 2018 roku
Uchwała Nr XXXVII/217/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXXVII/218/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
Uchwała Nr XXXVII/219/2018 w sprawie przekazania skargi
Uchwała Nr XXXVII/220/2018 w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Uchwała Nr XXXVII/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku
Uchwała Nr XXXVII/222/2018 w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim  na lata 2018-2020
Uchwała Nr XXXVII/223/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – nowoczesne metody wsparcia uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie”, współfinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 5 października 2018 roku
Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Uchwała Nr XXXVIII/228/2018  w  sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sochaczewskiego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-02 13:58:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 14:42:54
  • Liczba odsłon: 1812
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459983]

przewiń do góry