XXXIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie             29 stycznia 2009r.

 

 

Protokół Nr XXXIII/ 2009

 

 

z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 29 stycznia 2009 r. o godz. 1200

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      XXX sesji budżetowej;

b)      XXXI sesji;

c)      XXXII sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)       zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego;

c)        zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego;

d)       rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

e)        wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

f)         wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

g)       wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.       Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2008 roku.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Protokół Nr XXXIII / 2009

 

z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 29. 01. 2009 r. o godz. 12 00

 

              W obradach XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 29. 01. 2009r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 16 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli Radni: Jan Łopata, Janusz Ciura.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny Jan Kraśniewski i Radny Wojciech Zbytniewski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                             Piotr Osiecki

      Sekretarz  Starostwa                                                                                        Zofia Romanowska Skarbnik   Starostwa                                                                                                          Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                                  Grażyna Błaszczyk

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                                Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie              Dorota Klawenek

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                                       Joanna Kamińska

Kierownik POIK                                                                                          Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                                  Julia Jakubowska

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                                         Adam Radożycki

Dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza                                                                  Urszula Opasiak

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa

 i Ochrony Środowiska                                                                                    Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                              Marcin Podsędek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                           Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                                   Bogusław Marcinkowski

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                     Tadeusz Wachowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                           Zbigniew Madej

Członek Zarządu MIR                                                                                  Tadeusz Szymańczak

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                              Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXIII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 16 Radnych.

Spóźnienie zgłosił Radny J. Ciura.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny Jan Kraśniewski i Radny Wojciech Zbytniewski. Usprawiedliwienie Radnego J. Kraśniewskiego i Radnego W. Zbytniewskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3 i 4.

Usprawiedliwienie Radnego A. Papierowskiego – Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXXIII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.       Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXIII Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:

a)      XXX sesji budżetowej;

b)      XXXI sesji;

c)      XXXII sesji.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)      zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego;

c)      zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego;

d)      rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

e)      wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

f)       wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

g)      wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2008 roku.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3 a)                Przyjęcie protokołu z XXX sesji budżetowej

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXX sesji budżetowej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXX sesji budżetowej Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXX sesji budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Ad pkt 3 b)                Przyjęcie protokołu z XXXI sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad pkt 3 c)                Przyjęcie protokołu z XXXII sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad pkt 4a)                 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady  Powiatu Halinie Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.650.000zł. Są to środki, które powiat otrzymał na dwa zadania inwestycyjne w roku 2008 ale w związku z tym, że środki te nie mogły być wykorzystane, Zarząd Powiatu zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie tych środków, jako środki niewygasające i o przesunięcie realizacji zadań na rok 2009.

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego środki te zostały ujęte w uchwale  jako środki niewygasające a my przejmujemy te środki po stronie dochodów i wydatków w naszym budżecie.

Kwota 1.500.000zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch mostów w ciągu ul. Młynarskiej” a kwota 150.000zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i adaptacja ZSS w Erminowie”.

W projekcie uchwały w załączniku Nr 3 (inwestycyjnym) proponuje się zmianę nazwy zadania poz. 9, której proponuje się następujące brzmienie: „ Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Młynarskiej”. 

W projekcie uchwały zostały również urealnione rachunki dochodów własnych na początek i na koniec roku obrotowego w jednostkach powiatowych oraz w „Planie finansowym PFOŚiGW”  i w „Planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja opiniowała powyższy projekt uchwały w części dotyczącej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” i po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wyraża opinię jednogłośnie, pozytywną.

Komisja wyraża zadowolenie, że są pieniądze na przebudowę obiektów mostowych w ciągu ul. Młynarskiej.  .

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż przeczytał w Internecie, że w sprawie tej ogłoszony został przetarg a jeżeli wszystko szczęśliwie się ułoży, to mieszkańcy Chodakowa doczekają się długo oczekiwanego mostu.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Na sesję przybył Radny Jan Łopata. Rada obraduje w 17 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     17 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4b)             Uchwała w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi                                   własność Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefanowi Grefkowiczowi w celu uzasadnienia proponowanego projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz poinformował, iż proponowana uchwała znalazła się w programie obrad m.in. dlatego, aby dostosować ją do obowiązujących przepisów. Rada Powiatu uchwalała, co prawda uchwałę o zasadach gospodarowania nieruchomościami w 2005 roku ale przepisy w między czasie ulegały zmianie.

Proponowana uchwała, to dostosowanie zasad do aktualnych przepisów. Poprzednia uchwała zawierała zasady gospodarowania mieniem powiatu sochaczewskiego, gdzie był rozdział mówiący o zasadach gospodarowania środkami trwałymi szpitala jak również był rozdział odnoszący się do lokali mieszkalnych. Aby uchwały były bardziej czytelne i łatwiej się nimi pracowało, przedstawia się propozycję rozdzielenia tematycznie tych uchwał. Jedna uchwała o zasadach gospodarowania środkami trwałymi już została podjęta przez Radę na jednej z wcześniejszych sesji a obecnie proponuje się dwie kolejne.

W proponowanej uchwale chcę zwrócić uwagę na zbywanie i nabywanie nieruchomości, gdzie na ogół czynione jest to w drodze przetargu i wyceny przez rzeczoznawcę. Tak to jest  również ujęte w propozycji tej uchwały. Zarząd Powiatu proponuje, aby Rada Powiatu wyrażała zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości określając kwotę graniczną 2.500.000 zł. Jeśli wartość nabywanej lub zbywanej nieruchomości przekroczy tę kwotę, to Zarząd będzie się zwracał do Rady Powiatu o wyrażenie zgody.

W przypadku uchwały o sprzedaży lokali zawarte są w niej zasady ale również jest punkt mówiący, że w przypadku bonifikaty, Rada Powiatu będzie podejmowała stosowną uchwałę  o określeniu wysokości tej bonifikaty.

Zostały również opracowane i przedstawione w projekcie uchwały zasady wynajmowania bądź wydzierżawiania nieruchomości. Podstawową zasadą jest tu określenie wartości nieruchomości, której wynajmowanie lub wydzierżawienie następuje wskutek przetargu. Zgoda Rady Powiatu wymagana jest w sytuacji takiej, gdy - była już podpisywana umowa  i nie przekroczyła ona okresu dłuższego niż trzy lata a jednostka zwraca się o przedłużenie tej umowy i przy takim właśnie przedłużaniu odbywa się to w trybie bezprzetargowym ale przy zgodzie Rady.

Proponuje się również, aby zgody Rady Powiatu wymagała sytuacja, kiedy nieruchomość będzie obciążana hipoteką.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefana Grefkowicza, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, przytoczył  treść art. 12 pkt 8 lit a) Ustawy o samorządzie powiatowym, brzmiący następująco: „art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: pkt 8 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: lit. a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej” a następnie stwierdził, iż będąc na sesjach: Rady Gminy Sochaczew czy na sesjach Rady Miejskiej zauważył, że tam o zbywaniu wszystkich nieruchomości decyduje Rada. Nie widzę potrzeby jeśli jest to zgodne z prawem, aby decydował o tym tylko Zarząd. Tych nieruchomości mamy niewiele i jeśli wyznaczamy kwotę 2.500.000 zł, to nie wiem czy któraś z tych nieruchomości, które będą zbywane ma większą wartość.  Tak naprawdę, my nie będziemy mieli nic do powiedzenia. My tylko w pewnym momencie dowiemy się z prac Zarządu, że któraś nieruchomość została sprzedana. Uważam, że to Rada powinna decydować o tym. My nie mamy aż tak dużo nieruchomości.  Przeglądałem strony internetowe  powiatów i tylko w jednym powiecie znalazłem takie pełnomocnictwo ale uprawniające Zarząd do sprzedania nieruchomości do 100.000zł. Uchwalając tę decyzję nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Nie wiem, czy jako Rada tylko od tego tu jesteśmy, czy mamy być dodatkiem do Zarządu, pozostawiam to pod rozwagę Państwa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Do wypowiedzi Radnego T. Głuchowskiego odniósł się Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz stwierdzając, iż Radny przytoczył art. 12 Ustawy, ale nie doczytał do końca. Art. 12 pkt 8 lit a) dalej brzmi: „uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie  zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu”. Jeżeli w samorządach nie są określone takie uchwały, które określają zasady gospodarowania to każdy zamiar musi być rozpatrzony przez radę. My w 2005 roku określiliśmy zasady i jest to w naszym przypadku zgodne z prawem. Zarządca zaproponował kwotę graniczną 2.500.000zł i chcę przypomnieć, że w poprzedniej uchwale żadna taka kwota nie była określona.

 

 

 

 

 

 

Głos zabrał Radny T Głuchowski stwierdził, iż z tego wynika, że my nie musimy przyjmować takiej kwoty i zaproponował w § 6 projektu uchwały następującą poprawkę:

- § 6 pkt 1) „nabycia nieruchomości”;

- § 6 pkt 2)„zbycia nieruchomości” bez dalszej treści w obydwu punktach brzmiącej „której wartość przekracza kwotę 2.500.000,-zł”. Tę dalszą treść zaproponował wykreślić.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek powyższą propozycję Radnego T. Głuchowskiego przyjął jako zgłoszoną poprawkę do projektu uchwały.

 

Głos zabrał Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz stwierdził, iż propozycja Radnego T. Głuchowskiego sprowadza się do tego, że podejmując taką uchwałę, każde zbycia czy nabycie, nawet za 10zł będzie wymagało zasad Rady. Bez określenia kwot, tak naprawdę nie ma zasad i proponowana uchwała staje się bezprzedmiotowa.  

                         

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu, który stwierdził, że obawy Radnego Głuchowskiego są po części nieuzasadnione. Musimy pamiętać, że Zarząd generalnie musi realizować corocznie podstawowy dokument, jakim jest uchwała budżetowa. Nie wyobrażajmy sobie, że Zarząd bez zgody Rady przemyci  środki finansowe zbędne do nabycia nieruchomości o wartości 1.000.000zł. Wszystkie takie decyzje są poprzedzone uchwałami budżetowymi i w związku z tym, nie ma obawy, że Zarząd będzie w nieograniczony sposób korzystał z samorządowych środków finansowych. Dyrektor Grefkowicz powiedział, ze jeśli propozycja Radnego zostałaby przyjęta to  proponowana uchwała jest nieaktualna. Zasady byłyby wówczas takie, że jakiekolwiek zbycie czy nabycie, każdorazowo wprowadzamy pod obrady sesji. Nie byłoby sensu opracowywać proponowanych zasad w uchwale.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej U. Pawlak, która zapytała Wicestarosty P. Osieckiego, który powiedział, że Zarząd realizuje coroczny budżet i nie ma możliwości, aby jeden milion złoty został nieodpowiedzialnie rozdysponowany.

Rada jest organem nadzorczym a jeśli Rada zostanie postawiona w takiej sytuacji, że nieruchomość została sprzedana za milion złotych. Proszę mi wyjaśnić, jakie czynności jako organ nadzorczy możemy podjąć uznając, że to była niepotrzebna decyzja. Co można w takiej sytuacji zrobić? Tak to stajemy przed faktem dokonanym i stało się.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu, nadmienił, iż Komisja opiniując projekt uchwały zadała podobne pytanie obecnemu na posiedzeniu Wicestaroście P. Osieckiemu. Padła  odpowiedź stanowcza, jeśli chodzi o gospodarność i sposób gospodarowania w związku z czym Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

To,  na co zwraca uwagę Radny ma jakiś sens i wyjściem mógłbybyć kompromis z proponowanej kwoty. Nie jestem za tym, aby o zakup za 500 czy 1000zł  pytać Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Na sesję przybył Radny Janusz Ciura. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek propozycję poprawki zgłoszoną przez Radnego T. Głuchowskiego, która brzmi: w § 6 projektu uchwały pozostawić w pkt 1) następującą treść „nabycia nieruchomości”, i w pkt 2) „zbycia nieruchomości” a wykreślić dalszą treść, jednakową w obydwu punktach  brzmiącą „której wartość przekracza kwotę 2.500.000,-zł” poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     2 Radnych

"Przeciw"                                        12 Radnych

"Wstrzymało się"                              4 Radnych

 

Poprawka nie została przyjęta w następującym głosowaniu: „Za”  - 2 głosy, „Przeciw|” – 12 głosów i „Wstrzymało się” – 2 głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     14 Radnych

"Przeciw"                                              2 Radnych

"Wstrzymało się"                                  2 Radnych

 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „Za”, 2 głosami „Przeciwnymi" i  2 głosami „Wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt. 4c)              Uchwała w sprawie  zasad wynajmowania lokali mieszkalnych                                   stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefanowi Grefkowiczowi w celu uzasadnienia proponowanego projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz poinformował, iż proponowana uchwała została przygotowana z takich samych powodów jak poprzednia uchwała.

Projekt uchwały przedstawia preferencje jakimi powinien się kierować Zarząd rozpatrując podania o przydział lokalu. Określa on zasady określania stawek oraz czynniki obniżające lub podwyższające tę stawkę. Jedną z ważniejszych zasad w proponowanej  uchwale, to określenie stawki czynszu za 1m2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, którą ustala Zarząd Powiatu w formie uchwały, na podstawie stawek tego czynszu stosowanej przez gminę, na terenie, której znajduje się lokal wchodzący w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego, z uwzględnieniem czynników wpływających na obniżenie lub podwyższenie stawki tego czynszu.

Projekt przedstawia zasady dostosowane do obowiązujących przepisów

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajmowała się projektem uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego i zaopiniowała go pozytywnie.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż omawiany projekt uchwały z wcześniej podjętą uchwałą są ze sobą trochę związane toteż zabiorę głos nie czekając do spraw różnych i odniosę się do poprzedniej uchwały. Panie Starosto pierwszy raz od dwóch lat, Radny zgłosił poprawkę. Dotyczyła ona kwoty 2.500.000zł. Ja dwa lata temu z tego miejsca apelowałem, abyśmy politykę  zostawili na boku. Co stało na przeszkodzie, aby np. wyjść naprzeciw Radnemu i z 2.500.000zł, zejść na 2.400.000zł czy 1.800.000zł lub 1.900.000zł. Uważam, że głosowanie było czysto polityczne i trochę przypomina mi to przeszłość. Jestem bardzo niezadowolony z tego powodu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                            -------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

Ad. pkt. 4d)             Uchwała w sprawie  rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy                                   zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i  sposobu ich                                   przyznawania

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanego projektu uchwały.

 

Wicestarosta Piotr Osiecki poinformował, iż niniejsza uchwała ma na celu ujednolicenie warunków, jakie muszą być spełnione przy udzieleniu pomocy zdrowotnej. Przyznawanie świadczeń jest zgodne z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.  Proponowana uchwała określa, kiedy się udziela pomocy zdrowotnej, co wpływa na wysokość świadczenia i jakie dokumenty należy przedstawić, aby taką pomoc otrzymać. Ta uchwała w żaden sposób nie ogranicza uprawnień dyrektorów szkoły, gdyż to oni zarządzają środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i podejmują decyzję o przyznaniu pomocy i jej wysokości.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja powyższy projekt uznaje za jak najbardziej zasadny, tak aby we wszystkich szkołach obowiązywały te same zasady pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i  sposobu ich  przyznawania poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                            -------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Ad. pkt. 4e)    Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż projekty uchwał proponowane w punkcie 4e), 4f) i 4g) są w swoich założeniach bardzo podobne, zatem proponuję, aby uzasadnienia proponowanych uchwał oraz wyrażenia opinii Komisji dokonano w trakcie obecnego punktu obrad a dyskusja odbędzie się oddzielnie dla każdego z projektów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek powyższą propozycję poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Rada wyraziła zgodę na propozycję uzasadnienia trzech kolejnych projektów uchwał i jednoczesne wyrażenie opinii w następującym głosowaniu: 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”..

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanych trzech projektów uchwał.

 

Wicestarosta Piotr Osiecki poinformował, iż z prawdziwą przyjemnością uzasadnia te projekty uchwał, gdyż są one wynikiem aktywności naszych dyrektorów i naszego środowiska jak również Powiatowego Zespołu Edukacji.

Wielokrotnie informowaliśmy, że takie wnioski zostały złożone w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  i trzy wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Są to wnioski dotyczące: ZS CKP w Sochaczewie, ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie i wniosek złożony przez Powiatowy Zespół Edukacji, który obejmuje wszystkie szkoły zawodowe prowadzone przez powiat sochaczewski. Jeśli chodzi o wartość  tych trzech wniosków to wynosi ona 1.442.506zł  a dofinansowanie wynosiło będzie 1.255.000zł. Każdy z wniosków zawiera poszczególne działania.

W  ZS CKP w Sochaczewie obejmują one: kursy i zakup pomocy dydaktycznych. W ramach tego projektu przewidziany jest udział partnera – Sarens Polska Sp. z o.o., który będzie pełnił rolę instytucji wspierającej.

Wniosek złożony przez PZE  obejmuje wszystkie szkoły zawodowe i jest on skierowany dla uczniów:

- z problemami w nauce, wymagających wzmocnienia w przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia oraz w funkcjonowaniu w grupie społecznej;

- zdolnych, aby jeszcze lepiej przygotować ich do egzaminu maturalnego;

- wszystkich uczniów w celu przygotowania ich do egzaminu zawodowego.

Wniosek będzie wspierany m.in. zakupami pomocy dydaktycznych i ciekawymi rozwiązaniami praktycznej nauki zawodu.

Kolejny wniosek złożony przez ZS im. J. Iwaszkiewicza dofinansowany będzie na kwotę 435.558,40zł. Skierowany jest on do uczniów szkół zawodowych, obejmujący zarówno zakup pomocy dydaktycznych jak i zorganizowanie warsztatów  szkoleniowych z przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego oraz wyjazdy na zajęcia w wyższych uczelniach.

Chcę raz jeszcze podkreślić wielkie zaangażowanie dyrektorów szkół i pracowników naszych jednostek oświatowych. Mieli oni pierwszy raz do czynienia z takimi aplikacjami a ZS im. J. Iwaszkiewicza  przygotował wniosek w 100% autorski. Dobrze, że staramy się te środki pozyskiwać.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja wszystkie trzy projekty zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

Pan Wicestarosta szczegółowo uzasadnił projekty uchwał a Komisja na swym posiedzeniu wyraziła zadowolenie z pozyskania dość dużych środków zewnętrznych, które pomogą w kształceniu naszej młodzieży. Komisja również wyraża zadowolenie i składa podziękowania dla dyrektorów szkół i PZE za pracę przy pozyskiwaniu środków.  Szkoda, że nie wszystkie złożone wnioski uzyskały akceptację, szczególnie ten z zakresu kształcenia ustawicznego, bo na takie działania środki zewnętrzne by się przydały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Głos zabrał Radny W. Domagalski, który stwierdził, że z punktu widzenia Radnego powinniśmy się cieszyć z pozyskanych środków, dzięki którym w szkołach zostanie wzbogacona oferta.

Niemniej z punktu przedsiębiorcy, ja prowadzę działalność od 25 lat i widzę, że nasze szkolnictwo nie produkuje pracowników, których można bezpośrednio po skończeniu szkoły postawić na danym stanowisku pracy.  Z czego to się bierze? Przy okazji dzisiejszej dyskusji widzimy, że nowoczesne technologie, dostęp do nich i właściwe kształcenie wymaga praktyk zawodowych w dużych zakładach pracy. Naszym nieszczęściem, w małym powiecie jest fakt, że my takich firm nie mamy. Ja jestem absolwentem technikum zawodowego i odbywałem praktyki w dużym zakładzie pracy. Nauki praktyczne w latach siedemdziesiątych polegały na tym, że np. nasza szkoła prawie nie posiadała pracowni. Przez cztery dni pobieraliśmy naukę w szkole a piątego dnia na terenie Petrochemii, przez całe pięć lat mieliśmy z inżynierami zajęcia praktyczne na obiektach. Natomiast w soboty mieliśmy (na podstawie podpisanej umowy z Politechniką Warszawską Filia w Płocku) zajęcia z elektroniki i automatyki przemysłowej. Dzięki temu poznawaliśmy najnowocześniejsze technologie, wszystkie zawody i kształcenie, to dawało przygotowanie zawodowe. W tej chwili mając tylko pracownie a nie mając partnerów kształcimy młodzież, która dopiero wchodząc w życie zawodowe uczy się zawodu. Niemniej należy się cieszyć z pozyskanych środków, dzięki którym dodatkowo czegoś nauczymy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                            -------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

 

Ad. pkt. 4f)    Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, że uzasadnienie i opinia Komisji zostały przedstawione w pkt 4e) a następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                            -------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4g)              Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż uzasadnienie i opinia Komisji zostały przedstawione w pkt 4e) a następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                            -------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 minutową przerwę od godz. 1325 do godz. 1335.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5.       Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2008 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż wszystkie stałe Komisje przygotowały sprawozdania ze swojej pracy w 2008 roku, za co wszystkim Komisjom i ich Przewodniczącym serdecznie dziękuję.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż wszyscy Radni otrzymali sprawozdania na piśmie, dlatego też zaproponował, aby nie przedstawić ich na sesji. Przewodniczący stwierdził, iż jeśli nie będzie głosów sprzeciwu, to przyjmuję swoją propozycję za przyjętą.

 

Głosów sprzeciwu nie zgłoszono. Propozycja, aby nie odczytywać sprawozdań została przyjęta przez Radę.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował, aby sprawozdania stałych Komisji przyjąć w jednym głosowaniu. Nadmienił, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to przejdzie do procedury głosowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań z pracy następujących stałych Komisji Rady Powiatu za 2008 rok:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                  --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu za 2008 rok zostały przyjęte 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Sprawozdania  w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

 

 

 

Ad. pkt 6.                  Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualne jej uzupełnienie.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, ale obecnie uzupełnię pkt 3  tej informacji;

- budowa przepraw mostowych znajduje się w ciągu ul. Młynarskiej a nie Mostowej, jak napisano pomyłkowo.

- Oprócz tego chcę poinformować, iż na tę inwestycję ogłoszony został w dniu 21.01.br. przetarg  a w dniu 11.02.br. odbędzie się otwarcie ofert. Do dnia wczorajszego (bo taki był termin), nie zgłoszono żadnej skargi  ani zastrzeżenia do przetargu.

- Zarząd Powiatu zajął się wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Sochaczewie w sprawie  dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 90.000zł, którego ogólny koszt ma wynosić ok. 800.000zł. Zarząd zaopiniował ten wniosek negatywnie ze względu na fakt, że  tegoroczny budżet jest obciążony wieloma kosztownymi inwestycjami takimi jak DPS w Młodzieszynie , ZSS w Erminowie i przeprawa mostowa w Chodakowie.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 14.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczyłem w:

- konferencji regionalnej „ Efektywna praca rady gminy, powiatu, sejmiku w Warszawie zorganizowanej przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”;

- w zbiórce ulicznej na rzecz XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy MOK w Sochaczewie wraz z innymi Radnymi;

Do Rady Powiatu wpłynęło wystąpienie pokontrolne z Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie, z którym zapoznam Państwa.

Przewodniczący odczytał treść wystąpienia – wystąpienie w załączeniu – Załącznik Nr 15.

Do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło również pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, które przekazałem do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący odczytał treść pisma- pismo w załączeniu – Załącznik Nr 16.

W poprzednim punkcie porządku obrad Pan Starosta przedstawił Państwu informację o decyzji Zarządu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego Rady wpłynęła w dniu 21.01.2009r. pisemna interpelacja grupy Radnych następującej treści.

Przewodniczący odczytał treść złożonej interpelacji. Interpelacja w załączeniu – Załącznik Nr 17.

Interpelację grupy Radnych Rady Powiatu z dnia 19 stycznia 2009 roku,  zgodnie z § 19 Statutu Powiatu Sochaczewskiego i § 31 Regulaminu Rady Powiatu w Sochaczewie przekazałem Panu Staroście Tedeuszowi Korysiowi celem udzielenia odpowiedzi.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w dniu dzisiejszym przed sesją otrzymał odpowiedź na interpelację następującej treści – odpowiedź w załączeniu Załącznik Nr 18.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w sprawie przedstawionej interpelacji oraz zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić inne interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski nadmienił, iż pod interpelacją podpisały się osoby, które są lub byli pracodawcami a nawet tworzyli prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Ci Radni znają przepisy prawa i nikt Panu w kompetencje nie wchodzi. Nas nie interesuje czy dyrektorem był Kowalski, Szewczyk czy Głuchowski. Nas interesuje sposób postępowania z ludźmi, ja nie chcę wracać do przeszłości, ale nie jest to czymś nowym. Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem, ja Pana Starostę znam nie od dzisiaj ale po podejściu do wcześniej złożonej przez Radnego poprawki wiedziałem, że tak będzie.

Zaczynamy Panie Starosto działać w Radzie politycznie. My doskonale wiemy, że Pani pełniąca obowiązki dyrektora, jest świetnym fachowcem i jesteśmy pełni uznania dla Pani Dybiec, która jest cenioną osobą. Dziwię się, że tutaj szuka się jakichkolwiek oszczędności, rezygnując ze stanowiska zastępcy dyrektora, którą to funkcję wykonywała Pani K. Dybiec.  Jak możemy czuć się spokojnie, kiedy w dniu 30.12.2008r. jesteśmy tutaj na sesji, składamy sobie życzenia noworoczne jest również dyrektor R. Szewczyk i wszystko jest w porządku, wszyscy są zadowoleni i uśmiechnięci a w dniu 31.12.2008r. na koniec dnia, robi się prezent noworoczny człowiekowi, który zaangażował się w ten Wydział, ja nie wchodzę w kompetencje merytoryczne, bo to nie jest sprawa Radnego, nam chodzi o sposób. To co Pan stwierdził w ostatnim zdaniu, że nie złamał Pan prawa to jeszcze zobaczymy. Proszę Państwa przeczytam pewien wyrok, choć miałem tego nie robić cyt. „samorządy nie mogą obchodzić wymagań kwalifikacyjnych stosując formułę pełniący obowiązki”, uznał tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, oraz cyt. „bezwzględny jest również obowiązek obsadzania kierowniczych stanowisk urzędniczych w trybie konkursu”, ale osoba, która pełni obowiązki powinna spełniać również kwalifikacje, jakie musi spełniać dyrektor pochodzący z konkursu. Ja nie reprezentuję tu grupy Radnych, mówię sam za siebie i uważam, że po tej odpowiedzi, takiej kontrowersyjnej i na tym Panie Starosto, nie poprzestanę. Odpowiedź powinna być trochę inna. Ja nie zabierałbym głosu, kiedy po pierwszych 3 miesiącach Pan nie nawiązałby dalej umowy o pracę, bo się człowiek nie sprawdza i jako pracodawca mamy takie prawo. Natomiast dawanie kolejnych 3 miesięcy, to uważam za duży nietakt wobec tej osoby, która została powołana na to stanowisko. Myślę, że zabiorę dzisiaj jeszcze głos, poczekam jaka będzie odpowiedź na moje wątpliwości. Ja jestem kolejny raz na dzisiejszej sesji bardzo niezadowolony i widzę, że rzeczywiście działamy politycznie a nie samorządowo, merytorycznie. Ja mogę domniemać dlaczego ten Pan tutaj nie pasuje ale pozostawię to na później.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu R. Ambroziakowi.

 

Radny R. Ambroziak zapytał Radnego M. Głuchowskiego, kim jest dla Pana, Panie Głuchowski, Robert Szewczyk.

 

Radny M. Głuchowski odpowiedział, nie wiem Panie Ambroziak o co Panu chodzi, co to znaczy, kim jest dla mnie Pan Szewczyk. Idę jutro wstemplować go do dowodu osobistego,  nie wiem o co chodzi. Proszę doprecyzować pytanie, to na nie odpowiem. Podejrzewam, że  ma Pan błędne informacje, że jest to moja rodzina, taka to jest moja rodzina jak i Pan, Panie Ambroziak.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Starosta T. Koryś stwierdził, iż nie bardzo dopatruje się tu polityki. To jest jedno stwierdzenie. A w tej konkretnej sprawie dotyczącej interpelacji, to fakt zatrudnienia na 3 miesiące a następnie na kolejne 3 miesiące był stosowany w każdym przypadku. Taka była procedura zatrudniania na stanowiska dyrektorów Wydziałów  i na stanowiska jednostek podległych Starostwu. Jeżeli chodzi o sprawy personalne i kadrowe, to chciałbym prosić, aby ten temat pozostawić mojej osobie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu, który zapytał na jaki okres, Pani dostała powierzenie obowiązków, bo o ile wiem, to musi to być na czas określony i zapytał, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora tego Wydziału. To, że można zatrudniać 2 razy po 3 miesiące, to nie jest tak we wszystkich placówkach, Panie Starosto ja  zatrudniam kilka osób w jednostce samorządowej i wcale nas to nie upoważnia, abyśmy tych ludzi  w jakiś sposób poniżali i stresowali. Ja kilkakrotnie musiałem startować w takim konkursie i nie należy to do przyjemności. Wystartowałem, przed szanownym gremium, ale startuje się w perspektywie, że stanowisko zostanie powierzone,  co najmniej na pięć lat i dlatego się startuje.

Natomiast tak jak powiedziałem, jest to stres a do tego jak może sprawdzić się dana osoba na stanowisku, skoro pracuje na tym stanowisku 3 miesiące a przedstawiła program na kilka lat. Jak można nie widzieć wizji jakiegoś zakładu czy wydziału, tylko tak krótkowzrocznie  Panie Starosto, że po pół roku zmienił Pan zdanie, że tam nie potrzebny jest dyrektor i wicedyrektor. Sytuacja jest taka, jest pełniący obowiązki dyrektora, dużo zdrowia życzę tej Pani, ale  jeśli zachoruje, to co Pan wtedy zrobi, powoła pełniącego czy kogoś tam. Jest to b. dziwna sytuacja. Przy pewnych zmianach jakie się szykują w Starostwie, dyrektor będzie ciągle na wyjazdach, w terenie czy w Warszawie i powinna być druga osoba. Może przyjrzeć się tym oszczędnościom w innych Wydziałach, gdzie jest przeładowanie i są zbędne etaty.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Starosta T. Koryś nadmienił, iż w poprzedniej wypowiedzi się określił, że prosi o pozostawienie w jego kompetencji spraw personalnych i kadrowych. Przyjrzymy się sytuacji i podejmiemy decyzje w stosownym czasie.

Natomiast Pani Dybiec ma powierzenie na czas nieokreślony.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu, który stwierdził, iż od strony formalnej jest Pan w porządku Panie Starosto. Tylko jest pytanie czy od strony ludzkiej jest Pan zadowolony z tego powodu. Są osoby, związane z Radą, które testowały na sobie podobne przykre sytuacje.

Ja na sobie również testowałem taki fakt, kiedy byłem dyrektorem szkoły a później musiałem pracować w tej szkole jako nauczyciel. Nie do pozazdroszczenia jest taka sytuacja. Tutaj nikt nie wchodzi w kompetencje kadrowe ale Pan jako Starosta podlega pewnej ocenie. Organem stanowiącym jest Rada i my jako Radni mamy prawo pytać o sprawy, nie wnikając w Pana kompetencje odnośnie zatrudniania i dobierania sobie kadry. Proszę jednak stosować jedną miarę dla wszystkich. Nie tak, że w jednym Wydziale daje się na 3 miesiące i następnie na 3 miesiące a w innym na 3 miesiące a następnie już na czas nieokreślony. W tym wszystkim o to właśnie chodzi. Ja nie chcę tu politykować, bo mógłbym powiedzieć tu fakty, które byłyby przykre, nie dla mnie oczywiście. Uważam, że idziemy w złym kierunku. Na dzisiejszej sesji zaczęliście Państwo głosować poprawkę politycznie i przypomina mi to, niedobre tradycje jednej z poprzednich  kadencji Rady Powiatu, bo do niczego dobrego nie prowadzimy.  

A jeżeli już zaczynamy, Panie Głuchowski a kto to jest dla Pana, Pan Szewczyk, to kochani!. Można zapytać, ale jaka forma, ja bym spytał Pana, Panie Rysiu, kim jest dla Pana, bo tacy jesteśmy, o tych faktach rozmawiamy, zapytanie Panie Głuchowski jest takie b. niskie. Więcej nie zabieram na tę okoliczność głosu, na temat tego Wydziału, życzę Panu Staroście samych sukcesów w pracy z tym Wydziałem, myślę, że będzie b. dobrze zorganizowany a ludzie będą zadowoleni.

Spytam jeszcze choć nie wiem czy otrzymam odpowiedź, czy prawdą jest, że w obronie tego Pana wpłynęły jakieś pisma, tak słyszałem, że w obronie miała wystąpić grupa transportowców, ktoś z kierowców ze mną tak rozmawiał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu, który odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczącego upolitycznienia pewnych głosowań. Ze zdziwieniem słyszę te słowa, bo takie podejrzenie, to ja mógłbym odnieść Panie Przewodniczący, ponieważ będąc na posiedzeniu Komisji o godz. 1115  widziałem, że uchwały, które uzasadniał dyrektor Wydziału, jednogłośnie pozytywnie 5 członków Komisji zaopiniowało, bez złożenia żadnych uwag i sugestii. A okazało się, że  godzinę później z tych 5 członków Komisji 3 członków zmieniło zdanie. W żaden sposób tego nie odnosimy, że przez tę godzinę zaczęła działać polityka. W związku z tym proszę nie sugerować w drugą stronę, że jeśli demokratyczna większość ma inne zdanie niż wnioskodawca, to zaraz włączamy system polityczny.

 

Radny M. Głuchowski stwierdził, iż odnosi wrażenie, że Pan Wicestarosta nie słucha i nie patrzy na to, co jest na sesji. Ja głosowałem za przyjęciem tego projektu uchwały. Głosowana była poprawka i nie zagłosowałem za tą poprawką. Nie zamierzam tłumaczyć się z głosowań ale w tym głosowaniu ja wstrzymałem się od głosu. Jestem osobą konsekwentną. Na Komisji głosowałem „za”, podkreśliłem w swojej wypowiedzi, że była dyskusja wokół tego i po wysłuchaniu informacji nam to wystarczyło. Dlatego też projekt uchwały głosowałem „za”. Nie zamierzam się tu tłumaczyć za swoje głosowanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne zapytania i interpelacje.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.                             Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy odnośnie wniosków i oświadczeń radnych.

 

 

Głosów nie stwierdzono. 

 

 

Ad . pkt 10.                           Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski nadmienił odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących dwóch inwestycji i dwóch przetargów, jedna specyfikacja zawiera m.in. warunki – cyt. „wykonawca oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniej niż 5mln.zł”  i drugi warunek cyt.” zabezpieczenie w wysokości 10%”, co mnie bardzo zdziwiło, gdyż akurat w mojej szkole odbywa się dość poważna inwestycja i mam skalę porównawczą.

Radny stwierdził, iż nie rozumie tego ograniczania, że wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał inwestycję za 5 mln.zł.  Proszę Państwa na terenie naszego powiatu inwestycji powyżej pięciu milionów złotych w ostatnich latach chyba nie było. Może nie wiem o wszystkich. Moim zdaniem w tym przypadku zamyka się możliwość wzięcia udziału w przetargach na wykonanie tych robót naszym lokalnym firmom. Radny zapytał, jeśli np. koszt budowy sali gimnastycznej wynosi 3,6mln.zł, to ta firma nie będzie w stanie pobudować Domu Pomocy Społecznej? Do mnie jakoś to nie dociera. Chcę wiedzieć czym Zarząd kieruje się stawiając takie warunki?

Drugie pytanie dotyczy powoływania inspektorów nadzoru budowlanego. W jaki sposób są oni powoływani?

 

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz, który  na pierwsze pytanie poinformował, iż:

- kwota 5 mln.zł, jako kwota graniczna dopuszczająca wykonawców do wzięcia udziału w tym przetargu,  to ogólnodostępna praktyka. Ustawa prawo zamówień publicznych podlega ciągłym modyfikacjom i często się zmienia. Wcześniej zamawiający mógł stosować różne kryteria przy ocenie ofert i oferentów. W wyniku zmian na dzień dzisiejszy możemy stosować jedno kryterium, jakim jest cena. Pozostałe inne kryteria są zaskarżane, gdyż kryterium musi być wymierne i wyliczane algorytmem. Nam zależy, aby te inwestycje były wykonane w sposób solidny i aby miały odpowiedni potencjał, abyśmy mieli dotrzymane terminy (mamy doświadczenie, zdarzało się różnie, niemniej doprowadzaliśmy do tego, aby prace były wykonane należycie i starannie). Ustawa daje możliwość stawiania warunków granicznych wykonawstwa mając wiedzę o zakresie i wartości danych prac do wykonania. Jest to kryterium, które może pomóc nam w wyłonieniu firmy, która będzie miała odpowiedni potencjał i w jakiejś mierze gwarantuje nam jakość wykonania tej pracy. Podana kwota 5 mln.zł jest i tak jest kwotą dużo niższą niż przypuszczane koszty prac do wykonania. Z tego co wiem, przedsiębiorcy zwrócili się do Pana Starosty i do Zarządu o przeanalizowanie proponowanej kwoty i takie pismo-odpowiedź zostało wysłane do Prezesa przedsiębiorców, że Zarząd zmniejszył kwotę z 5 mln.zł do 4 mln.zł. Wysokość kwoty daje nam zwiększenie pewności, że będzie  wybrana firma, która ma odpowiedni potencjał. Pismo odpowiedź do Prezesa zostało wysłane ale powróciło do nas ze względu na fakt, że Stowarzyszenie wyprowadziło się z dotychczasowej siedziby. Szukamy nowego adresu Stowarzyszenia. Zmniejszenie kwoty było przedyskutowane z członkami Stowarzyszenia.

Natomiast z zarzutem, że my uniemożliwiamy branie udziału w przetargach firmom z naszego terenu nie zgadzam się. W roku 2008 wykonaliśmy roboty na kwotę ponad 4 mln.zł , ogłaszając przetargi. Zarząd musi dbać o  stosowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich podmiotów. Kierując się tą zasadą były ogłaszane przetargi, firmy sochaczewskie brały udział w postępowaniach przetargowych, firmy sochaczewskie pozyskały zamówienia na kwotę ponad 1,8 mln.zł.  Niemniej w tej kwocie 4 mln.zł było szereg postępowań udzielanych z wolnej ręki, w tych zamówieniach 90% dane było firmom sochaczewskim. Wydaje mi się krzywdząca sugestia, że nasze działania utrudniają  bądź uniemożliwiają firmom udział w przetargach.

 

Odnośnie zatrudniania inspektorów nadzoru dyrektor S. Grefkowicz stwierdził, iż pracując w Starostwie 10 lat różne praktyki były tu prowadzone.  Był czas, że ogłaszany był przetarg na wyłonienie osoby, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru. Bardzo źle się to dla nas skończyło. Musieliśmy rozwiązywać umowy w trakcie realizacji inwestycji. Tak jak w innych przetargach, podstawowym kryterium do wyłonienia inspektora jest cena. Jeżeli inspektor jest dobrym fachowcem, to wiadomo, że on ma nadzorów wiele ale również każe sobie zapłacić. Są również osoby, które nie mają pracy nadzorczej zbyt wiele, biorą każde zamówienie za kwotę sporo mniejszą, tylko, że to nie gwarantuje dobrej jakości pracy. Wynagrodzenie inspektora robót budowlanych oscyluje około 2% zamówienia. Ile możemy zarobić lub stracić to jest pojęcie względne. Inny  inspektor weźmie 1,5% ale jest to tylko 0,5% różnicy wartości pracy ale bierzemy wówczas człowieka, który nie ma pracy, bo się najczęściej nie sprawdził a co my później będziemy mieli jak roboty są nie dopilnowane i źle wykonane? To wychodzi najczęściej przy użytkowaniu obiektu i widzimy, co zostało źle zrobione a jeśli jest to niedopilnowane to kwoty są nieporównywalne. Nauczeni doświadczeniem wybieramy inspektorów takich, o których wiemy, że swoją pracę wykonują solidnie. Nie jest to jedna osoba, w Starostwie mamy na stałe 2 inspektorów, ale mamy gwarancję dobrego dopilnowania wykonawców.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu, który stwierdził, iż cieszy się, że tych inwestycji było za 4 mln 100tys.zł i że były to sochaczewskie firmy.

Nigdy nie wątpiłem, że są jakieś nieprawidłowości w przeprowadzaniu przetargów ale za starych dobrych czasów było tak, że Radni brali udział  w Komisjach przetargowych czy wyboru dyrektorów Wydziałów czy jednostek.

Radny postawiło rozwagę, która firma jest lepsza, ta co wykonała jedną inwestycję w ciągu 4 lat za 5 mnl.zł czy ta, która w ciągu tego samego czasu wykonała 5 inwestycji po 2 mln.zł.

Ja uważam, że tu bardziej powinno się brać pod uwagę „przerób”. Jeżeli w takim przykładzie jeden wykonuje inwestycję jedną na kwotę 5 mln.zł a drugi kilka za 10 mln.zł, to co jest miernikiem. Może ci drudzy nie mieli możliwości wykonać tamtej inwestycji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  udzielił głosu Radnej U. Pawlak, która zwróciła się do dyrektora Grefkowicza,  stwierdzając, iż nie przekonała ją jego wypowiedź w kwestii, że stosując zapis 5 mln.zł działały tu zasady równego traktowania podmiotów w postępowaniu. To, że udostępniliśmy przedsiębiorcom z naszego terenu udział w przetargach, to nie o to chodziło ustawodawcy, w zapisie ustawowym, że wtedy traktujemy ich równo, bo mogą w innym przypadku wystąpić. Chciałabym, aby prawnik wypowiedział się w tej kwestii, czy zapis mówiący, że w przetargu mogą wziąć udział tylko te firmy, które zrealizowały zamówienia w granicach 5 mln.zł , czy nie jest to łamanie zasady równego traktowania podmiotów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  poinformował, iż odpowiedź na to pytanie może być przygotowana na piśmie, gdyż radca prawny w tej chwili jest nieobecny. Pani radca była obecna na sesji, rozmawiała ze mną i zwalniała się, że nie może uczestniczyć w dalszej części naszej sesji, gdyż udała się do sądu na rozprawę.

 

Odpowiedzi udzielił Wicestarosta P. Osiecki wyjaśnił, iż jeśli chodzi o wymogi formalne to każda specyfikacja musi być parafowana przez Radcę Prawnego i ta specyfikacja zawierająca taki zapis również była parafowana przez Radcę. Zatem opina prawna została zasięgnięta i Radca nie widział żadnych kolizji z przepisami m.in. z ustawą o zamówieniach publicznych.

W odniesieniu do wypowiedzi Radnego T. Głuchowskiego, która firma jest bardziej wiarygodna czy ta, która wykonała 10 inwestycji po 2 mln.zł czy ta, która wykonała jedną inwestycję za 4 mln.zł nadmienił, iż postawienie wymogu formalnego związanego z obrotem w danym przedsiębiorstwie ma swoje plusy ale również i minusy. Minusy jeśli jest to przedsiębiorstwo wielobranżowe, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w takim przedsiębiorstwie 90% obrotu uzyskiwane jest w hurtowni budowlanej albo w sieci sklepów z artykułami spożywczymi i przemysłowymi a część związana z usługami budowlanymi jest częścią śladową.  My rozmawialiśmy z Zarządem i przedstawicielami Powiatowej Izby Gospodarczej ponieważ zwrócili się oni do nas o przeanalizowanie, czy ten wymóg nie jest zbyt rygorystyczny i czy nie eliminuje całkowicie firm z terenu powiatu sochaczewskiego. Podnoszono też jako argument uwzględnienie obrotu w roku budżetowym 2008 ale po dyskusji i przedstawieniu naszych argumentów, przedstawiciele PIG uznali, że bardziej precyzyjnym zapisem jest ustalenie wielkości wykonanej inwestycji, sugerowano nam tę wielkość obniżyć i ustaliliśmy, że kwota 4 mln.zł powoduje, że nie będzie to eliminowało firm z naszego terenu, choć kwota 5 mln.zł również nie eliminowała, a wynika to z zapytań jakie do nas wpływają, i widzimy, że firmy z naszego powiatu są zainteresowane przetargiem i część z nich w jednym i drugim przetargu weźmie udział. Podsumowując, najbardziej precyzyjnym i wiarygodnym  kryterium jeśli chodzi o ocenę, jest to wymóg ustalenia wielkości inwestycji i po drugie nie eliminujemy firm z terenu powiatu sochaczewskiego oraz mamy nadzieję, że roku 2009 będzie przygotowany pakiet zamówień dla firm mniejszych, które w roku ubiegłym mogły skorzystać z przetargów o łącznej wartości ponad 4 mln.zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a dyrekcji ZS RCKU w Sochaczewie za gościnność.

 

 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 30.

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:40:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:40:13
 • Liczba odsłon: 1297
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460428]

przewiń do góry