Protokół Nr XL/ 2009

 

 

z obrad XL Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2009 r. o godz. 1300

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z  XXXIX sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)     zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

b)    uznania skargi za bezzasadną,

c)     uznania skargi za bezzasadną.

5.       Przedstawienie informacji nt. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XL / 2009

 

Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu 28. 08. 2009 r. o godz. 13 00

 

 

W obradach XL Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 28.08. 2009r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwił Radny Józef Gołębiowski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                            Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                    Piotr Osiecki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin                                          Lech Kaźmierczak

       Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew                                              Krzysztof Ciołkiewicz

      Sekretarz  Starostwa                                                                               Zofia Romanowska

       Skarbnik   Starostwa                                                                              Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                         Grażyna Błaszczyk                

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                       Małgorzata Dębowska

Dyrektor MOW „Dom na Szlaku” w Załuskowie                               Joanna Kamińska

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie                                                     Dariusz Miłkowski

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie     Dorota Klawenek

Kierownik POIK                                                                               Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                         Marek Fergiński

       Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa

 i Ochrony Środowiska                                                                            Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                     Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami            Tadeusz Wachowski

Dyrektor PCPR                                                                                        Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                 Zbigniew Madej

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                      Helena Bajurska

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2

 

Ad. pkt 1.                              Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XL Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XL Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Teresin Lecha Kaźmierczaka, Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Krzysztofa Ciołkiewicza, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych i innych związków, wszystkich gości znajdujących się na sali oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 20 Radnych.

 

Usprawiedliwienie Radnego J. Gołębiowskiego w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XL sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w ostatnim czasie zmarł Radny Rady Powiatu I kadencji, Przewodniczący Bogusław Zaprzałek.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował uczcić jego pamięć minutą ciszy i poprosił wszystkich o powstanie.

 

Rada pamięć zmarłego Bogusława Zaprzałka uczciła minutą ciszy.

 

 

Ad. pkt 2.       Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XL Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XL sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  20  Radnych

"Przeciw"                                           --------------

"Wstrzymało się"                               --------------

 

Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z  XXXIX sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

b)      uznania skargi za bezzasadną,

c)      uznania skargi za bezzasadną.

5.      Przedstawienie informacji nt. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

6.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.


 

Ad pkt 3)            Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  20 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad pkt 4a)                 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady  Powiatu Janowi Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany budżetowe polegają na zwiększeniu planu przychodów z innych źródeł o kwotę 850.000 zł z jednoczesnym przeznaczeniem tych środków na kontynuację prac remontowych w Starostwie (budynku Starostwa w kwocie 825.000zł) i w kwocie 25.000zł na pokrycie I Powiatowego Tygodnia Kultury)  i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w paragrafie 921.

Zwiększony został również plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.548.849zł.

Na kwotę te składają się następujące składniki:

 • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na konserwację alei zabytkowych.
 • dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 65.564 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Budki Piaseckie-Skotniki”.
 • o kwotę 350.000zł został zwiększony plan na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego zachodniej części Powiatu Sochaczewskiego – I etap – „Przebudowa drogi powiatowej Wymyśle Polskie-Nowosiadło-Piotrkówek-Iłów” ( komponent A – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej).
 • o kwotę 120.000zł zwiększono plan na podstawie Umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Iłów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej Wymyśle Polskie-Nowosiadło-Piotrkówek-Iłów”
 • o kwotę 6.000zł zwiększono plan na podstawie Umowy pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Teresin na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż mostu na rz. Pisia w ciągu drogi powiatowej Paprotnia-Teresin-Szymanów-Aleksandrów w miejscowości Szymanów”. To zadanie pojawia się jako nowe w załączniku inwestycyjnym.
 •  Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono środki dla KPPSP w Sochaczewie w wysokości 9.401 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz w PINB w Sochaczewie o kwotę 883zł.
 • Zwiększono plan dochodów o kwotę 96.329zł z tytułu zwiększonych wpływów za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa drogi powiatowej Sochaczew-Dębówka-Zielonka” w kwocie 61.247zł.

- uzupełnienie środków na zakup koparko-ładowarki w wysokości 35.082zł (zapłata podatku VAT od faktury).

Zmiany w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 polegają na:

- w zadaniu pn. „Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla ZSS w Erminowie” – urealnione zostały wydatki realizowane ze środków pochodzących z innych źródeł – zwiększenie o kwotę 100.000zł.

W związku ze stałą liczbą mieszkańców w DPS w Sochaczewie zostały zwiększone dochody budżetowe o kwotę 40.500zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tej placówce.

Zwiększono plan dochodów i wydatków  budżetowych w kwocie 730.736zł na podstawie zatwierdzonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Czas na samodzielność” – środki pochodzą z EFS a realizowane są przez PCPR. Jako wkład własny zostały przesunięte środki w paragrafie rodziny zastępcze w wysokości  55.829zł.

Środki finansowe, które pozostały z rozstrzygniętego przetargu na drogi „Gągolina-Baranów-Jaktorów w m. Seroki w kwocie 114.197zł zostały przesunięte na prace drogowe na terenie gm. Teresin tj:

 •  kwota 65.000zł przesunięta zostaje  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Budki Piaseckie-Skotniki”.
 • Kwota 49.195zł przesunięta zostaje  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Sochaczew-Dębówka-Zielonka”

Urealniono również zapisy planów finansowych jednostek i plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rachunku dochodów własnych poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja pozytywnie, jednogłośnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w części wydatków inwestycyjnych.

Komisja wyraża zadowolenie z faktu, iż kolejne środki z zewnątrz wzbogacają budżet powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4b)               Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w czasie XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2009r. Państwo Radni zostali zapoznani z treścią skargi Pana Władysława Panka. Przewodniczący zaproponował, aby tej skargi obecnie nie odczytywać a przejść do dalszego procedowania oczywiście jeśli nie będzie głosów przeciwnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych życzy sobie odczytania treści skargi.

 

Rada nie wyraziła głosów przeciwnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w  trakcie sesji w dniu 22 czerwca 2009r. Rada podjęła decyzję o skierowaniu powyższej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i wypracowania stosownego wniosku dla Rady Powiatu w zakresie jej przyjęcia bądź odrzucenia.

Komisja Rewizyjna zgodnie z decyzją Rady rozpatrzyła skargę i wypracowała wniosek dla Rady, który został dzisiaj przedstawiony Państwu w formie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu przedstawienia wyników prac Komisji w tym wniosku końcowego z uzasadnieniem.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja rozpatrywała skargę w dniu

25 czerwca br. Komisja nie dopatrzyła się żadnych uchybień w działaniu Starosty Sochaczewskiego z uwagi na brak podstaw prawnych do udzielenia twórcy takiej pomocy. Komisja uznała skargę za bezzasadną a tym samym wnioskuje do Rady Powiatu o odrzucenie powyższej skargi.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż Pan Panek występował wcześniej do Powiatu o uhonorowanie go nagrodą a miało to miejsce w 2004 roku, gdzie od Powiatu otrzymał kwotę 1.000zł. Oprócz tego organy Powiatu wszczęły procedurę odznaczenia Pana W.Panka – Złotym Krzyżem Zasługi. Wniosek ten został negatywnie rozpatrzony przez Prezydenta RP z przyczyn niezależnych od władz Powiatu. Powodem tej odmowy był fakt uprzedniej karalności Pana Władysława Panka.  W związku z powyższym Komisja skargę Pana W. Panka uznała za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym rozpatrywała powyższy projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną odnosnie skargi Pana Władysława Panka i zaopiniowała go jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt. 4c)               Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w czasie XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2009r. Państwo Radni zostali zapoznani z treścią skargi Pana Józefa Dębskiego. Przewodniczący zaproponował, aby tej skargi obecnie nie odczytywać a przejść do dalszego procedowania, oczywiście jeśli nie będzie głosów przeciwnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych życzy sobie odczytania treści skargi.

 

Rada nie wyraziła głosów przeciwnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w  trakcie sesji Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2009r. Rada podjęła decyzję o skierowaniu powyższej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i wypracowania stosownego wniosku dla Rady Powiatu w zakresie jej przyjęcia bądź odrzucenia.

Komisja Rewizyjna zgodnie z decyzją Rady rozpatrzyła skargę i wypracowała wniosek dla Rady, który został dzisiaj przedstawiony Państwu w formie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu przedstawienia wyników prac Komisji w tym wniosku końcowego z uzasadnieniem.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu, 25 czerwca br. rozpatrywała skargę Pana Józefa Dębskiego zam. Brzozów Stary 11. Komisja nie dopatrzyła się uchybień w działaniu Starosty Sochaczewskiego w trakcie rozpatrywania sprawy. Komisja uznała skargę za bezzasadną a tym samym wnioskuje do Rady Powiatu o odrzucenie powyższej skargi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym rozpatrywała powyższy projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną uznając jednocześnie, iż została ona rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komisja  zaopiniowała powyższy projekt uchwały jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt. 5       Przedstawienie informacji nt. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na powyższy temat Radni otrzymali pisemną informację i zaproponował jej nie odczytywać.

Informacja w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący nadmienił, iż do właściwości Rady należy m.in. ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu stąd też ta informacja, która jest  nieco szersza, gdyż w ostatnim czasie wiele miejscowości doznaje groźnych klęsk żywiołowych i na pewno jest to bardzo ważna informacja dla mieszkańców naszego powiatu, również z tych względów tematyka ta znalazła się w Harmonogramie pracy Rady.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Głównemu Specjaliście ds. Współpracy z Zespolonymi Służbami Inspekcjami i Strażami Panu Tadeuszowi Wachowskiemu w celu przybliżenia problemu.

 

Główny Specjalista ds. Współpracy z Zespolonymi Służbami Inspekcjami i Strażami Pan Tadeusz Wachowski nadmienił, iż w sierpniu 2002 roku weszła w życie ustawa o zagrożeniu kryzysowym. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie.

W myśl art. 17 tejże ustawy organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta.

Zadania starosty w zakresie zarządzania kryzysowego wykonywane są przy pomocy komórki organizacyjnej starostwa tj. Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na terenie naszego powiatu taki Zespół został powołany w 2002 roku. Przewodniczącym Zespołu jest Pan Starosta, Zastępcą – Wicestarosta a w ścisłym kierownictwie jest Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendant Powiatowej Policji.

Do zadań Starosty i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawach zarządzania kryzysowego należą:

- kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

- opracowanie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego – w 2002 roku został taki plan przygotowany przez Starostę i zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego,

- przygotowanie zaleceń do gminnych planów reagowania kryzysowego oraz jego zatwierdzanie,

- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,

- przekazywanie do wiadomości mieszkańców powiatu informacji związanych z zagrożeniem.

Celem działania Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji skutków zagrożeń życia i zdrowia oraz mienia i środowiska naturalnego, monitorowania i programowania rozwoju sytuacji, prawidłowego kierowania akcją ratowniczą i odbudową na terenie powiatu.

W ramach Zespołu funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, które stanowi całodobową służbę dyżurną Starosty, wzmocniona wg potrzeb przez specjalistów z powiatowych służb, inspekcji i straży, formacji obrony cywilnej oraz innych jednostek organizacyjnych, wg kompetencji stosownie do zaistniałego zagrożenia.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym zobowiązała starostów do opracowania planów reagowania kryzysowego, by w sytuacji zagrożenia odpowiednie służby wiedziały jak się zorganizować. Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego ujmuje w sposób szczegółowy stan zagrożenia, procedury jakie są uruchamiane w sytuacji kryzysowej oraz przedstawia środki i siły jakimi dysponuje Przewodniczący PZZK.

Podobne plany szczebla gminnego zostały opracowane w gminach i są w nich zawarte zadania do realizacji przez Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego. 

Zwrócę uwagę na sprawę szkoleń i ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego. Każdego roku odbywają się szkolenia dla kadry zespołu zarządzania kryzysowego, tematyka szkoleń narzucana jest centralnie bądź ze względu na okoliczności jakie wystąpiły, w 2008 roku temat dotyczył ptasiej grypy a w 2009 zagrożenia powodziowego naszego powiatu.

Jeśli zaś chodzi o ćwiczenia, to PZZK odbył je w 2008 i 2009 roku. W 2008 roku ćwiczenia odbyły się na bazie gminy Rybno na obiekcie, gdzie występowała duża ilość ptactwa domowego a dotyczyły ptasiej grypy. Natomiast w 2009 roku ćwiczenia odbyły się na bazie gminy Iłów a dotyczyły zagrożeń powodziowych tj. w Dolinie Iłowsko - Dobrzykowskiej i ewentualnego przecieku lewego wału Wisły, gdzie istnieje zagrożenie dla 5.000 mieszkańców.

Aktualnie opracowywany jest kompleksowy powiatowy plan ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia kryzysowego.

Dla naszego powiatu największe zagrożenie istnieje w przypadku powodzi, o której mówiłem oraz istnieją inne zagrożenia, które są realizowane po naszych drogach tj. przewóz paliw na trasie Płock-Sochaczew-Żyrardów-Grójec jak również transport ładunków niebezpiecznych koleją. Oprócz tego na naszym terenie istnieją dwa zagrażające zakłady tj. zakład Bakoma i zakłady logistyczne, w których  w technologii używa się dużych ilości amoniaku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Wiesławowi Domagalskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego poinformował, iż w dniu dzisiejszym Komisja na swym posiedzeniu oceniała materiał przedstawiony przez p. Pełnomocnika. Na wcześniejszych posiedzeniach komisja spotykała się z Komendantami służb w celu uzyskania jak najszerszych informacji na temat problemu zagrożenia niebezpieczeństwami.

 W dniu dzisiejszym oceniając działania służb należy stwierdzić, iż jest to wykonywane prawidłowo, na miarę możliwości kadry i środków jakie posiadamy. Komisja ocenia te działania pozytywnie. W okresie ostatnich trzech lat mieliśmy na naszym terenie poważne dwa zagrożenia,  dwa pożary i ptasią grypę. Działania nasze były skuteczne i nie wystąpiło żadne zjawisko, by nie zareagowano w porę, aby nie nastąpiła śmierć czy inne zagrożenie. Uruchamiano dodatkowe służby takie jak inspekcja sanitarna, weterynaryjna czy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Nie nastąpiło żadne zjawisko, które by zagroziło życiu ludzi lub działania te byłyby nieskuteczne. Niemniej Komisja w najbliższym czasie chce przedstawić Radzie szersze informacje i ocenę z uzyskanych informacji i być może my jako Rada zaproponujemy, co możemy dla tych jednostek zrobić. Problem polega na tym, że zadania ustawowe omijają naszą Radę Powiatu a większość środków i regulacji jest poza Radą.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję odnośnie przedstawionej Informacji.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

Ad. pkt 6.                  Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualne jej uzupełnienie.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, ale obecnie uzupełnię informację o problematykę z dzisiejszego posiedzenia Zarządu;

- Zarząd podjął uchwałę odnośnie Informacji o przebiegu budżetu powiatu w I półroczu 2009 roku,

- Zarząd ustalił wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat, które będą obowiązywały od 01 września br.,

- Zarząd przyjął informację na temat przygotowywania dwóch wniosków w ramach narodowego programu budowy dróg lokalnych tzw. „schetynówka”,

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski zapytał odnośnie:

- budowy mostu ul. Młynarska - kiedy zostanie oddany,

- inwestycji w DPS Młodzieszyn i ZSS w Erminowie - jak przebiegają prace na tych obiektach,

- ul. Gawłowskiej w Sochaczewie – jak wygląda budowa ulicy, nadmienił o bezpieczeństwie dzieci, gdyż zaczyna się rok szkolny.

 

 

Dyrektor PZD w Sochaczewie p. M. Dębowska odpowiedziała na pytanie odnośnie:

- mostu ul. Młynarska – termin przewidziany jest na koniec listopada 2009 roku ale wykonanie prawdopodobnie zostanie oddane pod koniec października 2009 roku.

- ul. Gawłowska – zostały złożone wnioski o dofinansowane z RPO, wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną a obecnie zostały złożone dokumenty do oceny wykonalności. Ta ocena składa się z trzech etapów. Aktualnie jesteśmy po ocenie środowiskowej. Jeśli przejdziemy oceną wykonalności, to uruchomimy przetargi.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. S. Grefkowicz udzielił odpowiedzi na pytanie odnośnie:

- ZSS w Erminowie – prace wyprzedzają harmonogram, prace mogą być wykonane nawet o miesiąc wcześniej.

- DPS Młodzieszyn – na posiedzeniu wyjazdowym stwierdziliśmy pewne niedociągnięcia i prace nie były wykonywane zgodnie z harmonogramem, zostało zorganizowane spotkanie z inwestorem, którego inicjatorem był Pan Wicestarosta. Po rozmowie zwiększono skład osobowy pracowników, roboty postępują i mamy nadzieję, że opóźnienie zostanie nadgonione a inwestycja zostanie oddana w terminie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej pytań i głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczyłem w następujących uroczystościach i sesjach:

-       V obchodach „Dnia Kiernozkiego Dzika” w Kiernozi, powiat łowicki.

-       Sesji Rady Gminy w Rybnie.

-       Uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej za zebrane plony i za rolników powiatu sochaczewskiego w Sochaczewie - Boryszewie.

-       I Festiwalu Miodu Ziemi Sochaczewskiej „ W słońcu Mazowsza” w Kątach.

-       II Festynie „Urodziny u rodziny” w Rybnie.

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie.

-       XII Pożegnaniu Lata w Iłowie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska reprezentowała Radę Powiatu w Powiatowym Święcie  Policji w Sochaczewie.

W w/w uroczystościach i sesjach uczestniczyli też Państwo Radni.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 

·          Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej z prośbą o wydanie opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z dnia 28.05.2009r. Pismo to wpłynęło do Biura Rady Powiatu w dniu 14.07.2009r. 

Zwróciłem się o opinię prawną do Radcy Prawnego w tej kwestii. Jestem w posiadaniu tej opinii wydanej przez Radcę Włodzimierza Błaszczyńskiego, która mówi, że w/w szpital nie udziela świadczeń mieszkańcom naszego powiatu stąd brak jest podstaw do wydawania opinii przez nasz samorząd powiatowy. Opinię tę mogę odczytać, niemniej skomentować to można tak. Samorząd Rudy Śląskiej wysłał do wszystkich samorządów w Polsce prośbę o wydanie opinii. Oczywiście sens byłby tylko wtedy, gdyby dotyczyło samorządów, które są w naszym powiecie czy też w powiatach ościennych. Wydawanie opinii dla wszystkich szpitali przekształcanych w całej Polsce na pewno by zatorowały prace samorządowe.  

Stąd jest stanowisko, aby nie wyrażać takiej uchwały a tylko przedstawić odpowiedź w tej kwestii.

·          Otrzymałem od Wójta gm. Rybno pismo z dnia 16.07.2009r. zwracające skargę p. Władysława Panka.  Przewodniczący odczytał treść pisma – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 9.

Następnie poinformował, iż po analizie tego problemu i rozmowie z p. Starostą i p.Sekretarz Powiatu proponuje, aby skargę tę przekazać Staroście, któremu podlegają Wydziały w tym Wydział Geodezji. Myślę, że sprawę trzeba raz jeszcze przeanalizować, sięgnąć do materiałów i podjąć stosowne decyzje. Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu postąpię zgodnie z wolą Rady Powiatu.

·          Wpłynęło od Wojewody Mazowieckiego pismo z dnia 23.07.2009r. w sprawie braku odpowiedzi Rady Powiatu na skargę Pana Władysława Panka przesłaną przez Wojewodę pismem z dnia 18.06.2009r.

Poinformowałem Pana Wojewodę, iż Rada Powiatu skargę skierowała do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, o czym Pan Panek został poinformowany dwukrotnie, bezpośrednio po sesji pismem z dnia 26.06.2009r. i pismem 10.07.2009r. ponieważ zwrócił się on powtórnie o przyspieszenie rozpatrzenia skargi.

 

·          Otrzymałem pismo od właścicieli posesji przy prawym i lewym brzegu rz. Bzury w Sochaczewie  dotyczące budowy jazu piętrzącego na rzece Bzurze.

Następnie Przewodniczący odczytał treść pisma – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 10.

Przewodniczący po odczytaniu pisma poinformował, iż po analizie problemu i wyjaśnieniach dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. S. Grefkowicza należy stwierdzić, iż obecnie trwa postępowanie administracyjne odnośnie tej inwestycji. Sprawa jest w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Starostwo na zapytanie Burmistrza

wydało nakaz sporządzenia raportu środowiskowego i sprawa ta jest w toku. Rada Powiatu nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw administracyjnych stąd też nie jest przedmiotem obrad i nie powinna być w zakresie podejmowania jakichkolwiek decyzji i spotkań z mieszkańcami dopóki trwa postępowanie administracyjne.

·          Wpłynęło do Przewodniczącego pismo Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej Przymierze. Przewodniczący odczytał treść pisma – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 11.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek po odczytaniu pisma powiedział: Wysoka Rado. Zostałem powołany przez Radę na stanowisko Przewodniczącego Rady i cały czas pozostaję do dyspozycji Rady. Nic więcej nie mam do dodania.

·           Wpłynęło również pismo Burmistrza Miasta Sochaczewa do Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17.08.2009r. Przewodniczący odczytał treść pisma – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 12.

Po odczytaniu pisma Przewodniczący poinformował, iż jeśli Państwo Radni są zainteresowani kserokopią treści tego pisma, mogą ją uzyskać w Biurze Rady.

·          Wpłynęło także zaproszenie Burmistrza Miasta Sochaczewa oraz dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie dla Radnych Rady Powiatu Sochaczewskiego na XI Mazowiecki Przegląd  Twórczości Artystycznej pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego. Impreza odbędzie się w dniu 11.09.2009r. w MOK w Sochaczewie – Filia Boryszew.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Głos zabrał Radny T. Połeć odnośnie:

-  inwestycji budowa jazu na rz. Bzurze stwierdził, iż jako Radny z terenu miasta jestem oburzony tą inwestycją. Rada Powiatu nie powinna pozostawać biernie wobec tego tematu, gdyż  ta inwestycja stanowi zagrożenie dla znacznej części naszego powiatu. Ja rozumiem, że toczy się postępowanie administracyjne i oficjalnie nie możemy zająć stanowiska ale jako radni miejscy, czy też każdy z nas indywidualnie, mamy prawo swoje stanowisko w tej kwestii wyrazić, gdyż jest to inwestycja zagrażająca mieszkańcom miasta jak i powiatu.

- pisma Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej Przymierze nadmienił, iż wszyscy jesteśmy w dyspozycji Rady, bo i przewodniczący komisji i członkowie zarządu również pozostają w takiej dyspozycji.

Pismo, o którym mowa dotyczy innej kwestii, zgodnie z umową, czyli jakby obowiązującym prawem stracił Pan mandat do wykonywania funkcji Przewodniczącego. Oczekuję rezygnacji z tej funkcji.

 

Głos zabrał Radny W. Domagalski stwierdzając, iż chce odpowiedzieć Radnemu T. Połciowi, ze żadnej umowy nie było. Umowa ta była tak szybko podpisana jak i szybko wygasła. My wstępnie spotkaliśmy się jako trzy podmioty: Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej, PiS i Przymierze, podpisaliśmy taki dokument ale następnego dnia na stanowisko Zarządu PiS, który żądał podpisania umowy koalicyjnej ja wycofałem się z tego i zawarłem dżentelmeńskie porozumienie w naszym gronie, z którego wybraliśmy spośród siebie ludzi kompetentnych na wskazane przez nas stanowisko. Chcę Panu przypomnieć, iż brał Pan w tym udział. Pan chyba był w innym pokoju, nie z nami.

 

Głos zabrał Radny T. Połeć zwrócił się do Radnego W. Domagalskiego stwierdzając, iż może rzeczywiście byliśmy w innych pomieszczeniach a może na innych płaszczyznach tego porozumienia. Faktem jest, że dokument został podpisany i nie rozumiem o czym Radny mówi. Jeśli jakieś inne ustalenia zapadły w gronie PiS, to jest to wasza wewnętrzna sprawa i mnie to nie interesuje. Ja mówię o jednym, że Pan Grabarek sam zrezygnował z członkostwa w Przymierzu i w związku z powyższym stracił mandat do pełnienia funkcji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odnośnie jazu na rz. Bzurze nadmienił, iż temat ten może być podjęty raz jeszcze, Państwo Radni maja prawo wypowiedzieć się na ten temat, ja z pewnością również miałbym tu jakieś uwagi ale stojąc na straży przestrzegania pewnych zasad funkcjonowania samorządu powiatowego muszę zadbać o kompetencje i z nich się wywiązywać.

 

Głos zabrał Radny W. Domagalski nadmienił, iż w ciągu ostatniego roku w Polsce wydarzyło się kilka dziwnych  rzeczy a mianowicie w podwyżkę energii elektrycznej, którą płacimy wszyscy, bo bez energii elektrycznej żyć się nie da, wliczono opłatę ekologiczną. W opłacie tej znajduje się również akcyza, która jest wypłacana producentowi energii ekologicznej. W związku z tym w Polsce pojawiła się moda na jazy i wiatraki. To jest żerowanie na nas, podmiotów produkujących „badziewia” przywiezione z dawnej starej Europy. Mówię tak, bo energia z wiatraka jest dla środowiska bardzo niekorzystna. W pierwszej chwili jest zachwyt, że mamy coś co kręci się pod wpływem wiatru i produkuje energię ale szkody są ogromne jakie czyni w środowisku, jest oddziaływanie na psychikę ludzi zamieszkujących w promieniu 1km jak również spustoszenie w ekologii np. ptactwa, które przemieszcza się w inne strony, bo narusza ich środowisko tak samo jest w jazach. Jaz na rzece nie jest bez skutków ubocznych, jest to ingerencja w środowisko na odcinku 5 km, spowodowanie spowolnienia przepływu wody, może nastąpić w takiej sytuacji wylęg komarów, który będzie plagą dla ludzi. Wszelkie procesy gnilne zachodzące w wodzie  mogą spowodować katastrofę ekologiczną. My będziemy ponosili konsekwencję tych pomysłów a ktoś kto jest właścicielem tego urządzenia będzie czerpał profity.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Starostwo na zapytanie Burmistrza wydaje nakaz sporządzenia raportu środowiskowego i myślę, iż Pan Starosta będzie szczegółowo analizował ten raport i jego wpływ. Nasza rola jest taka, aby działania Pana Starosty nie ograniczały się tylko do przejrzenia lecz głębokiej analizy, by raport był prawidłowo sporządzony.

 

Głos zabrał Radny T. Połeć nadmienił, iż znany mu już jest ten raport i zapisy jego nie opierają się na rzeczywistości wziętej z Sochaczewa i rzeki Bzury ani miejsca, w którym ma być ta zapora. Posłowie zainteresowani ta sprawą zwracają na to uwagę. Mnie jako samorządowca i mieszkańca Sochaczewa zastanawia taka rzecz, że miasto bierze na siebie ciężar ponoszenia  skutków jakie spowoduje ten jaz.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.                      Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy odnośnie wniosków i oświadczeń radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad . pkt 10                   Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach

 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XL Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 25.

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:58:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:58:55
 • Liczba odsłon: 1325
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460042]

przewiń do góry