Uchwała Nr XVI/93/2012
Rady Powiatu   W SOCHACZEWIE

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej   w  Powiecie Sochaczewskim w  roku 2011  

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie   powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z  późniejszymi   zmianami), art. 16a ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

   

§ 1

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2011 zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

  § 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

  § 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Zgodnie z   art.   16a. ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami), powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

            Zasoby te obejmują w   szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe   i   nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i   realizujący. Ocena obejmuje osoby i   rodziny korzystające z   pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

            Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej co roku Radzie Powiatu.

            Ocena wraz   z   rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.  

 

 

 Załącznik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-26 11:14:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-26 11:16:53
  • Liczba odsłon: 1245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459352]

przewiń do góry