Uchwała Nr   XXII/127/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 czerwca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       (t.j Dz. U. 2013.poz.595) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, , art. 235,      art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013 Nr XX/108/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 922.498 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną   kwotę 3.302 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.034.435 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142.498 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.302 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.492.455 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę 780.000 zł. Plan dochodów   majątkowych po zmianach wynosi 2.541.980 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                          do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.810.017 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 890.821 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.809.324 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 545.037 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 549.841 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.813.450 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.264.980 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe   o kwotę   340.980 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.995.874 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                           do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie                              z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”.

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                         z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok”.

 

 

 

 

5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2013 rok”.

 

6. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2013 roku”

 

7. Zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe, obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. ”Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe w 2013 roku”

 

8. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok”.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Uzasadnienie

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 143.355 zł.

Na podstawie porozumienia z Gminą Młodzieszyn wprowadzono dotację w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice                     w Młodzieszynie ul. Wyzwolenia”.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 925/257/13 wprowadzono środki w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje                       i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka”.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Teresin nr XXXII/245/2013 wprowadzono dotację                 w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych            i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka                          w miejscowości Dębówka”.

Dodatkowo na podstawie pisma z jednostki zwiększono plan dochodów w paragrafie wypływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.355 zł (sprzedaż złomu).

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.262 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 615.645 zł.

Celem urealnienia planu dochodów na 2013 rok zmniejszono plan w paragrafie wpływów             z różnych dochodów.

W związku ze sprzedażą działki położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Sochaczewie zwiększono plan w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 74/2013 zwiększono plan dotacji             o kwotę 422 zł przeznaczoną na wypłatę nagrody jubileuszowej.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na łączną kwotę 45.000 zł

1. Na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadania bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego”, zwiększenie w kwocie 20.000 zł oraz   „Zakup paliwa i gazu ziemnego”, zwiększenie o kwotę 25.000 zł.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania planu dochodów zwiększono plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 50 zł – wynagrodzenie płatnika ZUS w Powiatowym Zespole Edukacji.

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Celem urealnienia planu dochodów zwiększono plany w paragrafach dochodów z najmu           i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                           o podobnym charakterze w związku podpisanymi nowymi umowami, pozostałych odsetek – opłaty za nieterminowe spłaty należności oraz wpływów z różnych dochodów (zwrot opłat     za energię elektryczną” o kwotę 9.320 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących                          w Sochaczewie.

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na kwotę 22.650 zł.

Po przeanalizowaniu planu dochodów na 2013 rok zwiększono plan w paragrafach wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów – odsetki karne      od nieterminowych wpłat należności oraz wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS                       w Zespole Szkół Rolnicze Centrum, Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

Dodatkowo dodano nowy paragraf wpływów ze sprzedaży składników majątkowych                        - zwiększenie w kwocie 21.000 zł w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na sprzedaż ciągników, przyczep i maszyn rolniczych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W związku ze zmianą nazwy Domu Dziecka w Giżycach na Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach oraz utworzeniu fili pn. „Mały Domek” przesuwa się z planu dochodów Domu Dziecka w Giżycach kwotę 2.600 zł z paragrafów dochodu z najmu                   i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze oraz pozostałych odsetek                    na paragrafy dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa                  lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze              oraz pozostałych odsetek w jednostce Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach.

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych                      z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 22.331 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny          i koordynator pieczy zastępczej.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zwiększono plan dochodów w paragrafie wpływów z różnych dochodów         o kwotę 2.782 zł (wynagrodzenie płatnika).

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku z niewykorzystaniem w 2012 roku kwoty 21.443 zł w projekcie unijnym „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” przesunięto w/w kwotę na rok bieżący.              W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu dokonano zwiększenia              w paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na kwotę 39.500 zł oraz zmniejszenia na kwotę 40 zł.

W związku z większymi niż zakładano wpływami za wyżywienie wychowanek oraz wpływów od wspólnoty mieszkaniowej zwiększono plany w paragrafach wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów.

Zmniejszono plan w paragrafie wpływy z różnych opłat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 370.980 zł oraz jego zwiększenia na kwotę 589.980 zł.

 

Wydatki bieżące:

Celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3833W Szymanów – Bronisławów w m. Szymanów” dokonano zmniejszenia w paragrafie zakupu usług remontowych na kwotę 30.000 zł.

 

Wydatki majątkowe:

- W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” pozyskano środki w wysokości 120.000 zł (60.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz 60.000 zł z Gminy Teresin).

- Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn - Mistrzewice w Młodzieszynie, ul. Wyzwolenia”. Zwiększenie w kwocie 20.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn oraz 49.000 zł środki własne.

- Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3833W Szymanów – Bronisławów w m. Szymanów” na łączną kwotę 120.000 zł, w tym zabezpieczono w budżecie wkład własny w wysokości 60.000 zł.

- W związku z przekazaniem Gminie Miasto Sochaczew w trwały zarząd ulicy Staszica            w Sochaczewie celem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W      ul. Staszica w Sochaczewie” Powiat Sochaczewski zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w kwocie 449.980 zł jako wkład Powiatu w w/w inwestycji. W związku z powyższym środki zapisane w § 6050 ulegają przesunięciu do § 6300.

 

 

 

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z rozstrzygniętym przetargiem zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych w zadaniu bieżącym pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3813W Witkowice – Sochaczew w m. Mistrzewice, dł. 1km, 4+910km do 5+910km” o kwotę 25.752 zł. Środki pochodzą z rozdziału 75818.

 

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale tym tworzy się nowy paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zwiększenie w kwocie 50.000 zł .

Środki przeznacza się na wydatki bieżące – na udział Powiatu Sochaczewskiego                       w Opracowaniu wstępnego studium w celu wsparcia realizacji przyszłej inwestycji                pn. „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Warszawa Chrzanów – Stare Babice – Leszno – Kampinos – Sochaczew”. W projekcie uczestniczy 10 samorządów. Koszt ogólny studium szacowany jest na około 500.000 zł.

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na sumę 546 zł oraz zmniejszenia na kwotę 124 zł.

Celem urealnienia planu wydatków przesunięto kwotę 124 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 74/2013 zwiększono plan             w paragrafie wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej o kwotę 422 zł.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym przesunięto środki w kwocie 10.000 zł z paragrafu podatku od towarów             i usług na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Sochaczewskim znajdujących się w Sochaczewie i w Teresinie” celem zabezpieczenia wkładu własnego.

 

 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na sumę 646 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników.

Zwiększono plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz zakupu usług pozostałych.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększono plan wydatków o kwotę 70.278 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.278 zł.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami na sumę 25.278 zł.

Zmniejszono paragrafy równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy                   i funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych, zwiększono natomiast paragraf wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia się wydatków dotyczących świadczeń dla strażaków.

Na podstawie umowy Nr 1/2013 zawartej z firmą MARS Polska utworzono dwa nowe zadania bieżące na łączną kwotę 20.000 zł:

·          zakup sprzętu ratowniczego – kwota 12.000 zł, paragraf zakupu materiałów                       i wyposażenia,

·          zakup usług remontowych – kwota 8.000 zł, paragraf zakupu usług remontowych.

Na podstawie umowy Nr 2/2013 zawartej z Gminą Miasto Sochaczew dodano nowe zadania bieżące na łączną kwotę 25.000 zł:

·          zakup paliwa – kwota 15.000 zł, paragraf zakup materiałów i wyposażenia,

·          zakup gazu ziemnego – kwota 10.000 zł, paragraf zakup energii.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Celem zabezpieczenia środków na inwestycje zmniejszono plan w paragrafie rezerwy ogólnej o kwotę 129.752 zł, w tym na:

·          rozdział 60014 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3833W Szymanów – Bronisławów w m. Szymanów” – 30.000 zł,

·          rozdział 60014 – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice w Młodzieszynie ul. Wyzwolenia” – 49.000 zł,

·          rozdział 60078 – Remont drogi powiatowej Nr 3713W Witkowice – Sochaczew                w m. Mistrzewice, dł. 1km, 4+910km do 5+910km” – 25.752 zł,

·          rozdział 85333 – „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy                   w Sochaczewie + przyłącze gazowe” – 25.000 zł.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zwiększono plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 9.000 zł. Środki te pochodzą z rozdziału 80195 i zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego oraz wywóz odpadów komunalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zwiększono plany w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000 zł. Środki te pochodzą z rozdziału 80195      przeznaczone są na zakup oleju opałowego oraz wygrodzenie dla pracowników związane               z wakacyjnymi półkoloniami realizowanymi w szkole.

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Celem urealnienia planu wydatków na 2013 rok przeniesiono z paragrafu zakupu usług remontowych kwotę 10 zł na paragraf zakupu usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale został zwiększony w paragrafie zakupu energii o kwotę 8.000 zł. Środki pochodzą z rozdziału 80195 i zostaną przeznaczone na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych            w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na kwotę 93.872 zł.

Zwiększono plany w paragrafach:

·          zakup materiałów i wyposażenia – w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza                       w Sochaczewie celem zakupu materiałów niezbędnych do odnowienia zalanych pomieszczeń szkolnych,

·          zakupu energii – w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie, środki przeznaczone są na zakup oleju opałowego oraz gazu ziemnego przeznaczonego na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych,

·          zakup usług remontowych – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego        w Sochaczewie w związku z dalszymi pracami remontowymi szatni.

Środki pochodzą z rozdziałów 80146 oraz 80195.

 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia planu wydatków w rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę       5.672 zł oraz zwiększenia na sumę 3.000 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększono plany w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80146.

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 174.100 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 oraz 854 zmniejszono plany w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 173.100 zł.

Dodatkowo z paragrafu zakupu usług remontowych przesunięto kwotę 1.000 zł na paragraf podróży służbowych krajowych.

 

 

 

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W związku z wnioskiem o udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej: stół operacyjny, tory wizyjny do laparoskopii, myjnia do endoskopów, aparat        do USG, stół zabiegowy do endoskopii, zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych                    z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 640.000 zł. Środki te pochodzą ze sprzedaży działki położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Sochaczewie.

 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze zmianą nazwy Domu Dziecka w Giżycach na Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach oraz utworzeniu filii pn. „Mały Domek” przesuwa się z planu wydatków Domu Dziecka w Giżycach kwotę 13.666 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia zdrowotne na paragraf składek na ubezpieczenia zdrowotne w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W związku ze zmianą nazwy Domu Dziecka w Giżycach na Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach oraz utworzeniu filii pn. „Mały Domek” dokonuje                       się przesunięcia środków w tym rozdziale na sumę 54.757 zł.

Zmniejsza się plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek                    na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności.

Zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych.

Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach” o kwotę     8.105 zł.

Dodane zostało nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej       w Giżycach”. Zwiększenie w kwocie 8.105 zł.

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Celem urealnienia planu wydatków przesunięto z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 30.000 zł na paragrafy zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie unijnym pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” prowadzonym w rozdziale 85218 zmniejszono plan                  w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 57.830 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 zwiększono plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 22.331 zł w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2013 – dla asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia w planie na kwotę 9.103 zł oraz zwiększeń na sumę 66.933 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego na program unijny pn. „Czas                    na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” wprowadza się zwiększenie w paragrafie świadczeń społecznych na kwotę 57.830 zł, kwota pochodzi z rozdziału 85204.

Dodatkowo w związku z w/w programem przesuwa się pomiędzy paragrafami środki                   w kwocie 9.103 zł. Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia, a zwiększa się paragrafy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług remontowych.

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                   i ośrodki interwencji kryzysowej

Celem urealnienia planu wydatków przesuwa się z paragrafów zakupu materiałów                            i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych kwotę 2.200 zł na paragrafy wynagrodzenia bezosobowego oraz podróży służbowych krajowych.

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 16.869 zł oraz zwiększeń na sumę 63.312 zł.

W 2012 roku w projekcie unijnym pn. „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 21.443 zł, w związku z tym została ona przesunięta       na rok bieżący zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie (zwiększenie środków unijnych).

Jednocześnie zwiększa się wartość wkładu własnego o kwotę 3.784 zł, oraz wprowadza przesunięcia w paragrafach na kwotę 13.085 zł. Zmniejszono o kwotę 3.784 zł paragraf zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu.

Dodatkowo przesuwa się z rozdziału 75818 kwotę 25.000 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy                   w Sochaczewie + przyłącze gazowe” – zwiększenie o 25.000 zł.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł oraz zwiększono go o kwotę 3.900 zł.

W związku z planowanym zakupem testu Skali Inteligencji i rozwoju IDS dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie zabezpieczono środki w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dodatkowo z paragrafu zakupu usług pozostałych przeniesiono środki na paragraf zakupu usług remontowych.

Środki pochodzą z rozdziału 80195.

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zwiększenia na kwotę 48.000 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Powyższe zmiany związane są z planowanym remontem ogrodzenia, naprawą kotłowni olejowej, odnową 10 sal lekcyjnych, zakupem kosiarki, wentylatora oraz paliwa, wywozem nieczystości oraz przeglądem technicznego samochodu.

Środki pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym przesunięto kwotę 500 zł z paragrafu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragraf podroży służbowych krajowych.

 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Celem urealnienia planu wydatków przesunięto kwotę 2.000 zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

 

 

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na       2013 rok”

 

1. W związku z przekazaniem Gminie Miasto Sochaczew ul.Staszica w Sochaczewie              w trwały zarząd zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie” o kwotę 2.249.897 zł, w tym środki własne zmniejszają się o kwotę 449.980 zł, oraz środki do pozyskania zmniejszają się o kwotę 1.799.917 zł. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Miasto Sochaczew zgodnie z zawartą umową, natomiast środki w kwocie 449.980 zł przekazane będą w formie dotacji,

2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej      w Powiacie Sochaczewskim znajdujących się w Sochaczewie i Teresinie” zwiększa się wkład własny o kwotę 10.000 zł, jednocześnie zmniejsza się wartość środków do pozyskania do wysokości 2.090.000 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 2.100.000 zł,

3.W związku ze zmianą nazwy jednostki z Domu Dziecka w Giżycach na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Giżycach zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego      pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach” o kwotę 8.105 zł, wartość zadania po zmianach wynosi 1.895 zł, oraz dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”, zwiększenie w kwocie 8.105 zł.

4. Dodane zostało nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3833W Szymanów – Bronisławów w miejscowości Szymanów” - środki własne 60.000 zł oraz środki do pozyskania 60.000 zł, łączna wartość zadania wynosi 120.000 zł.

5. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe” - w kwocie 25.000 zł jako środki własne.

6. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice w Młodzieszynie ul. Wyzwolenia”, środki własne 49.000 zł oraz środki pozyskane z Gminy Młodzieszyn – 20.000 zł, łączna wartość zadania 69.000 zł,

7. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” w związku z przyznaniem środków                     z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000 zł zmieniono zapis ze środków do pozyskania na pozyskane oraz w związku z przyznaniem środków                 z Urzędu Gminy Teresin w kwocie 60.000 zł zmieniono zapis na środki pozyskane                   – 60.000 zł oraz środki do pozyskania pozostałe w kwocie   – 45.026 zł.

 

 

 

 

Zmiany w rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie przeniesiono kwotę 1.200 zł                   z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakup materiałów i wyposażenia celem zakupu taśm antypoślizgowych.
Wyjaśnienie do zapisów załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” oraz „Wydatki majątkowe”

 

  Rozdział 60014 § 6050

 

1.       Różnica w § 6050 wynosi - 200.980 zł. Składają się na nią:

 

Zmniejszenia:

 

1)       Poz. Nr 1 załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” na kwotę 449.980 zł (przesunięcie kwoty z załącznika inwestycyjnego do załącznika wydatki majątkowe jako dotacja).

 

Zwiększenia:

 

1)       Poz. Nr 6 załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” na kwotę 120.000 zł. (60.000 zł – środki z Gminy Teresin, 60.000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),

2)       Poz. Nr 12 załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” na kwotę 60.000 zł,

3)       Poz. Nr 14 załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” na kwotę 69.000 zł (49.000 zł –środki własne, 20.000 zł środki z Gminy Młodzieszyn).

 

 

2.       Dotacja – kwota 449.980 zł (załącznik „Wydatki majątkowe kol. Dotacja” dotyczy przekazania zadania Nr 1 z załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” Gminie Miasto Sochaczew).

 

 

 

3.       Różnica pomiędzy § 6050 kwota -200.980, a dotacją w kwocie 449.980 zł to kwota 249.000 zł (czyli kwota, która wynika z załącznika majątkowego rozdział 60014 – zmniejszenia 340.980, zwiększenia 589.980 zł)

 

 Załącznik Nr 1  zalacznik_nr_1_dochody_17.06.2013.xls


 Załącznik Nr 2   zal_nr_2_wydatki_17.06.2013.xls


 Załącznik Nr 3  zalnr_3_wydatki__biez_17.06.2013.xls


 Załącznik Nr 4 zal_nr_4_wyd_maj_17.06.2013.xls


 Załącznik Nr 5  zal_nr_5_adm_rzadowa_17.06.2013.xls


 Załącznik Nr 6 dot_cel_dla_podm_zal_i_nieazal_nr_6_17.06.2013.xlsx


 Załącznik Nr 7 rachunki_wydzielone_nr_7_17.06.2013.xlsx

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 10:07:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 13:30:14
  • Liczba odsłon: 1445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460424]

przewiń do góry