UCHWAŁA  NR XX/112/2012

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zadań, 

na  które  przeznacza  się  środki 

Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

w 2012 roku

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001  roku  Nr  142, poz. 1592  z  późniejszymi  zmianami)    i  art.  35 a  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721   z późniejszymi zmianami)  Rada  Powiatu  w Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

§  1

 

W  uchwale Nr  XV/81/2012  Rady  Powiatu w Sochaczewie z  dnia  11 kwietnia 2012  roku  w  sprawie   określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2012 roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu                                       -  35.000,00 zł. 

                                                                                                                 

2)      w § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

 „4)  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

  w turnusach rehabilitacyjnych                                                                        -  184.000,00 zł,

   z tego:  

  a) 17.940,00 - dla osób niepełnosprawnych beneficjentów projektu „Czas na samodzielność”,        współfinansowanego  ze środków EFS”

 

3)      w § 1 po pkt. 5  otrzymuje brzmienie:

 

„ 5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                   - 254.147,00 zł.”   

 

§  2

 

 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu w Sochaczewie.

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

           

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z wykorzystaniem środków PFRON  na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  oraz dużą ilość nie rozpatrzonych wniosków istnieje konieczność przesunięcia środków PFRON na to zadanie o kwotę 43.000 zł.

Zostaną  one przesunięte z zadań, gdzie nie zostały wykorzystane tj:

           

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                  16.000,00 zł

- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu

  do osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających

  w zatrudnieniu                                                                 27.000,00 zł

 

           

            Zwiększenie środków na te zadania pozwoli  częściowo zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.

            Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 08:56:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 08:56:50
  • Liczba odsłon: 1286
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459881]

przewiń do góry