UCHWAŁA Nr XXXVIII/141/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 22 czerwca 2009 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XII/52/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców,
a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 189, poz. 5288) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

§ 3.2 Zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 dokonuje  się według  zasad  określonych 
 w  poniższej  tabeli:

 

Tabela zwolnień z odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej

 

Lp.

 

Dochód na osobę w rodzinie

lub  dochód  osoby  samotnie

gospodarującej  w  stosunku  do

kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z  art. 8  ust. 1 ustawy

 

Wysokość częściowego zwolnienia

% ponoszonej odpłatności

 

1.

do 200%

100%

0%

 

2.

powyżej  200% - 250%

95%

5%

 

3.

powyżej  250% – 300%

90%

10%

 

4.

powyżej  300% – 350%

85%

15%

 

5.

powyżej  350% – 400%

80%

20%

 

6.

powyżej  400% – 450%

75%

25%

 

7.

powyżej  450% – 500%

70%

30%

 

8.

powyżej  500% – 550%

65%

35%

 

9.

powyżej  550% – 600%

60%

40%

 

10.

powyżej  600% – 650%

55%

45%

 

11.

powyżej  650% – 700%

50%

50%

 

12.

powyżej  700%

0%

100%

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych dziecka umieszczonego
w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w tej placówce.

Ponieważ zapis dotyczący kryterium dochodowego, zawarty § 3 ust. 2 w „Tabeli zwolnień
z odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej” obowiązującej uchwały nie był dostosowany do uregulowań określonych w ustawie o pomocy społecznej, należało powyższy zapis zmienić. Kryteria dochodowe, ustalane do świadczeń
z zakresu pomocy społecznej, są bowiem brane pod uwagę  przy naliczaniu bądź zwalnianiu
z opłat rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:57:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:57:09
  • Liczba odsłon: 1362
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459999]

przewiń do góry