UCHWAŁA NR  XLVII/172/2010

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  26  LUTEGO  2010  ROKU

w  sprawie  projektu  uchwały  o  przekształceniu

Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego” w  Sochaczewie

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  36  i  43  ust.  3  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991  roku  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.U.  z  2007  r.  Nr  14,  poz.  89  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

Przyjmuje  się  projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

§  2

Projekt  uchwały  podlega  zaopiniowaniu  przez  Wojewodę  Mazowieckiego  oraz  właściwe  organy  gmin,  których  ludności  zakład opieki zdrowotnej,  o  którym  mowa  w  §  1 udziela  świadczeń  zdrowotnych.

 

§  3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Do  Zarządu  Powiatu  w   Sochaczewie  wpłynęło  pismo  Dyrektora  ZOZ  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie  w  sprawie  planowanego  przekształcenia  jednostki  poprzez dokonanie  zmian  w  jej  strukturze  organizacyjnej,  polegającego na  likwidacji  niektórych  komórek  organizacyjnych.  Wniosek  szpitala  zawierał  uzasadnienie  planowanych  zmian  oraz  sposób  zabezpieczenia  osobom  korzystającym  ze  świadczeń  zdrowotnych,  dalszego  nieprzerwanego  udzielania  świadczeń  bez  istotnego  ograniczenia  ich  dostępności,  warunków  udzielania  i  jakości.

Zgodnie  z  art.  43  ustawy  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  ZOZ  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie  podlega  zaopiniowaniu  przez  Wojewodę  mazowieckiego  oraz  właściwe  organy  gmin,  których  ludności  w/w  zakład  opieki  zdrowotnej  udziela  świadczeń  zdrowotnych.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  projektu  uchwały  o  przekształceniu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie  należy  do  kompetencji  organu  założycielskiego  tj.  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do  uchwały

Nr  XLVII/172/2010

Rady  Powiatu w Sochaczewie

z  dnia  26  lutego  2010 roku

w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

UCHWAŁA  NR

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 

w  sprawie  przekształcenia  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej

„Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  36  w  związku  z  art.  43  ust.  3  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991  roku  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.U.  z  2007  r.  Nr  14,  poz.  89  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu 
w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

§  1

Likwiduje  się  w  strukturze  organizacyjnej  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie  następujące komórki  organizacyjne  działalności podstawowej:

1)      Pracownię  Audiometryczną  w  Sochaczewie  przy  ul.  Batalionów  Chłopskich  3/7,

2)      Poradnię  Dermatologiczną  w  Sochaczewie  przy  ul.  Batalionów  Chłopskich  3/7,

3)      Poradnię  Wenerologiczną  w  Sochaczewie  przy  ul.  Batalionów  Chłopskich  3/7,

4)      Poradnie  Nefrologiczną  w  Sochaczewie  przy  ul.  Batalionów  Chłopskich  3/7,

5)      Pracownię  Protetyki  Stomatologicznej w  Sochaczewie  przy  ul.  Ziemowita  10,

6)      Oddział  chirurgii  ogólnej/odcinek  chirurgii  dziecięcej  w  Sochaczewie  przy 
ul.  Batalionów  Chłopskich  3/7.

 

 

 

 

 

 

 

 

§  2

 

 

Osobom  korzystającym  z dotychczasowych  świadczeń  zdrowotnych    likwidowanych  komórek  organizacyjnych  działalności  podstawowej  zostanie  zapewnione  nieprzerwane  udzielanie  tych  świadczeń,  bez  istotnego  ograniczenia  ich  dostępności,  warunków  udzielania  i  jakości  przez:

1)      NZOZ  Laryngologia  S.C.  Poradnia  Otolaryngologiczna  w  Sochaczewie  przy 
ul.  600-lecia  45  -  w  zakresie  zadań  Pracowni  Audiometrycznej,

2)      NZOZ  DERMED  w  Sochaczewie  przy  ul.  Chodakowskiej  8  -  w  zakresie  zadań  Poradni  Dermatologicznej i  Wenerologicznej,

3)      Poradnię  Nefrologiczną  w  Samodzielnym  Publicznym  Specjalistycznym  Szpitalu   Zachodnim  im.  Jana  Pawła  II  w  Grodzisku  Mazowieckim  przy  ul.  Dalekiej  11  -  w  zakresie  zadań  Poradni  Nefrologicznej,

4)      Poradnię  Stomatologii  Ogólnej  w  Szpitalu  Powiatowym w  Sochaczewie  przy 
ul.  Batalionów  Chłopskich  3/7  -  w  zakresie  zadań  Poradni  Protetyki  Stomatologicznej,

5)      Oddział  chirurgii  ogólnej  oraz  oddział  chirurgii  urazowo – ortopedycznej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  przy  ul.  Batalionów  Chłopskich  3/7  -  w  zakresie  zadań  oddziału  chirurgii  ogólnej/odcinek  chirurgii  dziecięcej.

 

§  3

Termin  zakończenia  likwidacji  komórek  organizacyjnych  działalności  podstawowej,
 o których mowa  w  §  1  ustala  się  na  pierwszy  dzień  miesiąca  następującego  po  upływie  3  miesięcy  od  daty  wejścia  w  życie  niniejszej  uchwały.

 

§  4

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  5

Uchwała  podlega    ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  i  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia jej  ogłoszenia.

 

 

 

Uzasadnienie

Istnieje  konieczność  zmiany  struktury  organizacyjnej  Szpitala,  mającej  na  celu  jej  dostosowanie  do  zakresu  udzielanych  świadczeń  medycznych  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie.

Wykreślone  ze  Statutu  będą  poradnie  i  oddziały,  w  których  nie  odnotowuje  się  zapotrzebowania  na  świadczenia  opieki  zdrowotnej  w  warunkach  ambulatoryjnych 
a  Szpital  nie  posiada  kontraktu  z  NFZ  na  te  świadczenia  zdrowotne.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-22 10:15:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-22 10:15:57
  • Liczba odsłon: 1357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459564]

przewiń do góry