UCHWAŁA  NR L/186/2010

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 18 CZERWCA 2010 ROKU

 

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  okręgów  wyborczych

w  wyborach  do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie 

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  art. 136 i 138  ustawy  z dnia  16  lipca  1998  roku  -  Ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw  (Dz. U  z  2003 r.  Nr  159,  poz.  1547  z późn. zm.), na wniosek Starosty Sochaczewskiego, Rada Powiatu w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

 

W  uchwale  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  Nr  XLVIII/309/2002  z  dnia  15  lipca  2002  roku  w sprawie ustalenia  okręgów   wyborczych  w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie w 2002 roku  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  Nr  216  poz. 5413)  wprowadza się następujące zmiany:

1)      tytuł uchwały otrzymuje brzmienie :

„w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze, ich numerów
i granic  oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu”,

2)      w załączniku do uchwały, określającym  podział  powiatu  na  okręgi  wyborcze,  ich  granice  i numery  oraz  liczbę  radnych  wybieranych  w  danym  okręgu:

a)       w części dotyczącej okręgu Nr 2 w kolumnie 3 określającej liczbę wybieranych radnych w okręgu – cyfrę „6” zastępuje się cyfrą „7”

b)      w części dotyczącej okręgu Nr 3 w kolumnie 3 określającej liczbę wybieranych radnych w okręgu -  cyfrę „10” zastępuje się cyfrą „9”.

 

§  2

 

Uchwała  podlega ogłoszeniu w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  oraz  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie 
na  tablicy  ogłoszeń  w  Starostwie  Powiatowym  w  Sochaczewie. 

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwałą  Nr  XLVIII/309/2002  z  dnia  15  lipca  2002  roku  dokonała  podziału  powiatu  sochaczewskiego  na  okręgi  wyborcze 
w  wyborach  do  rady  Powiatu  w  Sochaczewie  oraz  ustaliła  liczbę  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu.

            Podział  na  okręgi  wyborcze  jest  stały.  Zmiany  granic  okręgów  wyborczych 
  dopuszczalne  wyłącznie  w  wypadku,  gdy  w  wyniku  zmiany  w  podziale  terytorialnym  państwa,  zmiany  granic  sołectw,  zmiany  liczby  mieszkańców  danej  gminy,  zmiany  liczby  radnych  w  radzie  gminy  lub  zmiany  liczby  radnych  wybieranych  w  okręgach  wyborczych  dotychczasowy  podział  gminy  na  okręgi  wyborcze  nie  spełnia  wymogów  ustawowych.

            Podstawowym  kryterium  stosowanym  przy  podziale  na  okręgi  wyborcze  jest  norma  przedstawicielstwa,  wynikająca  z  podzielenia  liczby  mieszkańców  miasta  przez  ustalona  liczbę  radnych.  W  przypadku  Powiatu  Sochaczewskiego  norma  ta  wynosi  3.988  (liczba  mieszkańców  na  dzień  31  grudnia  2002 roku  wynosiła  84.213;  liczba  wybieranych  radnych  określona  zarządzeniem  Nr  97  Wojewody  mazowieckiego  z  dnia  16.05.2002 r.  - 21).

            O  liczbie  mandatów  w  poszczególnych  okręgach  decyduje  liczba  mieszkańców  stanowiąca  wielokrotność  normy przedstawicielstwa.  W  przypadku,  gdy  liczba  mieszkańców  w  okręgu  nie  stanowi  dokładnej  wielokrotności  normy  przedstawicielstwa,  ustalenia  liczby  mandatów  w  okręgu  dokonuje  się  z  zastosowaniem  zasad  określonych  ustawowo.  Stanowią  one,    zaokrągla  się  liczbę  mandatów  w  górę  do  całkowitej  liczby,  jeżeli  ułamek  liczby  mandatów  jest równy  lub  większy  niż  ½  mandatu 
i  odrzuca  ułamek mandatu  mniejszego  niż  ½.  Jeżeli  w  wyniku  tego  postępowania   liczba  radnych  wybieranych  w  okręgach  wyborczych  przewyższa  ustaloną  liczbę  mandatów -  wówczas  mandaty  nadwyżkowe  odejmuje  się  w  tych  okręgach  wyborczych,  w  których  norma  przedstawicielstwa   jest  mniejsza;  gdy  liczba  radnych  wybieranych 
w  okręgach  wyborczych  jest  mniejsza  od  ustalonej  liczby  mandatów  -  wówczas  dodatkowe  mandaty  przydziela  się  w  tym  okręgu  wyborczym,  w  którym  norma  przedstawicielstwa  jest  największa.

            Spadek  liczby  mieszkańców  Powiatu  Sochaczewskiego  w  okresie  między  wyborami  (84.213  wg stanu  na  dzień  31  grudnia  2001 r.  i  83.754  wg  stanu  na  dzień  31  grudnia  2009 r.)  nie  jest  przesłanką w  rozumieniu ustawy  z  dnia  16  lipca  1998 r.  -  Ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw  (Dz.U. 
z  2003 r.  Nr  159,  poz.  1547  z  późn. zm.)  uzasadniająca  zmianę  granic  okręgów  wyborczych.  Natomiast  zmiana  liczby  mieszkańców  w  okręgach  wyborczych  powoduje  konieczność  dokonania  zmiany  liczby  wybieranych  w nich  radnych.

            Liczba  radnych  wybieranych  w  Powiecie  Sochaczewskim  wynosi  21.  Jednak 
w  wyniku  zastosowania  ustawowych  zasad  obliczania  liczby  radnych  wybieranych 
w  okręgach  wyborczych  ustalono,    liczba  mieszkańców  w  okręgu Nr  3  uprawnia 
do  wybierania  w  tym  okręgu  9  radnych  (w  2002 r.  -  10),  a  w  okręgu  wyborczym 
Nr  2  -  7  (w  2002 r. – 6),  w  którym  norma  przedstawicielstwa  wynosi  6,69.

            Uchwałę  przekazuje  się  Radom  Gminy  na  obszarze  Powiatu,  Wojewodzie  Mazowieckiemu  i  Komisarzowi  Wyborczemu.

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-03 13:58:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 13:58:26
  • Liczba odsłon: 1392
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460356]

przewiń do góry