UCHWAŁA  NR LIV/200/2010

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zadań, 

na  które  przeznacza  się  środki 

Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

w 2010 roku

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym             ( Dz.U.  z  2001  roku  Nr  142, poz. 1592  z  późniejszymi  zmianami)    i  art.  35 a  ust.  3  ustawy  z  dnia   27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późniejszymi zmianami), Rada  Powiatu  w Sochaczewie  uchwala  co  następuje:

 

§  1

 

W  §  1  uchwały Nr  XLVII/171/2010  Rady  Powiatu w Sochaczewie z  dnia  26  lutego 2010  roku  w  sprawie   określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2010 roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      w  § 1 pkt. 1  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 pkt. 1.    finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych  - 2.900,00 zł.”

 

2)      § 1 pkt. 3  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 pkt. 3. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                                             w turnusach rehabilitacyjnych  - 133.200,00 zł, z tego środki  w wysokości                        13.520,00 dla beneficjentów projektu „Czas na samodzielność”,                        współfinansowanego  ze środków EFS.

                                                       

3)      § 1 pkt. 4   uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 pkt. 4.   dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,            w związku z indywidualnymi potrzebami osób                         niepełnosprawnych - 104.000,00 zł.”

  

4)      §  1 pkt. 5  uchwały  otrzymuje  brzmienie:

„§ 1 pkt. 5.      dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty     ortopedyczne i środki  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 242.891,00 zł.”

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z wykorzystaniem środków PFRON  na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dużą ilością nierozpatrzonych wniosków istnieje konieczność przesunięcia posiadanych środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami o łączną kwotę – 32.891,00 zł.

 

            Środki zostaną przesunięte z zadań:

- finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych    91,00 zł

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych             16.800,00 zł

- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych          – 16.000,00 zł

 

            Przeniesienie niewykorzystanych środków pozwoli  częściowo zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.

            Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 12:36:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 12:36:31
  • Liczba odsłon: 1257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459958]

przewiń do góry