Protokół  Nr XVII/ 2012

 

 

z obrad  XVII Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  28 września 2012 r. o godz. 1400

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

Tematyka  Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

4.       Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012r.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012;

c)      ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

d)     ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego;

e)      zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Protokół Nr XVII/ 2012

 

z obrad XVII Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

28.09.2012 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu XVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 28.09.2012 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                         Janusz Ciura

Sekretarz  Starostwa                                   Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                   Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                              w/z Paweł Dubielecki

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie              Piotr Szenk

Powiatowy Lekarz Weterynarii                             Teresa Wojda

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                  Maria Olędzka

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                Adam Radożycki

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie             Julia Jakubowska

Dyrektor ZSS w Erminowie                                   Hanna Milcarz

Dyrektor PZE                                              Bogusław Bęzel

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                        Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu               Paweł Masłowski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                            Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki              Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                           Barbara Bogiel

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej    

Główny księgowy ZOZ SP w Sochaczewie                       Barbara Konopacka                       

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady XVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w chwili obecnej w sesji udział bierze 16 Radnych.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XVII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

Poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane i podpisane przez Radcę Prawnego.

 

Nieobecność na Sesji usprawiedliwili: Radny Tadeusz Głuchowski, Radny Dariusz Dobrowolski, Radna Beata Fastyn.

 

Usprawiedliwienie Radnego Tadeusza Głuchowskiego w załączeniu – Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Dariusza Dobrowolskiego w załączeniu – Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnej Beaty Fastyn w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad XVII Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała proponowany porządek obrad.

 

 

 

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

4.      Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012r.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012;

c)      ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

d)     ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego;

e)      zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

6.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 14 Radnych.

"Za"                              głosowało  14  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 14 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 3)     Przyjęcie protokołu z XVI  sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad XVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad XVI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4.           Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz planu finansowego jednostek za I półrocze 2012r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną Informację na temat przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2012r., jak również Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012r. i poprosiła Skarbnika Powiatu p. Teresę Pawelak o ich przedstawienie.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2012 roku w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Pani Skarbnik Teresa Pawelak nadmieniła, iż Państwo Radni otrzymali obszerne sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2012. „ Ja odniosę się do tych zapisów, które maja istotny wpływ na wykonanie budżetu.

Planowane dochody to kwota 75.279.320zł wykonane zostały w kwocie 39.465.413,79zł w tym bieżące dochody wykonane zostały w 57,5% natomiast dochody majątkowe nie zostały wykonane.

Planowane dochody majątkowe to kwota 6.638.601zł, na którą to składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.367.528zł i planowane dochody z tytułu dotacji i porozumień w kwocie 4.271.073zł.

Realizację tych dochodów przewidziano w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami.

Największą pozycję po stronie dochodów stanowi udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany w kwocie 12.866.637zł i wykonany w wysokości 5.441.800zł tj. 42,29% a więc poniżej 50%, mam nadzieję, iż w II półroczu wpływy ulegną poprawie.

Plan wydatków budżetowych na 30 czerwca 2012 roku wynosi 80.099.498zł i wykonany został w kwocie 37.432.212,17zł tj. w 46,73%.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 66.605.567zł wykonane zostały w kwocie 34.003.588zł tj. 51,05% planu natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 13.966.256zł wykonane zostały w wysokości 3.428.623zł tj. 25,41%. Niski % wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest czasem realizacji, który najczęściej przypada na II półrocze a więc fakturowanie i zapłata nastąpi w II półroczu.

Wynik budżetu za pierwsze półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.033.201,62zł. Powodem takiej sytuacji jest realizacja dochodów natomiast wydatki realizowane będą w II półroczu – ma to miejsce przy inwestycjach.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2012 roku wynosi 14.426.285,64zł w tym z tytułu wykupu obligacji 14.297.000zł i zaciągniętych kredytów 129.285,64zł a więc zadłużenie Powiatu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 19,16%.

Przypomnę tylko, jeśli chodzi o kredyty to pozostała kwota do spłaty 129.285,64zł jest ostatnią ratą zaciągniętego kredytu w 2005 roku na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.810.000zł”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku wpłynęła do Biura już po  przekazaniu Radnym materiałów na sesję i dlatego nie została Państwu dostarczona wraz z materiałami.

Przewodnicząca poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Jana Łopatę o jej odczytanie.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr Pł.330.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 września 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

W wyniku analizy przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku wydano opinię pozytywną.

 

Uchwała Nr Pł.330.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 września 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu  Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku w załączeniu - Załącznik Nr 7.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. A. Grabarkowi w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Grabarek  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 26.09.2012r. analizowała Informację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2012 roku, wysłuchała wyjaśnień p. Skarbnik i powyższą Informację przyjęła.

Dochody wykonane w wysokości ponad 52% a wydatki zrealizowane w 46%  nie dają obaw co do niewykonania budżetu. Tym nie mniej są zagrożenia, o których mówiła też p. Skarbnik tj. wykonania dochodów ze sprzedaży składników mienia na kwotę ponad 2mln.300tys.zł oraz za I 

półrocze brakuje dochodów ok. 1mln.zł z PIT-u.

Jeśli chodzi o wydatki to najsłabsze są wydatki majątkowe, ale tak to jest najczęściej, że są one realizowane w II półroczu. Jest to ćwierć wydatków zaplanowanych tj. 23%.

Zadłużenie wydaje się bezpieczne, chociaż nie napawa optymizmem, ponieważ większe zadłużanie powodowałoby utratę płynności finansowej powiatu ze względu na niskie dochody własne powiatu.

 

Jako Zastępca Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. A. Grabarek poinformował, iż niepokojącą informacją jest wyższe wykonanie wydatków w oświacie ok. 56%. Wydaje się, że nie byłoby to takie złe, bo w I półroczu są wypłacane, tzw. „13” ale jeżeli się popatrzy, że w II półroczu, od 1 września były podwyżki w oświacie a w niektórych placówkach wykonanie dochodzi do 60% to istnieje obawa, że może być zagrożona płynność. Według pytań członków Komisji, p. dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji zapewnił, że istniejąca rezerwa pozwoli zaspokoić te najpilniejsze potrzeby i tych obaw nie ma. Komisja nie jest tak do końca pewna w tym zakresie.

Powyższa informacja została przez Komisję Oświaty przyjęta.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż jeśli ktoś z Radnych chciałby otrzymać opinię RIO to proszę zgłosić się do Biura Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu zajmowała się sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja pozytywnie go opiniuje.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy była inna Komisja, która zajmowała się powyższą Informacją.

Żadna z Komisji nie zabrała głosu w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż Rada Powiatu przyjmuje do wiadomości powyższą Informację  z wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2012 roku jak również Informację z planu finansowego naszych jednostek za I półrocze 2012roku.

 

Przewodnicząca życzyła Zarządowi, aby dalsza realizacja budżetu przebiegała przy jak najmniejszych trudnościach i by udało się go zamknąć.

 

Ad. pkt 5a)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak nadmieniła, że zmiany w WPF to są zmiany w dwóch pozycjach. W  zapisach po stronie dochodowej i wydatkowej. Abyście Państwo wiedzieli, co się składa na te kwoty to omówię wcześniej zmiany w proponowanej uchwale budżetowej, gdyż jest to integralną częścią. Obecnie przepisy nakazują najpierw przyjmować zmiany w WPF a następnie  zmiany budżetowe. Prawdopodobnie od nowego roku przepisy ulegną zmianie i będzie odwrotnie, najpierw będzie podejmowana uchwała dotycząca zmian w budżecie a później WPF.

Następnie p. Skarbnik poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały budżetowej polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków na kwotę 244.138zł. Na sumę tę składają się następujące pozycje:

- na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego powiat otrzymał dotację w wysokości 93.360zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków bieżących w kwocie 32.505zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- 50.000zł na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

- 2.455zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

- 8.400zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Jednocześnie na podstawie Decyzji Wojewody została skorygowana wartość dotacji po rozstrzygniętym przetargu na zadanie inwestycyjne odbudowa drogi powiatowej Wólka Smolana- Strojec – zmniejszenie o 28.970zł.

W związku ze zmianą wniosku „Czas na samodzielność” urealniona została wartość wniosku i  zmniejszenie wynosi 81.422zł.

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Powiat otrzymał dotację na kontynuację zadania pn. „wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach” w wysokości 80.000zł. Wartość zadania 160.000zł, brakujące 80.000zł Zarząd proponuje uzupełnić środkami z rezerwy.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem wprowadzono zwiększenie w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Mikołajew-Skotniki”. Wartość zadania po rozstrzygniętym przetargu wynosi 212.729zł.

Na mocy porozumienia z Urzędem Miejskim dokonano również zwiększenia w kwocie 35.323zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Gawłowskiej w Sochaczewie”.

Po przetargu wartość zadania wynosi 870.646zł a więc wzrosła o 70.646zł w tym 35.323zł z Urzędu Miejskiego i 35.323zł środki własne Powiatu. Do wysokości rozstrzygniętego przetargu urealniono wartość zadania pn. „przebudowa skrzyżowania oraz nakładka bitumiczna w miejscowości Elżbietów” zwiększając środki własne o 67.266zł. Środki te pochodzą: 36.000zł zwiększenie za zajęcie pasa drogowego, 23.995zł z ostatecznego rozliczenia zakupu recyklera i 7.271zł przesunięcie z drogi Mikołajew – Skotniki. Wartość zadania wynosi 196.266zł.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na wymianę dachów w budynkach oświatowych tj. w ZS RCKU w Sochaczewie i MOW w Załuskowie na ogólną kwotę 1.169.421,66zł urealnia się wartość zadania przesuwając środki własne w wysokości 200.000zł.

Urealnia się również o 5.000zł wartość zadania pn.”Utwardzenie placu pod miejsca postojowe dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wartość zadania wynosi 125.000zł (zgodnie z otrzymaną fakturą).

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb PZD na kwotę 21.149zł. Środki pochodzą ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozebranego mostu.

O kwotę 19.150zł urealniono plany dochodów w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie.

Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim wprowadzono dotację na kwotę 19.548zł z przeznaczeniem na szkolenia rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej.

Urealniono również plany finansowe poprzez dokonanie przesunięć środków pomiędzy paragrafami. Nie zwiększono w żadnej placówce planu wynagrodzeń.

Urealniono również plany rachunku dochodów jednostek oświatowych.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień p.Skarbnik  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  zmiany w WPF.

 

Na sesję przybyli Radny Szymon Ziółkowski i Radny Bogdan Jakubowski. Od tej chwili Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       15 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 3 Radny

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 15 głosami „za”, 3 głosami „ wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.Ad. pkt 5b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że p. Skarbnik udzieliła informacji odnośnie zmian podczas uzasadniania poprzedniego projektu uchwały, zatem proszę, jeśli są o pytania do omawianego projektu uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. Skarbnik jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski powiedział, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uzasadnione obawy wyrażał odnośnie realizacji budżetu w II półroczu. Tu przed chwilą prezentowane informacje pokazują, że Zarząd Powiatu dostrzega kwestię i fakt redukowania wydatków bieżących   prawie o 600 tys.zł a zwiększania wydatków majątkowych, które wiadomo, iż idą w obszar inwestycyjny i jest to jak najbardziej b. pozytywną tendencją.  Myślę, że wszyscy z zadowoleniem obserwujemy postępy prowadzonych prac inwestycyjnych. Mój dyskomfort związany z głosowaniem planu finansowego na kolejne lata i wstrzymywanie się to coraz większy dla mnie dyskomfort, gdyż im bardziej zaawansowana inwestycja w ZS RCKU tym większy dylemat czy już powinienem wyrazić ten pozytywny mój stosunek do prezentowanych działań przez Zarząd. Oczywiście p. Skarbnik słyszała, słowa nie wycofam. Już niebawem to zadośćuczynienie, które Zarząd Powiatu dla tej szkoły (poprzez lata, wcześniej nie można było ich realizować) czyni, w tej chwili są inwestycje realizowane, w pełni słowa dotrzymuję i taki kierunek działań myślę, że wszyscy popieramy.  

Chcę również b. pozytywnie powiedzieć o inwestycji związanej z budową mostu. To jest wielki wysiłek finansowy dla budżetu powiatu, ale ta inwestycja jest b. dynamicznie realizowana i przy tych trudnościach finansowych tym większy plus, że ten akcent na realizowanie najpilniejszych potrzeb społecznych jest b. mocno eksponowany. Dodam do tego zwiększenie środków na ul. Gawłowską, która to inwestycja też dla społeczności miasta Sochaczewa ma b. duże znaczenie. Myślę, że mimo tych obaw powoduje to, że zmiany budżetowe i realizacja budżetu w II półroczu jak najbardziej zasługuje na popieranie tych działań.    

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       16 Radnych

" Przeciw"                                                                                          ----------------

" Wstrzymało się"                                2 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 16 głosami „za”, 2 głosami  „ wstrzymującymi się" przy braku głosów „przeciwnych” .

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Ad. pkt 5c)         Podjęcie  uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych p. T. Jaworskiemu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych p. T. Jaworski powiedział: „obwieszczeniem z dn. 7 sierpnia 2012r. poz. 579  minister finansów ustalił nowe stawki za przechowywanie i holowanie pojazdów, które mają być uchwalone i obowiązywać  w roku 2013r.

W związku z powyższym Wydział przygotował projekt uchwały w powyższej sprawie, którą Państwo Radni otrzymali. Proponowane zmiany to „kosmetyczne” korekty, nie są to jakieś znaczne kwoty w stosunku do kwot roku poprzedniego. Wzrost waha się od 1 do 9 złotych.

Bez zmian pozostały kwoty dotyczące odstąpienia od holowania pojazdów”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       18 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 18  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

Ad. pkt 5d)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madejowi w celu uzasadnienia przedstawionego projektu uchwały.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madej poinformował, że zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii burmistrza miasta, wójtów oraz samorządy aptekarskiego, określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.  Wszystkie pisemne opinie są pozytywne. Obecny projekt uchwały różni się od uchwały przyjętej w 2009 roku Wówczas dyżur całodobowy pełniła jedna apteka a druga dyżur nocny oraz święta w systemie całodobowym przemiennie zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem. Obecnie będą czynne dwie apteki całodobowo. Trzeba było to uporządkować stąd projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i opinią, że wszystkie opinie są zgodne przychyliła się i pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       18 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 18  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

Ad. pkt 5e)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście Sochaczewskiemu p. J. Ciurze w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Wicestarosta J. Ciura poinformował, iż zgodnie  z dyspozycją  art.  48  ust.  11  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności  leczniczej Rada  Społeczna  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie  w  dniu  27  czerwca  2012  roku  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Rady  Społecznej Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie.   Powołany  wyżej  przepis  ustawy  wymaga zatwierdzenia  tak  uchwalonego  regulaminu  przez  podmiot  tworzący  szpital,  w  tym  przypadku Radę  Powiatu  w  Sochaczewie, poprzednio zatwierdzał Zarząd Powiatu.  Proponowane zmiany w Regulaminie dają możliwość Radzie Społecznej podejmowanie uchwał a nie jak dotychczas tylko wyrażanie opinii.  

Z  tych  też  względów  niezbędnym  jest  podjęcie  w  powyższej  sprawie  stosownej  uchwały  przez  organ  stanowiący  Powiatu  Sochaczewskiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż w zasadzie tylko kompetencje zostały przeniesione wcześniej z Zarządu na rzecz Rady Powiatu a większość tego dokumentu nie ulega zmianie stąd Komisja po zapoznaniu się pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka. Powiedziała, że nie chce wypowiadać się na temat Regulaminu, lecz chce zapytać o kilka rzeczy dyrektora szpitala.  

Radna poprosiła, aby dyrektor pokrótce powiedział na temat:

- sytuacji finansowej szpitala,

- nowych oddziałów, które będą powstawały, czy trzeba będzie w nie zainwestować i jaki to byłby koszt.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy odnośnie projektu uchwały.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       17 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                 1 Radny

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 17  głosami „za”, 1 głosem „ wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych” .

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

 Dyrektor szpitala powiatowego p. Piotr Szenk odpowiedział:

- odnośnie sytuacji finansowej szpitala: szpital ma obecnie ok. 2mln.400 tys.zł straty przy 1mln.800tys.zł, który jest nam winny NFZ za nadwykonania.

„W sprawie, nadwykonań sytuacja się dynamicznie rozwija, dzisiaj Komisja Zdrowia Rady Powiatu gościła u nas w szpitalu i rozmawialiśmy o tym. NFZ zaczął wyrażać opinie na temat zapłaty za nadwykonania za I półrocze. My tych nadwykonań za specjalistykę i lecznictwo szpitalne mamy za I półrocze na 1mln.700tys.zł. Fundusz zaproponował nam, że w tej chwili oni chętnie zapłacą nam 30% tych nadwykonań pod warunkiem, iż zrzekniemy się roszczeń o resztę. Takiego stanu rzeczy nie mogę akceptować, toteż siłą rzeczy nie zgodzę się na podpisanie aneksu do umowy. Będę walczył o te nadwykonania, bo to są pieniądze, które zostały wydane na pacjentów z naszych środków, jakie szpital ma do dyspozycji. W związku, z czym nie chcę ludziom odmawiać pomocy, tego robić nie mogę i w jakimś stopniu te nadwykonania muszę robić pogarszając tym samym sytuację ekonomiczną szpitala. Temat ten poruszaliśmy również na posiedzeniu Rady Społecznej. Robię to świadomie, gdyż do tego zostałem utworzony, jako szpital. Moim zadaniem jest walka z NFZ, aby za te nadwykonania płacił. Apeluję również do Państwa wszystkich o wsparcie mnie w  tej walce z NFZ. Są to pieniądze wydawane na mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Ja zwrócę się pisemnie do wszystkich samorządów z apelem i prośbą o wsparcie. Do organu założycielskiego również zwrócę się o wsparcie w tej batalii. Będę na bieżąco informował, jaki jest stan rozmów z NFZ. To, o czym mówię w tej chwili jest to propozycja NFZ, która dotarła do nas we wtorek lub środę tego tygodnia”.   

- odnośnie nowych oddziałów odpowiedział, iż na wszystko, co się otwiera pieniądze muszą być, to jest oczywiste.

„Na wszystko to, co posiadamy. Chcemy na części obecnego personelu stworzyć oddział zabiegowy, który z założenia jest oddziałem dość dobrze dochodowym, bo procedury są dobrze płatne. Będziemy leczyć ludzi otyłych. Zaczynamy od tego, że otyłość stała się chorobą cywilizacyjną i za tym tokiem rozumowania idąc mogę powiedzieć, że jest to dobry kierunek. Otyłość jest wizualnym elementem choroby człowieka. W to wchodzą cukrzyca, nadciśnienie, zwyrodnienia w obrębie układu kostno-stawowego. To się przekłada bezpośrednio na ekonomię, bo taki chory otyły człowiek jest dla NFZ bardzo dużym obciążeniem. Jeśli on ma cukrzycę, którą trzeba codziennie leczyć, ma nadciśnienie, które trzeba diagnozować i leczyć to jest ono kolejnym krokiem do następnych wydatków. Przygotowanie właściwe takiego pacjenta z punktu widzenia płatnika jest benefitem. W związku z powyższym NFZ dość chętnie płaci za procedury bariatryczne i traktuje je priorytetowo tak jak procedury ratujące życie. Do tej pory tak to wyglądało. Jak to będzie teraz nie wiem? Jest to jakby ryzyko z mojej strony, bo muszę w tę działalność zainwestować. Nie muszę  do tego mieć odrębnych regulacji prawnych, gdyż oddział ten będzie działał w obrębie posiadanego kontraktu chirurgicznego. Będzie to pododdział chirurgii małoinwazyjnej i metabolicznej. Oprócz tego, żeby go właściwie wykorzystać będziemy chcieli na bazie posiadanego sprzętu robić zabiegi endowaskularne i zabiegi małoinwazyjne w chirurgii naczyniowej (np. stenty do tętniaków lub stentowanie poszerzeń).  Chcemy robić to co można wykonywać  w obrębie kontraktu na chirurgię ogólną. Szansa, że otrzymamy na coś nowy kontrakt jest zerowa. NFZ jest zablokowany i twierdzi, że nie ma żadnych pokryć i zapotrzebowań. Jest z siebie zadowolony. To są najbliższe plany w tym na taki oddział. Mam nadzieję rozwijać to wszystko w kierunku nie cięcia kosztów a w kierunku zysków. Mówiłem o tym dzisiaj również na Komisji”.

 

Radna A. Ulicka zapytała:

- odnośnie nadwykonań, co będzie, jeśli nie odzyska się pieniędzy od NFZ, czy jest jakiś plan awaryjny?

- czy Rada Społeczna ZOZ i Państwo uczestniczący w niej staraliście się o pozyskanie dodatkowych środków? Jeżeli tak to, w jaki sposób? Czy występowaliście do samorządów gminnych, bo wiadomo, że w Radzie Społecznej są przedstawiciele tych samorządów, stąd też moje pytanie?

 

Dyrektor ZOZ SP P. Szenk odpowiedział:

- odnośnie, nadwykonań, jeśli NFZ nie zapłaci szpitalowi to nie wiem, co zrobię. To będzie spory „minus”, będzie on zagrażał przekroczeniu wskaźnika przekształceń.

Zrobiliśmy trzy symulacje:

- ile będzie pieniędzy, jeśli nie zapłacą,

- ile  będzie pieniędzy na koniec roku, jeśli zapłacą nam, za nadwykonania do poziomu niedowykonań (problem jest tu złożony, tutaj upraszczam, aby było czytelne),

- jak będzie, gdyby nam zapłacili wszystko.

Taka symulacja na koniec roku mówi nam:

- gdyby nam zapłacono za wszystkie nadwykonania to mielibyśmy  ok. 1mln.700tys.zł „do przodu”.

-  gdyby nam nie zapłacono za nic, mięlibyśmy 2mln.400tys.zł „na minusie”.

- gdyby nam zapłacili do poziomu niedowykonań, (czyli ten najbardziej realny z pośród realnych) mięlibyśmy 450tys.zł „na minusie”.

Pamiętajcie Państwo myśmy te nadwykonania fizycznie zrobili. W związku z tym, jeśli za nie nam nie zapłacą to za włożone w to środki już się nie cofnie. Strata ok. pół miliona złotych na koniec roku jest dopuszczalną stratą. Nie będzie to powodowało przekształcenia tego szpitala z automatu.

- Odnośnie pozyskiwania dodatkowych środków, dyrektor odpowiedział, że „zdaję sobie sprawę, iż muszę się zwrócić do Państwa z apelem o pomoc finansową. Jest mnóstwo inwestycji, które czynimy nie mając środków. Środki z NFZ są na bieżące utrzymanie szpitala i na inwestycję w pacjenta. Zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast mam ograniczone możliwości pozyskiwania środków. Mogę gospodarować tylko i wyłącznie w obrębie pieniędzy z NFZ. Jest to mój jedyny płatnik. Niezależnie od formuły, w jakiej szpital się znajduje nie mogę mieć tego samego rodzaju świadczeń płaconego i  wykonywanego w ramach kontraktu z NFZ i za pieniądze pacjenta. Upraszczając, jeśli robię operacje bariatryczne i podpisuję na nie umowę z NFZ to nie mogę „po godzinach” zoperować kogoś za pieniądze. Ja nie mam możliwości pozyskiwania pieniędzy z innych źródeł niż z NFZ i od samorządów, które te pieniądze dać mi mogą”.

Radna A. Ulicka powiedział, że rozumie, iż w tym roku do chwili obecnej żaden samorząd takich środków nie przekazał.

Dyrektor P. Szenk odpowiedział, że nie.

Radny J. Żelichowski powiedział, że na ostatniej sesji Rady Miasta usłyszał odpowiedź na to pytanie. Usłyszałem, że powiat daje zero dla szpitala a miasto daje dwieście tysięcy razy tyle. 

Dyrektor P. Szenk nadmienił, iż „rozmawiał o tym ze Starostą, że ma się zmienić lokalizacja „nerki”. Zostało to poddane pod głosowanie na Radzie Społecznej ZOZ. Lokalizacja ma się przenieść na narożnik za Oddziałem Psychiatrycznym. O tyle jest to ważne, że jest to działka 3000m2 i obietnica ze strony Zarządu, że te pieniądze ze sprzedaży działki zostaną przeznaczone  na szpital i na nasze potrzeby. To jest inwestycja planowana, muszą się odbyć procedury”.

Kolejna sprawa to 1% z odpisu, który został przekazany dla szpitala – w tym roku otrzymaliśmy z tego tytułu 11tys.zł. Za te pieniądze kupiliśmy trochę drobnego sprzętu, a gdybyśmy tych pieniędzy nie mięli to nie kupilibyśmy go. Zatem proszę o pomoc w propagowaniu tej informacji. Ten 1% służy nam znacząco. Mam nadzieję, że i w tym roku tak się stanie i  będzie to jeszcze większa kwota.

Radna A. Ulicka zapytała odnośnie ratownictwa medycznego, co się dzieje z karetkami, ze sprzętem i wyposażeniem, kiedy usługi świadczy nam Firma Falk, która wygrała przetarg.

Dyrektor P. Szenk odpowiedział, że wszystko stoi i jest wykorzystywane do transportu medycznego. Nie zostało sprzedane ani zdekompletowane. My w ramach świadczenia naszych usług musimy mieć swój transport medyczny, transport międzyszpitalny i te dowozy pacjentów do domu. Te karetki naprzemiennie jeżdżą. Ja nie chcę się ich pozbywać. Sytuacja na rynku jest dość niepewna. Nie wiem czy Państwo wiedzą, że np. wczoraj zapadł wyrok, gdzie płockie pogotowie Meditrans przegrało z Falkiem i będzie rozpisany nowy konkurs na  świadczenie ratownictwa medycznego. Jest to tym trudniejsze, że jest to obszar pod protektoratem Marszałka Województwa. To będzie duża walka. Chodzi tu o dobro interesu publicznego. Na pewno w tym roku będzie jeszcze konkurs na rejon płocki”.

Radna A. Ulicka zapytała czy pacjenci, którym udzielana jest pomoc w karetkach Falka trafiają do naszego szpitala, w każdej sytuacji, kiedy powinni do niego trafić czy np. są takie sytuacje, że nie trafiają do naszego szpitala tylko do innego?

Czy Firma Falk korzysta z pomieszczeń szpitala, czy np. z prosektorium?

Dyrektor P. Szenk odpowiedział, że „Firma ta na szczęście nie korzysta z Prosektorium i tego nikomu nie życzę nawet Falkowi. Moja opinia jest powszechnie znana wszem i wobec. Odciąłem się od działalności Falka i nie mam dostępu do tych danych. Z moich obserwacji wynika, że jak pogotowie „było nasze” to tych pacjentów w szpitalu było więcej. To było przewidywalne, o tym mówiłem Państwu na poprzedniej sesji. Takie działania mają miejsce. Nie wiem czy wynika to z tego, że Falk mniej wyjeżdża, bo Firma ta jest typowo nastawiona na zysk a każdy kilometr kosztuje. Wiem, że minimalizują ilość wyjazdów i w stosunku do nas mają ich znacznie mniej. My mamy mniej pacjentów przywożonych do SOR-u, ale nie wiem czy oni wywożą tych pacjentów gdzie indziej czy po nich nie wyjeżdżają.  

Falk nie zwracał się do mnie o wynajęcie pomieszczeń szpitalnych. Moim zdaniem usługi Falka pozostawiają b. dużo do życzenia i nie będę narażał swojej reputacji. Wiecie Państwo jak to jest w społeczeństwie jeszcze do tej pory nie wszyscy wiedzą, że to nie my mamy pogotowie”.

 

Przewodnicząca Rady H. Pędziejewska zaapelowała już w dniu dzisiejszym o przekazywanie 1% na szpital. „Jeśli każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego przekazałby 1% to proszę sobie policzyć ile nasz szpital by zyskał. Apelujmy w samorządach swoich gmin o przekazanie 1% dla szpitala. Zacznijmy od siebie”.

Jeśli chodzi o nadwykonania to słyszymy, że w całej Polsce szpitale nie mają zwrotu za nadwykonania. Nie chciałabym aby w naszym szpitalu miało miejsce odsyłanie pacjentów ze względu na nadwykonania. Gorąca prośba do dyrektora szpitala o starania do NFZ o zwrot za nadwykonania. Może NFZ przychyli się do naszych próśb i zwróci szpitalowi to, co się mu za wykonaną pracę należy.

Dyrektor szpitala P. Szenk powiedział, iż „na pewno będę o to walczył, na 30% zwrotu się nie zgodzę, musicie o tym Państwo wiedzieć. Przecież im nie daruję 70%. Członek Zarządu Powiatu p. Gaik wyraził akces do wyjazdu ze mną do NFZ, myślę, że jest to dobra inicjatywa. Będziecie Państwo mieli bezpośrednią relację z tej wizyty w NFZ. Dziękuje mu za to, bo na pewno mnie to znacząco wesprze. Zobaczymy jak wtedy będą rozmawiali, może to coś zmieni”.

Radny J. Żelichowski odnośnie wcześniejszej swojej wypowiedzi wyjaśnił, iż samorząd miejski już od dawien dawna każdego roku szpitalowi umarza podatek. To jest ta kwota, która w budżecie szpitala ma poważne znaczenie.  Apel Radnej pod adresem gmin – tu chcę powiedzieć, że w Radzie Społecznej zasiadają przedstawiciele każdej gminy.

Radny J. Żelichowski poinformował również, iż w ostatnich dniach korporacje samorządowe finalizowały głośną akcję „stawka większa niż osiem miliardów”. Chodzi tu o to, że kolejne rządy przekazywały wszystkim samorządom kolejne zadania bez pieniędzy. Dzisiaj samorządy, zwłaszcza te mniejsze zaczynają mieć poważne problemy. Należy obiektywnie tu powiedzieć, że nasze samorządy poza gm. Teresin i Sochaczew są słabymi finansowo samorządami i borykającymi się z bieżącymi problemami, które przerastają na dzień dzisiejszy zdecydowanie ich możliwości finansowe. Stąd jak najbardziej ten apel można kierować, ale też ze zrozumieniem trzeba patrzeć na możliwości tych gmin. Sądzę, że ten głośny apel samorządów, gdzie ponad 250tys. głosów zaniesiono do Sejmu, aby projekt obywatelski wprowadzić, który zakłada zwiększenie udziału w PIT gmin wiejskich i gmin w ogóle, powiatów jak również samorządów wojewódzkich, że on może wreszcie znajdzie jakieś odbicie w dalszym łatwym przekazywaniu przez Parlament kolejnych zadań bez pieniędzy samorządom.

Przewodnicząca Rady pogratulowała dyrektorowi szpitala nowego LOGO szpitala. Stwierdziła, iż jej się osobiście b. podoba i myśli, że Prezydium też.


Ad. pkt 6        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 13.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

 

Następnie Starosta poprosił o pytania odnośnie przedstawionych informacji.

 

Radny J. Chocian zwrócił się do dyrektora szpitala odnośnie leczenia osób otyłych w ramach Funduszu i zapytał czy nie byłoby możliwe wykonywanie takich zabiegów komercyjnie.

 

Dyrektor szpitala odpowiedział, iż jest to poza zasięgiem. Koszt jednostkowy takiego pacjenta waha się między 8-14tys.zł. Jeżeli do tego doliczyć pobyt tego chorego w szpitalu do koszt wyniesie ok. 20tys.zł.  Fundusz za to płaci 36tys.zł. Nie znajdę wielu otyłych ludzi, którzy są w stanie tyle zapłacić.  Leczenie chorych metabolicznych to jest wiele pobytów w szpitalu przed operacją i po operacji. Tu następuje zaburzenie całego metabolizmu tego pacjenta. Pobyty takich pacjentów są całkiem dobrze finansowane przez NFZ. Stąd chcę iść w te stronę z moją koncepcją.

 

Radny J. Chocian powiedział, że „rozumie, iż komercja nie wchodzi w grę. Radny odniósł się również do propozycji odpisu 1% na rzecz szpitala i stwierdził, że jest potrzebna większa edukacja, aby pacjenci i mieszkańcy naszego powiatu wiedzieli, czym to jest i co znaczy. Moim zdaniem ludzie nie wiedzą, że można zdeklarować to na szpital, kojarzy im się z odpisem na stowarzyszenia i fundacje. Należy to już teraz nagłaśniać, apelować by do świadomości ludzi to dotarło. Pan dyrektor powiedział, że nawet 11tys.zł daje korzyści dla szpitala”.

 

Następnie Radny J. Chocian zapytał Starostę odnośnie pkt 20 Informacji. Poprosił o wyjaśnienie, na czym będzie polegała wycena tych nieruchomości zabudowanych.

 

Pan Starosta T. Koryś odpowiedział, iż Zarząd tak zdecydował, gdyż po kolejnych już przetargach nie było zainteresowania. Stwierdziliśmy, iż należy to zaktualizować i dlatego daliśmy do wyceny. Trudno nam powiedzieć, jaka będzie wycena tych dwóch nieruchomości kubaturowych. Wiemy, że obecnie jest rynek sprzedającego a nie kupującego niemniej coś trzeba z tym zrobić.

 

Radny Sz. Ziółkowski zwrócił się do Starosty i powiedział, że wśród tych wielu punktów nie ma nic o Al. XX-lecia w Teresinie. „Mam wrażenie, że Pan w dalszym ciągu tu coś ukrywa. Wpływają pozwy, pisze Pan odpowiedzi, strony kasują milionami to chyba Radnym należy się jakaś informacja i przedstawicielom prasy jak to wszystko w tej chwili przebiega, kiedy rozprawa”. Radny poprosił o udzielenie aktualnej informacji na temat Al. XX-lecia. 

 

Pan Starosta T. Koryś odpowiedział, iż temat jest w sądzie i Zarząd nie widzi potrzeby zajmowania się tematem Al. XX-lecia na bieżąco. Z tego, co wiem w najbliższym czasie Komisja Rewizyjna będzie kontrolowała ten temat i zorientuje się jak wygląda rozliczenie tej inwestycji. Zarząd nie będzie się zajmował Al. XX-lecia na kolejnych posiedzeniach skoro to nic nie wniesie.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Komisja Rewizyjna zgodnie ze swoim planem odbędzie w najbliższym czasie  posiedzenie i będzie kontrolowała Al. XX-lecia a Pan Radny jest członkiem Komisji i będzie miał możliwość uczestniczenia.

 

Radny J. Żelichowski zapytał odnośnie pkt 17 Informacji, – jakie kwoty będą angażowane w te dwie inwestycje ze strony Starostwa Powiatowego.

 

Pan Starosta T. Koryś odpowiedział, iż Zarząd wytypował dwie inwestycje do złożenia wniosków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotyczy on ul. Staszica w Sochaczewie i  kontynuacji „szlaku chopinowskiego” na terenie gm. Sochaczew w miejscowości Lubiejew.

Pierwszy wniosek – „pojawiła się dokumentacja projektowo- kosztorysowa ze środków miasta Sochaczewa, która opiewa na kwotę 7mln.750tys.zł. Dokumentacja dotyczy jezdni i chodników wraz ze ścieżką rowerową. Oprócz tego jest odpływ wód burzowych do rz. Bzury. Kwota jest potężna. Myśmy wybrali odcinek od ul. Warszawskiej do wysokości Szkoły Podstawowej Nr 4. Jest to odcinek ok. 460m. Opiewa na kwotę 2.250.000zł. Jest to pierwszy odcinek, I-go etapu. Zarząd przyjął zasady partnerskie w konfiguracji 50:50 z tym, że 50 % po stronie powiatu (30% NPPDL i 20% powiat ze środków własnych) oraz 50%  po stronie miasta. Jak wygląda to kwotowo? Miasto 1mln.125tys.zł, NPPDL – 675tys.zł. i powiat ok.440tys.zł. Tak zostało podpisane porozumienie z Burmistrzem i dzisiaj wniosek został zawieziony do Wojewody”.

Drugi wniosek jest na kwotę 660tys.zł w tej samej konfiguracji 50:50. Konfiguracja ta ustalona jest dla wszystkich samorządów. Gmina Sochaczew 330tys.zł,  po stronie powiatu (30% NPPDL i 20% powiat ze środków własnych) a kwotowo powiat ok. 100tys.zł a z Programu ponad 200tys.zł”.

Zobaczymy jak wnioski zostaną ocenione. Są to wnioski „mocne”, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale wszystko się okaże.

 

Starosta nadmienił, iż jeśli są jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to bardzo proszę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami,

Prezydium Rady reprezentowało całą Radę uczestnicząc w wielu spotkaniach i imprezach organizowanych w mieście jak również powiecie sochaczewskim i uczestniczyło w:

-  święcie policji;

- dożynkach powiatowych w Brochowie;

- obchodach rocznicy II wojny światowej uczestnicząc we Mszy Św. na cmentarzu w Trojanowie;

- widowisku historycznym „w obronie miasta Sochaczew 1939 roku”;

- Wiceprzewodnicząca J. Popiołek uczestniczyła w zawodach niepełnosprawnych organizowanych przez WTZ oraz w samorządowym kongresie oświatowym;

- Wiceprzewodniczący J. Łopata uczestniczył w festynie;

- uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego pod budowę integracyjnego żłobka miejskiego;

- XIII Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy;

- XII Międzypowiatowych Rozgrywkach Warcabowych w DPS w Młodzieszynie;

- 90 - leciu Sejmikowej Kolei Sochaczewskiej.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż w ostatnim czasie był okres urlopowy i korzystaliśmy z niego.

 

Poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 8        Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny Szymon Ziółkowski zwrócił się do Starosty i powiedział, że powinien poprosić o odpowiedź na interpelację, którą złożył 26 lipca br., na którą wprawdzie odpowiedź otrzymał, ale „na 4 pytania, jakie starałem się sprecyzować Pan raczył odpowiedzieć na pół z tych czterech. Mógłbym ponowić prośbę, ale kierując się doświadczeniami  wybrałem inną wersję i wybrałem się do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawa dotyczy Al. XX-lecie i nieuwzględnienia  tej inwestycji w budżecie 2011 roku. Wiceprzewodniczący odczytywał moje pismo związane z ta sprawą. Interpelacja zawierała cztery proste pytania, Pan mi nie odpowiedział, więc pojechałem do RIO do Pani Romany Ignasiak, która wydawała opinię w sprawie realizacji budżetu za 2011 rok. Spytałem ją o te sprawy, gdyż uważam, że są to sprawy istotne a Pan uchyla się od odpowiedzi. Chciałem przekazać informacje, jakie uzyskałem od przewodniczącej RIO w Płocku. Pytania były proste.

1.      Czy plan finansowy może pomijać zobowiązania dotyczące inwestycji realizowanych w danym roku budżetowym?

Odpowiedź p. R. Ignasiak była taka, że nie może.

2.      Czy istnieją „zawieszenia” w zapisywaniu zobowiązań w planie finansowym samorządu i jakimi przepisami są one opisane?  Na Komisjach i na Sesji Pani Skarbnik przedstawiała nam zagadkową informację, że inwestycja ta została „zawieszona” w 2011 roku.

Pani R. Ignasiak odpowiedziała, że nic nie wie na temat „zawieszeń” i nie wie, jakimi przepisami są realizowane. Jest to chyba wymysł Zarządu Powiatu Sochaczewskiego.

3.      Jak należy uwzględniać w zapisach budżetowych zobowiązania, na które jednostka samorządowa nie posiada zabezpieczenia? Czy tak jak uczynił to Zarząd Powiatu Sochaczewskiego?

Tutaj nie uzyskałem odpowiedzi, gdyż dodam, że odpowiedzi Pani Przewodniczącej to były takie na zasadach pomrukiwania i kiwania głową. Nie wiem czy ma jakieś obawy, żeby wydobyć z siebie jednoznaczny głos”.

 

Przewodnicząca RP wtrąciła, iż są to Pana Radnego domysły.

 

Radny kontynuował, że mówi tak jak było. Poinformował, że na to pytanie nie otrzymał odpowiedzi.  

„Także nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie 4 – czy w związku z powyższym Zarząd Powiatu Sochaczewskiego nie narusza prawa, w tym także związanego z dyscypliną finansów publicznych?

Pani Przewodnicząca kierowała mnie do RIO w Warszawie, abym zgłaszał prośby o kontrolę itd.

Wiem, że  jest to droga długa, żmudna i nic nie znacząca oraz w ogóle nieskuteczna więc prawdopodobnie czegoś takiego nie będę robił.

W punkcie Interpelacje chciałbym się konkretnie zwrócić do Pana Starosty, ponieważ posiadamy Radców Prawnych w urzędzie, aby w związku z tą interpelacją, którą już złożyłem i którą w chwili obecnej omawiam Radca Prawny urzędu wydał opinię prawną, ponieważ są to istotne pytania a my niestety, jako Radni nie możemy uzyskać odpowiedzi. Nie składam tego na piśmie, ale wyraźnie to artykułuję – proszę o opinie prawną w tej sprawie zwłaszcza w kwestii pkt 3 i 4 (pkt1 i 2 odpowiedź mam chyba ze źródła wiarygodnego)”.

Druga sprawa – „Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w której jestem członkiem zorganizował taką wycieczkę do dwóch miejsc, które współfinansuje Powiat Sochaczewski. Jednym z tych miejsc były Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dowiedzieliśmy się, czym ta jednostka się zajmuje, odwiedziliśmy obiekty, w których działa. Obiekty, które należą do powiatu i którymi powiat  zarządza. Muszę powiedzieć, że to, co tam zobaczyliśmy a co tyczyło się pomieszczeń i budynków, które znajdują się na tej działce a są własnością powiatu wszystkich nas wprowadziło w osłupienie. Zwłaszcza ta część budynku, która chyba od lat jest w ogóle nieuwzględniana, w jakichkolwiek działaniach powiatu. Strupami odchodzą tynki ze ścian, leje się woda przez dach. Mówiliśmy o tym na Komisji już wiosną, myślałem, że są tam niewielkie zacieki, jakieś poprawki potrzebne, ale tam dosłownie wszystko jest zalane. Jak p. kierownik otworzyła drzwi to coś „jakby wżerało się w  człowieka od środka”, był tam smród i fetor. Tam przynajmniej trzeba okna otworzyć”. Chciałbym złożyć zapytanie czy też interpelację i prosić o odpowiedź na piśmie - jakie działania zamierza podjąć Pan Starosta i Zarząd w związku z tą sytuacją? Tam wyraźnie to wskazuje na niegospodarność.

 

Przewodnicząca Rady wtrąciła, „że to może nie jest niegospodarność, proszę sobie przypomnieć, iż te budynki są po Chodakowskich Zakładach Włókien Chemicznych i są „przeżarte” siarczkiem, z którym nic Pan nie zrobi”. Proszę, zatem o pytania.

Radny odpowiedział, że żadnego siarczku tam nie widział, może  było czuć natomiast… Radny poprosił, aby Przewodnicząca nie przerywała mu wypowiedzi.

Przewodnicząca Rady poprosiła o konkretne pytania.

Radny odpowiedział, że jest konkretny, a „Pani mi przerywa arogancko, jak zwykle”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie przerywa Radnemu tylko mówi, jaki to jest obiekt pozyskany …

Radny odpowiedział, że przecież Pan Starosta może mi odpowiedzieć a nie Pani wpisuje się już w inną rolę.

Radny Sz. Ziółkowski poprosił o odpowiedź, – jakie działania Pan Starosta ma zamiar podjąć w tej sprawie? Domyślam się, że żadne działania nie były podejmowane w przypadku tego budynku, ale gdyby były podejmowane, ale tak nieudolnie, iż nie wyszło to proszę też napisać, jakie w tej sprawie do tej pory Pan Starosta podejmował działania.

Głos zabrał Radny R. Ambroziak wyraził zdziwienie, że Radny Ziółkowski raczył sobie pojechać na wyjazdową komisję, którą zorganizował Pan Przewodniczący.

„Mnie nie było dane przekazać Panu niektórych wiadomości, które miałem Panu przekazać. Pan ciągle mówi o Al. XX-lecia. Al. XX-lecia została zrobiona, Pan, jako Radny powinien być zadowolony. Powiat nie dołożył do tej inwestycji a więc się dziwię czyj Pan reprezentuje interes skoro Panu Al. XX-lecia jest na sumieniu.

Pan, jako Radny powiatowy powinien być zainteresowany wszystkimi drogami i inwestycjami na terenie powiatu sochaczewskiego. Pan nie jest Radnym Gminy Teresin tylko jest Radnym powiatowym”.

Następnie Radny powiedział, że „my Radni z terenu gm. Iłów jesteśmy pokrzywdzeni, gdyż mamy największą sieć dróg na terenie Iłowa i chciałem Panu właśnie te drogi pokazać.

Niech Pan Radny powie, dlaczego wtedy nie pojechał na komisję wyjazdową, która miała być na terenie wszystkich gmin. Jestem ciekawy Pani Przewodnicząca czy Pan pobrał dietę z tego powodu, że  nie uczestniczył w tej Komisji. Muszę powiedzieć Panu Radnemu, że …”

Przewodnicząca Rady wtrąciła, że obecnie jesteśmy w punkcie interpelacje i zapytania Radnych.

Radny kontynuując  zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że „był plan pracy poszczególnych Komisji uzgadniany a jest tego rodzaju sytuacja, że Pan Radny Ziółkowski pozwala sobie jednoosobowo robić sobie kontrole. Nie wiem czy to przystoi nawet”. Dlatego pytam Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej „czy wie o wypadach Pana Ziółkowskiego, który prowadzi kontrole chociażby w Powiatowym Zarządzie Dróg. Pytając go, co szuka to on wyzywał od nieudaczników”.

Radny zwrócił się do Przewodniczącej Rady o wyciągnięcie w stosunku Pana  Radnego  pewnych konsekwencji. „Niech mi teraz powie Pan Radny Ziółkowski, kto tym nieudacznikiem jest, do kogo się tak Pan odnosił? Ja pracując 40 lat …”

 

Przewodnicząca Rady raz jeszcze wtrąciła, że obecnie jesteśmy w punkcie interpelacje i zapytania Radnych.

 

Radny zwrócił się do Radnego Sz. Ziółkowskiego i powiedział, że „jak mnie nie było dane pokazać Panu dróg powiatowych na terenie gm. Iłów, Rybno i Nowa Sucha to tak jak Pan kiedyś powiedział, że nie dane było dalsze funkcjonowanie i bycie Wójtem w związku z tym, że nie dane było. A może to, dlatego nie było dane, bo ubliżał komuś w Gminie”.

 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wszyscy jak tu siedzimy ślubowaliśmy pracę dla dobra powiatu sochaczewskiego. Dla naszych gmin jak i miasta. Wydaje mi się, że takie zachowania, jakie miały miejsce w PZD, o czym Radny R. Ambroziak informuje Państwa Radnych jak również wystąpienia niektórych Radnych nie świadczą, że wszyscy działamy dla dobra tego powiatu. Apeluję, starajmy się pracować i pomagać Zarządowi w realizacji naprawdę bardzo trudnych w tej chwili obecnych zadań, stojących przed Zarządem jak i przed Radą. Można zadawać pytania, otrzymujecie Państwo odpowiedzi, krytykować – proszę bardzo, my się nie boimy krytyki odpowiemy Państwu. Tak również i Starostowie. Ale niech to będzie merytoryczna dyskusja tych problemów, które przed nami stoją. „Pyskówki”- każdy z nas działa tyle lat w samorządzie i wie, że do niczego nie doprowadzają. Wprost przeciwnie zgoda może doprowadzić do realizacji wszystkich zadań, które stoją przed nami w starostwie i w gminach oraz w mieście.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego Sz. Ziółkowskiego i powiedziała, że informacja do niej dotarła, że Radny przybył na posiedzenie Komisji zwołane przez jej Przewodniczącego, ale po przedstawieniu porządku posiedzenia doszło do głosowania i Radny nie zgadzał się z propozycją, ponieważ nie było w niej Al. XX-lecia w Teresinie. Pan Radny nie pojechał oglądać dróg powiatowych a jest ich naprawdę dużo. „Szkoda Panie Radny, że nie uczestniczył  Pan w dalszej części posiedzenia, bo mógłby Pan zobaczyć drogi w Iłowie, Nowej Suchej, Młodzieszynie itd. Nie szukajmy „dziury w całym” bo nie znajdziemy, pomóżmy sobie sami. Nie znajdzie Pan, Panie Radny”.  

Głos z sali zabrał Radny Sz. Ziółkowski.

Przewodnicząca Rady w odpowiedzi na ten głos powiedziała. „Wiem, co mówię. Otrzymuje Pan odpowiedź na interpelację, o czym będę mówiła później, na te również, które Pan złożył. Pan Starosta odpowiedział Panu także i w sprawie wywiadu p. Gaika. Jestem w posiadaniu odpowiedzi, które były skierowane do Pana. Myślę, że powinny satysfakcjonować Pana te odpowiedzi a jeśli nie to w najbliższym czasie Pan Starosta po ustaleniu z prawnikami przygotuje odpowiedź, o którą Pan prosił i otrzyma ją Pan”.

Przewodnicząca zaapelowała raz jeszcze „pracujmy dla dobra powiatu”.

Radny Sz. Ziółkowski zwrócił się do Przewodniczącej i powiedział, że osobiście, zawsze był przekonany, że ten punkt dotyczy interpelacji i zapytań kierowanych do Zarządu. Dzisiejsza formuła rozszerzająca to wszystko jest pewnym zadziwieniem Skoro Pani na to pozwala to chciałem udzielić odpowiedzi w tej konwencji, do jakiej Pani dopuszcza.

Następnie Radny Ziółkowski odniósł się do wypowiedzi Radnego R. Ambroziaka. Powiedział, iż Pan Radny Ambroziak zadał kilka pytań:

  1. Dlaczego nie pojechałem na ten wyjazd? Odpowiedź jest b. prosta. Tak jak Pani przedstawiła, na początku Komisji wyjazdowej zapytałem jak ma wyglądać, jaki ma być przebieg tej wycieczki i jako mieszkaniec gm. Teresin poprosiłem, żebyśmy się udali chociażby na Al. XX-lecia.

Przewodnicząca Rady wtrąciła wycieczka Panie Radny. Na wycieczkę integracyjną to my możemy jechać.

Radny odpowiedział, że dla niego była to w pewnym sensie wycieczka. Może przede wszystkim to była wycieczka. Ale nie oceniajmy tego. Zgłosiłem wniosek abyśmy pojechali tylko w jedno miejsce w gm. Teresin, zresztą rok temu nie było żadnego problemu. Byliśmy w każdej gminie, każdy, jaką propozycję złożył na początku Komisji tam pojechaliśmy i w zgodzie się wszystko odbyło. W sytuacji, gdy na Al. XX-lecia jest wielki problem, także finansowy być może uważałem, że jest istotne by tam pojechać zwłaszcza, iż są tam liczne niedoróbki i chciałem  pokazać to także Radnym. Zostałem przegłosowany, że nie, więc to był powód, dla którego wysiadłem z samochodu, ponieważ uznałem, iż jest to ze strony pozostałych osób lekceważące. Mało tego, jest to działanie wbrew interesom powiatu, ponieważ na tej drodze jest największy problem.

Przewodnicząca Rady wtrąciła, „oby takie problemy były wszędzie”.

Radny zwrócił się do Radnego Ambroziaka i powiedział, że „jeżdżę po drogach powiatu każdego dnia. Wiem, że wszędzie jest raczej tragicznie, że jest wiele potrzeb i po to, aby się przejechać i pokazać, iż tu „pęka” tam „pęka” a tu są przełomy to możemy sobie jeździć i powstaje wtedy wycieczka. Natomiast, jeżeli lekceważycie Państwo problem, który trafia do sądu, gdzie spór idzie o duże miliony złotych to wybaczcie Panowie. Wy lekceważycie problemy tego powiatu. Ale o sądzie nic nie wiemy”.

Radny Sz. Ziółkowski odniósł się do wypowiedzi odnośnie jednoosobowej kontroli. Zwrócił się do Radnego Ambroziaka i powiedział, że „ta rozmowa miała przebieg indywidualny między  Panem i mną. Pan dosyć swobodnie jej przebieg interpretuje i jakieś donosiki śle na mnie.  Ja bym Pana rozumiał, jakby Pan napisał na piśmie i podpisał się Pan to rozumiem, że to jest odpowiedzialne. Ale Pan najwyraźniej jak wynika niewiele z tej rozmowy zrozumiał, leci Pan na skargę, ponieważ poczuł się Pan urażony. Ja na to nic nie poradzę, jeżeli Pan tak odbiera wymianę  poglądów ze swym adwersarzem. Ja wskazałem Panu w tej rozmowie nieudaczników. Nie mówiłem, że Pan „a”, Pan „b” jest nieudacznikiem”.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zapytała „czy dawał Pan takie upoważnienie Panu Radnemu Ziółkowskiemu do indywidualnej kontroli”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Grabarek zwrócił się do Przewodniczącej Rady i powiedział, że „to Pani wie, iż to Pani daje upoważnienia a nie ja. Ja o nie występuję. Pani wie czy dała czy nie”.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że „od niej Pan nie dostał”.

Radny Sz. Ziółkowski powiedział, nie było żadnej kontroli Pani Przewodnicząca. Przecież każdy nawet nie Radny, każdy mieszkaniec i obywatel ma prawo wglądu w dokumenty.

Przewodnicząca Rady powiedziała oczywiście, że tak, ale zachowanie kulturalne obowiązuje wszystkich. 

Radny Sz. Ziółkowski zapytał, kto Pani powiedział, że było zachowanie niekulturalne? Pan Ambroziak?

Przewodnicząca Rady powiedziała, my wszyscy słyszeliśmy.

Radny Sz. Ziółkowski zapytał, co słyszeliśmy?

Przewodnicząca Rady powiedziała, nie powtarzajmy tego, nie wracajmy do tego.

Radny Sz. Ziółkowski zapytał, do czego nie wracajmy?

Radny Sz. Ziółkowski  powiedział, iż to nie on wywołał tę całą dyskusję. Ale, jeżeli Pan Ambroziak chce koniecznie na ten temat rozmawiać to … Jedni mają prawo zadawać pytania a drudzy nie mogą odpowiedzieć.

Radny J. Chocian zabrał głos z sali i powiedział proszę Państwa dyskutujcie sobie gdzie indziej, a nie takie dyskusje żeby odbywały się na sesji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że „myślę, iż nie do niej to pytanie tylko do Radnego Ziółkowskiego”.

Radny Sz. Ziółkowski powiedział do Radnego Abmroziaka.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radnego Ziółkowskiego i powiedziała, skończył Pan czy jeszcze.

Radny Sz. Ziółkowski, jeśli mam nie odpowiadać na to.

Przewodnicząca Rady powiedziała, ale, na co ma Pan odpowiadać.

Radny Sz. Ziółkowski powiedział, że ma jeszcze kilka pytań, wynotowałem sobie.

Z sali zabrała głos Wiceprzewodnicząca Rady J. Popiołek powiedziała „chłopaki weźcie się na bok, przeproście się i …”.

Radny Sz. Ziółkowski powiedział bardzo chętnie, ale nie ja wywołałem tę dyskusję.

Przewodnicząca Rady powiedziała Panie Radny proszę konkretnie, bo nad bzdetami siedzimy długo.

Radny Sz. Ziółkowski zwrócił się do Przewodniczącej Rady i powiedział „dziękuję Pani za to stanowisko, nie będę udzielał odpowiedzi, gdyż uważam, że na bzdety odpowiadać nie warto”.

Głos zabrał Radny B. Jakubowski i powiedział „ja może wyjaśnię wszystkim, bo o tej Komisji jest jednostronne określenie Pana Ziółkowskiego. Ja zauważyłem w zachowaniu Pana Ziółkowskiego takie rzeczy. W pierwszym  punkcie gdy byliśmy w Załuskowie zobaczył płot, elementy płotu.  To już było powodem, aby przypiąć się tematu, czy ewentualnie… Ja chcę tylko przybliżyć sylwetkę Pana Ziółkowskiego.

Następnie Przewodniczący Komisji odniósł się do pobytu w Chodakowie. „ Pani kierownik WTZ  wyraźnie  wskazała, że to są budynki niepotrzebne do działalności. Tam, gdzie ta działalność jest prowadzona nie jest luksusowo, komfortowo, ale jest zabezpieczone i sprawne. Ale Pan Ziółkowski  zobaczył przeciekający dach i to już było następnym powodem, aby parę ładnych minut temu poświęcić.  Działalność Pana Ziółkowskiego na tym polega w tej Radzie. Niestety musimy się do tego przyzwyczaić”.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

Głos zabrała Radna A. Ulicka powiedziała, że chce poruszyć temat, o który pytała dyrektora szpitala p. Szenka a mianowicie. Za system bezpieczeństwa w tym zdrowia na terenie powiatu odpowiada Starosta. Mamy taką sytuację, że p. dyrektor mówi, iż zupełnie się odciął od ratownictwa medycznego, od Firmy Falk, która wykonuje dla nas te usługi. Karetki stoją, helikopter i lądowisko jest i jest to utrzymywane, na szczęście to dobrze, ale co dalej z tym wszystkim? Dyrektor powiedział, że tych pacjentów jest mniej stąd tez nie wie czy to wynika z tego, że ta Firma  świadczy dla nas usługi i być może nie dowozi do naszego szpitala pacjentów.

Wiemy, że SOR-y dawały największe dochody, jeśli chodzi o szpital i zostaliśmy ich w pewnym sensie pozbawieni. Rozmawialiśmy w czerwcu na ten temat, bo to była taka świeża sprawa czy w ogóle była inna możliwość. Był argument, że cena decydowała, wiemy jak wyglądają przetargi. Myślę, że ta Firma powinna zapewnić nam takie same warunki, jakie zapewniał nam oddział ratunkowy szpitalny. Z tego, co wiem chyba dwie sprawy są w Prokuraturze, zawiadomienia dotarły do Prokuratury nie wiem czy jest to w trakcie czy też skończyły się. Nie mam na dzień dzisiejszy takiej wiedzy, ale wiem, że nasze media się o tym rozpisywały. Również jest to sprawa nie tylko naszego powiatu, ale innych powiatów. Inne powiaty też się z tym zmagają.  Myślę, że tutaj jest to b. ważne cyt: „w zarządzeniach starostów, w sprawach powołań Powiatowych Zespołów Zarządzania  Kryzysowego zakłady opieki zdrowotnej, zespoły ratownicze są instytucjami pomocniczymi, w każdej sytuacji zagrożenia o znamionach kryzysu we wszystkich ich fazach”. Nasuwa się, zatem pytanie:

- Czy z równym zaangażowaniem, jak jednostki organizacyjne, jednostka naszego szpitala do realizacji skutków katastrof przystąpi Zespół, który wygrał ten przetarg? Nie wiem czy to pytanie do p. Starosty czy ma Pan Starosta ustalenia w związku z tym?

- Czy jest to gdzieś zapisane czy musimy się o to martwić?

- Czy pomieszczenia, w których znajduje się Firma Falk spełnia wszystkie normy i wymogi, jakie powinny  być  jeśli chodzi o Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Sanepid itd.

- Czy takie rzeczy były sprawdzane czy też nie?

- Kto ewentualnie może sprawdzić takie rzeczy?

- Czy Pan Starosta podejmował działania do tej pory od momentu, kiedy ta Firma wygrała przetarg tzn. od momentu, kiedy ta sprawa stała się medialna w związku z tymi dwoma przypadkami. Pytają mnie jak również przy takich rozmowach budzą się obawy i rzeczywiście należy się temu przyjrzeć.

Jest jeszcze taka jedna ważna sprawa, którą chciałam poruszyć. Ponieważ Zakłady Opieki Zdrowotnej posiadają w swych strukturach prosektoria.

- Czy podmiot prywatny jako dysponent jednostki systemu ratownictwa medycznego może świadczyć usługi z zakresu  ratownictwa medycznego bez wymogu posiadania dostępu do prosektorium?

- Co z pacjentem, który umrze w karetce?

Myślę, że są to bardzo ważne rzeczy, tych pytań nasuwa się jeszcze b. dużo. Nie chcę tutaj przedłużać. Myślę, że najważniejsze pytanie jest takie czy w związku z naszym bezpieczeństwem, jeśli chodzi o system kryzysowy Pan Starosta ma jakieś ustalenia i czy wraz z Zarządem podejmował działania w związku z przedstawionymi pytaniami?

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska nadmieniła, że na sesji w miesiącu czerwcu Rada podjęła stanowisko dotyczące ratownictwa i było ono wysłane do Wojewody Mazowieckiego. Pod koniec czerwca przyszła odpowiedź i zatem proszę Wiceprzewodniczącego Rady o jej odczytanie.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata nadmienił, iż widzi, że dużo osób na tej sali nie zna istoty problemu. „Istota problemu tkwi w tym, że został podpisany przez instytucję Narodowy Fundusz Zdrowia, instytucję pararządową kontrakt a my się zachowujemy tak  jak byśmy mięli decydować w temacie wydania jakiejkolwiek decyzji albo moglibyśmy podważyć tę decyzję. My nie możemy podważyć tej decyzji. Tę decyzję może podważyć tylko ta instytucja, która tą decyzję wydała, czyli NFZ i Urząd Wojewódzki.

Było pisane pismo i wystąpienie Pani Przewodniczącej do NFZ i obecnie odczytam odpowiedź a Państwo wsłuchujcie się w to, co jest tam napisane. W tym momencie raz na zawsze, przynajmniej do końca tego roku a może w następnym też nie będziemy wracać do tego tematu. Ten temat i te wszystkie rozmowy są bezprzedmiotowe. My tracimy czas, „buzujemy” się nawzajem i nic nie możemy tak naprawdę w tym temacie stworzyć i zmienić”. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał odpowiedź Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2012 roku na wystąpienie Przewodniczącej Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2012 roku.

Odpowiedź w załączeniu – Załącznik Nr 14.

 

Wiceprzewodniczący Rady po odczytaniu odpowiedzi powiedział, iż „pisma można wysyłać, oni odpiszą, ale to nic nie zmieni. Decyzja została podjęta i do 30 czerwca 2015 roku jest kontrakt. Dopóki ten kontrakt nie będzie uchylony nawet ewentualnie sądownie czy w jakikolwiek inny sposób to on obowiązuje. To jest decyzja administracyjna. To nie my decydujemy, jako Rada Powiatu, bo nie my podejmujemy tę decyzję. Temat jest zamknięty”.

Pan Starosta nadmienił, iż wysłuchaliśmy odpowiedzi Wojewody, ale chciałbym wrócić do poprzednich pytań.

Temat ratownictwa medycznego powstał w ubiegłym roku. Pamiętamy o tym. Był inny rejon administracyjny. Rejon nr 6, który jest w tej chwili i został poszerzony o powiat piaseczyński. W ubiegłym roku należały do niego 4 powiaty: sochaczewski, żyrardowski, grodziski i pruszkowski.

Za ratownictwo medyczne odpowiada Wojewoda.

Z naszej strony  Firma Falk będzie zaproszona na Komisję Bezpieczeństwa pod kątem ratownictwa medycznego na terenie naszego powiatu.

 

Wicestarosta J. Ciura powiedział, że „odebranie nam ratownictwa medycznego pozbawiło szpital sporych dochodów w tym również dochodów z usług Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W szpitalu obniżamy koszty poprzez zatrudnienia, nową organizację i nowy regulamin, który tam powstał.

Mamy jeszcze pewne działania, o których nie chciałbym dzisiaj mówić, gdzie proces się jeszcze nie rozpoczął”.

 

Ad. pkt 9.       Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny A. Grabarek w imieniu mieszkańców gm. Iłów a także znacznej większości gm. Rybno i Młodzieszyn zwrócić się z wnioskiem do Pana Starosty, jako do szefa, który odpowiada za bezpieczeństwo na terenie powiatu. Co prawda może nie dotyczy bezpośrednio naszych własności dróg powiatowych, ale problem dotyczy wjazdu mieszkańców a szczególnie wyjazdu z miasta Sochaczewa na drogę krajową nr 50 w miejscowości tak dokładnie nie wiem Kąty czy Żdżarów, gdzie postawiono ekrany, które absolutnie uniemożliwiają jakikolwiek wyjazd i nie rozwiązano tam problemu. Tam powinna stanąć sygnalizacja świetlna albo jakieś inne rozwiązanie, nie wiem, jakie? Obecne rozwiązanie pogorszy a nie poprawia żadnego bezpieczeństwa a wręcz przeciwnie to bezpieczeństwo w znaczny sposób pogarsza. Tam obecnie robią się korki, pomijając je, to nie jest już najważniejsze, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Jak można tuż przy jezdni postawić tak wysokie ekrany, które całkowicie uniemożliwiają wyjazd. Mieszkańcy gm. Iłów nie mając drogi przez Młodzieszyn jeżdżą tą drogą, która prowadzi z Sochaczewa. Ponieważ to nie leży na terenie tychże gmin a na terenie gm. Sochaczew, więc myślę, że forum Rady Powiatu do tego by Pan Starosta wystąpił do Generalnej Dyrekcji o interwencję i rozwiązanie tego jest jak najbardziej stosowne. Bardzo o to proszę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu przyznała, iż jest to b. ważna sprawa.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski i powiedział, iż chce zabrać głos w związku z troską o prawidłowe funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, gdyż ta sytuacja miała tam miejsce. Chciałem również oprzeć się na rozmowie z Panią Romaną Ignasiak Przewodniczącą RIO w Płocku. 

„RIO zobowiązała Przewodniczącą Rady do zdyscyplinowania Komisji Rewizyjnej w związku z tym, w jaki sposób przygotowała rekomendację realizacji budżetu za 2011 rok. Wcześniej próbowałem już to robić na samej Komisji Rewizyjnej, bo wychodziłem z założenia, że jeśli ma nas ktoś dyscyplinować to lepiej abyśmy sami to przedyskutowali i w ramach samooceny wyciągnęli wnioski i przedstawili tę sytuację Radzie Powiatu, że wiemy, o co chodzi i błędów będziemy w przyszłości unikać. Tak niestety się nie stało, chociaż była b. ożywiona dyskusja, czego dowodem jest wspaniale zrealizowany protokół z tego posiedzenia do zapoznania, z którym zachęcam. Niemniej jednak część Radnych myliła się tam. Zapytałem o te sprawę będąc w RIO i Pani Przewodnicząca  w sposób jednoznaczny w dyskusji, którą ze mną przeprowadziła wyraziła opinię, że ta opinia nad budżetem powinna zawierać zdanie wszystkich Radnych, członków Komisji Rewizyjnej. Stanowisko Radnych powinno się znaleźć w takiej opinii. Każdy ma prawo a nawet obowiązek do tego, aby w takim stanowisku się wyrazić i aby ta opinia była zawarta. Niestety opinia, która została przekazana do RIO przez Komisję Rewizyjną pomijała całkowicie moje zdanie w tej sprawie  i to był powód dla, którego nie podpisałem tej opinii a w konsekwencji przyczynek z mojej strony czy całej Komisji aby Pani Przewodnicząca zdyscyplinowała w tym zakresie Komisję Rewizyjną. Tak, więc proszę abyśmy to w przyszłości przestrzegali. Opinia ma zawierać zdanie wszystkich członków Komisji Rewizyjnej natomiast głosowanie jest nad opinią, która zawiera zdanie wszystkich członków i wtedy wyrażamy zdanie czy cała Komisja aprobuje realizację budżetu czy nie”.  

Radny stwierdził, iż wnioskuje, aby to w ten sposób realizować. „Z niepokojem chciałem zauważyć, że w moim przekonaniu wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zdawali sobie z tego sprawę, wszyscy poza obecnym nowym członkiem Panem Żelichowskim, który w roku poprzednim w pracach Komisji nie uczestniczył. Wszyscy pozostali zdawali sobie sprawę z tej sytuacji, ponieważ taki przykład mięliśmy już w roku poprzednim. Kiedy zaprotestowałem przeciwko opinii, która miała być wysłana i niewielka korekta na mój wniosek, uzupełniająca moje zdanie została tam uwzględniona.  Niepokoi to, bo jeżeli wszyscy jesteśmy tego świadomi to jest to po prostu jakaś utrata suwerenności, jakieś poddawanie się wpływowi zewnętrznemu czy uleganie presji, tylko z przykrością muszę to stwierdzić. Proszę o refleksje członków Komisji nad tym moim wnioskiem”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała Radnego Sz. Ziółkowskiego, do kogo kierował wniosek?

 

Radny Sz. Ziółkowski powiedział „Szanowni Panowie to, że czegoś nie rozumiecie to o niczym nie świadczy. Ja powiedziałem wyraźnie – wnioskuję, aby przestrzegać procedury, które dotyczą pracy Komisji Rewizyjnej.  Pani Przewodnicząca RIO potwierdziła całkowicie moje zdanie w tej kwestii, które zawarte jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Proszę się zapoznać”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że jest Regulamin działania Komisji Rewizyjnej, Pan go doskonale zna i proszę go przestrzegać.

 

Radny Sz. Ziółkowski zapytał Przewodniczącą, o czym Pani mówi?

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska stwierdziła, że Pan Przewodniczący Komisji A. Grabarek pracuje w samorządzie tyle lat, nie popełnia błędów i ktoś próbuje mieszać. Kto proszę sobie samemu odpowiedzieć. Zwracam się do Komisji, Wy jesteście członkami Komisji Rewizyjnej i proszę realizować to, co jest przyjęte w Regulaminie działania Komisji Rewizyjnej.

 

Radny Sz. Ziółkowski zwrócił się do Przewodniczącej i powiedział, że „szkoda, że Pani mówi szyfrem, bo gdyby Pani nie mówiła szyfrem to wszyscy może by  się lepiej z Panią rozumieli”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o kolejne głosy.

 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący J. Łopata i powiedział „walczyliśmy o to i wywalczyliśmy taki status, który nazywa się postępowaniem demokratycznym. Demokracja polega na tym, że większość ma rację. Niezależnie od tego, jakie zdanie odrębne ma mniejszość. Działanie tej Rady jak i Komisji w tym też Komisji Rewizyjnej polega na tym, że jest głosowanie i ta większość, która podejmuje decyzję decyduje, co jest zawarte w protokole i wysłane do podmiotu w Płocku czy Warszawie”. W tej sprawie stanowisko zostało wypracowane a Pan Ziółkowski mówi, że jego stanowisko jest tu najważniejsze.  To się kłóci ze zdrowym rozsądkiem. Przepraszam Pana bardzo ale niech się Pan zastanowi  nad tym czy Pan wie czy nie wie. To nie jest śmieszne. Może się Pan głupio śmiać, ale to nie jest śmieszne”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska powiedziała „kończymy proszę Państwa, żarty się skończyły. To jest posiedzenie Rady Powiatu”.

Radny Sz. Ziółkowski zabierając głos z sali powiedział, że „widać, iż się kończą żarty, już nie możecie wytrzymać i nie dajecie dojść do słowa”.

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o spokój.

Głos zabrał Radny J. Żelichowski powiedział, że „zamierzał wystąpić pierwotnie i zadać parę pytań, ale w między czasie dosyć sprawnie udało mi się uzyskać odpowiedzi na nie i dlatego wystąpię w tym punkcie oświadczenia i wnioski mając pewne sugestie. Za nim to uczynię chciałbym ad wocem zdając sobie sprawę, że Pan Radny Ziółkowski na tę chwilę nie adresował nic w moją stronę to jednak pracując w tej Komisji chciałbym Pana prosić o większą powściągliwość w wypowiedziach i jednak nie prowadzenie tej atmosfery w kierunku, że nikt nie będzie chciał z Panem Radnym w tej Komisji funkcjonować. Widzę, że powoli w tym kierunku będzie zmierzało. Przecież nie o to chodzi abyśmy aż tak dalece się od siebie odsunęli, że nie potrafimy się porozumieć. Ja wieżę, że to porozumienie jest możliwe, różnić się możemy, ale apelowałbym, aby kolegów nie stawiać w takim negatywnym świetle”.

Następnie Radny  poinformował, iż „dwa dni temu  po raz pierwszy od dwóch lat zostałem zaproszony na sesję Rady Miasta, ja i jeszcze kilku Radnych Rady Powiatu mieszkających w mieście. Wiele słyszałem, czytałem ale będąc na sesji na własne uszy usłyszałem niektóre stwierdzenia, które padły bezpośrednio z ust Burmistrza  Miasta Sochaczewa. Jedna mnie tak szczególnie zmobilizowała do działania, gdyż w swojej wypowiedzi na pytanie jednego z Radnych Miejskich Pan Burmistrz stwierdził, iż od 12 miesięcy czynił bardzo usilne starania zakończone sukcesem, że dzięki tym staraniom znalazł się b. perspektywiczny inwestor dla miasta i nie powinno się tak na te starania zwracać większej uwagi a spojrzeć na to, co jest sukcesem miasta i wszystkich mieszkańców i niewątpliwie osoby, która przez te 12 miesięcy te starania b. intensywne czyniła. Ja tak od razu ad wocem na tej sesji poprosiłem o głos i zacząłem kojarzyć ostatnie fakty, które miały miejsce, że przecież doszło do licytacji komorniczej, ogłoszonej przez sąd. Licytacja ta trwała kilka miesięcy a jeżeli tak 12 miesięcy pracowało się nad tym inwestorem, żeby on do tej komorniczej licytacji przystąpił to od razu naturalnym wydało, że należy Panu Burmistrzowi pogratulować intuicji, iż już wtedy tak to wszystko widział i do takiego szczęśliwego końca ta sprawa zmierzała. Wiem kiedy jeszcze pracowałem w mieście, że ta sprawa  była b. trudną do przeprowadzenia ze względu na kwestie własnościowe. Tam było kilkunastu wierzycieli, którzy czekali, kiedy temat wreszcie zostanie sfinalizowany a jednym z nich było miasto. Wojewoda, który jakby sprawę pilotował próbował miastu tę działkę z tymi wierzytelnościami po prostu „wcisnąć”. My nie mogliśmy się na to zgodzić, bo miasto miałoby b. duże obciążenia, nie byłoby w stanie tych zobowiązać spłacać. Równolegle, w tym samym czasie Starosta jako przedstawiciel Skarbu Państwa czynił konsekwentnie działania co jest udokumentowane, są na to dokumenty i daty, z których ewidentnie wynika, że na wniosek Starosty już w 2011 roku komornik sądowy zadecydował, iż należy ustanowić kuratora w związku z tym, że  przedstawiciel prawny tej spółki, likwidator nie odbierał systematycznie korespondencji (co też jest udokumentowane) kierowanej ze Starostwa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 27.01.2012r. ustanowiony został kurator procesowy, który zaczął prowadzić w imieniu likwidatora, którego nie można było zlokalizować do dalszych czynności. W dniu 10.05.br. komornik sądu rejonowego wydał protokół opisu i oszacowania nieruchomości, 29.05.2012r. skierowany został wniosek Starosty Sochaczewskiego do kancelarii komornika o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa, 18.06.2012r. pojawiło się obwieszczenie o licytacji na dzień 12.07.2012 r. i tu się zapewne pojawiła rola osoby, której adresowałem gratulacje za intuicję. W licytacji nie uczestniczył tylko ten jeden podmiot sugerowany przez Burmistrza. Uczestniczyły dwa podmioty. Gdyby nie ta firma to inna firma lokalna, sochaczewska kupiłaby w trakcie tej licytacji od sądu tę nieruchomość i tę działkę. Natomiast wygrała spółka GT Polska a przegrała spółka rodzima Przedsiębiorstwo  Ceramiki Budowlanej Plecewice S.A. To jest cała prawda o tej dużej…, zaangażowaniu”.

W między czasie odbyła się jeszcze jedna komornicza licytacja w Sochaczewie, gdzie uczestniczyła Spółdzielnia Mleczarska. Temat z ul. Traugutta, który jest dzisiaj analizowany jest w maleńkim związku, gdyż Spółdzielnia zmieniła swoją lokalizację. W tej chwili b. aktywnie prowadzi swoją działalność w obiektach po PZGS. Jak z tego widać nie każda licytacja komornicza jest interesująca i kończy się spektakularnymi sukcesami. Ja bym sugerował, aby Zarząd i Starosta jakieś informacje, konkretyzujące podał. Były wcześniej informacje w prasie, że Starostwo wykonało pewne działania, ale była ona tak skromna i zdystansowana do sprawy, że wszyscy pomyśleli, iż Starosta się „podwiesza” do całej sprawy a ona tak naprawdę (potwierdzają to dokumenty) jest działaniem powiatu. Mogę wprost zapytać, pytanie kieruję do Radnych Miejskich, którzy tu są na sali, jakie dokumenty można zobaczyć w Urzędzie Miasta z tych ostatnich 12 miesięcy, które dokumentowałyby tę aktywność są  możliwe do udostępnienia?

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska podziękowała Panu Radnemu Żelichowskiemu i powiedział, iż myśli, że niewiele osób o tej sprawie wiedziało. „ Dziękujemy za informację i przekazanie nam działań, które podejmował Powiat Sochaczewski. Proszę Państwa troszkę robimy, jako Starostwo Powiatowe”.

Głos zabrał Wicestarosta J. Ciura poinformował, iż „z uwagi na to, iż bodajże na ostatniej sesji przed wakacjami Radna  Dragan wystąpiła z wnioskiem o wykonanie wymiany grzejników w pawilonie dla dzieci w Domu Dziecka chcę odpowiedzieć (wtedy odpowiadałem, że będzie zrobione) i oświadczyć, iż ogrzewanie jest w pełni zakończone również w pawilonie”.

Także cała stolarka okienna zostanie zakończona, czyli budynek zostanie ocieplony prawie w pełni. Nie będzie ubytków ciepła.

Przy okazji chciałem również powiedzieć, że w ramach oszczędności w szpitalu została rozpoczęta w ramach Wojewódzkiego Funduszu ze środków szpitala i Funduszu termomodernizacja szpitala, na którą b. długo czekaliśmy, gdzie będą dosyć wymierne oszczędności.

Przewodniczący Komisji Zdrowia … mówi, że zaczynamy jeszcze dachy, rzeczywiście robimy również termomodernizację pięciu budynków a także OSW w Załuskowie, który był w trudnym stanie, bo tam przeciekał dach.

Wicestarosta zwrócił się do Radnego Ziółkowskiego i powiedział, „nie w tym, gdzie nikt nie mieszkał i jest do rozbiórki tylko przeciekał dach w Załuskowie i tym się zainteresowaliśmy, bo tam się uczą wychowankowie, tam są uczennice. To było dla nas bardziej istotne i ważniejsze”.

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o dalsze wnioski bądź zapytania.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.


Ad. pkt 10.     Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy.

Głos zabrała Radna W. Dragan podziękowała za to, co zrobiono w Domu Dziecka, o czym mówił Wicestarosta. Powiedziała „zrobiono to w wakacje, kiedy dzieci było bardzo mało i o to mi chodziło, aby prace te były zrobione w tym czasie. O innych pracach Pan Wicestarosta mówił, że będą zrobione.

Korzystając z okazji, że jestem przy głosie zwracam się z apelem do Zarządu Powiatu i Pana Starosty o to, żeby przy konstrukcji budżetu na rok następny uwzględnić drogę łączącą dwie gminy Iłów i Młodzieszyn. Ja rozumiem braki środków, to jest rzeczywiście powód nadrzędny, że nie mogą być zrealizowane tak od razu. Przypomnę, że  na rok 2011 było zaplanowane w projekcie 100tys.zł na dokumentację na tę drogę ale zostało to wyrzucone z planów do realizacji. Zwracam się z prośbą o to, aby do budżetu na rok 2013 to włożyć. Jestem przekonana, że to będzie b. wnikliwie  analizowane i Państwo poprzecie tę prośbę.  To jest b. istotne. Była tu mowa, że Komisja Rozwoju … była na drogach na terenie powiatu i z pewnością widziała, jaki jest stan tej drogi. My, jako Radni goszcząc na sesjach w gminach czy to w Iłowie czy Młodzieszynie słyszymy od Radnych gminnych i mieszkańców tę prośbę. Jest tu naprawdę duży nacisk społeczny. Mieszkańcy zbierali podpisy pod wnioskiem o wciągnięcie tego do realizacji. Ja bardzo proszę o to, żeby rozpoczęcie tej inwestycji znalazło się w przyszłorocznym budżecie”.

 

Radny Sz. Ziółkowski   powiedział, „Panie Wicestarosto nikt nam nie mówił na Komisji, że ten budynek jest do wyburzenia. Proszę zawrzeć to w odpowiedzi na interpelację. Wprost przeciwnie nawet na wiosnę dyskutowaliśmy, jakby tu pomóc temu ośrodkowi i ja zrozumiałem, że ten budynek jest raczej do remontu. Więc proszę zawrzeć tę odpowiedź, jeśli ona taka jest w odpowiedzi na interpelację”.

Następnie Radny zwrócił się do Radnego Żelichowskiego i powiedział, „że nie jest tu po to, żeby być Pańskim kolegą czy kolegą p. Łopaty tylko, żeby zwracać uwagę na problemy tutaj panujące. Uważam, że między innymi Pańskie zachowanie jak i sprawa, o której mówiłem jest  jakimś problemem. To tak tytułem odpowiedzi krótkich”.

 

Radny odniósł się do kolejnych spraw. „Pierwsza dotyczy Al. XX-lecia, ponieważ jestem przekonany, że pewne sprawy muszą padać oficjalnie podczas posiedzeń sesji, aby później nikt nie mówił, że nie wiedział i nie było to powiedziane. Skoro Pan Starosta nie chce mówić na ten temat to ja w dwóch zdaniach powiem, że sprawa trafiła do sądu, jest pozew wykonawcy i odpowiedź zamawiającego, czyli Starostwa. W pozwie wykonawca wnosi  o zasądzenie kar umownych w kwocie ok. 3mln.zł tytułem zwłoki w dokonaniu odbioru. Wg mojej osobistej oceny jest to jak gdyby odpowiedź na te odsetki, które Państwo naliczyliście.  Myślę, że to po prostu sąd jakoś poniweluje, że zarówno Państwa roszczenia, jako Zarządu jak i wykonawcy tytułem tych odsetek. To są rzeczy raczej rozmijające się z istotą tej sprawy. Natomiast wykonawca wnosi także o wypłatę wynagrodzenia w kwocie 2mln.700tys.zł. Rozprawa odbędzie się prawdopodobnie na przełomie roku, termin jeszcze jest niewyznaczony”.

 

Radny Sz. Ziółkowski zabrał głos w imieniu Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” i poinformował, iż otrzymał odpowiedź od Pana Starosty na moją prośbę o zamieszczenie tekstu któryby prostował i wyjaśniał te nieprawdziwe informacje, które zawarł w swym wywiadzie Radny Gaik.

„Ja nie wiem, dlaczego mi Pan Starosta odpowiadał, bo ja się do Pana Starosty właściwie nie zwracałem, chociaż widocznie czuje się Pan odpowiedzialny tutaj, właśnie za ta gazetę.

Odpowiedź jest mniej więcej taka, że nie zamieścimy tej naszej prośby, ponieważ „zdanie zawarte przez Radnego Gaika to zdanie subiektywne a prawo prasowe nie nakazuje zamieszczania sprostowań.”  Tu chodzi o coś innego Panie Starosto, chodzi to o zwyczajną przyzwoitość, jeżeli ktoś nie potrafi zachowując się niestosownie powiedzieć przepraszam, to w przypadku publikacji wydaje mi się, że należy zdanie drugiej strony po prostu uwzględniać. Skoro ta gazeta w tym przypadku nie jest dla części Radnych Powiatu Sochaczewskiego to chciałbym zwrócić się z prośbą, aby po dwóch latach może przeprowadzić jakiś wywiad czy z przewodniczącymi Klubów czy z pojedynczymi Radnymi, którzy do tej pory nie korzystali z tej możliwości. Tak, żeby mogli wyrazić swoje zdanie także subiektywne, powiedzieć, czym się zajmują, ustosunkować się do wcześniejszych wypowiedzi. To chyba jest takie normalne, tak jak powinno być w demokracji, kulturalnym towarzystwie z poszanowaniem każdej strony. Zwracam się do Pani redaktor, jeśli Pani by zechciała. Ja bardzo chętnie udzielę wywiadu. Myślę, że nie tylko ja.  Prosiłbym Pana Starostę skoro się poczuwa do odpowiedzialności za ten informator ażeby nie stawał na przeszkodzie i dopuścił do głosu choćby w nieznacznym wymiarze także osoby, których nie traktuje Pan, jako swoich kolegów”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, iż jeśli chodzi o pierwszą wypowiedź Pana mam taką refleksję, w jakiej roli występuje Pan czy rzecznika wykonawcy czy Radnego Rady Powiatu?

 

Radny Sz. Ziółkowski odpowiedział, iż wypowiada się, jako Radny Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, iż myśli, że nie w tym kierunku Pan idzie.

 

Radny J. Żelichowski poinformował, iż w dniu dzisiejszym Komisja Zdrowia oprócz tego, że procedowała na swym posiedzeniu nad dwoma projektami, które dzisiaj były przyjęte odwiedziła kilka placówek. Odczucia b. pozytywne Radnej W. Dragan podziela również Komisja. Byliśmy dzisiaj w Domu Dziecka i widzieliśmy skalę tych prac wykonanych i tych, które mają być kontynuowane. Widzieliśmy też zadowolenie dyrekcji i kadry, że zakres prac, jaki został wykonany od naszej ostatniej wizyty Komisji w ubiegłym roku jest bardzo widoczny i satysfakcjonujący.

Jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej to widzieliśmy b. dobrą  pracę nie tylko tą związaną z bieżącym funkcjonowaniem DPS ale również z promowaniem tej placówki poprzez organizowanie spotkań rangi międzypowiatowej, przyjeżdżają przedstawiciele Domów z innych powiatów i mają  okazję zobaczyć warunki jakie tworzy się w tej nowej placówce osobom starszym. Bardzo nas ucieszyło również to, że w tej chwili obsada w Domu jest już praktycznie pełna. Pamiętamy, że jak go oddawano to był pewien niepokój czy uda się zagospodarować tę część ponadwymiarową. Jednak te prace promujące placówkę owocują tym, że w tej chwili (to nas b. cieszy) jeśli  obłożenie dalej tak będzie wyglądało to obciążenie finansowe dla budżetu powiatu będzie niewielkie. To b. pozytywny sygnał.

Byliśmy również w szpitalu i było pierwsze wrażenie, że ta placówka poprzez prace termomodernizacyjne, jakie są tam prowadzone zdecydowanie swoją estetykę poprawia. Do tego dochodzą te pozytywne informacje, które przekazywał dyrektor, jeśli chodzi o plany. Finansowo to jak wszystkie szpitale powiatowe  w tej chwili i trudno, aby nasz nagle miał diametralnie lepszą sytuację. Wszystkie mają b. kiepską. Ustawa, jaka w tej chwili funkcjonuje narzuca tę obawę przekształceniową a nie, że są to działania ze strony organu właścicielskiego czy są to wewnętrzne zamierzenia kierownictwa placówki.

Chcę również podziękować za inwestycję w ZS RCKU w Sochaczewie. To było coś, co b. mocno leżało mi na sercu. Przez dwie kadencje obiecywano, nie zrobiono nic. Ta placówka  zasługiwała na wsparcie, gdyż te 54 ha, które zostały sprzedane mogły być licytowane tak jak ta działka na Boryszewie ale udało się tego uniknąć. Efekt tego był taki, że Starostwo dwie kadencje temu mogło się jakby uratować finansowo, bo za kiepskie pieniądze sprzedało to „takim rzutem na taśmę” na 2 miesiące przed przekształceniem. Jest to kuriozalna sprawa, ale ona jest już „stara”.

Natomiast Panowie tutaj naprawiacie błędy, które zostały popełnione wówczas i ta inwestycja szkole zdecydowanie była potrzebna. Wierzę, że ten następny krok, który został wykonany z „zielonych inwestycji” Narodowego Funduszu, wieści napływają, że to jest wysoko w rankingu, zatem jest optymizm w pełni uzasadniony. Ja na to b. czekam. Będę już mógł ze spokojem spojrzeć w stronę p. Skarbnik i nie robić sobie i jej zakłopotania, dlaczego się wstrzymuje od głosowania przy takich oczywistych sprawach, gdy pieniądze są pozyskiwane do budżetu a ja się wstrzymuję. Raz jeszcze dziękuję.

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, iż miło nam to słyszeć.

Następnie poinformowała, iż wpłynęło pismo Pana Władysława Panka, nie jestem w stanie go teraz odczytać, ale jest ono w Biurze Rady i można się z nim zapoznać. Została przygotowana odpowiedź na to pismo i proszę Wiceprzewodniczącego J. Łopatę o jej odczytanie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata odczytał propozycję odpowiedzi na pismo Pana Władysława Panka.

Odpowiedź w załączeniu – Załącznik Nr 15.

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformował, iż Radni otrzymali zaproszenie na imprezę  Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną, która jest organizowana pod patronatem Starosty Sochaczewskiego jak również Burmistrza Miasta. Zapraszam na koncert laureatów w kościele Św. Wawrzyńca w Sochaczewie w najbliższą niedzielę o godz. 1500.

 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że na zakończenie chciałaby się zwrócić do wszystkich Radnych Powiatowych ,,abyśmy się szanowali wzajemnie, realizowali i wykonywali tak jak przysięgaliśmy pracę dla dobra naszego powiatu sochaczewskiego. Tak, by nie brakło nam sił do realizacji tych zadań. Widzicie Państwo, że wiele tych zadań jest realizowanych, z czego się b. cieszymy, szkoły mogą być remontowane i inne jednostki podlegające pod powiat. Czyńmy dobro dla naszego powiatu. Tylko wspólne działanie może dać efekty”. 

 

 

Ad. pkt 11.     Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady XVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1710.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 13:28:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 13:28:15
  • Liczba odsłon: 1384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459932]

przewiń do góry