Protokół Nr V/2015

 

 

z obrad V Sesji V kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 14 00

w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

Tematyka Sesji:

 

1.        Otwarcie   obrad.

2.        Przyjęcie   porządku   obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji.

4.        Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        przekazania skargi do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu;

b)       zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015;

c)        zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym;

d)       zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym;

e)        zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym;

f)         zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym;

g)        zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

5.        Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego.

6.        Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok.

7.        Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.        Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.        Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Sprawy różne.

12.    Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Protokół Nr V/2015

 

z obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

26.02.2015r.   o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                               W posiedzeniu V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 26.02.2015r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 15 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Usprawiedliwienie Radnego Józefa Chociana – Załącznik 2

Usprawiedliwienie Radnej Urszuli Pawlak – Załącznik Nr 3

Usprawiedliwienie Radnego Tadeusza Głuchowskiego – Załącznik 4

Usprawiedliwienie Radnego Jana Łopaty – Załącznik 5

Usprawiedliwienie Radnego Sylwestra Lewandowskiego – Załącznik 6

Usprawiedliwienie Radnego Janusz Ciura – Załącznik 7

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                 Jolanta Gonta

Przewodniczący Rady Miasta Sochaczew              Sylwester Kaczmarek

Sekretarz Starostwa                         Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa                          Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                 Piotr Szenk

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie    Małgorzata Dębowska

p.o. Dyrektora DPS w Młodzieszynie                     Iwona Przydatek

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie    Maria Olędzka

Dyrektor PUP                                               Krzysztof Wasilewski

Kierownik POIK                              Sławomir Szadkowski

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie              Julia Jakubowska

Dyrektor ZS w Sochaczewie                                    Hanna Bonecka

Dyrektor ZS w Teresinie                              Wojciech Kruszewski

Dyrektor ZSS w Erminowie                                    Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji             Bogusław Bęzel

P.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Królik

Dyrektor PCPR                                            Katarzyna Kajak

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej             Zbigniew Madej

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

  i Spraw Obronnych                         Tadeusz Jaworski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sochaczewie        Ireneusz Góralczyk

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                       Helena Bajurska

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                            Maciej Frankowski

Redakcja Echo Powiatu                               Izabela Goryniak

Redakcja Radio Sochaczew                                    Izabela Goryniak

                         

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 8.

 

 

 

Ad. pkt 1         Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski stwierdzając "Otwieram obrady V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Jolantą Gontą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 15 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady V Sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2         Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że proponowany porządek obrad V Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Propozycji i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Wandę Dragan o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań podczas obrad V Sesji Rady Powiatu.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie   obrad .

2.       Przyjęcie   porządku   obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       przekazania skargi do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015;

c)       zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym;

d)      zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym;

e)       zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym;

f)        zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym;

g)       zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

5.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego.

6.       Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok.

7.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11.   Sprawy różne.

12.   Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 15 Radnych.

"Za"                                głosowało   15   Radnych

"Przeciw"                                            0 Radnych

"Wstrzymało się"                               0 Radnych

 

Porządek obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 15 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3      Przyjęcie protokołu z IV sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że protokół z obrad IV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad IV Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 15 Radnych.

 

"Za"                                 głosowało   14 Radnych

"Przeciw"                                          0

"Wstrzymało się"                              1 Radny

 

Protokół z obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciwnych”.

 

 

 

Ad. pkt 4a)          Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski nadmienił, iż na ostatniej sesji w dniu 23.01.2015r. Rada Powiatu w Sochaczewie przekazała skargę Pani M. Zawilak na brak działania dyrektora PUP w Sochaczewie w sprawie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego do rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną.

Po rozpatrzeniu skargi Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu pismo - odpowiedź w sprawie powyższej skargi.

Przewodniczący odczytał odpowiedź Komisji – Załącznik Nr 9.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował również, że jest obszerne uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie tej skargi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych   15 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    15 Radnych

"Przeciw"                                            0

"Wstrzymało się"                               0

 

Uchwała w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu została przyjęta 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

Ad. pkt 4b)          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały zostały dokonane na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, informacji z Ministerstwa Finansów i wniosków dyrektorów jednostek.

 

Po stronie dochodowej w paragrafie 600 – dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się dochody tj. ze sprzedaży drzew z drogi Paprotnia-Krubice w kwocie 46.500zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Szymanów-Aleksandrów.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała środki w kwocie 44.500zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tej placówce. Środki zostaną zapisane po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w kwocie 63.000zł na opłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych z powiatu sochaczewskiego i jednocześnie zmniejsza się plan w kwocie 3.000zł na pokrycie składki zdrowotnej za wychowanki w MOW w Załuskowie (mniejsza ilość wychowanek).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan dotacji na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy ze „starego portfela” w DPS w Młodzieszynie w kwocie 20.160zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiat otrzymał dotację w kwocie 8.400zł. Zadanie to jest realizowane przez PCPR.

Po stronie dochodowej zapisano kwotę 1.185zł – jest to odszkodowanie za zniszczone mienie przez wychowankę MOW w Załuskowie.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów została dokonana zmiana zapisów po stronie dochodowej i wydatkowej w kwocie 1.221.030zł – jest to zmniejszenie subwencji oświatowej.

Zostały urealnione plany finansowe jednostek polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę naliczonych „13”.

W załączniku inwestycyjnym dopisano dwa zadania:

1.       Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Szymanów-Aleksandrów.

2.       Przebudowa istniejącej kanalizacji ściekowej przy ZS RCKU w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Staroście J. Gonta.

 

Pani Starosta J. Gonta nadmieniła, „jak zauważyliście Państwo najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o kwotę to jest zmniejszenie dochodów jak i wydatków w Dziale oświaty. Wynika to ze zmniejszonej subwencji o kwotę 1.221.030zł. Zmniejszenie to spowoduje zmniejszenie wydatków na oświatę. W związku z tym, że jest to jakby druga kwota, która „bije” w oświatę, podobnej wielkości albowiem w ubiegłym roku odbyła się kontrola urzędu kontroli skarbowej odnośnie subwencji za rok 2012. Z przykrością stwierdzam, że podjęłam o tym informacje dopiero ok. połowy miesiąca stycznia. Kontrola wykazała, że subwencja za rok 2012 była w podobnej kwocie o 1.200.000zł zawyżona.   Procedura będzie wyglądała w ten sposób, że te protokoły z kontroli zostały przesłane przez UKS do Ministerstwa Oświaty. Ministerstwo wystąpi do nas z decyzją, w której będzie żądało zwrotu tej subwencji. Protokół kontroli wykazał dokładnie, jakie mamy zawyżenia i w których placówkach i jakie są tam powody. Nie wnikając w szczegóły, bo jeśli takie Państwo chcecie usłyszeć to poproszę Pana dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji o ich przedstawienie. Generalnie były dwa powody. Pierwszy to zawyżenie ilości uczniów w stosunku do rzeczywistej liczby uczniów. Drugi to nieprawidłowości związane z orzeczeniami o niepełnosprawności uczniów. Subwencja oświatowa jest przyznawana na każdego ucznia a w sytuacji, kiedy ten uczeń jest niepełnosprawny i posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to wówczas są dodatkowe wskaźniki i przeliczniki, które powodują, że na takiego ucznia subwencja jest wyższa. Z tego protokołu wynika, do których placówek zostały przypisane te nieprawidłowości. Mówię o tym z dwóch powodów. Musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że dla budżetu powiatu kwota 2 mln.400tys.zł mniej to jest b. dużo. To wszystko dotyczy oświaty, ale my będziemy chcieli jeszcze dokładnie poznać dane na ten rok, zrobimy to sami lub poprosimy o pewne dane z Ministerstwa Finansów, aby wyliczyć, na którą placówkę i z jakiego powodu te wyliczenia przypadają. Uczulam Państwa, że szkoły i placówki już dzisiaj muszą swoje plany i zamierzenia przeanalizować i redukować koszty.

Chcę odnieść się do pewnych doniesień prasowych, które mówiły, że przyjęliśmy ten budżet i wszystko jest „fajnie” a poprzedni Zarząd był zły, bo źle zarządzał. Proszę Państwa ja nie ukrywam, że bardzo dużo czasu wniosłam w to, aby przygotować zmiany w budżecie, które miałyby na celu kwestie inwestycji, inwestycji drogowych, aby ten proces przyspieszyć i jak najwięcej tych inwestycji przygotować. Niestety informacja, że będziemy musieli zwracać, niestety to już jest pewne. Jedyna rzecz, o którą możemy prosić Ministerstwo to jest rozłożenie na raty. Czy Ministerstwo rozłoży, na jakie raty, jakiej wielkości tego nie wiemy. Mając na uwadze, że coś w tej oświacie jest nie tak po prostu wstrzymałam się z przygotowaniem propozycji dla Państwa. Uważam, że zrobiłam b. dobrze, iż taką decyzję podjęłam, bo niestety na dzień dzisiejszy wiemy, że mamy 1.200tys.zł mniej. Nasz budżet jest skromny, bo wiecie Państwo, iż powiaty z racji tego, że źródła dochodu mają takie a nie inne. Budżet ten dla nas budżetem b. trudnym. To nie tylko dotyczy oświaty. Inne wydziały Starostwa i jednostki również muszą wprowadzić pewne programy oszczędnościowe, dlatego, że po analizie w wyniku kontroli w jednej z placówek okazuje się, iż gdybyśmy w tej chwili zabrali jej wszystko to, co wykorzystała wcześniej to musielibyśmy tę placówkę zamknąć. Była tam taka duża rozbieżność”.

W związku z tym chciałabym do Państwa zaapelować abyście Państwo sami z własnej inicjatywy przejrzeli raz jeszcze swoje plany finansowe i plany wydatków i ewentualnie byście Państwo próbowali poszukiwać nowych źródeł dochodu. Mówię tutaj o pełnym zaangażowaniu w kwestii pozyskiwania środków zarówno na programy „twarde” jak i „miękkie”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o pytania bądź uwagi.

 

Głosów ze strony Radnych nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił o wyjaśnienie dyrektora PZE Pana Bogusława Bęzela.

Przewodniczący nadmienił, iż w końcu Pan dyrektor odpowiadał za naszą oświatę. Zapytał, który z dyrektorów zarządzał w tej szkole, że nie wiedział ilu ma uczniów a dzisiaj wszystkie szkoły muszą ponieść takie koszty. To cała oświata poniesie te koszty, stwierdził.

 

Pan dyrektor B. Bęzel powiedział, że istotną sprawą byłoby przeczytać protokół i te dane, które są w protokole. Ja nie mam tego protokołu ze sobą, jeśli chodzi o wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej. W wyniku kontroli osoby kontrolujące stwierdziły, że powiat sochaczewski na rok 2012 pobrał nieprzysługującą kwotę ponad 1mln.200tys.zł. Różnica ta wynika z naliczeń sporządzonych na podstawie danych do SIO z 30.09.2011r. Jakie to są różnice? Główną różnicą jest stan osobowy wykazany w MOW w Załuskowie. Mianowicie na wychowanki w MOW subwencja jest naliczana w jedenastokrotnym przeliczniku podstawowej subwencji na każdą z wychowanek. W związku z tym, iż wykazanych zostało w sprawozdaniu SIO 75 wychowanek natomiast na stanie w tym dniu były 62 wychowanki. Różnica wynosi 13 wychowanek. Dane do SIO podawane są głównie na podstawie zapotrzebowania, jakie istniało w centralnym rozdzielnictwie. Ośrodek podawał 75 osób i tyleż samo było przedstawiane, czyli 75 w sprawozdaniu SIO przez poszczególne lata. UKS wychodzi z założenia, że powinna być wykazana faktyczna liczba przebywających wychowanek i takie liczby zostały przez nich naliczone. W trakcie trwania kontroli nie zostały uwzględnione wyjaśnienia do ostatecznego protokołu. Protokół, który otrzymaliśmy nie uwzględniał tych wyjaśnień.   

Na dzień dzisiejszy moja wiedza jest taka, że trwają na szczeblu krajowym dyskusje na temat tego, jaka ilość wychowanek powinna być przedstawiona przez MOW-y w sprawozdaniu SIO wg stanu na 30.09 danego roku.

Opina Rzecznika Praw Dziecka jest taka, że dane powinny być nie faktyczną liczbą przebywających wychowanek a liczbą miejsc przygotowanych dla tych wychowanek. Chociażby, dlatego, że nie można z dnia na dzień zmieniać relacji zatrudnienia w danym Ośrodku, bo liczba wychowanek w Ośrodku może się zmienić z dnia na dzień. Kwota, która wynika z oceny MOW-u wynosi ok.900tys.zł.

Pozostałe środki ponad 300tys.zł wynikają z różnic w zakwalifikowaniu przez szkoły wag dysfunkcji swoich uczniów oraz z np. takiego faktu, że uczniowie przechodzący z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej mieli stopień niepełnosprawności już w gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna zakwalifikowała tę dysfunkcję do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, co jest niesłuszne, jeżeli przed 30.09 nie pojawiło się kolejne orzeczenie aktualizujące sytuację dysfunkcyjną ucznia. Również zakwalifikowane zostały osoby, które otrzymały orzeczenia z Poradni już po dacie 30.09.2011r.   (np. w październiku) a zostały wykazane w SIO   wg stanu na 30.09. To są głównie te przypadki, które stanowią o tej kwocie, jaka została w protokole UKS przedstawiona.

Dodam jeszcze, że UKS kończy następną kontrolę roku 2010 a dotyczy subwencji roku 2011. Dane dotyczą 30.09.2010r.

 

Pani Starota J. Gonta nadmieniła, że chce uzupełnić Państwa wiedzę. Należy pamiętać, że jeżeli jest rotacja to w przypadku naszego powiatu ci uczniowie z reguły „przepływają” z jednej do drugiej szkoły. To są pojedyncze przypadki, jak ktoś się wyprowadza i zmienia szkołę na poza powiatem. Subwencja oświatowa jest przydzielana jedną kwotą na całą oświatę. Słyszałam takie tłumaczenia, że nigdy nie wiadomo ilu będzie uczniów, bo może ich nie być na dany moment i stan a potem dojdą i nie będzie możliwości uzyskania środków. Wyjaśnienia uzyskane z Ministerstwa Edukacji mówią, że przewidywane są sytuacje, iż może być rotacja, ale wtedy w rezerwowej subwencji można starać się o zwiększenie środków. Niektórzy interpretują, że zwiększone zadanie jest wówczas, kiedy tworzymy np. nowy oddział, ale interpretacja Ministerstwa mówi, że wyrównuje się dotację przy zwiększeniu ilości uczniów, jeśli w danej liczbie uczniów pojawią się uczniowie, którym orzeczona zostanie dysfunkcja i również się to traktuje, jako wzrost zadań i można o taką uzupełniającą subwencję występować.   Jestem b. zaskoczona tym faktem i nie ukrywam, że zachowanie tego w tajemnicy przez poprzedni Zarząd nie informując o tym nie mówię już opinii publicznej, ale Rady Powiatu jest nie w porządku mówiąc delikatnie”.

 

Radny Sz. Ziółkowski powiedział, iż z informacji, którą uzyskaliśmy wynika, że sprawozdania kierowane celem osiągnięcia   dotacji były zwyczajnie zawyżane. Pytanie mam do Pana dyrektora – czy Pan był świadomy, że one były zawyżane? Czy też wynika to z pomyłki, jeśli tak to z czyjej? Czy poprzedni Zarząd miał świadomość takiego stanu rzeczy czy też wręcz działał Pan, Panie dyrektorze w taki sposób z nakazu poprzedniego Zarządu.  

 

Dyrektor B. Bęzel na pytanie odnośnie czy minęli świadomość zawyżania. Podawaliśmy liczbę wychowanek, jaką MOW był w stanie przyjąć. Zastałem taki stan w roku 2010, tuz przed moim przyjściem do PZE taka ilość wychowanek została zapisana i tak w porozumieniu z Zarządem robiliśmy to dalej. Taką liczbę MOW wykazywał i taką ilość przekazywaliśmy do Mazowieckiego Kuratorium.

Pozostałe działania wynikają z pomyłek bądź niewiedzy w placówkach oświatowych. Osoby sporządzające sprawozdania SIO dokonywały tych pomyłek. Pomyłki, które powstały w szkołach zostały przez UKS zakwestionowane. Były to pomyłki takiego rodzaju jak np. zakwalifikowanie ucznia w SIO, który otrzymał orzeczenie już po 30.09. lub uczeń miał orzeczenie na poziomie nauki w gimnazjum a przeszedł już do szkoły ponadgimnazjalnej, lecz nie miał orzeczenia na kształcenie na poziomie tej nauki. Te pomyłki, które powstały w szkołach wpłynęły na to, że wagi odpowiadające tym orzeczeniom niezakwalifikowanym, jako obowiązujące do 30.09. musiały zostać przez UKS zakwestionowane. Została przez UKS zakwestionowana liczba nie faktycznie przebywających tylko liczba miejsc w MOW w Załuskowie, jaka była zgłoszona do centralnego rozdzielnictwa, jeśli chodzi o MOW-y.

Pani Starosta powiedziała o wzroście zadań, tak rezerwa, która w ostatnich latach kształtowała się na różnej wysokości jest rozpisana, z jakiego tytułu można się o nią ubiegać. Nie można z dnia na dzień, kiedy wzrasta liczba uczniów występować o pojedynczy wzrost zadań.

 

Pani Starosta wtrąciła, że nie mówimy o pojedynczych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wtrącił, że sprawozdania składa się nie tylko we wrześniu, ale jeszcze w kwietniu. Dwa razy do roku zdaje się relację z ilości uczniów do Ministerstwa. Zarówno w mieście jak i w powiecie.

 

Pan dyrektor B. Bęzel odpowiedział, że dwa razy do 30.09 i do 31.03.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wtrącił, jeśli dwa razy do roku to nie mówmy, że ktoś się pomylił.

 

Pan dyrektor B. Bęzel odpowiedział, że o subwencji decydują dane z 30.09.

   

Pani Starosta J. Gonta zwróciła się do dyrektora B. Bęzla i powiedziała, myślę, że Pan w swoich obowiązkach, jako dyrektor również ma nadzór nad tymi informacjami, które są przekazywane z placówek. Jeśli tak, to uważam, że powinna być kontrola, weryfikacja tych orzeczeń, bo są to dane gdzieś zapisane w dokumentacji szkoły. Mam pytanie, jak często przeprowadzał Pan kontrole odnośnie orzeczeń czy ilości uczniów w placówkach?

„Nie ukrywam, że my już ten temat na zarządach próbujemy rozwikłać i rozważamy go.              Ja w pewnym momencie podjęłam decyzję, iż sama sprawdzę te orzeczenia. Poprosiłam o przedstawienie przez placówki, kserokopii czy oryginału do wglądu dla mnie, co prawda, z jakich przyczyn do dziś tych orzeczeń nie mam. Chciałam te rzeczy sprawdzić. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że jeżeli ktoś pełni funkcję dyrektora w placówce, która ma nadzór nad pozostałymi placówkami oświatowymi to w takim przypadku, kiedy rozmawiamy o subwencji oświatowej, o pieniądzach, które chcemy pozyskać to nadzór powinien być prowadzony jak najbardziej. Ja bym robiła taki nadzór w kierunku np. może zapomnieli podać jakiegoś ucznia, może więcej środków byśmy z tego powodu mieli, może tych orzeczeń kwalifikujących do otrzymania większej kwoty jest więcej. No niestety ja takich działań nie zauważam. W takiej sytuacji mówienie, że to kwestia szkół, że szkoły podały, „co chciały” czy „co miały”, a Pan tylko ograniczył się do zrobienia zbiorówki systemu czy nie wiem jak tam to u Pana faktycznie wygląda. Uważam, że tutaj kwestia nadzoru jest b. istotna. Oświata te pieniądze „skonsumowała” tu nie ma możliwości, aby te pieniądze poszły na inne cele. Tutaj ustawa o finansach publicznych mówi, że nie można tych pieniędzy przeznaczyć na inne cele. Jak Państwo wiecie, sytuacja realnie wygląda tak, że np. szkoła ma 100 uczniów i jest to jakaś kwota a dostała na 200 uczniów i je wydała, bo wiemy, iż pieniędzy jest nigdy dość. Te pieniądze zostały skonsumowane można powiedzieć czasami w podwójnej wielkości czasami w udziale procentowym w stosunku do uczniów. Teraz pojawił się ten problem b. istotny, bo jeżeli trzeba będzie oddać te pieniądze, gdyż teraz dostaniemy mniej to problem dla oświaty będzie b. duży. Uważam, iż w tym przypadku nadzór jest sprawą wprost oczywistą, że tych spraw trzeba pilnować”.  

 

Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, że odpowiedzi satysfakcjonującej nie usłyszałem, ale jeśli one miałyby nas satysfakcjonować to wg mojej oceny wygląda na to, że nadzór jak najbardziej był sprawowany, gdyż wszyscy doskonale wiedzieli, iż te kwoty są zawyżone i świadomie realizowali ten proceder. Jeśli jest inaczej i potrafi Pan, Panie dyrektorze albo były Starosto udowodnić   nam to dzisiaj lub w jakikolwiek sposób w przyszłości to zachęcam i serdecznie proszę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał czy są pytania.  

 

Radny P. Gaik powiedział, że jeśli dobrze zrozumiał to nie ma jeszcze decyzji odnośnie zwrotu subwencji oświatowej.

 

Dyrektor B. Bęzel odpowiedział, że wykazane są błędy.

 

Radny P. Gaik powiedział, że wykazane są one w protokole pokontrolnym UKS. O ile dobrze zrozumiałem, to uwagi i wyjaśnienia dyrektora PZE w ogóle nie zostały uwzględnione w tym protokole i nie znalazły się również w uwagach do protokołu. W ogóle nie występują w tym protokole. Ja nie zapoznałem się z tym protokołem i dlatego zadaję te pytania. Czy Pan dyrektor mógłby nam wyjaśnić, na jakich zasadach następują zmiany, jeśli chodzi o ilość wychowanek w MOW? Czy liczba tych wychowanek jest stała w ciągu roku? Czy się zmienia w ciągu roku, jeśli tak to, na jakich zasadach i co ma na to wpływ? Na jakich zasadach odbywa się umieszczanie uczniów w MOW i jak to się zmienia w ciągu roku?     Bardzo proszę o odpowiedź w tej kwestii.

 

Pani Starosta J. Gonta powiedziała, że oczywiście Pan dyrektor się tu wypowie, ale żeby zakończyć tę kwestię chcę powiedzieć, iż jestem zaskoczona po raz kolejny, że Pan Przemysław Gaik, radny, członek zarządu w momencie powzięcia informacji, która wpłynęła do Zarządu, że jest 1mln.200tys.zł do zwrotu nie miał okazji i czasu zapoznać się z protokołem. Z tego, co pamiętam powołanie płatnego członka Zarządu, jako dodatkowej funkcji w Zarządzie miało właśnie na celu (takie było uzasadnienie do uchwały) ze względu na wzrost zadań zapewnić lepszy nadzór nad funkcjonowaniem placówek.

Druga sprawa odnośnie ilości osób. „Panie Radny, my wiemy jak to się odbywa, że jedni przychodzą mają skierowanie przychodzą później. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że należało wykazać faktyczny stan na konkretny dzień. Kontrola UKS wykazała, że faktycznie tych osób nie było. To jest wszystko na ten temat”.

Odnośnie rotacji nie chodziło mi o jednostkowe przypadki, że jeden uczeń odszedł czy dwóch. Jest możliwość np., kiedy jest zwiększona ilość uczniów potraktowanie tego, jako zadania, które daje możliwość wystąpienia o środki z tej części rezerwowej na pokrycie tych kosztów.   

 

Dyrektor PZE B. Bęzel odpowiedział, że tak jak powiedziała p. Starosta, iż UKS trzyma się tylko i wyłącznie stanu wychowanek wykazanych w sprawozdaniu na dzień 30.09. każdego roku. W dniu 30.09.2011r. w MOW w Załuskowie były 62 wychowanki a w sprawozdaniu wykazane było 75. Rotacja tam jest b. duża, plus wskazania z centralnego rozdzielnictwa dla MOW, że powinny one trzymać liczbę wskazanych wychowanek, które w najbliższym czasie powinny do takiego Ośrodka trafić ewentualnie mogą nie trafić, ale Ośrodek musi być przygotowany na przyjęcie tych wychowanek. Stan obecny jest taki, że   np. na 30.09. jest wykazanych 50 wychowanek natomiast rotacja od 30.09 do dnia dzisiejszego jest taka, że na dzień dzisiejszy mamy bodajże 57 wychowanek na stanie faktycznym a 63 zapisane w ewidencji. Przed feriami była to liczba 53,54,55. Po feriach liczba wychowanek wzrosła.   

Radny Sz. Ziółkowski przypomniał swoje pytanie. Robiliście to Państwo świadomie, z premedytacją można powiedzieć. Wykazujemy więcej, dostajemy więcej, uczniów mamy mniej, czyli mamy czysty zysk do podziału.   Jeżeli było inaczej to proszę to udowodnić.

Dyrektor PZE B. Bęzel odpowiedział, że wykazywane było tyle ile było przygotowanych miejsc do przyjęć.  

Radny Sz. Ziółkowski podziękował za odpowiedź, stwierdzając potwierdza Pan wszystko.

Radna A. Ulicka powiedziała, że jak wypowiadał się Radny P. Gaik to odniosła wrażenie, że Państwo nie widzieliście tego protokołu pokontrolnego.

Radny P. Gaik wtrącił, ja akurat nie widziałem.

Radna A. Ulicka powiedziała, zatem mam pytanie czy Pan dyrektor zapoznawał Pana Starostę i Zarząd z takim protokołem. Może ten protokół utknął gdzieś po drodze. My tu dyskutujemy od kilkudziesięciu minut na ten temat a być może gdzieś to zostało zaniedbane w innym miejscu. Panie dyrektorze czy Pan przedstawiał Zarządowi taki protokół i mówi Pan o uwagach, które mogły być ewentualnie kierowane do tego protokołu, do tej Komisji. Mam pytanie. W jakiej formie one były przedstawiane skoro nie były uwzględnione? Chcę to wiedzieć, bo my tu dyskutujemy, jest to b. ważna kwestia, kwota 1mln.200tys.zł to nie jest mała kwota np. 20tys.zł, 2tys.zł czy 200tys.zł. To jest kwota 1mln.200tys.zł. Kwota pomniejszonej subwencji w tym roku   może świadczyć o tym, że może Ministerstwo się sugerowało tym, że w naszym powicie wykazywano takie nieprawidłowości. Zlecenie następnej kontroli również świadczy o tym, że ci Państwo cały czas nie mają do nas zaufania. Być może szukają dalej możliwości takiej abyśmy zwracali z lat poprzednich subwencję. Jeszcze został nam rok 2013, 2014. Być może to do tego prowadzi. Proszę p. dyrektora o odpowiedź.

Dyrektor B. Bęzel odpowiedział, że protokół pokontrolny przyszedł na adres Starostwa. Przekierowany został w dalszej kolejności ze Starostwa do Powiatowego Zespołu Edukacji.                      Ja byłem drugą osobą, która ten protokół otrzymała. Myślę, że Panowie Starostowie zapoznali się z tym protokołem i znali jego treść.

Radna A. Ulicka przypomniała, iż pytała o uwagi do protokołu i jeśli były to, w jakiej formie?

Dyrektor B. Bęzel odpowiedział, że oficjalnych uwag do protokołu nie było. Na bieżąco z pracownikami UKS, którzy przeprowadzali kontrolę w PZE były „ściągane” ze wszystkich placówek wyjaśnienia od dyrektorów szkół, w których powstały nieścisłości w stosunku do stanu przedstawionego w sprawozdaniu SIO wg stanu na dzień 30.09. Każda placówka, która miała nieścisłości, co do nieprawidłowości przedstawiała wyjaśnienia, które zostały załączone do protokołu sporządzonego przez UKS.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski nadmienił, że myśli, iż wyjaśnienie jest wystarczające, czy nam od tego pieniędzy przybędzie tego nie wiem.  


 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych   15 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    14 Radnych

"Przeciw"                                            0

"Wstrzymało się"                               1

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 została przyjęta 14 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym się”   przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 11.

 

 

Ad pkt 4c)           Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu dyrektorowi PZE Panu Bogusławowi Bęzelowi w celu uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Pan dyrektor B. Bęzel nadmienił, iż w porządku obrad dzisiejszej sesji jest proponowanych Radzie Powiatu do podjęcia pięć projektów uchwał. Cztery dotyczą zamiaru likwidacji szkół i jeden dotyczący przekształcenia. Dyrektor zaproponował uzasadnienie tych projektów uchwał podczas jednego wystąpienia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wyraził zgodę na propozycję i dodał, że głosowanie tych uchwał odbędzie się każdej z osobna.

 

Pan dyrektor B. Bęzel poinformował, iż przedstawione projekty uchwał wynikają z zapisów zmiany ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Przepisy ustawy wprowadzającej reformę szkolnictwa ponadgimnazjalnego nakazują likwidację z końcem roku szkolnego 2014/2015 szkół t.j. licea profilowane, technika uzupełniające dla dorosłych, uzupełniające licea dla dorosłych. Takie szkoły występowały w czterech Zespołach naszych szkół, w ZS CKP, ZS RCKU, ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie i ZS w Teresinie.

Wszystkie te uchwały mają charakter zamiarowy a wynika to z art. 59 ust.1 tej ustawy.                        Jak skutkuje ta likwidacja szkół. Likwidujemy coś, co nie istnieje na tę chwilę. Ostatni absolwenci Liceum Profilowanego w ZS im. J. Iwaszkiewicza ukończyli tę szkołę w 2011 roku. W ostatnich latach nie prowadzono naboru w tych szkołach, w których proponuje się obecnie zamiar likwidacji.  

Jeśli chodzi o projekt uchwały dotyczący przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych to regulują go również zapisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Zamiar ten daje możliwość przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych będą mogli dalej się kształcić w tych dwuletnich Liceach Uzupełniających. ZS CKP w Sochaczewie obecnie ma trzecią klasę Technikum Uzupełniającego i może go przekształcić w Liceum Ogólnokształcące. Absolwentów corocznie z naszych zasadniczych szkół zawodowych jest wielu, np. w tym Zespole ok. 70-90. Istnieje, zatem szansa, że ci uczniowie zechcą skorzystać z Liceum Ogólnokształcącego, które powstanie od 1.09.2015 roku.   Będą mogli również skorzystać uczniowie z lat poprzednich jak i innych szkół z naszego powiatu.              Nie będą musieli korzystać ze szkół niepublicznych tylko będą korzystać z naszych szkół.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał dyrektora PZE czy te zmiany będą prowadziły do utraty jakiś etatów, zwolnienia pracowników.

 

Dyrektor B. Bęzel odpowiedział, że te szkoły, które likwidujemy nie istniały. Zatem nie ma żadnego zatrudnienia w tych szkołach. One wygasły. Jest to zdjęcie tych szkół ze statutów Zespołów tych szkół.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głos zabrała Prezes Oddziału Sochaczew ZNP Pani Helena Bajurska.

 

Pani H. Bajurska powiedziała, że słowo likwidacja w proponowanych uchwałach nie zostało tu chyba precyzyjnie użyte. Słyszymy, że tych szkół już nie ma. Zatem może lepsze byłoby sformułowanie wygaszenie. Jest tu na sali p. Mecenas – czy to wszystko zostało ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą? Bo są specjalne procedury obowiązujące przy likwidacji. Do tych procedur m.in. należy zawiadomienie na piśmie związków zawodowych. To nie zostało wykonane. Czy ta procedura nie jest zakłócona. W związku z powyższym jest jakiś problem, bo jeżeli te uchwały będę miała na piśmie i będą je miały inne związki zawodowe to prawdopodobnie trzeba będzie coś z tym zrobić. Albo je unieważnić albo zaskarżyć, bo nie została zachowana procedura. Proszę o odpowiedź.

Ja jestem Prezesem ZNP. Mam zastrzeżenia do sformułowania – likwidacja. Jest to słowo, które nie dobrze się kojarzy, inaczej mówiąc.      

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż wszystkie projekty uchwał są opiniowane przez prawników.

 

Dyrektor PZE B. Bęzel w odpowiedzi na pytanie Pani Prezes odczytał Art. 59 ust. 1 – szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Zatem my nie mamy potrzeby zawiadamiania rodziców ani uczniów-słuchaczy, powiadamiamy właściwego kuratora, ale nic nie ma w ustawie o związkach zawodowych. Myślę, że przytoczony art. rozwiewa wszystkie wątpliwości.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki A. Kalińską o przedstawienie opinii komisji.

 

Przewodnicząca Komisji A. Kalińska poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym zajmowała się projektem uchwały. Bardzo szczegółowo Pan dyrektor PZE wyjaśnił zasady, na jakich zostały przygotowane powyższe projekty uchwał. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję nad projektami uchwał.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił p. Mecenas o zabranie głosu w kwestii przedstawionych projektów uchwał. Chce, aby Pani powiedziała i potwierdziła, że jest to likwidacja oddziału w szkole a nie całej szkoły.

 

Pani Mecenas odpowiedziała, iż to właśnie Pan Przewodniczący powiedział, że jest to zamiar likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu. Nie likwiduje się tu szkół ZS CKP w Sochaczewie ani ZS i. J. Iwaszkiewicza i następnych tylko Oddziałów wchodzących w skład tych szkół. Tylko o tym mówimy.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję nad projektami uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 15 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    15 Radnych

"Przeciw"                                            0

"Wstrzymało się"                               0

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym została przyjęta 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt 4d)           Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym

                                                                                                                                  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 15 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    15 Radnych

"Przeciw"                                             0

"Wstrzymało się"                               0

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym została przyjęta 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 13.

 

Ad pkt 4e)           Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym

                                                                                                                                  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 15 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    15 Radnych

"Przeciw"                                            0

"Wstrzymało się"                               0

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym została przyjęta 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 14.

 

Ad pkt 4f)            Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym

                                                                                                                                  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 15 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    15 Radnych

"Przeciw"                                            0

"Wstrzymało się"                               0

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym została przyjęta 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 15.

 

 

Ad pkt 4g)           Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie         

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 15 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    15 Radnych

"Przeciw"                                            0

"Wstrzymało się"                               0

 

Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie została przyjęta 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 16.

 

 

Ad pkt 5              Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu dyrektorowi Szpitala Powiatowego Panu Piotrowi Szenkowi w celu przedstawienia informacji o funkcjonowaniu szpitala.

 

Dyrektor Szpitala P. Szenk przedstawił informację w formie prezentacji i omówił ją.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik Nr 17.

 

Dyrektor Szpitala P. Szenk powiedział, że rok 2014 mimo wielu zagrożeń, które w tym roku nasz szpital dociążyły zakończyliśmy dość dobrze i bezpiecznie prowadząc delikatny rozwój działalności a w każdym bądź razie, co najważniejsze działalności medycznej nie ograniczając.

Dyrektor przedstawił analizę PEST stwierdzając „tak na dobrą sprawę najlepiej nam ona mówi, gdzie my się znajdujemy i co nam to daje. Czynniki prawno-polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne to parametry, które oceniają działalność każdej instytucji w tym także szpitala. Jakie są prawno-polityczne szanse funkcjonowania szpitala w 2015 roku? Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie pakietu onkologicznego. Jest to pierwszy nielimitowany pakiet, za który NFZ jest zobowiązany zapłacić. Kolejny, który daje nam szansę to są wybory Parlamentarne w tym roku. Wówczas robi się wiele rzeczy, które skutkują dobrze. W zagrożeniach ekonomicznych podstawowym czynnikiem jest b. niski poziom nakładów na ochronę zdrowia. My nie mamy jednolitych zasad kontraktowania świadczeń. NFZ, jako monopolista nakłada na nas obowiązki i on nam daje przysłowiową „marchewkę”, ale „goni kijem” kontrolując nas, sprawdzając i nadzorując. W zasadzie dyskusja z NFZ jest żadna. Tam nie ma możliwości negocjacji większych niż to się czasami udaje.

Kolejny czynnik to dostosowanie szpitala do przepisów i wymagań sanitarno-budowlanych. W otoczeniu ekonomicznym najważniejsza jest perspektywa finansowa w Unii Europejskiej, jaka powstała na lata 2014-2020. Z tym się wiążą środki, które my mamy możliwość pozyskać i dzięki, którym możemy łatwiej funkcjonować.

Kolejnym społecznym czynnikiem jest wzrastający popyt na usługi szpitala. Szpital to jest takie miejsce, w którym w tych wszystkich okolicznościach, o których powiedziałem powoduje im lepiej tym gorzej. Im więcej pacjentów chce przyjść do szpitala i im wyższy jest poziom świadczeń tym gorsza jest sytuacja szpitala. To nie wynika ode mnie czy od moich pracowników, którzy naprawdę robią wszystko by poprawiać tę, jakość świadczeń tylko wynika z tych ograniczeń, o których mówiliśmy, czyli prawno-politycznych.

W tym roku podnieśliśmy ewidentnie, jakość, dostaliśmy na trzy lata certyfikat ISO i akredytację Ministerstwa Zdrowia. Największym zagrożeniem społecznym dla nas jest zapotrzebowanie na świadczenia przy braku wystarczającego finansowania z NFZ.

Rozwój technologiczny skutkuje tym, że staje się coraz łatwiejszy dostęp do danych, mogą one być coraz lepiej przetwarzane i mogą być dokonywane coraz lepsze analizy, ale wiąże się z tym zagrożenie, które polega na konieczności sprostania temu postępowi technologicznemu, czyli inwestowaniu.  

Jak wyglądają wydatki publiczne na ochronę zdrowia obrazuje wykres. Polska nie przekracza 5% produktu krajowego brutto. Daleko nam do krajów, które mają między 7-8%.    

Wydatki na jedną osobę również wyglądają mizernie.

O tym, jaka jest sytuacja szpitali wiemy, na bieżąco jest informacja w mediach. Słyszymy, że szpitale są przekształcane bądź samorządy próbują je ratować. To jest naturalna konsekwencja tego, że jeśli nie ma dostatecznej ilości pieniędzy dopuszczanych do systemu a my musimy udzielać tych świadczeń to w pewnym momencie gdzieś pojawia się ta granica, poza, którą i tak przychodzi pacjent żądając wykonania świadczeń. Tu pojawia się świadczenie ponad limitowe”.

Dyrektor przedstawił na slajdzie kilka fragmentów artykułów prasowych dotyczących trudnej sytuacji finansowej szpitali na Mazowszu, w których mowa o ratowaniu szpitali.

Dyrektor powiedział „bardzo ważnym czynnikiem jest deficyt kadr medycznych. W naszym szpitalu średnia wieku pielęgniarek to 49 lat. Za chwilę nie będzie, komu pracować. Niepokojące jest to, że nie przychodzą nowi pracownicy szczególnie z tego personelu średniego pielęgniarskiego, ponieważ ich fizycznie nie ma. Pamiętacie, Państwo, że w okolicy były szkoły pielęgniarskie, w Łowiczu, Płocku, Żyrardowie. W tej chwili pielęgniarki kształci Płock i  Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obawiam się, że jeśli taka polityka nadal będzie to tych pielęgniarek nie będzie.

Ilość lekarzy. My w tej chwili mamy grono specjalistów, jest mało lekarzy, którzy się kształcą. Może się to zmieni w ciągu 6 najbliższych lat, bo Uniwersytety Medyczne mają zwiększyć nabory i myślę, że globalnie będzie to skutkowało zwiększeniem ilości lekarzy natomiast jest pytanie czy będą pieniądze na ich edukację.

Odnośnie pracy pielęgniarki i lekarza, że sprowadzono ich pracę do roli maszyny. To jest związane z postępem technologicznym. To skutkuje tym, że coraz więcej nas, jako lekarzy dotyczy problem wypisywania kolejnych deklaracji, druków i innych papierów. Np. tworzenie historii choroby, kiedyś było to 4 strony a dzisiaj 60-70 stron. To są dokumenty, które należy dołączać po to, aby zamknąć rekord tego pacjenta i go zewidencjonować w NFZ”.

 

Proces płacenia za nadwykonania.

 

Dyrekcja Mazowiecka Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ocenia sytuację Funduszu Mazowieckiego, jako niekorzystną.

Dyrektor przedstawił wykres nadwykonań za poszczególne lata 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

„W latach 2010 i 2011 zostały pokryte wszystkie nadwykonania.

Jak ja zostałem dyrektorem to natychmiast Fundusz przestał płacić za nadwykonania.   W roku 2014 udało się trochę tych nadwykonań odzyskać. W roku 2013 mówiono nam nie róbcie nadwykonań, bo nie zapłacimy Wam. Tak się mówi nie róbcie.   Przychodzi pacjent i co ja mam powiedzieć. To nie sposób go gdzieś odesłać. W tym roku zaczęło „coś drgać” te nadwykonania zapłacone, czyli to, co widzicie Państwo na wykresie a są to procedury ratujące życie. Fundusz zaczął płacić za te rzeczy, których my niestety nie mamy. To zła wiadomość, bo zaczęli płacić za programy lekowe, za porody i noworodki, psychiatrię dziecięcą, kardiologię interwencyjną i świadczenia OIOM-we ponad limitowane i chemioterapię. My z tego mamy anestezjologię – było na poziomie wykonania, noworodki było trochę więcej niż do tej pory.

W tym tygodniu w poniedziałek byłem na spotkaniu dotyczącym zapłaty za nadwykonania za rok 2013 wyłącznie. Skutek spotkania był pozytywny. NFZ zaproponował, iż zapłaci nam za leczenie szpitalne 180tys.zł., ale mam się zrzec 2mln.zł z innych rodzajów świadczeń, to są praktycznie pieniądze za pediatrię. Taki dali mi protokół do podpisania. Ja musiałbym się zrzec wszystkich pozostałych nadwykonań za rok 2013 na kwotę 2mln.zł. Nie zgodziłem się i weszliśmy w proces negocjacyjny. Stanęło na tym, że zapłacili te 180tys.zł bez konieczności zrzeczenia się. Zrzekłem się tylko kwoty 45tys.zł za rehabilitację stacjonarną.

Szpital codziennie dokłada 3 tys.zł do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W skali miesiąca daje to ok. 100tys.zł. To są pieniądze, których my nie jesteśmy w stanie ograniczyć, bo wiąże się to z napływem pacjentów do SOR-u. SOR to miejsce, do którego wszyscy lgną. My przesyłamy do Nocnej Pomocy Lekarskiej, ale ilość pacjentów, którzy czekają do lekarza na godzinę wieczorną jest przerażająca. Nam za SOR płacone jest za dzień gotowości   a nie za pacjenta.             Ja się nie dziwię lekarzom, że oni na SOR-e tych pacjentów badają. Jeżeli pacjent na SOR z założenia przychodzi z zagrożeniem życia to on nie może być odesłany po pobieżnej ocenie.

Każde wykonane badanie jest kosztem ogólnym szpitala. Czy to jest badanie RTG czy diagnostyki laboratoryjnej.   Wszyscy pacjenci dostają jakieś leki. To sumarycznie generuje dziennie 3tys.zł straty.

Dyrektor przedstawił slajd odzwierciedlający dobowy koszt utrzymania 1-go łóżka w gotowości na poszczególnych Oddziałach. Najdroższy jest na Oddziale Intensywnej Terapii i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ogólnie 1 łóżko kosztuje nas dziennie 5.255zł.

Następny slajd przedstawia miesięczny koszt utrzymania w gotowości Bloku Operacyjnego, Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej. To są koszty, których nikt nie bierze pod uwagę przy wycenie procedur.

 

Sytuacja finansowa za 2014 rok.

 

To nie jest sytuacja ostateczna. Jesteśmy na etapie liczenia rezerw za świadczenia pracownicze.

Należy rozliczyć za rok 2014 poniesione koszty leczenia za pozostałych pacjentów, którzy pozostawali w szpitalu na dzień 31.12.2014r.  

Wynik finansowy za 2014 rok wg zapisów księgowych na dzień 24 lutego 2015 r. wynosi – 2.418tys.zł przy amortyzacji, która wynosiła 2.720tys.zł.

Zgodnie z art. 71 ustawy o działalności leczniczej wskaźnik Wz = 0,26.

Przypomnę Państwu, że do przekształcenia ten wskaźnik musi wynosić 0,5 aby to przekształcenie było konieczne. Na razie bezpiecznie się w tym wskaźniku mieścimy.

 

Jak wygląda plan na rok 2015 .

 

Planowana strata wynosi -1.548tys.zł przy planowanej amortyzacji 3.250tys.zł.

Należy wziąć pod uwagę, iż ten wynik uległ poprawie, dlatego, że udało się zwiększyć w zakresach limitowanych kontrakt na rok 2015 w stosunku do roku 2014 przy jednoczesnym obniżeniu procedur nielimitowanych.

Największe osiągnięcie ubiegłego roku to jest akredytacja Ministerstwa Zdrowia. To jest bardzo ważna rzecz z punktu interesu szpitala. Tę akredytację w Polsce ma ok. 178 szpitali.   W sytuacji, kiedy będzie konkurs na świadczenia zdrowotne, a wcześniej czy później będzie on musiał być ogłoszony przez Ministerstwo to jedynym parametrem rankingowanym, w jakości jest ta akredytacja Ministerstwa Zdrowia. Jest to jedyny parametr, który poza warunkami formalnymi w jakiś sposób nas rankinguje i poprawia nam notowania w sytuacji konkursu.

Oprócz tego jesteśmy szpitalem bez bólu, przyjaznym dziecku, mamy odnowiony na kolejne trzy lata certyfikat ISO. Jeśli chodzi o stronę jakościową to cały czas poprawiamy tę, jakość określonymi certyfikatami.

 

Działalność medyczna.

 

Liczba hospitalizacji w 2014 roku w poszczególnych oddziałach szpitala.

Liczba w AiIT – 37, to liczba pacjentów bez ruchu oddziałowego. To są pacjenci w stanie ciężkim, którzy na oddział intensywnej terapii trafili z ulicy. Ten oddział opuścili i poszli do domu bądź jakiegoś Ośrodka.

Ogólnie hospitalizacji w AiIT jest ok. 200 rocznie. Koszty leczenia pacjentów i koszty łózka w tym oddziale są b. wysokie.

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Mamy 24 Poradnie. Liczba porad specjalistycznych z roku na rok wzrasta.

W szpitalu jest nowa rejestracja.

Powstała również Poradnia Rodzinna, w której świadczone są również usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej. NPL odciąża SOR i wspiera gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przejmując w godzinach nocnych i w dni świąteczne pacjentów. Ze statystyki widzimy 22.485 osób z tego skorzystało, czyli, że co czwarty mieszkaniec naszego powiatu sochaczewskiego przyszedł do Poradni w nocy bądź w dzień świąteczny, aby uzyskać pomoc medyczną.

 

Szybka terapia onkologiczna.

 

Na początku miesiąca lutego br. odbyło się spotkanie w sprawie pakietu onkologicznego. Przyjechał dyrektor Dzięgielewski, aby o tym pakiecie opowiedzieć. Było również trzech profesorów. Rozmawialiśmy o tym pakiecie, jako o szansie dla szpitala. Ustawa o tym pakiecie weszła w dniu 21 grudnia 2014 roku. My nie zabraliśmy się, jako szpital do tego od razu, bo nie było przepisów wykonawczych. Było b. trudno się zorientować, o co w tym wszystkim chodzi.   Potrzeba wprowadzenia pakietu jest b. duża. Jak już się udało w tym zorientować, to nie ma na dobrą sprawę dnia, aby tej zielonej karty nowotworowej nie zakładać. To dotyczy chirurgii ogólnej, ginekologii jak i nowotworów piersi. To funkcjonuje. Zobaczymy jak Fundusz będzie za to płacił czy zgodnie z obietnicami. Mam nadzieje, że tak.   Z naszej strony ci pacjenci są leczeni i jest kontynuacja leczenia. Ja byłem od początku optymistycznie nastawiony widząc szansę dla szpitala powiatowego takiego jak nasz. My mamy b. duże moce przerobowe, za które musimy zapłacić. To są tzw. pieniądze związane z gotowością, ze zbyt niskim w stosunku do możliwości kontraktem. Ten pakiet onkologiczny może wypełnić tę lukę. Stanowi pieniądze, które my i tak wydajemy na ludzi i sprzęt a z kolei możemy lepiej zoptymalizować działanie szpitala wykonując więcej procedur, za których płacenie jest zagwarantowane.     

 

 

 

Ratownictwo medyczne.

 

Utrata Ratownictwa Medycznego w połowie 2012 roku to 1mln.zł rocznie mniej dla szpitala.

 

Rehabilitacja.

 

Mimo tendencji wzrostowej zabiegów rehabilitacyjnych w tym roku będzie tendencja spadkowa.

Na zabiegi Fundusz zakontraktował nam tyle samo pieniędzy, co w zeszłym roku. Nie mamy płacone konsekwentnie za nadwykonania. Te nadwykonania w rehabilitacji, które powstawały nie zostały zapłacone i nie będziemy robili ponadwykonań. Pozostanie to na poziomie 100%.              To zmniejszy dostępność do tych świadczeń, ale nie może być tak, że w każdym zakresie działalności przekraczamy limit, za który płaci NFZ. My tego, jako szpital nie udźwigniemy.

 

Diagnostyka medyczna.

 

Liczba badań diagnostycznych wzrasta. Średnio na dobę wykonujemy 1000 różnego rodzaju badań. W tym są badania diagnostyczne i laboratoryjne.

 

Nakłady inwestycyjne.

 

Nakłady inwestycyjne w 2011 roku były związane z budową, przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Nakłady inwestycyjne w 2014 roku związane są z remontami i informatyzacją.

Ogółem inwestycje w latach 2010-2014 wynosiły – koszt całkowity – 13.904.505,66zł, dofinansowanie – 9.053.724,02zł a wkład własny 4.850.781,64zł.

Został wyremontowany blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy . W roku 2014 było o 113 porodów więcej niż w roku 2013. To są procedury, o które walczymy. Zatem zachęcam do pomocy szpitalowi, bo są to procedury nielimitowane.               

 

Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2014 – prawie 100tys.zł. Potrzeby inwestycyjne na modernizację i dostosowanie łazienek w Szpitalu - 750tys.zł. Są to środki, które musimy wygospodarować w ramach własnego kontraktu. Nikt nie przewidział na to funduszy, na adaptację i dofinansowanie.   Poszukujemy możliwości dotacji.

Termomodernizacja Bloku D – pralnia, kuchnia. Wartość inwestycji 312tys.zł. Wkład własny 250tys.zł. Dotacja WFOŚiGW w Warszawie – 61tys.zł.

 

Informatyzacja.

Potrzeby finansowe niezbędne na dostosowanie Szpitala do przepisów dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia – 4mln.zł.

Łączna wartość informatyzacji – 2.988.109,66zł, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2.360.739,00zł i wkład własny 627.370,66zł.

 

Potrzeby inwestycyjne.

Do końca 2017 roku potrzebne jest 14.550.000zł, aby dostosować Szpital do warunków, które są niezbędne. To są podstawowe potrzeby, aby móc dalej funkcjonować.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Radny P. Gaik zwrócił się do dyrektora Szpitala i powiedział, iż jest to bardzo ładna prezentacja. Zapytał się dyrektora czy będzie mógł otrzymać tę prezentację w formie papierowej.

 

Dyrektor P. Szenk odpowiedział, że tak.  

 

Głos zabrała Starosta J. Gonta . Podziękowała za czytelną prezentację.

Następnie zapytała odnośnie nakładów inwestycyjnych. Powiedziała, że patrząc na dość krótki okres realizacji tych wszystkich zadań, który jest przed nami oraz kwotę 14.500.000zł chcę zapytać czy Pan ma pomysły skąd te środki pozyskać i w jaki sposób.

 

Dyrektor P. Szenk odpowiedział, że może uda nam się w jakiś sposób zdobyć dofinansowanie. W tej chwili jeszcze tak naprawdę nie wiemy do końca. To, co pokazałem w analizie na rok 2015, 2016, że będą przyznane środki Mazowieckich Jednostek Wdrażania Programów Unijnych i z nich będziemy chcieli skorzystać.

Cały czas w jakimś stopniu tak jak to było pokazane w roku 2014 staramy się wygospodarować z tych naszych posiadanych środków jakieś pieniądze na te roboty. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że to są wyceny natomiast też w znacznym stopniu robimy to we własnym zakresie.     Czyli świadczymy te roboty przy pomocy naszych pracowników. Kupujemy materiały. Teraz mamy problem w postaci stworzenia zgodnego z zaleceniami Wojewody (mamy na to czas do 30.06.br.) jednego obszaru segregacji w obszarze szpitalnego oddziału ratunkowego. Ten Oddział w 2010 roku był rozbudowywany dostaliśmy zgodę a teraz się okazuje, że trzeba to dostosowywać. Dostosowujemy to, do 30 czerwca zrobimy, radzimy sobie w miarę możliwości i potrzeby.

 

Głos zabrała Starosta J. Gonta . Nadmieniła, że proces dostosowawczy dotyczy nie tylko naszego szpitala. Wymogi zostały narzucone odpowiednimi przepisami. Czy ma Pan jakąś wiedzę, na jakim etapie są szpitale podobnie funkcjonujące, tzn. podobnej wielkości i liczby zadań. Zakładam pesymistycznie, że jeżeli taka wiedza jest to ona będzie nam mówiła skąd te środki pozyskać. Czy istnieje taka możliwość wspólnego działania szpitali w celu np. wydłużenia terminu dostosowania.

 

Dyrektor P. Szenk odpowiedział, że sytuacja wszystkich szpitali powiatowych jest bardzo podobna. Bardzo różna jest zamożność samorządów i jest to ściśle związane, jaki jest stan posiadania samorządów. Jak są bogate samorządy jak np. miasto stołeczne Warszawa tam te inwestycje na szpitale idą ciągle. Prezydent Warszawy dofinansowuje te szpitale w sposób okrutny, np. Szpital Bielański dostał 25mln.zł na budowę nowego bloku operacyjnego hybrydowego do chirurgii naczyniowej. Szpital Wolski przebudowuje kuchnię na oddział geriatryczny. Jest budowany z Ministerstwa szpital dziecięcy, który będzie spełniał wszystkie wymogi i ma przejąć pacjentów ze szpitali z Działdowskiej i z Litewskiej. Natomiast szpitale powiatowe są w złej sytuacji. My staramy się w jakiś sposób te pieniądze pozyskiwać, ale jestem przekonany, że nam się tego zrobić nie uda. Tak jak termin informatyzacji został przesunięty z roku 2014 do 2016 tak myślę, że i te wymogi budowlane będą przesunięte. Jeżeli nie będą a my mamy szczęście, bo posiadamy jeden z nowszych szpitali w   woj. mazowieckim. Często te szpitale są w starych budynkach, które nie spełniają wymogów sanitarno-epidemiologicznych.   Te szpitale nigdy nie będą mogły być wg tych przepisów eksploatowane. Musi nastąpić zmiana przepisów i będą one centralne. Nie będą one dotyczyły tylko Mazowsza. Sytuacja na Mazowszu nie jest najgorszą sytuacją w Polsce. Lobbujemy, mogę powiedzieć, jako członek Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Powiatowych, że oczywiście staramy się to zobiektywizować, aby była realność.

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka i zapytała odnośnie parkingu przed szpitalem. Jak wygląda sytuacja parkingu, wiemy, że ma on zniknąć i chciałabym, aby Pan powiedział coś bliżej na ten temat.

Drugie pytanie dotyczy zatrudnienia. Słyszy się, że w szpitalach jest przerost zatrudnienia w administracji. Chciałabym, aby Pan powiedział jak to jest w naszym szpitalu, czy jest jakiś problem, czy poprzez ograniczenie zatrudnienia w administracji udałoby się zwiększyć środki w budżecie na inny cel.

 

Pan dyrektor odpowiedział, że umowę parkingu pod koniec ubiegłego roku wypowiedziałem Firmie. Nie wiem czy ta umowa wypowiedziana pozostanie. Czekam na kolejną, trzecią już ekspertyzę prawną. To wszystko nie jest takie proste. Nie chcę wchodzić w kulisy. Jeśli Panią Pani Radna będzie to satysfakcjonowało to ja to szeroko skomentuję w momencie, kiedy już postanowię taką decyzję podjąć. Kiedy podejmę decyzję to ja uzasadnię. Obecnie czekam na opinię prawną toteż nie będę przedstawiał wariantów. Umowa został wypowiedziana i jest w okresie wypowiedzenia. Nie wiem czy z tej decyzji nie będę musiał się wycofać.

 

Odpowiedź na drugie pytanie. Jest tu ze mną Pani główna księgowa, która reprezentuje część personelu administracyjnego, na sali jest Pan reprezentujący Związek Zawodowy „Solidarność” i chyba ci Państwo lepiej ode mnie wiedzą, że przerostu w części administracyjnej jednak nie ma. My jesteśmy dociążeni pracą biurową. Mamy b. dużo dokumentów, których wypełnienie jest konieczne i teoretycznie spoczywa na personelu „białym”, ale w praktyce nie jest to realizowane. Gdybym chciał dociążyć lekarzy, pielęgniarki czy ratowników tą pracą to musiałbym ich mieć dwa razy więcej. Po pierwsze jest to personel najdroższy a po drugie jest to personel, który i tak tych swoich obowiązków opieki nad pacjentem ma najwięcej. W związku z tym część tych ich obowiązków przejmuje personel administracyjny. Doszło do takiej sytuacji, że w związku z nowym systemem rozliczania z NFZ jest wiele spraw do wyjaśnienia i robią to Panie z działu obsługi klienta. Wszystko jest zinformatyzowane w jakimś stopniu, ale nie do końca. Doprowadziłem do takiej sytuacji, że jedną doświadczoną pracownicę szpitala musiałem przesunąć do rejestracji, bo tam nie dawano sobie rady. Przesunąłem jedną Panią do rejestracji by pomagała przy rejestracji pacjentów. W tej chwili sytuacja się poprawiła w rejestracji i ta Pani będzie mogła wrócić do swych obowiązków, tak jej obiecałem. Zatem nie widzę możliwości redukcji personelu administracyjnego w chwili obecnej. Zobaczymy jak to będzie jak zacznie działać system informatyczny. Wtedy będę wiedział jak to wygląda automatycznie. W tej chwili pakiet onkologiczny zabrał mi kolejne dwie osoby z administracji do obsługi tego pakietu. Obecnie wykonujemy pracę w obrębie własnego personelu, ale już są głosy, iż pracy jest b. dużo.

 

Radna W. Dragan zapytała, dlaczego nie funkcjonuje w naszym szpitalu oddział geriatryczny. Jaka jest przyczyna?

Personel pielęgniarski pytał mnie czy są przewidywane podwyżki płac dla tego personelu w szpitalu.

 

Dyrektor P. Szenk odpowiedział, że nie są przewidywane podwyżki dla żadnego personelu. Z czego to wynika to widzicie Państwo.

 

Odnośnie drugiego pytania p. dyrektor powiedział, ja bardzo chętnie, za każdym razem mówię to dyrektorowi NFZ, że otworzę każdy rodzaj działalności, za który zostanie mi zapłacone. Geriatria jest deficytowa, jeśli chodzi o lekarzy w całej Polsce. Dopuszcza się lekarzy chorób wewnętrznych do prowadzenia oddziałów geriatrycznych pod warunkiem rozpoczęcia specjalizacji z geriatrii. Zapewniane są środki dla dużych oddziałów geriatrycznych w Warszawie i w Radomiu. W związku z tym nie jest planowane otwieranie kolejnych. Konkursów na świadczenia nie mamy a na Mazowszu będą dopiero po roku 2016.

 

Głos zabrał Radny B. Czubacki powiedział, że pozwoli sobie wyrazić opinię, ponieważ miał okazję być w szpitalu w Sochaczewie na przełomie stycznia i lutego. Chciałem wyrazić słowa uznania dla dyrekcji, personelu i obsługi. Naprawdę obsługa pod względem, jakości w pełni profesjonalna. Wypowiadam się odnośnie Oddziału Chirurgii, bo tam przebywałem i powiem, że przebywając w szpitalu zdałem sobie sprawę i pomyślałem, co by było gdyby tego szpitala nie było. My nie doceniamy, jaki posiadamy skarb mając taki szpital w powiecie sochaczewskim. Obsługa właściwa, profesjonalna. Nie to, bo niektórzy sądzą, iż byłem traktowany, jako osoba uprzywilejowana, ale obserwowałem inne łóżka i pacjentów i nie było różnicy. Naprawdę mogę pod tym się podpisać. Była wielka troska i opiekuńczość. Wielkie słowa uznania, ten certyfikat, jakości jest w pełni uzasadniony.    

 

Głos zabrała Starosta J. Gonta powiedziała, że cieszymy się bardzo, iż szpital się rozwija i mamy kolejne certyfikaty. Tak jak Pan Radny B. Czubacki powiedział, że z pobytu i opieki w szpitalu oraz profesjonalizmu jesteśmy coraz bardziej zadowoleni. Jest jednak jedno, „ale” i jest ono „duże”. To jest kwestia finansowania. Ten wskaźnik, który Pan dyrektor podał odnośnie zagrożeń czy ewentualnych przekształceń jest taki, jaki jest. Ja nie ukrywam, że mam pewne obawy, chociaż tutaj nie widzę reprezentantów innych samorządów, był Przewodniczący Rady Miasta, ale go już nie widzę. Chcę Państwa poinformować, że na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ rozmawialiśmy na temat pomocy szpitalowi. Do dnia dzisiejszego ta pomoc wygląda tak, że tylko Gmina-Miasto Sochaczew z roku na rok taką pomoc dla szpitala świadczy umarzając podatek od nieruchomości. Ustaliliśmy, że zorganizujemy spotkanie, w którym będą uczestniczyli wójtowie wszystkich gmin naszego powiatu i wypracujemy jakiś sposób pomocy dla szpitala. Jeżeli uda nam się ten plan wdrożyć w życie to na pewno szpital będzie wspomagany ze strony samorządów. Jest taka prośba do Pana dyrektora szpitala, aby te ewentualne środki, które uda nam się pozyskać traktował, jako coś extra, co może być, ale niekoniecznie, bo nie wiem czy zawsze się dogadamy odnośnie kwoty tej pomocy. Liczę bardzo na współpracę wszystkich samorządów, bo szpital powiatowy obsługuje cały powiat. Zachorowalność jest mniej więcej taka sama w każdej gminie. Oczywiście na tym posiedzeniu Rady Społecznej były pewne rozmowy, jakim wskaźnikiem tę pomoc przeliczać, ale myślę, że jest to temat na takie spotkanie robocze. Chciałam poinformować Państwa, że będą robione działania dotyczące pomocy dla szpitala ze wszystkich gmin powiatu. Przynajmniej mam deklaracje reprezentantów, którzy byli na tym posiedzeniu.

 

Dyrektor Szpitala P. Szenk podziękował Pani Staroście za wsparcie i za tę akcję.

Jak Państwo zauważyliście po tej mojej prezentacji, będę to traktował, jako bonus. Nie wrzucam tego w wynik finansowy, będę zobowiązany i będę się z tego b. cieszył, jeśli dla szpitala te pieniądze będą mogły wpłynąć.   Jeszcze raz dziękuje za to.

Dyrektor odniósł się do wypowiedzi Radnego B. Czubackiego, podziękował i powiedział, że to zasługa całego personelu. Ci ludzie naprawdę się napracowali i pracują ciężko na to, aby ten szpital mógł funkcjonować w takim a nie innym standardzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał czy osoby zatrudniane w naszym szpitalu są zatrudnione na umowy stałe, kontraktowe czy śmieciowe. Jakie jest w tej chwili wynagrodzenie. „Wymienił Pan kilka szpitali, które Pani Prezydent dofinansowuje. Akurat Warszawę pod kątem szpitali znam. Szpital Praski czy sąsiedni Grodziski ledwo „zipie”, Pan zna kolegów w sąsiedztwie, żebyśmy się nie zachwycili, bo ja też szpital sochaczewski chwalę i jedną rzecz wiem, że trzeba się rozwijać pod kątem medycznym, specjalistycznym i pieniądze same przyjdą. Cieszę się, że szpital odżył, jest parę działów jak np. ortopedia, który w tej chwili przynosi zyski. Koszty można rozłożyć jak się chce, ja tylko chcę, bo dowodem śmiechu naszych radnych jest to, że możemy się tak dzisiaj chwalić. Ale z wiosną, bo wiosną często wieści przychodzą możemy się dowiedzieć, iż jest zagrożenie szpitala. Trzeba wszystkich sił używać, umorzenia podatku miejskiego, wzmocnienia finansowego ze strony Starostwa, dogadania się ze związkami zawodowymi, aby nie było „burzy”, o jakieś umowy czy podwyżki. Sytuację szpitala tworzą ludzie, czego dowodem jest Pańska osoba, że odpowiedni menadżer na „czubie” szpitala dokonać może wszystkiego. Jeśli będzie tylko takie obiecywanie to możemy w pewnym momencie obudzić się z niespodzianką tak jak szpitale sąsiednie. Służba zdrowia wygląda tak jak Pan przedstawił, to dobrze, że ma Pan jeszcze znajomości, bo w tej chwili pierwsze wypłaty zostały zrobione po znajomości. Do medycyny nie mam nic, jestem zwykłym śmiertelnikiem Sochaczewa, ale chciałbym, aby to, co Pan dzisiaj mówił, żeby funkcjonowało i abyśmy z każdej ciężkiej sytuacji wyszli obronna ręką”.

Pan dyrektor P. Szenk odpowiedział, że ma nadzieję, iż będziemy wychodzili na prostą.

 

Głos zabrał Radny P. Gaik . Nawiązał do pytania Radnej W. Dragan. Powiedział, że wiemy, iż nie są przewidziane podwyżki dla „białego” personelu. Radny zapytał czy za rok 2014 dyrekcja i Pani zastępca uzyskali jakieś bonusy finansowe, nagrody pieniężne na koniec roku. Jeżeli tak to, w jakiej wysokości?

Drugie pytanie. Użył Pan b. ważnego słowa w toku swojej wypowiedzi, że będzie estymacja wyniku finansowego. Bardzo się cieszę, że w tej nowej kadencji to określenie jest znane dyrekcji. Pytam jak wygląda ta estymacja na rok 2015 i jakie zyski przyniosła ortopedia w roku 2014.  

 

Dyrektor P. Szenk odpowiedział, że nie było żadnych nagród również, jeśli chodzi o moją zastępcę.

Estymacja jest na poziomie -1.549.000zł.

Ortopedia z kosztami gotowości bloku jest na stracie 146.000zł a bez liczenia kosztów gotowości bloku jest ok. 700tys.zł zysku.

 

Na pytanie o umowach dyrektor odpowiedział, że nie ma w szpitalu umów „śmieciowych”, pojedynczy lekarze są zatrudniani na umowy zlecenie. Wiąże się to ze sposobem wykonywania ich pracy. Nie ma się to nijak do woli szpitala. Większość zawieranych umów są to umowy o pracę, ale na czas określony z zachowaniem pełnych świadczeń. Tak wygląda polityka zatrudnienia. Z personelem średnim i niższym nie są zawierane umowy zlecenie czy tzw. „śmieciowe”.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił 5 minutową przerwę od godz. 16 15 – do godz. 16 20 .

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady po przerwie.

 

Obrady opuścili: Radny W. Ćwikliński, Radny B. Dobrzyński, Radny P. Gaik, Radny T. Koryś.

 

Ad. pkt 6             Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż Radni otrzymali plany pracy poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu w materiałach na sesję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o uwagi bądź pytania do przedstawionych planów.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zatwierdzenie planów pracy poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 11 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    11Radnych

"Przeciw"                                            0

"Wstrzymało się"                               0

P lany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie na 2015 rok   zostały zatwierdzone 11 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”

 

Plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok   w załączeniu – Załącznik Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21, Nr 22 i Nr 23.

Ad. pkt 7.        Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami .

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Staroście Jolancie Gonta.

 

Starosta J. Gonta nadmieniła, iż informacje z prac Zarządu otrzymali Państwo Radni w materiałach na sesję.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 24.

 

„Chciałabym dodać, że zostały ogłoszone przetargi. Przetarg na przebudowę ul. Staszica i drogi w Teresinie. Spodziewamy się rozstrzygnięcia przetargów w dniu 12 i 18 marca br.

Następna sprawa dotyczy – w związku z termomodernizacją obiektów w placówkach oświatowych zostały dokonane przeglądy gwarancyjne tych obiektów. Została powołana Komisja, która sprawdzała te obiekty pod kątem – jak się te wszystkie wykonane elementy zachowują, jaka jest w tej chwili sytuacja. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że podczas prac Komisji pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących, jakości i ilości wykonania przez wykonawców tychże prac. W celu przybliżenia Państwu tej sprawy poproszę p.o. dyrektora J. Królika, aby nam przedstawił protokół z przebiegu tego przeglądu i wniosków na dzień dzisiejszy.  

 

P.o. dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska J. Królik poinformował, że działania Komisji, która miała za zadanie dokonać przeglądu obiektów objętych termomodernizacją trwały od 6-20.02.br. W skład tej Komisji wchodziły następujące osoby: Tadeusz Głuchowski – Przewodniczący, Jerzy Królik – członek i przedstawiciele jednostek, w których te przeglądy były robione. Np. Pan Remigiusz Szafrański uczestniczył tylko przy przeglądzie robót w ZS RCKU w Sochaczewie.

Podczas przeglądu stwierdzono, że po tym użytkowaniu prawie dwuletnim jest szereg usterek, które ujawniły się. Uczestniczył w tym przeglądzie zarówno inspektor nadzoru jak i wykonawca. Nie wnosił uwag wykonawca, co do zasadności wskazywanych nieprawidłowości, zachowań się tego dzieła, którego podjął się wykonania. Ustaliliśmy, że spisany zostanie protokół. Dodatkowo zwróciliśmy uwagę, że nie wszystkie roboty zostały wykonane. Nawet w samej technologii wykonania niektóre roboty zostały pominięte. Drążyliśmy, co było tego przyczyną. Komisja zapoznała się z podstawowymi dokumentami, jakie były dostępne w postaci umowy.                       Nie mieliśmy możliwości zapoznania się z dokumentacją powykonawczą, z powodu jej braku zarówno w Starostwie jak i w jednostkach a tam jest ich właściwe miejsce. Po odbiorze jak wynika z mojego 40-letniego doświadczenia w pracach inwestycyjnych to użytkownik powinien posiadać tę dokumentację powykonawczą, jako niezbędny element książki obiektu. Zostały poczynione starania, aby dowiedzieć się, co się z tym stało, ale nie będę zagłębiał się w szczegóły, dlatego, że nie jest to podsumowanie działań Komisji a jest to informacja na bieżąco. Te czynności trwają. Po spisaniu tego protokołu przedstawiliśmy Panu inspektorowi nadzoru wersję tego protokołu, z którego wynika, że w porównaniu założeń i zakresu rzeczowego, który miał być w ramach umowy wykonany szereg pozycji nie zostało wykonanych. Protokoły odbioru dotyczyły całości robót. Wartościowo suma tych protokołów zgadzała się z wartością umowy. Dlatego te tematy muszą być wyjaśnione. W związku z tym Wicestarosta T. Głuchowski umówił inspektora nadzoru, jako tę pierwsza osobę do złożenia wyjaśnień.               To spotkanie ma się odbyć w poniedziałek o godz. 9.00. Następnie wykonawca zobowiązał się, że we wtorek również do nas zawita by zapoznać się z protokołem i naszymi uwagami oraz ustosunkować się do nich. Zastrzegliśmy sobie formę pisemną. Tak w jednym jak i drugim przypadku.

Poinformowany zostałem przez Pana Wicestarostę, że Pan inspektor jakieś wyjaśnienie złożył. Dyskutować będziemy wówczas, kiedy do tego spotkania dojdzie. Dlaczego zaczynamy od Pana inspektora? Przede wszystkim, dlatego, że skoro widzimy, iż nie zostały wykonane wszystkie roboty to chcemy poznać, co było tego przyczyną. Jest w kontekście zapisów dzienników budowy niejako dopuszczającym do odbioru końcowego (to jest zapis kierownika budowy jak i inspektora nadzoru) stwierdzający, że roboty zostały wykonane w pełnym zakresie, jaki przewidywała umowa. Musimy te sprawy wyjaśnić, Jest szereg pytań. Z takich poważniejszych zakresów robót są: prace wokół budynku przyległego do tej sali, w której się znajdujemy, roboty ziemne. Te roboty jak znam życie i wyceny to są one dosyć kosztowne. Te roboty zostały zaniechane po zawarciu umowy.   Pytamy inspektora w trakcie przeglądu, czy dysponuje jakimiś dokumentami odpowiedział, że były jakieś ustalenia i poszuka tych dokumentów. Mam nadzieję, że to poniedziałkowe spotkanie może wiele rzeczy wyjaśni.  

Komisja w protokole zawnioskowała o określenie przez wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru wartości robót zaniechanych. Protokół roboczy nie przesądza o niczym, nie zawiera stwierdzeń. Zawiera wątpliwości i wnioski czy sugestie, aby podjąć działania wyjaśniające. Niemniej jednak sama konfrontacja tego, co zostało zrobione przy braku dokumentów dopuszczających zmianę przedmiotu zamówienia, czyli ograniczenia jej ilościowego budzi spore wątpliwości.

 

Radna A. Ulicka zapytała, jakiego okresu dotyczą te prace i kiedy było za te prace płacone.

 

Pan J. Królik odpowiedział, że były to roboty termomodernizacyjne w ZS RCKU w Sochaczewie, ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie i MOW w Załuskowie.

Zapłacone zostało za te roboty w roku 2013 po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego. Jeśli chodzi o ZS RCKU w Sochaczewie protokół podpisywał, jako przewodniczący komisji p. Guzik, p. Grefkowicz, p. Szafrański przy udziale inspektora i kierownika budowy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał czy Radni mają jakieś pytania odnośnie Informacji z prac Zarządu Powiatu

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 8.            Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że Prezydium Rady pełniło dyżury w piątek w godz. 14 00   - 16 00   w Biurze Rady.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu M. Wideńska poinformowała, że Przewodniczący i Wiceprzewodniczący uczestniczyli w tym okresie w następujących spotkaniach i uroczystościach:

- w Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie w dniu 2.02.2015r.

- w szkoleniu pt. „Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego” w dniu 6.02.2015r. Szkolenie zorganizowane było przez Szpital Powiatowy i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

- w Gali Mistrzów Sportu 2014 roku. Gala odbyła się w Kramnicach Miejskich w dniu 13.02.2015r.

- w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w dniu 16.02.2015r.

- w Koncercie Charytatywnym na rzecz M. Piskorowskiego, który się odbył w MOK w Sochaczewie w dniu 20.02.2015r.

- w naradzie podsumowującej działalność KP PSP w Sochaczewie w 2014 roku.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu M. Wideńska poinformowała, iż do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo od Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sochaczewie. Powyższe pismo to propozycja wspólnego posiedzenia z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu przy udziale Radnego sejmiku Województwa Mazowieckiego i Dyrektora Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Tematem posiedzenia byłoby przeanalizowanie możliwości modernizacji chodnika przy ul. Towarowej i Ks. Janusza, jak również możliwość przebudowy pasa znajdującego się między ul. Towarową a ogrodzeniem Muzeum na potrzeby autokarów przywożących wycieczki do Muzeum.

 

Ad. pkt 9        Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna interpelacja.

 

Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Pytań lub interpelacji nie zgłoszono.

 

 

 

Ad. pkt 10      Wnioski i oświadczenia Radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o głosy.

 

Głos zabrała Starosta J. Gonta. W uzupełnieniu Informacji z prac Zarządu poinformowała odnośnie konkursu na dyrektora MOW w Załuskowie. Z Informacji, którą Państwo otrzymaliście wynika, iż konkurs nie został rozstrzygnięty poprzez komisję konkursową. Jeśli chodzi o głosowanie to było tyle samo głosów „za” jak i „przeciw”, ale zgodnie z przepisami Zarząd ma uprawnienia, że w takiej sytuacji może podjąć decyzję o wyborze dyrektora. Zarząd skorzystał ze swoich uprawnień i wystąpił do Rady Pedagogicznej MOW w Załuskowie o wyrażenie opinii o kandydaturze Pani Agnieszki Ambroziak, której Zarząd Powiatu zamierza powierzyć obowiązki dyrektora MOW. Termin przedstawienia opinii Rady Pedagogicznej został ustalony na dzień 25.02.br. Otrzymaliśmy już tę informację i wynika z niej, że Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Agnieszki Ambroziak.

Odnośnie konkursu na dyrektora DPS w Młodzieszynie. Do konkursu przystąpiły trzy osoby. Dwie z racji, że ich dokumenty nie spełniały wymogów formalnych zostały odrzucone.              Do drugiego etapu została zakwalifikowana jedna kandydatura. Niemniej komisja konkursowa po rozmowie z kandydatem przedstawiła Zarządowi swoje uwagi odnośnie tej kandydatury i w efekcie ta kandydatura nie została zaakceptowana. W związku z tym uznano konkurs, jako zakończony. Ponownie został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora DPS w Młodzieszynie.

W dniu 17.02. br. odbył się przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości powiatowej nr 81/3 przy ul Batalionów Chłopskich w Sochaczewie. Wniesiono jedną ofertę. Złożyła ją Wspólnota Mieszkaniowa, która zaoferowała cenę zakupu 18.750zł. Oferta ta praktycznie jest zgodna z wyceną. Zarząd zatwierdził wynik przetargu.  

Kolejna sprawa dotyczy termomodernizacji obiektów szkolnych a konkretnie jej dokończenia. Niestety, aby prace te wykonać należy zniszczyć siedliska ptaków na tych obiektach.

Do 28 lutego br. mięliśmy zniszczyć te siedliska pod nadzorem ornitologa i to uczyniliśmy a po wykonaniu prac termomodernizacyjnych we wskazanych miejscach mamy zainstalować budki lęgowe.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11       Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że do Biura Rady wpłynęła skarga przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczący odczytał treść skargi. Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 24.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski nadmienił, iż powyższą skargę proponuje przekazać do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przekazanie skargi Pana Kazimierza Kubiszewskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie działań Starosty Sochaczewskiego w przedmiocie odtworzenia rowu melioracyjnego we wsi Mokas do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 11 Radnych.

 

"Za"                               głosowało    11 Radnych

"Przeciw"                                            0

"Wstrzymało się"                               0

 

Przekazanie skargi do Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte 11 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

 

Więcej głosów w sprawach różnych nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 12       Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż porządek obrad V Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 17 05 .

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

Pani Starosta J. Gonta zaprosiła wszystkich na spektakl Teatru „Nie Teraz” zatytułowany „Wyklęci”, który odbędzie się 1 marca br. o godz. 19.00 w Ostoi Świętego Dominika przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie.


  zalacznik_nr_9.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-17 09:46:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-17 13:55:48
  • Liczba odsłon: 1640
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459935]

przewiń do góry