Uchwała Nr XLIX/176/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt.4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie  uchwala, co następuje:

 

§  1

Po rozpatrzeniu skargi Państwa Stefana i Teodozji Gąsiorowskich z dnia 3 lutego 2010r. na działalność Starosty Sochaczewskiego, przekazanej do rozpatrzenia Radzie Powiatu
w Sochaczewie przez Wydział Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie ( pismo znak WKA.III. 0550/95/10 z dnia 15 lutego 2010r.) – uznaje się tę skargę za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi, o której mowa w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Pismem Nr WKA.III. 0550/95/10 z dnia 15 lutego 2010r. Wydział Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał Radzie Powiatu w Sochaczewie do rozpatrzenia w trybie art. 229 pkt. 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 ,poz.1071 z późn. zm.) wystąpienie Państwa Stefana i Teodozji Gąsiorowskich z dnia 3 lutego 2010r., zakwalifikowane przez służby Wojewody Mazowieckiego jako skargę na działalność Starosty Sochaczewskiego. Z treści tego wystąpienia wynika, że skarżący zarzucają Staroście Sochaczewskiemu nie zachowanie należytej staranności w sprawie dotyczącej wyegzekwowania kary za nielegalną wycinkę drzew w Sochaczewie (Chodaków).

 

Rada Powiatu w Sochaczewie po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi zważyła co następuje:

 

W dniu 16 sierpnia 2007r. do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wpłynęło pismo P. Teodozji Gąsiorowskiej informujące o dokonaniu nielegalnej wycinki drzew na i wokół terenu stadionu należącego do Gminy  Miasta Sochaczew (położonego w Sochaczewie) i wnoszące o nałożenie stosownych kar za tę wycinkę, określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z uwagi na fakt, iż wycinki drzew dokonano na terenie będącym własnością Miasta Sochaczewa - Starosta Sochaczewski,  będąc stosownie do treści przepisu art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.) organem właściwym do wymierzenia kary za usunięcie drzew bez wymaganego przepisami pozwolenia, wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie. Po dokonaniu oględzin miejsca w którym dokonano wycinki drzew (wycięte drzewa rosły w pasie gruntu wokół stadionu, poza jego ogrodzeniem) oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Sochaczewa –Starosta  Sochaczewski decyzją Nr RŚC 6130-48/07 z dnia 05 października 2007r. ustalił karę pieniężną za usunięcie 14 drzew bez zezwolenia w wysokości 285.415,26 złotych, którą to kwotę winno uiścić Miasta Sochaczew, na zasadach określonych decyzją. Od powyższej decyzji odwołanie złożyła Gmina Miasto Sochaczew, podnosząc w nim w szczególności, iż nielegalnej wycinki drzew dokonały osoby trzecie, w stosunku do których został skierowany akt oskarżenia do sądu. Decyzją Nr KAO/2348/0s/07 z dnia 23 listopada 2007r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, po rozpatrzeniu tego odwołania, uchyliło zaskarżoną decyzję Starosty Sochaczewskiego i umorzyło postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, iż karę za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia w konkretnym przypadku należy nałożyć na sprawców tego czynu, a nie na Gminę Miasto Sochaczew, która jest właścicielem terenu, na którym zostały usunięte drzewa, lecz która nie dokonała ich bezprawnej wycinki, a po powzięciu wiadomości  o nielegalnym ich usunięciu, zawiadomiła o tym organy ścigania. W dniu 7 i 15 maja 2008r. do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wpłynęły pisma Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, przesyłające w załączeniu wyroki sądów karnych zapadłe w sprawie związanej z wycinką przedmiotowych drzew. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie sygn. akt II K  719/07 z dnia 21 stycznia 2008r. winnym czynu polegającego na przywłaszczeniu sobie drewna o wartości nie mniejszej niż 27132.45 PLN, po jego uprzednim bezprawnym zleceniu wycięcia bez zgody właściciela został uznany Pan Józef Szajewski –Prezes Klubu Sportowego „Bzura” Chodaków.

 

W tym stanie rzeczy Starosta Sochaczewski kierując się wytycznymi zawartymi w uzasadnieniu powołanej wyżej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, wszczął ponownie postępowanie w sprawie i po przeprowadzeniu kolejnej wizji w terenie, decyzją RŚ.C 6130-57/08 z dnia 07 sierpnia 2008r. ustalił dla Pana Józefa Szajewskiego karę pieniężną w wysokości 273 420,00zł. za usuniecie bez wymaganego zezwolenia drzew będących przedmiotem wystąpienia skarżących. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, po rozpatrzeniu odwołania P. Józefa Szajewskiego od decyzji  j.w., uchyliło zaskarżoną decyzję  Starosty Sochaczewskiego w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania  organowi I instancji. Z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wynika, iż zgodnie z ustalonym orzecznictwem sądów administracyjnych podmiotem na który może być nałożona kara za wycięcie drzew bez zezwolenia jest podmiot, który może uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew z danej nieruchomości. Organ odwoławczy przywołał w nim np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt OSK 1582/04 z dnia 13 stycznia 2005r. zgodnie z tezą, którego –„kary pieniężne za usunięcie drzew bez zezwolenia można wymierzyć jedynie właścicielowi nieruchomości, jej użytkownikowi, najemcy lub dzierżawcy”. Rozstrzygnięciem tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zleciło Staroście Sochaczewskiemu, przy ponownym rozpoznaniu sprawy, ustalenie czy Pan Józef Szajewski należał do jednej z kategorii tych osób?. To orzeczenie Samorządowego Kolegium wiązało Starostę Sochaczewskiego przy ponownym rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy. W toku jej ponownego rozpatrywania ustalono, iż Klub Sportowy „Bzura” w Chodakowie był na podstawie umowy dzierżawy zawartej  w dniu 13 lipca 2004r., jedynie dzierżawcą obiektów sportowych przy ulicy Chopina w Sochaczewie, enumeratywnie określonych w załączniku do tej umowy, a nie dzierżawcą nieruchomości na której rosły wycięte drzewa (pas gruntu poza ogrodzeniem stadionu).Mając na względzie  fakt,  iż postępowanie dotyczące nałożenia stosownej kary na właściciela gruntu (Gmina Miasto Sochaczew) zostało poprzednio umorzone prawomocną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, a w sprawie tej nie występował inny właściciel, użytkownik lub posiadacz zależny tego gruntu, Starosta Sochaczewski kierując się rozstrzygnięciami i zaleceniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawartymi w wydanych przez ten organ odwoławczy decyzjach –umorzył postępowanie dotyczące wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew będących przedmiotem skargi. Decyzja ta stała się ostateczna. Gmina Miasto Sochaczew –jako osoba pokrzywdzona wycinką drzew – nie skorzystała z przysługującego jej prawa złożenia odwołania od tej decyzji.


 Podkreślenia w sprawie wymaga fakt, iż zakończenie tego postępowania administracyjnego nie zamyka drogi Gminie Miasto Sochaczew do dochodzenia od sprawcy tego bezprawnego czynu naprawienia szkody (wynikłej z wycinki drzew) na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego (art. 415 i następnie Kodeksu cywilnego).

 

Istotnym dla sprawy jest fakt, iż w sprawach dotyczących kar za wycinkę drzew bez zezwolenia występuje dość niejednolite i niespójne orzecznictwo sądów administracyjnych. W jego świetle m.in. kara za usunięcie drzew bez zezwolenia może być jedynie nałożona na podmiot, który może uzyskać pozwolenie na ich wycięcie (posiadacz nieruchomości) przy czym nie można wymierzyć takiej kary posiadaczowi nieruchomości, z której usunięto drzewa bez jego wiedzy i który zawiadomił organy ścigania o popełnieniu przestępstwa przez inną osobę (vide, np.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt 1412/07 z dnia 15.11.2007, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt. II OSK 1410/07 z dnia 19 listopada 2008r.

 

            W tym stanie formalno – prawnym sprawy należy uznać skargę Państwa Stefana i Teodozji Gąsiorowskich za bezzasadną.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-09 09:46:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 09:46:27
  • Liczba odsłon: 1280
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441604]

przewiń do góry