Uchwała Nr VIII/45/2011

Rady   Powiatu   w   Sochaczewie

z   dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w   sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie

 

 

 

               Na   podstawie   art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33 z późn. zm.) Rada   Powiatu w Sochaczewie uchwala,   co   następuje :

 

§ 1

 

 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Starosty Sochaczewskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            W dniu 1 stycznia 2011 roku d okonano nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w ten sposób iż do końca 2011 r. przedłużono możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów u two rzenia centrum aktywizacji zawodowej wchodzącego w skład powiatowego urzędu pracy, z utworzonej na ten cel rezerwy ministra właściwego ds.   pracy .

 

            W myśl art. 30 ust. 3 powołanej wyżej ustawy podstawą ubiegania się o takie dofinansowanie jest wniosek starosty zaopiniowany przez organ stanowiący powiatu.

 

Mając na względzie powyższe - w celu ubiegania się o te środki - niezbędne jest podjęcie przez Radę Powiatu w Sochaczewie powyższej uchwały. Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Powiatu w Sochaczewie stosownego wniosku Starosty Sochaczewskiego pozwoli Powiatowi Sochaczewskiemu wystąpić o środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-12 11:33:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-15 10:00:42
  • Liczba odsłon: 1282
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459875]

przewiń do góry