Podstawa prawna:

1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r.   Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.)


2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.)


3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 ze zm.),


4. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702). Wymagane dokumenty:

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013r. przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Osoby, które w dniu wejścia w życie Ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013r. były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie przed tą datą, otrzymały z Ośrodka Szkolenia Kierowców zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W takim przypadku otrzymane zaświadczenie należy przedłożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu.


Wypełniony formularz (druk)

  oraz:

 • dokument tożsamości,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*


 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, B, T),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej ,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

OPŁATY:

Za wydane prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa czynnej w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni od godz. 8.00 do 15.00 przelewem lub za pośrednictwem portalu infocar.

WAŻNE

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu  dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na wydruk prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Dowód uiszczenia wpłaty za wydanie prawa jazdy należy złożyć w pok. nr 11 lub przesłać na adres e-mail: uprawnienia@powiatsochaczew.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień:
  a) Wygenerowanie PKK - do 2 dni roboczych.
  b) Realizacja zamówienia na dokument - ok. 2 tygodnie
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku  z egzaminu państwowego, w ciągu 2 dni roboczych potwierdza drogą elektroniczną wynik egzaminu. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia oraz po otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, Wydział Komunikacji i Transportu zamawia spersonalizowany dokument w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Czas realizacji zamówienia wynosi ok. 2 tygodnie.

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.


Status realizacji zamówienia można sprawdzać pod adresem:

 
lub pod nr tel. 046 864 18 11.

Prawo jazdy odbiera się osobiście lub z pisemnym upoważnieniem po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość w pokoju nr 11. Istnieje możliwość przesłania dokumentu PJ drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy miała wcześniej wydany dokument, warunkiem wydania nowego prawa jazdy jest zwrot dotychczasowego dokumentu.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Starosta Sochaczewski  Wydział Komunikacji i Transportu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Pokój nr 11

Poniedziałek w godz. 8.00 - 17.30, pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.

Kontakt: Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie  za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

wniosek_na_prawo_jazdy.pdf


W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia składanego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.


oswiadczenie_opiekuna.pdf

upowaznienie.pdf


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-26 15:15:27
 • Liczba odsłon: 6219
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459475]

przewiń do góry