UCHWAŁA  NR   XIII/96/20008                          

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA   30  MAJA  2008  ROKU

    w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego
Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego
        w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2007 r.  -  31.12.2007 r.


Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U.   z  2001 r.   Nr  142,  poz.  1592   z  późniejszymi  zmianami), art.  53  ust.  1  ustawy  
z  dnia   29  września  1994  roku  o  rachunkowości  (Dz. U.  z  2002 r.  
Nr  76,  poz.  694  z  późniejszymi zmianami)  i  art.  67  ust. 1   i  ust.  3  pkt.  3  ustawy  z  dnia   
30  sierpnia  1991  roku    o  zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz. U.  z 2007 r.  Nr 14, poz. 89)  oraz  
§  1  pkt. 3  i  §  6  ust.  1 pkt. 3  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  
18  listopada  1999  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  sprawowania  nadzoru  nad  samodzielnymi  publicznymi  zakładami  opieki  zdrowotnej  i  nad  jednostkami  transportu  sanitarnego  (Dz. U.  Nr  94  poz.  1097),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


                        §  1

1. Zatwierdza  się  roczne  sprawozdanie  finansowe Zespołu  Opieki  Zdrowotnej – Szpitala  Powiatowego w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2007 r.  -  31.12.2007 r.
2. Sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie  Rada  Społeczna    Zespołu  Opieki  Zdrowotnej -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  w  dniu   19  maja  2007 r.
3. Sprawozdanie  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta,  który  nie  wniósł  uwag  do  jego  prawidłowości  i  rzetelności,  przedstawienia  sytuacji  majątkowej
i  finansowej,  wyniku  finansowego  oraz  rentowności  badanej  jednostki.
4. Dodatni  wynik  finansowy Zespołu  Opieki  Zdrowotnej -  Szpitala  Powiatowego
w  Sochaczewie przeznaczony  zostanie  na  pokrycie  zobowiązań tej jednostki  
z  lat  poprzednich
§  2

Uchwałę  przekazuje  się  Dyrektorowi  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego   w  Sochaczewie  celem  jej  złożenia  wraz    z  rocznym  sprawozdaniem              i  opinią  biegłego  rewidenta  w  Urzędzie  Skarbowym   w  Radomiu.

§  3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

                        §  4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.UZASADNIENIEW  myśl  ustawy  o  zakładach  opieki  zdrowotnej,  podmiot,  który  utworzył  zakład,  sprawuje  nadzór  nad  zakładem  opieki  zdrowotnej  między  innymi  w  zakresie  gospodarki  finansowej.  W  ramach  tego  nadzoru,  na  podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  
o  rachunkowości,  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostki  podlega  zatwierdzeniu  przez  organ  zatwierdzający,  nie  później  niż  6  miesięcy  od  dnia  bilansowego.  Przed  zatwierdzeniem  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostek  podlega  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  zaopiniowaniu  przez  Radę  Społeczną  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego.
Roczne  sprawozdanie  finansowe  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  okres   01.01.2007 r.  -  31.12.2007 r.  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  uzyskało  pozytywna  opinię  Rady  Społecznej.  Uchwałę  zatwierdzającą  roczne  sprawozdanie  finansowe  przyjmuje  Rada  Powiatu,  jako  organ,  który  utworzył  zakład.
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 14:03:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 14:03:30
  • Liczba odsłon: 1313
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460063]

przewiń do góry