UCHWAŁA  NR  V/21/2006

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA  29  GRUDNIA  2006  ROKU


w  sprawie  powołania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów


Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn.  zmianami)  oraz  
art.  35 ust.  1  i  36  ust.  3   ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  ochronie  konkurencji  
i  konsumentów  (Dz.U.  z  2005 r.  Nr  244,  poz.  2080  z  późn.  zmianami)  i rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2  sierpnia  2005 r.  w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  urzędach  gmin,  starostwach  powiatowych  i  urzędach marszałkowskich  (Dz.U. Nr  146,  poz.  1223  z  późn.  zmianami),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


§  1

Z  dniem  1  styczna  2007  roku powołuje  się  Pana  Ireneusza  Góralczyka  na  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Sochaczewie.

§  2

Ustala  się  następujące  warunki  pracy  i  płacy  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów,  o  którym  mowa  w  §  1  uchwały:
1/  wymiar  czasu  pracy  - ½  etatu
2/  wynagrodzenie  miesięczne,  w skład  którego  wchodzi:
a) wynagrodzenie  zasadnicze    
według kategorii    XV            -    1.260,00
b) dodatek  funkcyjny w st.  4        -       300,00
c) dodatek  stażowy w  wysokości
5 % wynagrodzenia  zasadniczego    -         63,00
Dodatek stażowy będzie wzrastał o 1 %  za  każdy  dalszy  rok pracy,  aż  do  osiągnięcia  20 %  miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego.

§  3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Staroście  Sochaczewskiemu.

§  4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.
UZASADNIENIE


Zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  zadania samorządu  powiatowego  w  zakresie  ochrony  praw  konsumentów  wykonuje  powiatowy  rzecznik  konsumentów.   Rzecznika  konsumentów  powołuje  i  odwołuje  Rada  Powiatu,  spośród  osób  z  wyższym  wykształceniem,  z  co najmniej  pięcioletnią  praktyką  zawodową.   Warunki  pracy  i  płacy  rzecznika  konsumentów  określa  Rada  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  o  pracownikach  samorządowych.
Czynności  w  sprawach  z  zakresu  prawa  pracy  wobec  rzecznika  konsumentów  wykonuje  Starosta.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 15:14:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 15:14:03
  • Liczba odsłon: 1540
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460058]

przewiń do góry