UCHWAŁA  NR  XXIV/100/2008

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA  27 CZERWCA 2008 ROKU


w  sprawie  uznania skargi za bezzasadną


Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2001 roku  Nr  142,  poz.  1592 z  późn. zm.)  w związku z art. 229  pkt.  4  ustawy z dnia 14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z 2000  r.,  Nr  98,  poz.  1071  z  późniejszymi zmianami),  Rada  Powiatu  
w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


§  1


Po rozpatrzeniu skargi Pana  Jana  Żero  z  dnia  10  maja  2008  roku na  nieprawidłowe  załatwienie    przez  Wicestarostę  Sochaczewskiego  jego  skargi  z  dnia  28  marca  2008  roku  w  sprawie  niedopełnienia  obowiązków  służbowych wobec  skarżącego  przez  personel  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  -  uznaje się tę skargę za bezzasadną.


§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie,  zobowiązując  go  do  poinformowania  skarżącego  o  sposobie  załatwienia  skargi.


§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.Uzasadnienie


Pismem  Nr  WKA.III.0550/388/08  z  dnia  20  maja  2008  roku  Zastępca  Dyrektora  Wydziału  Kontroli  i  Audytu  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  przekazał  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie  do  załatwienia  w  trybie  art.  229  pkt. 4  kpa  wystąpienie  Pana  Jana  Żero,  które  zostało  zakwalifikowane  do  rozpatrzenia  w  trybie   skargowym  Przez  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie,  jako  skarga  na  nieprawidłowe  załatwienie  przez  Wicestarostę  Sochaczewskiego  skargi  w/w  z  dnia  28  marca  2008  roku  skierowanej  do  Starosty  Sochaczewskiego,  w  sprawie  niedopełnienia  obowiązków  służbowych  przez  personel  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  
w  Sochaczewie,  oraz  jako  skarga  na  działanie  Dyrektora  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  
w  Sochaczewie.
Rada  Powiatu  rozpatrując  powyższą  skargę  uznała,  co  następuje:
    W  dniu  04 kwietnia  2008  roku  do  Starosty  Sochaczewskiego  wpłynęła  skarga  Pana  Jana  Żero  w  sprawie  niedopełnienia  obowiązków  służbowych  wobec  Jego  osoby  przez  personel  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie,  poprzez  zaniedbanie  obowiązków  lekarskich  i  administracyjnych.  W  skardze tej  poruszono  bardzo  wiele  kwestii,  
o  których  wyjaśnienie pismem  z  dnia  23  kwietnia  2008  roku  zwrócił  się  do  Dyrektora ZOZ   Szpitala Powiatowego  w  Sochaczewie    Wicestarosta  Sochaczewski  Pan  Piotr  Osiecki.  Kopię  tego  pisma  otrzymał  Pan  Jan  Żero.  Z  uwagi na złożoność  skargi  Wicestarosta  Sochaczewski  działając  na  podstawie  art.  237  §  4 Kpa w  związku  
z  art.  36  §  1 Kpa postanowieniem Nr  OR.0551/1/7/08  z  dnia  30  kwietnia  2008 r.  poinformował  Pana  Jana  Żero  o  niemożności  załatwienia  skargi w przewidzianym  przepisem  prawa  terminie,  podając  przyczyny tej  zwłoki  i  wskazując  nowy  termin  załatwienia  skargi  (4  czerwca  2008 r.).  Po  uzyskaniu  wyjaśnień  Dyrektora  Szpitala  
na  zawarte  w  skardze  Pana  Jana  Żero  zarzuty  Wicestarosta  Sochaczewski  pismem
Nr OR.0551/1/7/08    z  dnia 3  czerwca  2008  r.  udzielił  skarżącemu  stosownej  odpowiedzi. Tym  samym  zarzut  skarżącego  dotyczący  przekazania  skargi  przez  Wicestarostę  Sochaczewskiego  Dyrektorowi  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  jest  bezzasadny.  Bowiem  Wicestarosta  Sochaczewski  dla  rozpatrzenia  sprawy  zażądał  od  Dyrektora  Szpitala  jedynie  wyjaśnień  w  sprawie  zarzutów  skargi  i  na  podstawie  uzyskanych  wyjaśnień  i  innych  dokumentów  zebranych  w  sprawie  skargę  tą  rozpatrzył  i  udzielił  skarżącemu  stosownej  odpowiedzi.  Podkreślenia  w  tym  miejscu  wymaga  fakt, iż  efektem  badania  tej  skargi  przez  Wicestarostę  Sochaczewskiego  było  zobowiązanie  Dyrektora  Szpitala  do  przestrzegania  przewidzianych  przepisami  prawa  terminów  
do  załatwienia  spraw i skarg  obywateli  i  procedury  ich  załatwiania.
    Należy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  większość  zarzutów  Pana Jana  Żero  zawartych  w  skardze  dotyczy  procesu  jego  leczenia  na  Oddziale  Ratunkowym ZOZ Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  i  związanych  z  tym  procesem  relacji  pomiędzy  skarżącym  a  lekarzem  dyżurnym  Szpitala.
    Zarówno  Wicestaroście  Sochaczewskiemu  jak  i  Radzie  Powiatu  trudno (było) jest  ocenić  zastosowane  wobec  skarżącego  procedury i  sposób leczenia  w  Oddziale  Ratunkowym  Szpitala  i  podejście  pracowników  tego  oddziału (lekarza  dyżurnego) do  jego  osoby  zwłaszcza, iż  odczucia  skarżącego  (pacjenta) mogą  w  tym  zakresie  mieć  charakter  subiektywny. Tym  niemniej  stwierdzić  należy,  iż  sprawy  te  były  przedmiotem  udzielanych  Panu  Janowi  Żero  odpowiedzi  zarówno  przez  Dyrektora  Szpitala  jak  
i  Wicestarostę  Sochaczewskiego.  W  pismach  tych  Pan  Jan  Żero  był  informowany,  
iż  w  przypadku  gdy  uzyskane  odpowiedzi na  te  okoliczności  uważa  za  niezadowalające  może  złożyć  skargę  na  naruszenie przez  lekarza zasad „etyki  lekarskiej”  do  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,  bądź  na  sposób  udzielenia  mu  pomocy  lekarskiej  przez  Szpital  
do  Rzecznika  Praw  Pacjenta  działającego  przy  Regionalnym  Narodowym  Funduszu  Zdrowia  finansującego  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych.  Zwłaszcza, iż  zgodnie  
z  art.  41  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  roku  o  izbach  lekarskich  (Dz.U.  Nr  30  
poz.  158  z  późn. zm.)  członkowie  samorządu  lekarskiego  podlegają  odpowiedzialności  zawodowej  przed  sądami lekarskimi  za  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  
i  deontologii  zawodowej  oraz  za  naruszenie  przepisów  o  wykonywaniu  zawodu  lekarza.
 
    Podkreślenia  wymaga  także  fakt,  iż  kwestia  wadliwie  działających  urządzeń  medycznych: rejestratora  EKG  w ambulansie  i  Oddziale  Ratunkowym  Szpitala  były  wyjaśnione  przez  Dyrekcję  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  i  skarżący  
w  tej  sprawie  uzyskał  ustną  odpowiedź  od  Dyrektora  Szpitala  ds.  Lecznictwa  lek. med.  Piotra  Szenka  w  dniu  29  stycznia  2008  roku  (fakt  ten  Pan  Jan  Żero  potwierdza  
w  swojej skardze  z dnia  28  marca  2008  r.). Z  tych tez  powodów  zarzut  ten  pominięto  w  odpowiedzi  Wicestarosty  Sochaczewskiego  udzielonej  skarżącemu  w  dniu  
3  czerwca  2008 r.
    
    Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uznała,  
że  Wicestarosta  Sochaczewski  Pan  Piotr  Osiecki  zachował    staranność  przy  rozpatrywaniu  skargi  Pana  Jana  Żero  i  dlatego  postanowiła  uznać  skargę  
za  bezzasadną.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-05 10:53:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-05 10:53:44
  • Liczba odsłon: 1396
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441611]

przewiń do góry