UCHWAŁA  NR XXIII/ 94 /2008

RADY  POWIATU W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA 30 MAJA 2008 ROKU


w sprawie przyjęcia  programu  z  zakresu  pomocy społecznej  


Na podstawie art.4  ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.  Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Powiatu Sochaczewskiego z zakresu pomocy dziecku i rodzinie pt. „Wykorzystanie narzędzi aktywnej integracji na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie w Powiecie Sochaczewskim w  latach 2008 – 2013”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi  Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Opracowanie programu  wykorzystania narzędzi aktywnej integracji na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie wynikało  ze Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2007 – 2013, zatwierdzonej przez Radę Powiatu uchwałą nr XIX/78/2008 z dnia 25 stycznia 2008r w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Powiatu Sochaczewskiego. Zgodnie z nią zmiany systemowe pomocy dziecku i rodzinie ujęte zostały w Programie operacyjnym SR 10.
Zgodnie z art.19 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593 z późn. zm) m.in. do zadań własnych  Powiatu należy tworzenie i  wdrażanie  programów  pomocy  dziecku  i rodzinie.  Przyjęcie  programu pt.  „Wykorzystanie narzędzi aktywnej integracji na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie w Powiecie Sochaczewskim w  latach 2008 – 2013”, ma pomóc w wypracowaniu spójnego systemu wsparcia rodzin zagrożonych niewydolnością w zakresie  wychowania dzieci i młodzieży,  w wspieraniu  rozwoju dzieci
z tych rodzin, a także tworzeniu warunków do samodzielnego funkcjonowania ich
w społeczeństwie. Dotyczy to również rodzin, w których występuje niepełnosprawność.  
WSTĘP

Opracowanie założeń systemowych wykorzystania aktywnej integracji na rzecz pomocy dziecku i rodzinie wynikało  ze Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2007 – 2013, zatwierdzonej przez Radę Powiatu uchwałą nr XIX/78/2008 z dnia 25 stycznia 2008r w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Powiatu Sochaczewskiego. Zgodnie z nią zmiany systemowe pomocy dziecku i rodzinie ujęte zostały w Programie operacyjnym SR 10, w Działaniach: 1, 3, 4 i 5.

Działanie 1.
Opieka i pomoc  dzieciom oraz  rodzinom  zagrożonym dysfunkcjami
Miernik działania 1:
 Liczba dzieci objęta zastępczą i instytucjonalną formą pomocy. Usamodzielnienia i liczba dzieci powracających do rodzin biologicznych.

Działanie 3.
Działania na rzecz poprawy warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział
w życiu społecznym i zawodowym.
Miernika działania 3.
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Działanie 4
Likwidacja zagrożeń społecznych w powiecie
Miernik działania 4.
Liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, grupy samopomocowe. Wzrost świadczeń w postaci pracy socjalnej

Działanie 5.
Standaryzacja placówek całodobowej opieki  (pomoc stacjonarna).
Miernik działania 5.
Poziom świadczonych usług w domu pomocy społecznej i domu dziecka.

Przy opracowywaniu założeń uwzględniono działania na rzecz poprawy warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i zawodowym oraz działania wspierające cudzoziemców i uchodźców , mających trudności z integracją zawodową i społeczną na terenie Powiatu.

We wsparciu dzieci, rodziny, osób wykluczonych społecznie należy wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości tkwiące w działających już instytucjach i organizacjach społecznych, które nastawione są na pomoc.  Wspólne i skoordynowane działania mogą wpłynąć na poprawę efektywności pomocy.Skuteczne działania należy oprzeć na partnerskiej współpracy z:
 pracownikami ośrodków pomocy społecznej, zwłaszcza z terenowymi pracownikami socjalnymi ,
 pracownikami powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej,
 pracownikami  opieki medycznej,
 wychowawcami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi,
 dusz pasterzami,
 pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 kuratorami sądowymi,
 organizacjami pozarządowymi,
 wolontariuszami.

Program ma na celu wypracowanie spójnego systemu wsparcia rodzin zagrożonych niewydolnością w zakresie  wychowania dzieci i młodzieży,  wspieranie w rozwoju dzieci z tych rodzin, a także tworzenie warunków do samodzielnego funkcjonowania ich w społeczeństwie. Dotyczy to również wspieranie osób niepełnosprawnych oraz  rodzin, w których występuje niepełnosprawność. 
Istotnym celem będzie tu też osiągnięcie standardu w zakresie opieki i wychowania oraz usług świadczonych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu sochaczewskiego.


CZĘŚĆ I.

ADRESACI PROGRAMU

1. Dzieci i młodzież :

a)   z grup ryzyka (ze środowiska lokalnego, zagrożone demoralizacją, przestępczością
      i   uzależnieniami), bez utrwalonych zaburzeń zachowania oraz dzieci i młodzież
      z utrwalonymi zaburzeniami zachowania:
      - w wieku od 3 - 19 lat,
      - pochodzące z rodzin: dysfunkcjonalnych ( przez np. ubóstwo, długotrwałe bezrobocie),
 patologicznych (z przemocą, uzależnieniami),
- będących w kryzysie ( z powodu np. rozwodu, choroby, śmierci rodzica),
b) dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego, pochodzące z grup ryzyka,  nie wykazujące 
      utrwalonych zaburzeń zachowania:
- mające trudności w kontaktach z rówieśnikami,
-  mający problemy szkolne,
c)   dzieci i młodzież, których rodzice posiadają status uchodźcy bądź zgodę na pobyt
      tolerowany,  nie wykazujących utrwalonych zaburzeń  zachowania:
- mający trudności z  adaptacją w środowisku lokalnym,
- będących w kryzysie,
- mających problemy szkolne,

2. Rodzice lub opiekunowie, rodziny, nie zaspokajające potrzeb rozwojowych dzieci i nie
    wypełniające podstawowych zadań wychowawczych w/w dzieci i młodzieży oraz
    środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mające wpływ na zachowania
    osób z grupy ryzyka.

3.  Pośrednio: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, studenci.

4. Otoczenie osób wykluczonych (lub zagrożonych wykluczeniem) społecznie: osoby
     mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby zamieszkujące w środowisku
     osób wykluczonych społecznie.

5. Osoby bezrobotne (rodzice, opiekunowie), poszukujący pracy lub nie pozostający
    w zatrudnieniu, będący w wieku aktywności zawodowej i korzystający ze świadczeń
    pomocy społecznej (również osoby niepełnosprawne).CZĘŚĆ II.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 promocja prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 objęcie kompleksową pomocą dzieci i młodzież (w tym: niepełnosprawni, cudzoziemcy, uchodźcy) zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne, zdrowotne,  psychoprofilaktyczne,
 budowanie i rozwijanie umiejętności psychologicznych (m.in. samoakceptacji, poczucia sprawstwa, pewności siebie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podejmowania racjonalnych decyzji, współpracy),
 przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny (poradnictwo specjalistyczne),
 tworzenie grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec grup kontrkulturowych,
 ograniczenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych dzięki wczesnej profilaktyce i przeciwdziałaniu zaburzeń zachowania,
 przeciwdziałanie pogłębianiu się zaburzeń zachowania i umożliwienie powrotu do społecznie akceptowanego i satysfakcjonującego trybu życia,
 budowanie pozytywnych wzorców i promowanie zdrowego stylu życia, praca z rodziną naturalną dziecka w celu powrotu dzieci do rodziny.


Założenia szczegółowe

1. Utrzymanie dziecka w rodzinie:

 pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów
     opiekuńczo – wychowawczych poprzez odtworzenie lub wzmocnienie ich funkcji,
 zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju
      zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami,
 pomoc młodzieży w życiowym usamodzielnieniu poprzez nabycie umiejętności
      społecznych umożliwiających prawidłową adaptację społeczną oraz integrację ze
      środowiskiem, pomoc w aktywności zawodowej,
 przeciwdziałanie prostytucji i rozszerzaniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych,
      aspołecznych w środowisku dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom i młodzieży
      zagrożonym sektami,

2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie 
    opieki rodziców z zachowaniem priorytetu prorodzinnych form opieki zastępczej:

 zagwarantowanie dzieciom i młodzieży właściwych warunków opiekuńczo–
     wychowawczych poprzez umieszczenie w prorodzinnych formach opieki najbardziej
     zbliżonych do środowiska rodzinnego lub formach instytucjonalnych odpowiednio do
     diagnozy dziecka, na czas kryzysu rodziny naturalnej,


3. Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo – wychowawczych:

 praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo – wychowawczym,
    pomoc w znalezieniu pracy,
    reintegracja rodziny poprzez ponowne podjecie funkcji opiekuńczo –wychowawczych
      przez rodzinę biologiczną dziecka po przezwyciężeniu problemów życiowych
      stanowiących przyczynę umieszczenia dziecka poza rodziną oraz odtworzeniu
      i wzmocnieniu funkcji rodziny naturalnej.CZĘŚĆ III.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE


1. Skuteczniejsze wykorzystanie funkcjonujących już w powiecie instytucji
   pomocowych.

a) współpraca pomiędzy instytucjami:

We  wspieraniu rodziny oraz osób  bądź całych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, należy wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości tkwiące w już istniejących instytucjach, które działają na rzecz opieki i wychowania. Prawidłowa współpraca ich ze sobą może korzystnie wpłynąć na poprawę efektywności działania. Bardzo dobre rozeznanie w środowiskach posiadają pracownicy socjalni oraz pedagodzy szkolni. Wstępne typowanie rodzin do objęcia opieką  instytucjonalną powinno się dokonać we współpracy pracownika socjalnego oraz pedagoga szkolnego. Problemy dzieci młodszych powinny być pilotowane również przez pracowników socjalnych w porozumieniu z pracownikami opieki medycznej.  W zależności od konieczności inni partnerzy z własnej inicjatywy (bądź na prośbę osób/instytucji ) powinni włączać się do współpracy.
 Warunkiem dobrej działalności na rzecz pomocy rodzinie lub grupie społecznej jest dobry przepływ informacji i w miarę skuteczna koordynacja wszystkich działań. Dobrymi działaniami są również relacje  partnerskie z osobami czy instytucjami realizującymi program.


b) poradnictwo:

Jednym z podstawowych instrumentów aktywizacji społecznej  rodziny ( i nie tylko) powinno być poradnictwo: psychologiczne, z zakresu opieki i wychowania, niepełnosprawności, prawne, w zakresie doradztwa zawodowego, poszukiwania pracy (trenera pracy), ochrony zdrowia, itp. Oprócz wykorzystania w tym zakresie potencjału współpartnerów należy bardziej efektywnie wykorzystać już istniejący zespół specjalistycznego poradnictwa rodzinnego działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybnie czy zespół specjalistówzatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.  Zakłada się utworzenie Punktów Konsultacyjnych poradnictwa rodzinnego w pozostałych gminach: Młodzieszyn, Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew, Brochów i Iłów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie dysponuje własnymi specjalistami. Tworzenie Punktów będzie jednak uzależnione od konkretnych propozycji z gmin.

c) wsparcie psychologiczne:

Niejednokrotnie rodzina potrzebuje wsparcia w rozumieniu psychologicznym. Wsparcie może mieć miejsce w postaci konsultacji indywidualnych w instytucji (PCPR, OPS, Poradnie, itp.) lub konsultacje w środowisku zamieszkania rodziny. Przewiduje się wprowadzenie wsparcia
psychologicznego w postaci tzw. „terapii rodzinnej”. Również poza partnerami wspomnianymi w części „Wstęp”, wsparcie psychologiczne będą prowadzić placówki opiekuńczo – wychowawcze (zarówno wsparcia dziennego jak i dom dziecka). Bardzo ważnym narzędziem aktywizacji edukacyjnej jest  również wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa.

d) pomoc socjalna:

Należy założyć współpracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi jednostkami polegającą głownie na przekazywaniu informacji o podopiecznych, będących w zasobach Powiatowego Centrum, a mogących być dla gmin pomocą przy podejmowaniu przez OP  decyzji. Z czasem przewiduje się również zwiększenie kadry pomocy społecznej w Powiecie o pracowników socjalnych lub doradców zawodowych ds. osób niepełnosprawnych w celu upowszechniania instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej wobec klientów pomocy społecznej.

e) wsparcie w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych:

Istotne znaczenie, w celu pomocy w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia, ma pomoc zabezpieczająca potrzeby zdrowotne:
 badania profilaktyczne w związku z możliwością podjęcia pracy,
 terapie: rodzinne, psychologiczne, psychospołeczne dla rodzin i osób,
 programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej,
 lecznictwo odwykowe (alkoholizm, narkomania lub inne środki odurzające),
 turnusy rehabilitacyjne, usprawniające, psychoruchowe i inne dla osób niepełnosprawnych,

f) sieć placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego:

Zakłada się, że do końca 2013 roku:
  w każdej gminie powinna funkcjonować przynajmniej jedna placówka wsparcia dziennego ( powinny powstać jeszcze przynajmniej 5 placówki),
 zakłada się, że na terenie powiatu powinna powstać przynajmniej jedna placówka dla dzieci niepełnosprawnej,
 placówki wsparcia dziennego będą prowadzić podmioty niepubliczne,


 każda placówka, oprócz działalności wynikającej z przepisów ustawowych o placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, prowadziłaby jeszcze doradztwo psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców,


2. Opieka w rodzinach zastępczych

Zakłada się położenie większego nacisku na rozwój rodzinnej opieki zastępczej poprzez:
a) dopracowanie i opracowanie nowych procedur doboru rodzin zastępczych (również
     adopcyjnych) na terenie powiatu sochaczewskiego
 poprawa przepływu informacji wśród partnerów (sąd, kuratorzy, OPS, rodziny zastępcze, rodziny naturalne),
 opracowanie programu szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze (uzyskanie certyfikatu MPS),
 opracowanie procedur kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze,
 akcje medialne , ulotki, informatory, dotyczące pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze,
 praca socjalna z rodzicami biologicznymi dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

b)  rozwój rodzin zastępczych
 organizacja nie spokrewnionych wielodzietnych i specjalistycznych rodzin zastępczych,
 zakłada się możliwość organizacji jeszcze jednego  pogotowia rodzinnego dla dzieci od 3 roku życia,


3. Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
    i rodzin zastępczych

a)  wypłata świadczeń pieniężnych i rzeczowych w ramach usamodzielnienia
     wychowanków w   wysokościach określonych przez przepisy prawa,
b)  organizacja tymczasowych hosteli dla wychowanków oczekujących na mieszkanie lub
           rozbudowa mieszkań usamodzielnień funkcjonujących przy Domu Dziecka w 
           Giżycach. Dopuszcza się możliwość korzystania z hostelu, o którym mowa w pkt 5a
      usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
c)   organizacja mieszkań chroninych,
d)  pozyskiwanie i pomoc w wyposażaniu mieszkań usamodzielnień dla potrzeb 
           usamodzielnianych wychowanków,
e) pomoc w postaci poradnictwa i pracy socjalnej,
f)   pomoc usamodzielniającym się wychowankom (oraz w kontynuacji nauki)
     w znalezieniu pracy – aktywizacja zawodowa  wychowanków.4. Wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych określone są w „Powiatowym Programie
    Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2004 – 2008”, przyjętym Uchwałą
    Nr XXIII/103/2004 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2004r w sprawie
    uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach
    2004 – 2008.

5. Podnoszenie standardu i reorganizacja Domu Dziecka w Giżycach

a) standaryzacja całodobowej  placówki opiekuńczo – wychowawczej:
 reorganizacja Domu Dziecka w Giżycach - placówka socjalizacyjna -  poprzez zmniejszenie ilości miejsc z 50 do 30,
 na bazie Domu Dziecka w Giżycach:
 w miarę możliwości zwiększenie ilości miejsc w mieszkaniach usamodzielnienia z 12 miejsc do 14,
 hostelu dla pełnoletnich wychowanków domu dziecka, którzy z uwagi na brak mieszkania muszą pozostać przez okres 2 lat w placówce, na 3 miejsca,

b) pozyskanie wyspecjalizowanej kadry wychowawczej do placówki wielofunkcyjnej
 zatrudnienie psychologa, wychowawcy, opiekuna nocnego,

6. Interwencja kryzysowa

Przywrócenie samodzielności życiowej, w tym powrót na rynek pracy dysfunkcyjnych grup społecznych poprzez wsparcie powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej :
 realizacja kompleksowej pomocy ofiarom przemocy domowej: oddziaływania psychoprofilaktyczne skierowane na dzieci i ich matki,
 organizacja grup samopomocowych,
 poradnictwo prawne i socjalne, psychologiczne,
 udzielenie schronienia, zapewnienie posiłków, odpowiedniej odzieży.

7. Wspieranie aktywności lokalnej. Działania na rzecz aktywizacji społecznej
    i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.

1. Wczesna diagnoza sytuacji rodziny i wzrastających w niej dzieci,
2. Terapia: indywidualna, rodzinna i grupowa,
3. Wspieranie rodzin biologicznych  dzieci i młodzieży umieszczonych w placówkach lub rodzinach zastępczych w rozwiązywaniu problemów życiowych (aktywizacja zawodowa),
4.  Edukacja w zakresie szukania pomocy w sytuacjach przemocy fizycznej,    emocjonalnej i seksualnej oraz poszerzająca umiejętności wychowawcze
5. Działania profilaktyczne i zdrowotne, edukacja obywatelska,
6. Specjalistyczne wywiady w środowisku podopiecznych,

CZĘŚĆ IV.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Przewiduje się, że realizacja Programu Powiatowego w latach 2008 – 2013 finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Funduszy Strukturalnych – Poddziałania 7.1.2., z Funduszy konkursowych w ramach Poddziałań 7.2.2. oraz z środków własnych Powiatu.



Opracowanie: mgr Mirosława Świerczewska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 13:56:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 13:58:17
  • Liczba odsłon: 1271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449082]

przewiń do góry