Uchwała Nr XXV/143/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 30 grudnia 2013 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego                                  na lata 2014 - 2021

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013r, poz.885) oraz art. 169 – 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póżn.zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały wraz z objaśnieniem.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1.      Zaciągania zobowiązań:

a)      związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

2.      Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których, mowa w ust. 1

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XX/107/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 - 2032.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Halina Pędziejewska
objasnienie_wpf_xxv_143_2013.docx

wieloletnia_prognoza_finansowa_xxv_143_2013.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf_xxv_143_2013.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-09 12:25:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 12:25:11
  • Liczba odsłon: 1650
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441578]

przewiń do góry