Uchwała Nr XXI/114/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 marca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217,        art. 235, art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013 Nr XX/108/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.276.900 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną   kwotę 50.524 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.115.239 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.276.900 zł. Dochody bieżące zmniejsza się             o kwotę 50.524 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.353.259 zł,

2) dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.761.980 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                          do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.913.052 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 656.907 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.890.128 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.483.028 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 656.907 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.818.254 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.430.024 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.071.874 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                            do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie                              z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”.

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                         z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok”.

 

 

 

5. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1) Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.774.889 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów             i pożyczek z lat ubiegłych – 1.259.769 zł,

- zaciągniętych pożyczek – 515.120 zł.

 

2) Przychody w wysokości 3.924.889. zł oraz rozchody w wysokości 2.150.000 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2013 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok”.

 

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2013 rok”.

 

7. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2013 roku”

 

8. Zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe, obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. ”Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe w 2013 roku”

 

9. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok”.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Uzasadnienie

 

Zmiany w planie przychodów

Plan przychodów budżetowych na rok 2013 został zwiększony o kwotę 1.029.769 zł przeznaczoną na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat:

·          Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka                     w miejscowości Dębówka,

·          Przebudowa i odnowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 3826W                      w miejscowości Orłów,

·          Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie – kontynuacja.

 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dodano nowy paragraf dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z planem 300.000 zł. Środki przeznaczone są na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3813W Witkowice – Sochaczew w m. Mistrzewice, dł. 1 km, 4+910 km do 5+910 km”.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości przy ulicy Batalionów Chłopskich                      w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę     162.000 zł przeznaczoną na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 zwiększono plan dotacji o kwotę 10.125 zł z przeznaczeniem tej kwoty na nagrodę jubileuszową.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 zwiększono plan dotacji                  o kwotę 541 zł z jej przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na łączną kwotę 478.674 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 zwiększono plan dotacji o kwotę 242.763 zł przeznaczoną na wydatki bieżące.

Dodatkowo Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 14 zwiększono plan dotacji o kwotę 235.911 zł przeznaczoną na wydatki bieżące.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów dokonano zwiększenia planu w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 586.505 zł z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki bieżące.

 

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W rozdziale tym na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów dokonano zwiększenia planu w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 255 zł z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki bieżące.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 zmniejszono plan dotacji o kwotę 50.524 zł (składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci umieszczone             w Domu Dziecka w Giżycach).

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 zwiększono plan dotacji o kwotę 22.800 zł z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki bieżące.

 

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z przyznaniem środków na realizację projektu unijnego pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” dokonano zwiększenia w kwocie 716.000 zł – środki unijne.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 100.220 zł oraz zwiększeń na sumę    230.244 zł.

Z paragrafu zakupu dostępu do sieci internet przeniesiono środki w kwocie 220 zł na paragrafy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od nieruchomości.

Celem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne zmniejszono plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 100.000 zł.

Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka”, zwiększenie 45.024zł.

Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i odnowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej   Nr 3826W w miejscowości Orłów”. Zwiększenie 150.000zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia Nr 1/2012 z dnia 26.09.2012 r. z Wójtem Gminy Rybno wprowadzono dotację w paragrafie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów dla Urzędu Gminy Rybno z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie        i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” zwiększenie 35.000 zł.

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3813W Witkowice – Sochaczew         w m. Mistrzewice, dł. 1 km, 4+910 km do 5+910 km”. Zwiększenie na kwotę 300.000 zł.

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 7.000 zł oraz zwiększenia na kwotę    17.125 zł.

Przeniesiono środki w kwocie 7.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf wynagrodzenia bezosobowego przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Dodatkowo na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan           w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 10.125 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 zwiększono plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 541 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 77.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków na kwotę 1.339.000 zł.

Przeniesiono środki w kwocie 27.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne zmniejszono plany                   w paragrafach różnych opłat i składek o kwotę 50.000zł.

Z tytułu zabezpieczenia środków na opłatę podatku (VAT) z tytułu sprzedaży nieruchomości urealnia się plan w paragrafie podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę 112.000 zł.

Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych                   w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Załusków – kontynuacja”. Zwiększenie 1.200.000zł. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

 

 

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Celem urealnienia planu wydatków na 2013 rok z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej przeniesiono kwotę 40 zł na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 10.121 zł oraz zwiększeń na kwotę      488.795 zł.

Na podstawie pisma z jednostki przeniesiono środki w kwocie 10.121 zł z paragrafów zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragrafy zakupu energii, podatku od nieruchomości oraz uposażenia i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia się wydatków związanych ze świadczeniami dla strażaków oraz kosztów opłaty za gaz.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 oraz Nr 14 wprowadzono zwiększenie na łączną kwotę 478.674 zł w paragrafach uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, pozostałych należności żołnierzy zawodowych                           i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, oraz w paragrafie uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Powyższe zmiany mają na celu sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 roku.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszono plan w paragrafie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł. Kwota zmniejszenia została przesunięta do rozdziału 85153.

Plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 192.060 zł.

Plan rezerwy kryzysowej nie uległ zmianie i wynosi 104.000 zł.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 2.634 zł oraz zwiększeń na kwotę 26.501 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług zdrowotnych.

Zwiększono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego, wypłaty dla pracowników oraz urealnienia paragrafu wynagrodzeń i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz                        w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale urealniono paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego poprzez przesunięcie środków w kwocie 649 zł na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

 

Rozdział 80110 Gimnazja

Celem urealnienia planu wydatków na rok 2013 w rozdziale tym dokonano zwiększenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego) na sumę 13.225 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 3.877 zł oraz jego zwiększenia na sumę 6.641 zł.

Celem urealnienia planu w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego przesunięto kwotę 3.877 zł na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników.

Dodatkowo zwiększono o kwotę 2.764 zł plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Powyższe zmiany miały miejsce w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80146 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Celem urealnienia planu w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększono plan w tym paragrafie o kwotę 1.399 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23.495 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 228.202 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii i oleju opałowego.

Powyższe zmiany mają służyć zabezpieczeniu środków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz                  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Zabezpieczono środki na zakup energii w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, dodatkowo                         w w/w placówkach przyznano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146, 80195 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 36.873 zł oraz zwiększeń na kwotę 279.224 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat                  z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Powyższe zmiany mają służyć zabezpieczeniu środków na zakup oleju opałowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego           w Sochaczewie. Zabezpieczono środki na zakup usług telefonii komórkowej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, dodatkowo w w/w placówkach przyznano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146, 80195 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 3.136 zł oraz zwiększeń na kwotę 4.473 zł.

Celem urealnienia planu w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego przesunięto kwotę 3.136 zł z w/w paragrafu na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwiększono środki w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 1.337 zł.

Powyższe zmiany miały miejsce w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80140, 80146 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

 

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Celem urealnienia planu wydatków w rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 3.816 zł oraz zwiększeń na sumę 3.768 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększono plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników.

Dodatkowo dokonano przesunięcia środków w programie unijnym „Wiem że potrafię – aktywność moją szansą” na kwotę 1.291 zł. Zmniejszono środki w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu usług pozostałych, a zwiększono plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków w rozdziale 80134.

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 50.862 zł oraz zwiększeń na sumę 10.211 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększono plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz wypłatę delegacji.

Kwota zmniejszenia posłużyła zabezpieczeniu środków w pozostałych rozdziałach działu 801.

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 49.869 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 157.128 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Zwiększono plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych.

Kwota zwiększenia pochodzi z otrzymanej subwencji oświatowej.

Kwota zmniejszenia posłużyła zabezpieczeniu środków w pozostałych rozdziałach działu 801.

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych na realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych                    i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenia profilaktyki II rzędu – wykonawca tego zadania wyłoniony zostanie w drodze konkursu. Zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł. Środki pochodzą z rozdziału 75818.

 

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 50.524 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 49.124 zł ), oraz w Domu Dziecka                w Giżycach (1.400 zł).

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 100.000 zł oraz zwiększenia na kwotę 22.800 zł.

Na podstawie pisma z jednostki w ramach podjętych działań oszczędnościowych zmniejszono plan wydatków w paragrafach składek na Fundusz Pracy, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych o łączną kwotę 100.000 zł przeznaczoną na zadania inwestycyjne Powiatu jako wkład własny.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plany w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 22.800 zł.

 

 

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma z jednostki w ramach podjętych działań oszczędnościowych zmniejszono plan w paragrafach świadczeń społecznych oraz wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem tej kwoty na zadania inwestycyjne jako wkład własny.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 10.000 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 716.000 zł.

Na podstawie pisma z jednostki w ramach podjętych działań oszczędnościowych zmniejszono plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem tej kwoty na zadania inwestycyjne jako wkład własny.

W związku z realizacją programu unijnego pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” wprowadzono zwiększenia w kwocie 716.000 zł – środki unijne.

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                     i ośrodki interwencji kryzysowej

Na podstawie pisma z jednostki przesunięto kwotę 200 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na nowo utworzony paragraf zakupu usług zdrowotnych celem zapłaty za badania lekarskie pracowników w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.868 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 10.620 zł.

Celem urealnienia planu w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego przesunięto środki na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników.

Dodatkowo zwiększono plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (środki zostaną przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli).

 

 

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W związku z przyznaniem stypendiów dla uczniów szkół powiatowych w rozdziale tym dokonano przesunięć pomiędzy jednostkami na sumę 18.700 zł w paragrafie stypendia dla uczniów.

Zwiększono plany w/w paragrafu w szkołach: Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza                     w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie, Zespole Szkół Specjalnych        w Erminowie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego                    w Sochaczewie.

Środki na wydatki pochodzą z Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.668 zł oraz jego zwiększenia na kwotę 45.266 zł.

Celem urealnienia zmniejszono plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli), wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego).

Środki na zwiększenie pochodzą z otrzymanej subwencji oraz z pozostałych rozdziałów działu 854.

 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 8.409 zł oraz zwiększenia planu wydatków na kwotę 1.000 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększono plan w paragrafie podróży służbowych krajowych.

Środki ze zmniejszenia posłużą na zabezpieczenie funduszy w pozostałych rozdziałach działu 854.

 

 

 

 

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 plan             w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń został zmniejszony           o kwotę 5.646 zł.

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok”

1.       Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka”. Plan 210.050 zł w tym środki własne 45.024 zł, środki do pozyskania 165.026 zł.

2.       Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i odnowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 3826W w miejscowości Orłów”. Plan 150.000 zł – środki własne.

3.       Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie + dokumentacja”. Plan 1.550.000 zł, w tym środki do pozyskania 1.550.000 zł.

4.       Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Sochaczewskim znajdujących się w Sochaczewie i Teresinie”. Plan 2.100.000 zł w tym środki do pozyskania 2.100.000 zł.

5.       Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków w KP PSP              w Sochaczewie”. Plan 500.000 zł, w tym środki do pozyskania 500.000 zł.

6.       Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych             w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie – kontynuacja”. Plan 1.200.000 zł, w tym środki własne 1.200.000 zł.

 

 

Zmiany w rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych

Na podstawie wniosku o darowiznę złożonego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących do PZU utworzono paragraf otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej        z planem 5.000 zł. Środki te przeznaczone będą na zakup i montaż taśm antypoślizgowych na schodach w budynku szkoły i na zewnątrz budynku głównego.


Załączniki:

dochody_nr_1_25.03.2013.xls

wydatki_ogolem_nr_2_25.03.2013.xls

wydatki_biez_maj_nr_3_25.03.2013.xls

wydatki_majatkowe_nr_4_25.03.2013.xls

przychody_i_rozchody_nr_5_25.03.2013.xlsx

administracja_rzadowa_nr_6_25.03.2013.xls

dot_cel_dla_podm_zal_i_nieazal_nr_7_25.03.2013.xlsx

rachunki_wydzielone_nr_8_25.03.2013.xlsx

zal_inwestycyjny_nr_9_25.03.2013.xlsxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-08 13:35:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 13:20:20
  • Liczba odsłon: 1229
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448853]

przewiń do góry