Uchwała Nr   VIII/41/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata  2011 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały oraz Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.045.173 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 116.000 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.454.015 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 67.535.015 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty: 4.919.000 zł,

 

2.   Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.475.711 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 456.538 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.685.444 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 66.708.695 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.976.749 zł,

 

3. Zwiększa się przychody budżetowe o łączna kwotę 90.000 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi:

1) papiery wartościowe; 600.000 zł,

2) inne źródła ( wolne środki) : 90.000 zł.

 

 

Załączniki:


041_wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf

041_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_1.pdf

041_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_2.pdf

041_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_3.pdf

041wykaz_przedsiewziec_do_wpf_4.pdf

041_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_5.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-13 13:09:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 14:40:44
  • Liczba odsłon: 1267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459388]

przewiń do góry