Protokół  Nr  I / 2014

 

 

z obrad  I  Sesji V kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  1 grudnia 2014 r. o godz. 1400

w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Ślubowania radnych.

3.     Ustalenie porządku obrad.

4.     Powołanie Komisji Uchwał.

5.     Wybór Przewodniczącego Rady.

6.     Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7.     Wybór Starosty Sochaczewskiego.

8.     Wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

9.     Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

10.           Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

11.           Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr I / 2014

 

z obrad I Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

1. 12. 2014 r.  o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

                              W posiedzeniu I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 1. 12. 2014 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 20 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

W sesji udział wzięli m.in.:

Przewodniczący Rady Powiatu kadencji 2010-2014           Halina Pędziejewska

Starosta Sochaczewski kadencji 2010-2014                         Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski   kadencji 2010-2014              Janusz Ciura

Sekretarz Starostwa                                                              Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa                                                               Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                  Grażyna Błaszczyk

Dyrektorzy niektórych szkół powiatowych, dyrektorzy służb i jednostek powiatowych oraz mieszkańcy powiatu jak również media.

 

 

Prowadzący obrady, najstarszy wiekiem wybrany radny V kadencji Pan Tadeusz Koryś powitał wszystkich zebranych na I sesji Rady Powiatu.

Poinformował, iż na wstępie chce podać kilka kwestii organizacyjnych, gdyż procedura w tej kadencji jest trochę inna niż to było cztery lata temu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, I Sesję Rady Powiatu zobowiązany był zwołać Komisarz Wyborczy. Sesja została zwołana na dzień dzisiejszy Postanowieniem nr 263/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 25 listopada 2014 roku.

Zgodnie z ustawą i tu przytoczył art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym: pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Prowadzący obrady poinformował, iż z informacji uzyskanej od Powiatowej Komisji Wyborczej w Sochaczewie wynika, iż najstarszym radnym jest moja osoba.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1        Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia  obrad I  Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie  dokonał Prowadzący obrady Pan Tadeusz Koryś stwierdzając  "Otwieram  obrady I Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Prowadzący obrady poinformował, iż zgodnie z podpisaną listą obecności radnych stwierdza się prawomocność obrad dzisiejszej sesji.

 

Prowadzący obrady T. Koryś przywitał wszystkich Radnych nowej kadencji a następnie przybyłych gości w osobach: Pana Posła na Sejm, Panią Przewodniczącą Halinę Pędziejewską, Zarząd Powiatu,  dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, wszystkich przybyłych gości i uczestników dzisiejszej sesji  oraz media.

 

Prowadzący obrady Tadeusz Koryś nadmienił, iż jako najstarszy wiekiem ma zaszczyt poprowadzić obrady I sesji, V kadencji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Prowadzący poinformował, iż zaświadczenia Komisji Wyborczej o wyborze na Radnego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymaliście Państwo przed chwilą.

 

 

Ad. pkt 2        Złożenie ślubowania przez radnych          

 

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.

Następnie p. Tadeusz Koryś poinformował, iż: każdy radny składający ślubowanie wstaje, odczytuje treść ślubowania, które brzmi: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś przystąpił do przeprowadzenia złożenia ślubowania przez radnych.

Wywoływani radni w kolejności z listy obecności wstawali, odczytywali treść ślubowania i wypowiadali słowo „ślubuję”. Niektórzy radni złożyli ślubowanie z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

 

 

 

 

Ślubowanie złożyli: 

1.      Ciura Janusz

2.      Ćwikliński Wojciech

3.      Czubacki Bogumił

4.      Dobrzyński Bogdan

5.      Dragan Wanda

6.      Fergiński Marek

7.      Gaik Przemysław

8.      Głuchowski Tadeusz

9.      Gonta Jolanta

10.  Grabarek Andrzej

11.  Kacprzak Ryszard

12.  Kierzkowski Andrzej

13.  Koryś Tadeusz

14.  Lewandowski Sylwester

15.  Łopata Jan

16.  Pawlak Urszula

17.  Samson Bożena

18.  Ulicka Anna

19.  Wideńska Monika

20.  Ziółkowski Szymon

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż na liście radnych był Pan Piotr Osiecki ale wpłynęło do biura rady zrzeczenie się z mandatu i rozumiem, że ślubowania Pan burmistrz nie będzie składał.

 

 

Ad. pkt 3        Przyjęcie  porządku  obrad

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś przedstawił porządek obrad sesji przesłany przez Komisarza Wyborczego w Płocku.

 

Proponowany porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowania radnych.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał o propozycje bądź uwagi do proponowanego porządku obrad.

 

Głos zabrała radna Anna Ulicka i złożyła wniosek o rozszerzenie proponowanego porządku obrad w sposób następujący:

- punkt  7) -  wybór Starosty Sochaczewskiego.

- punkt 8) - wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

- punkt  9) - wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

- punkt 10) - wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Dotychczasowy punkt 7 byłby punktem 11 - Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał o dalsze ewentualne propozycje do proponowanego porządku obrad.

 

Więcej propozycji nie zgłoszono.

 

Prowadzący p. T. Koryś poprosił radnego Przemysława Gaika o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

Prowadzący p. T. Koryś wniosek radnej A. Ulickiej o rozszerzenie proponowanego porządku obrad w sposób następujący:

- punkt  7) -  wybór Starosty Sochaczewskiego.

- punkt 8) - wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

- punkt  9) - wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

- punkt 10) - wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  radnych

"Przeciw"                                          nie było

"Wstrzymało się"                              1 radny

 

Wniosek został przyjęty 19 głosami „Za”, przy 1 głosie „Wstrzymującym się” i braku głosów „Przeciwnych”.

 

Prowadzący p. T. Koryś odczytał proponowany porządek obrad wraz z uwzględnieniem wniosku radnej A. Ulickiej przyjętym przez Radę.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowania radnych.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Wybór Starosty Sochaczewskiego.
 8. Wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.
 9. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.
 10. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

 

 

Ad. pkt 4        Powołanie Komisji Uchwał

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż jest to powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym: Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Nadmienił, iż zgodnie z regulaminem rady powiatu głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród radnych.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował 3-osobową komisję i stwierdził, iż jeśli nie będzie uwag ze strony radnych, to propozycję liczebności komisji uzna za przyjętą.

 

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli propozycję.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

 

Radny Andrzej Grabarek zgłosił kandydaturę radnego Marka Fergińskiego.

 

Radna A. Ulicka zgłosiła kandydaturę radnego Ryszarda Kacprzaka.

 

Radny B. Dobrzyński zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Ćwiklińskiego.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zamknął listę zgłaszania kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Następnie zapytał zgłoszonych radnych czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący obrady p. T. Koryś przyjęcie proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej poddał pod głosowanie:

 

" Za"                                        głosowało  20 radnych

" Przeciw"                                                  nie było

" Wstrzymało się"                                     nie było

 

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 20 głosami „Za” przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 5        Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

Następnie Prowadzący obrady p. T. Koryś poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady.

 

Radna A. Ulicka na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Kierzkowskiego.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał o dalsze kandydatury na Przewodniczącego Rady.

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zamknął listę zgłaszanych kandydatur.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał radnego Andrzeja Kierzkowskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radny Andrzej Kierzkowski wyraził zgodę.

Prowadzący obrady p. T. Koryś w związku z przygotowaniem przez Komisję Skrutacyjną kart do przeprowadzenia głosowania ogłosił 15 minutową przerwę do godz. 1435.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś wznowił obrady po przerwie.

Następnie udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania radnych ze sposobem głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Fergiński poinformował, iż został wybrany w gronie Komisji na przewodniczącego.

Do przeprowadzenia wyboru zostało przygotowane 20 kart do głosowania następującej treści z zapytaniem:

Czy jesteś za wyborem na Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Pana Andrzeja Kierzkowskiego

i podjęciem uchwały w powyższej sprawie:

 

TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ                                 

Sochaczew, dnia 1 grudnia 2014 roku

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że oddanie głosu będzie jednocześnie podjęciem uchwały w tej sprawie. Następnie poinformował o sposobie głosowania.

Wyboru dokonujemy poprzez zakreślenie (w kółko) odpowiedniej woli radnego.

Przygotowana została urna, dla zachowania tajności proponujemy, aby głosy oddawane były na mównicy a następnie wrzucane do urny. Przewodniczący Komisji poprosił o zamknięcie urny.

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Fergiński i członkowie Komisji kolejno odczytywali imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając głos na karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

 

Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący obrady p. T. Koryś  ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 1500 w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

 

Po przerwie Prowadzący obrady p. T. Koryś wznowił obrady.

Udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Markowi Fergińskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 1 grudnia 2014 roku w składzie:

1.      Marek Fergiński  - Przewodniczący

2.      Wojciech Ćwikliński

3.      Ryszard Kacprzak

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest             20 Radnych

w głosowaniu udział wzięło    20 Radnych

głosów ważnych oddało          17 Radnych

głosów nieważnych                   3 Radnych

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że kandydat na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymał następującą liczbę głosów:

 „Za”    - 12

„Przeciw”   -  4

„Wstrzymało się”   - 1

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu w Sochaczewie wybrany został Pan Andrzej Kierzkowski.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze Pana Andrzeja Kierzkowskiego na Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta.

 

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

 

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 2.

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na Przewodniczącą Rady Powiatu jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Prowadzący obrady p. T. Koryś odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

 

Ad. pkt 6        Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś pogratulował radnemu Andrzejowi Kierzkowskiemu wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu a następnie przekazał mu dalsze prowadzenie obrad dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podziękował całej Radzie Powiatu za zaufanie i za wybór na Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie, serdecznie podziękował tym, którzy oddali głos na jego osobę jak i tym, którzy nie głosowali na niego. Powiedział, „będę się starał reprezentować naszą Radę zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Pracować na rzecz naszych mieszkańców i  powiatu”. Jako Przewodniczący Rady przywitał: Posła na Sejm Pana Macieja Małeckiego, Burmistrza P. Osieckiego i życzył mu po wczorajszym wyborze dobrej współpracy ze starostwem. Przywitał wszystkie Panie i Panów dyrektorów oraz „wszystkich Państwa i gości” powiedział.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski kontynuując obrady przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. pkt 7        Wybór Starosty Sochaczewskiego

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż zgodnie z art. 27 ust. 2 Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Starosty Sochaczewskiego.

Radna A. Ulicka na stanowisko starosty zgłosiła kandydaturę Pani Jolanty Gonta.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o inne kandydatury na stanowisko starosty.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął listę zgłaszania kandydatur na stanowisko Starosty Sochaczewskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał radną Panią Jolantę Gonta czy wyraża zgodę na kandydowanie na Starostę.

Radna Jolanta Gonta wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił  15 minutową przerwę do godz. 1525  celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady po przerwie, a następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Fergiński odczytał treść karty do głosowania:

Czy jesteś za wyborem na Starostę Sochaczewskiego Pani Jolanty Gonta

TAK                                                 

NIE                                                   

WSTRZYMUJĘ SIĘ                     

                       

Sochaczew, dnia 1 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.

Głosując należy postawić znak X w kratce obok wariantu, za którym Państwo głosujecie. Znak X stawiamy tylko przy jednym wariancie.

Karta do głosowania będzie nieważna, jeśli:

- nie postawimy znaku X przy żadnym wariancie (w żadnej kratce),

- postawimy znak X przy więcej niż w jednym wariancie (w kilku kratkach).

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania kolejno odczytywała imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając głos na karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił 5 minutową przerwę do godz. 1540 w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Radnemu Markowi Fergińskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 1 grudnia 2014r. dla wyboru Starosty Sochaczewskiego.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 1 grudnia 2014 roku w składzie:

 1. Marek Fergiński - Przewodniczący
 2. Wojciech Ćwikliński
 3. Ryszard Kacprzak

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest             20 Radnych

w głosowaniu udział wzięło    20 Radnych

głosów ważnych oddało          20 Radnych

głosów nieważnych                   0

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że za wyborem Pani Jolanty Gonta na stanowisko Starosty Sochaczewskiego oddano następującą liczbę głosów:

 TAK                                                 14

 NIE                                                     6

WSTRZYMAŁO SIĘ                       0

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Pani Jolanta Gonta została wybrana na Starostę Sochaczewskiego.

 

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na Starostę Sochaczewskiego jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego.

 

Uchwała w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 5.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski pogratulował Pani Jolancie Gonta wyboru na stanowisko Starosty Sochaczewskiego jednocześnie życząc jej dalszych sukcesów w pracy samorządowej. 

 

Starosta Sochaczewski Pani Jolanta Gonta zwróciła się do Przewodniczącego Rady, Radnych Rady Powiatu, Pana Posła i Pana Burmistrza jak również do Przewodniczącego Rady Miasta Sochaczewa oraz do samorządowców i wszystkich pozostałych na tej sali i podziękowała za wybór, za obdarzenie jej zaufaniem. Podziękowała tym, którzy na nią głosowali, jaki i tym, którzy swojego głosu nie oddali. Zapewniła wszystkich, że będzie gotowa na współpracę z każdym, kto będzie chciał w merytoryczny, godny sposób wszystkie sprawy dotyczące mieszkańców naszego powiatu, wszystkie ich problemy rozwiązywać wspólnie.  Cyt.  „Wspólnie, bo moim celem a mam dwa cele są: pierwszym jest odbudowa autorytetu samorządu powiatowego. Wiecie Państwo o tym doskonale i nie chcę o tym mówić, bo nie jest to czas i pora, ale pewne wydarzenia spowodowały to, że na arenie całego kraju samorząd powiatu sochaczewskiego jest postrzegany nie w taki sposób, na jakim by nam wszystkim zależało. Drugi mój cel to jest praca i jeszcze raz praca na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Praca, którą chcę oprzeć na współpracy z innymi samorządami. Myślę, tu o największym samorządzie na terenie powiatu a jest to samorząd Gminy – Miasta Sochaczew jak również z innymi gminami wchodzącymi w skład naszego powiatu. 

Szanowni Państwo chciałabym pogratulować wszystkim radnym nowej kadencji, którzy są na tej sali w tym radnym powiatowym. Chciałabym pogratulować radnym z innych gmin i przede wszystkim złożyć serdeczne gratulacje Burmistrzowi Miasta Sochaczewa Panu Piotrowi Osieckiemu. Panie Burmistrzu nie mamy jeszcze oficjalnych wyników, ale ja ze swej strony bardzo chciałabym zrealizować te wszystkie plany i zamierzenia, o których mówiliśmy od dawna, których się nie udało do dziś zrobić i zrobić dużo więcej. Proszę Państwa tak jak zapowiadałam w kampanii wyborczej my musimy zrobić inwentaryzację stanu zastanego. To, co dzisiaj nasz nowy Zarząd zastanie tu. Musimy pokazać mieszkańcom po to, aby nowy Zarząd nie był kiedykolwiek obarczany efektami działań poprzedniego. Mówię zarówno, jeśli chodzi o te negatywne, bo ja jestem w stanie wskazać, jeśli Zarząd zrobił jakieś dobre rzeczy dla mieszkańców, też powiedzieć, tak to jest zasługa tego Zarządu. Pani Starosta raz jeszcze serdecznie podziękowała. Powiedziała, że chciałaby zgodnie ze statutem powiatu sochaczewskiego zawnioskować o realizację punktu wybór pozostałych członków zarządu. Chciałabym zaproponować”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wtrącił, iż właśnie chce zaproponować kolejny punkt porządku obrad - wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

 

Ad. pkt 8        Wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż zgodnie § 52 Statutu powiatu sochaczewskiego:

1.    Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2.    W skład Zarządu Powiatu wchodzą: starosta, jako jego przewodniczący oraz 4 członków Zarządu, w tym wicestarosta.

3.    Rada wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

     Wybór wicestarosty i pozostałych członków zarządu na wniosek starosty następuje zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Starostę Sochaczewskiego p. Jolantę Gonta o zaprezentowanie kandydatur.

Starosta Jolanta Gonta przeprosiła za zbyt szybką wypowiedź.

Następnie Pani Starosta zgłosiła wniosek o powołanie na wicestarostę powiatu sochaczewskiego Pana Tadeusza Głuchowskiego.

Jako społecznych członków zarządu chciałabym zgłosić: Panią Annę Ulicką, Pana Szymona Ziółkowskiego i Pana Andrzeja Grabarka.  

Starosta Jolanta Gonta raz jeszcze podziękowała za zaufanie i obiecała, że „zaufanie, którym mnie obdarzycie będzie dla mnie wezwaniem do ciężkiej pracy na rzecz naszego powiatu”.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał kandydata Tadeusza Głuchowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu ze wskazaniem na stanowisko wicestarosty sochaczewskiego.

Radny Tadeusz Głuchowski wyraził zgodę na kandydowanie na członka zarządu ze wskazaniem na stanowisko wicestarosty sochaczewskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał kandydatkę Annę Ulicką czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Radna Anna Ulicka wyraziła zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał kandydata Szymona Ziółkowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Radny Szymon Ziółkowski wyraził zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał kandydata Andrzeja Grabarka czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Radny Andrzej Grabarek wyraził zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił 5 minutową przerwę do godz. 1550 celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady po przerwie, a następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Fergiński poinformował, iż przygotowano 20 kart do głosowania do wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie i odczytał treść karty do głosowania:

Karta do wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie:

1. TADEUSZ GŁUCHOWSKI      - wicestarosta     

2. ANNA ULICKA                         - członek Zarządu Powiatu                        

3. ANDRZEJ GRABAREK                      - członek Zarządu Powiatu

4. SZYMON ZIÓŁKOWSKI         - członek Zarządu Powiatu

 

TAK                                                 

NIE                                                   

WSTRZYMUJĘ SIĘ                     

                                  

Sochaczew, dnia 1 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.

Głosując należy postawić znak X w kratce obok wariantu, za którym Państwo głosujecie. Znak X stawiamy tylko przy jednym wariancie.

Karta do głosowania będzie nieważna, jeśli:

- nie postawimy znaku X przy żadnym wariancie (w żadnej kratce),

- postawimy znak X przy więcej niż w jednym wariancie (w kilku kratkach).

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Kolejno odczytywała imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając głos na karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 1600 w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Radnemu Markowi Fergińskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 1 grudnia 2014 r. dla wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 1 grudnia 2014 roku w składzie:

 1. Marek Fergiński - Przewodniczący
 2. Wojciech Ćwikliński
 3. Ryszard Kacprzak

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest             20 Radnych

w głosowaniu udział wzięło    20 Radnych

głosów ważnych oddało          20 Radnych

głosów nieważnych                    nie było

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że za wyborem na wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie następujących kandydatów:

 

1. TADEUSZ GŁUCHOWSKI      - wicestarosta     

2. ANNA ULICKA                         - członek Zarządu Powiatu                        

3. ANDRZEJ GRABAREK                      - członek Zarządu Powiatu

4. SZYMON ZIÓŁKOWSKI         - członek Zarządu Powiatu

 

 oddano następującą liczbę głosów:

 

TAK                                                 15

NIE                                                   5

WSTRZYMAŁO SIĘ                      0

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania na wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w  Sochaczewie  wybrani zostali:

 

1. TADEUSZ GŁUCHOWSKI      - wicestarosta     

2. ANNA ULICKA                         - członek Zarządu Powiatu                        

3. ANDRZEJ GRABAREK                      - członek Zarządu Powiatu

4. SZYMON ZIÓŁKOWSKI         - członek Zarządu Powiatu

 

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.                                                     

           

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 01 grudnia 2014 roku          

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami  do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 6.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski odczytał treść uchwały w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

 

Uchwała w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w  Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Staroście Pani Jolancie Goncie.

Pani Starosta podziękowała za obdarzenie zaufaniem jej przyszłych pracowników.Wiadomo jest, że zarządzanie tak dużym organizmem, jakim jest powiat, wymaga dobrej pracy i współpracy z kilkoma co najmniej osobami i dlatego dziękuję za poparcie tego wyboru. Chciałam Państwu zakomunikować, iż na najbliższą sesję przygotuję projekt uchwały o likwidacji stanowiska etatowego członka zarządu. Uważam, że jest to stanowisko niepotrzebne, generujące koszty dla naszego powiatu”.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Radnemu Tadeuszowi Głuchowskiemu.

Wicestarosta Tadeusz Głuchowski w imieniu nowo wybranego Zarządu „podziękował Pani Staroście za zaufanie, jakim nas obdarzyła, Państwu za dokonanie wyboru i jestem przekonany, iż w miarę moich możliwości i umiejętności oraz posiadanej wiedzy będziemy dobrze pracowali i współpracowali na rzecz dobra naszego powiatu”. 

 

Ad. Pkt 9       Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do wyborów wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Radna Anna Ulicka zgłosiła kandydaturę radnej Wandy Dragan.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytała o inne kandydatury.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął listę kandydatów.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał kandydatkę Wandę Dragan czy wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

 

Radna Wanda Dragan wyraziła zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 1635 celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady po przerwie.

Następnie udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania radnych ze sposobem głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Fergiński odczytał treść karty do głosowania:

Czy jesteś za wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Pani Wandy Dragan

i podjęciem uchwały w powyższej sprawie:

TAK                                                 

NIE                                                   

WSTRZYMUJĘ SIĘ                                                     

Sochaczew, dnia 1 grudnia 2014 roku

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania. Głosując należy postawić znak X w kratce obok wariantu, za którym Państwo głosujecie.

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Kolejno odczytywała imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając głos na karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 1655 w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady.

Udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Marek Fergiński, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 1 grudnia 2014 roku w składzie:

 1. Marek Fergiński - Przewodniczący
 2. Wojciech Ćwikliński
 3. Ryszard Kacprzak

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

 

na Sesji obecnych jest             20 Radnych

w głosowaniu udział wzięło    20 Radnych

głosów ważnych oddało          20 Radnych

głosów nieważnych                    nie było

 

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że kandydat na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymał następującą liczbę głosów

 „Za”    - 15

„Przeciw”   -  4

„Wstrzymało się”   - 1

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Sochaczewie wybrana została Pani Wanda Dragan.

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze Pani Wandy Dragan na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta.

 

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 01 grudnia 2014 roku          

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami  do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 8.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na wybór I wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski odczytał treść uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski pogratulował Pani Wandzie Dragan wyboru i zaprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu do stołu Prezydialnego.

 

Ad. pkt 10      Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do wyborów wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Radna A. Ulicka zgłosiła kandydaturę radnej Moniki Wideńskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o dalsze kandydatury.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął listę kandydatów.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał kandydata Monikę Wideńską czy wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radny Monika Wideńska wyraziła zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił 5 minutową przerwę do godz. 1700 celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady po przerwie.

Następnie udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania Radnych ze sposobem głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Fergiński odczytał treść karty do głosowania:

Czy jesteś za wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Pani Moniki Wideńskiej

i podjęciem uchwały w powyższej sprawie:

 

TAK                                                 

NIE                                                   

WSTRZYMUJĘ SIĘ                                         

Sochaczew, dnia 1 grudnia 2014 roku

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.

Głosując należy postawić znak X w kratce obok wariantu, za którym Państwo głosujecie.

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Kolejno odczytywała imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając głos na karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił 5 minutową przerwę do godz. 1705 w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady.

Udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Markowi Fergińskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 1 grudnia 2014 roku w składzie:

 1. Marek Fergiński - Przewodniczący
 2. Wojciech Ćwikliński
 3. Ryszard Kacprzak

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest             20 Radnych

w głosowaniu udział wzięło    20 Radnych

głosów ważnych oddało          20 Radnych

głosów nieważnych                    nie było

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że kandydat na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymał następującą liczbę głosów:

 „Za”    - 16

„Przeciw”   -  3

„Wstrzymało się”   - 1

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Sochaczewie wybrana została Pani Monika Wideńska.

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze Pani Moniki Wideńskiej na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta.

 

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 01 grudnia 2014 roku          

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 10.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski odczytał treść uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski pogratulował Pani Monice Wideńskiej wyboru i zaprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu do stołu Prezydialnego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż zgodnie z § 50 statutu powiatu sochaczewskiego radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub może utworzyć, co najmniej 3 radnych.  Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Natomiast § 51 mówi, iż utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady powiatu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego. W związku z powyższym przewodniczący poprosił radnych o zgłoszenie do biura rady założenie klubu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu posłowi Panu Maciejowi Małeckiemu.

 

Poseł M. Małecki pogratulował radnym uzyskania mandatu radnego na kolejną kadencję Rady Powiatu w Sochaczewie. Pogratulował nowo wybranym władzom Powiatu Sochaczewskiego i zapewnił o swojej współpracy i gotowości do pomocy oraz o tym, że w każdej sprawie, która będzie dotyczyła dobra naszego powiatu, dobra mieszkańców ziemi sochaczewskiej jest do Państwa dyspozycji. Cyt. „Jako poseł ziemi sochaczewskiej, mieszkaniec Sochaczewa chcę współpracować z Państwem dla dobra naszej małej ojczyzny. Szanowni Państwo, Pani Starosta mówiła w swoim wystąpieniu, że najważniejszym zadaniem jest odbudowa zaufania do powiatu, do starostwa. Odbudowa dobrego imienia powiatu sochaczewskiego. W Państwa rękach jest to, żeby te wszystkie sprawy, które się położyły cieniem na sochaczewskim starostwie, na powiecie sochaczewskim, na samorządzie powiatowym, żeby zostały do końca wyjaśnione. Aby mieszkańcy ziemi sochaczewskiej mogli czuć się zawsze w swoim powiecie bezpiecznie i żeby ich życie stawało się coraz lepsze. Niezależnie czy to są mieszkańcy dobrze sytuowani, którzy są ustabilizowani zawodowo i materialnie czy są to osoby najsłabsze, bezbronne potrzebujące pomocy. Szczególnie nad tymi osobami samorząd powiatowy powinien się pochylić, aby nigdy więcej nie doszło do takiej krzywdy, jaka miała miejsce w minionej kadencji.

Szanowni Państwo chciałbym poruszyć jeszcze jedną b. ważną sprawę. W miniony czwartek 27 listopada obchodziliśmy 10 rocznicę śmierci Pana Marcina Kubiaka, pierwszego Starosty Sochaczewskiego po osiemdziesiątym dziewiątym roku. Wspominam postać Starosty Marcina Kubiaka nie przypadkowo. Zawsze będę pamiętał o tym ile dzięki niemu nauczyłem się, ile mu zawdzięczam. Patrząc na osoby obecne na tej sali, widząc współpracowników Pana Starosty Marcina Kubiaka mam nadzieję, że jego duch i wartości przez niego wyznawane i szacunek, jakim cieszył się u wszystkich, z którymi współpracował bez względu na przekonania polityczne zagości w Starostwie Sochaczewskim znów w tej kadencji.  Drodzy Państwo mam nadzieję, że postać Starosty Marcina Kubiaka zostanie upamiętniona przez samorząd tej kadencji. O to Państwa proszę. Nie chcę w tej chwili przedkładać konkretnych pomysłów czy będzie to tablica pamiątkowa w tym budynku, czy będzie to inna forma. O tym trzeba też porozmawiać z rodziną Pana Starosty i zapytać o zgodę. Ja o takie upamiętnienie zwracam się do Państwa i także tu oferuję swoją współpracę i pomoc. Uczmy się od najlepszych a wielkim autorytetem powtarzam dla wszystkich niezależnie czy dla kolegów z ugrupowań, w których funkcjonował czy nawet dla swoich oponentów w ówczesnej Radzie Powiatu takim autorytetem Starosta Marcin Kubiak był. Życzę wszystkim Państwu, aby te wartości przyświecały przez całą kadencję. Abyśmy za cztery lata wszyscy mogli powiedzieć, że ziemia sochaczewska jest miejscem bardziej bezpiecznym, bardziej zasobnym i miejscem gdzie ludziom żyje się po prostu lepiej. Dziękuję Państwu bardzo, jeszcze raz gratuluje i zapraszam do współpracy”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu.

 

Burmistrz P. Osiecki przywitał wszystkich i powiedział, że jest trochę stremowany, gdyż ostatni raz zabierał głos w tej sali żegnając się cztery lata temu z samorządem powiatowym, w którym miał zaszczyt przez cztery lata pełnić funkcję wicestarosty. Żegnając się zabierałem cztery lata wspomnień i cztery lata doświadczeń. Cieszę się, że są osoby na tej sali, z którymi miałem zaszczyt wtedy przez te cztery lata współpracować.  Ale nie ukrywam, że zwracając się wtedy do Państwa w słowach pożegnalnych miałem jednocześnie nadzieję, że ta nowa wtedy zaczynająca się kadencja samorządu powiatu sochaczewskiego i naszego samorządu Miasta Sochaczew będzie kadencją, która przejdzie do historii, jako okres współpracy. Jak minęły te cztery lata nie miejsce i nie czas żeby to przypominać. Nawiązując do słów Pana Posła przed Państwem stoi wielkie zadanie, odbudować autorytet samorządu powiatu sochaczewskiego. Ja, jako burmistrz Miasta Sochaczew zwracam się do Państwa z prośbą, abyśmy wspólnie go odbudowali. Wprowadzili rzetelne, uczciwe i partnerskie zasady współpracy między samorządami, między Państwa samorządem, którym z woli wyborców będziecie teraz przez cztery lata kierować jak i samorządem a przede wszystkim mieszkańcami Sochaczewa, których ja mam zaszczyt reprezentować. Ta partnerska współpraca to jest rozwój Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Sochaczewa, czyli miasta, które jest stolicą powiatu sochaczewskiego, którego mieszkańcy stanowią bez mała połowę liczby mieszkańców całego powiatu. Miałem zaszczyt współpracować z Panią Starosta w poprzedniej kadencji, pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miasta.  Wiem, że jest to partner wymagający, ale wiem, że Pani przewodnicząca a teraz Pani Starosta kierowała się zasadą merytoryczna dyskusja i musimy osiągnąć cel zamierzony. Tym celem zamierzonym dla Państwa i dla mojego samorządu, który mam zaszczyt reprezentować jest dobro mieszkańców Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Życzę Państwu wytrwałości, cierpliwości, ale przede wszystkim proszę o współpracę. Proszę mi wierzyć, że zarówno radni Rady Miasta jak i Burmistrz i jego współpracownicy są do tej współpracy przygotowani. Jeszcze raz dziękuję, że po czterech latach raz jeszcze mogę zwrócić się do Państwa i zabrać głos.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podziękował osobom wybranym, życzył im sukcesu i wszystkiego dobrego.

 

 

Ad. pkt 11      Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął obrady stwierdzając „ Zamykam obrady I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1730.

 

 

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-06 15:30:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06 15:30:54
 • Liczba odsłon: 1213
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3102366]

przewiń do góry