UCHWAŁA NR XII/53/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 29 CZERWCA 2007 ROKU

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego

w Sochaczewie za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i art. 67 ust. 1 i ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89) oraz § 1 pkt. 3 i § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.
  2. Sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie Rada Społeczna w dniu 15 czerwca 2007 r.
  3. Sprawozdanie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, który nie wniósł uwag do jego prawidłowości i rzetelności, przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności badanej jednostki.
  4. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty z przychodów z lat następnych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie celem jej złożenia wraz z rocznym sprawozdaniem i opinią biegłego rewidenta w Urzędzie Skarbowym w Radomiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W myśl ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podmiot, który utworzył zakład, sprawuje nadzór nad zakładem opieki zdrowotnej między innymi w zakresie gospodarki finansowej. W ramach tego nadzoru, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy
o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega badaniu przez biegłego rewidenta i zaopiniowaniu przez Radę Społeczną ZOZ - Szpitala Powiatowego.

Roczne sprawozdanie finansowe ZOZ - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. podlegało badaniu przez biegłego rewidenta i uzyskało pozytywna opinię Rady Społecznej. Uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie finansowe przyjmuje Rada Powiatu, jako organ, który utworzył zakład.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:55:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:55:16
  • Liczba odsłon: 1253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460074]

przewiń do góry