UCHWAŁA  NR  XLII/155/2009

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  27  PAŹDZIERNIKA  2009  ROKU

 

 

w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z  2001 roku  Nr  142,  poz.  1592 z  późn. zmianami) w związku
z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.   z 2000 r.  Nr 98 poz. 1071  z  późń.  zmianami)

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Po  rozpatrzeniu  skargi Pana   Stanisława  Zakościelnego  z  dnia  25  sierpnia  2009  roku na działalność Starosty Sochaczewskiego,  przekazanej do rozpatrzenia Radzie Powiatu w Sochaczewie przez Departament  Skarg,  Wniosków  i  Obsługi  Rady  do  Spraw  Uchodźców  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  (pismo  znak DSWRU-573-9111-(z)/09/ID  z  dnia  27  sierpnia  2009 r.) - uznaje się tę skargę za bezzasadną.

 

 

§  2

 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie, 
do  poinformowania    skarżącego  i Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów o  sposobie  załatwienia  skargi, o której mowa w §1.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Pismem  Nr  DSWRU-573-9111-(z)/09/ID  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  Departament  Skarg,  Wniosków  i  Obsługi  Rady  Do  Spraw  Uchodźców  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  przekazał  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie do rozpatrzenia  według właściwości  -  wystąpienie  Pana  Stanisława  Zakościelnego  z  dnia  25  sierpnia  2009  roku,  zakwalifikowane  przez  ten  organ  administracji  rządowej,  jako  skarga  na  działania  Starosty  Sochaczewskiego.

 

Z treści  wystąpienia  skarżącego  wynika,    oczekuje  on  sprostowania  wpisu  w  księdze  wieczystej  i  przywrócenia  prawidłowej  dokumentacji  geodezyjnej  nieruchomości  przy  ul.  Zamkowej 9  w  Sochaczewie.

 

Badając  sprawę  Rada  Powiatu  zważyła  co  następuje:

 

Korespondencja  władz  Powiatu  Sochaczewskiego  z  Panem  Stanisławem  Zakościelnym  w  przedmiocie  zapisów  ewidencji  gruntów  obrębu  Sochaczew  za  Bzurą  prowadzona  jest  od  2002  roku.  W  dniu  10 czerwca 2003 roku  Starosta  Sochaczewski  wydał  dwie  decyzje  znak  G.7451-41/2003  i  G.7451-42/2003,  w  których  szczegółowo  uzasadnił  na  podstawie  jakich  dokumentów  wprowadzone  zostały  zmiany  w  ewidencji  tych gruntów,  dokonał  porównania  zapisów   w   księgach  wieczystych (wymienionych  w  skargach Pana  Zakościelnego)   z  danymi  aktualnymi  ewidencji  gruntów. Jednocześnie Starosta Sochaczewski w decyzjach tych poinformował skarżącego,  co  należy uczynić,  aby  dane  ujawnione  w  księgach  wieczystych  były  zgodne,  co  do  własności  z tytułami  prawnymi,  a  co  do  przedmiotu  własności  z  ewidencją  gruntów.   Od  w/w  decyzji  Starosty  Sochaczewskiego Pan  Stanisław  Zakościelny  nie  złożył  odwołania.

 

Zarzuty kierowane w stosunku do Starosty Sochaczewskiego w przekazanej do rozpatrzenia Radzie Powiatu w Sochaczewie skardze były przedmiotem badań innych organów administracji publicznej sprawującej nadzór nad działalnością Starosty w sprawach z zakresu geodezji i kartografii  (vide:  pisma Wydziału  Rozwoju  Regionalnego  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego:  Nr  WRR.V.7621-P-6/02-05  z  dnia  16  marca  2005  roku i  Nr  WRR.V.0554-22/05  z  dnia  7  grudnia  2005  r. oraz pismo Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru Geodezyjnego  i  Kartograficznego  Województwa  Mazowieckiego 
Nr  WG.III.7621-P-6/02-08z  dnia  10  grudnia  2008  roku  ). Organy te po zapoznaniu
się z materiałami sprawy nie doszukały się w działaniach Starosty Sochaczewskiego
(w interesującej skarżącego sprawie) nieprawidłowości. W pismach kierowanych do skarżącego organy te informowały Pana Stanisława Zakościelnego,  że  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  można  dokonywać  zmian  w  zakresie  tytułów  prawnych  na  podstawie  prawomocnych  orzeczeń  i  aktów  notarialnych,  które  obrazują  aktualny  stan  prawny  danej  nieruchomości,  nie  można  natomiast  dokonywać tych zmian  na  podstawie  orzeczeń  sprzed  kilkudziesięciu  lat,  po  których  pojawiały  się  kolejne  tytuły  własności  (w  niniejszej  sprawie  m.in.  akty  własności  ziemi,  akty  notarialne).  Pan  Stanisław  Zakościelny  nie  zastosował  się  do  otrzymanych  wyjaśnień  i  zaleceń  organów administracji kartograficzno-geodezyjnej,  żądając  niezmiennie  podjęcia  przez  organ  prowadzący  ewidencji  gruntów  działań,  które  nie  mogły być  przez ten organ dokonane.

 

W  tym  stanie  formalno  prawnym  sprawy  -  skargę  Pana  Stanisława  Zakościelnego  na  działania  Starosty  należało  uznać  za bezzasadną.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-23 12:32:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-23 12:32:55
  • Liczba odsłon: 1404
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460523]

przewiń do góry