Protokół  Nr X/2011


z obrad  X Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,
która odbyła się w dniu  27 października 2011 r. o godz. 1000
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65
Tematyka  Sesji:
1.    Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;
b)    zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;
c)    w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z przekazaniem zarządu nad drogą powiatową Nr 3822W Szwarocin - Erminów w gminie Rybno.
5.    Informacja nt. działalności Powiatowego zarządu dróg
6.    Informacja Zarządu Powiatu w sprawie o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2010/2011
7.    Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych
9.    Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
10.    Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Protokół Nr X/ 2011

z obrad X Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu
27.10.2011 r.  o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
                            
 W posiedzeniu X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27.10.2011 r. udział wzięli:


Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.
Usprawiedliwienie nieobecności Radnego P. Gaika – Załącznik Nr2
Zaproszeni  goście:

Starosta Sochaczewski            Tadeusz Koryś
Wicestarosta Sochaczewski            Janusz Ciura
Sekretarz  Starostwa            Zofia Romanowska
Skarbnik   Starostwa            Teresa Pawelak
Przewodniczący Rady gminy Teresin        Lech Kaźmierczak
Z-ca burmistrza                Marek Fergiński
Radca Prawny                 Grażyna Błaszczyk
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    Paweł Kubiak
Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie        Franciszek Pasiak
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie    Małgorzata Dębowska
Z-ca Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Sochaczewie                Elżbieta Bolimowska
Dyrektor MOW w Załuskowie            Aldona Szymańska
Dyrektor PUP                Krzysztof Wasilewski
Kierownik POIK            Monika Radwańska-Komosa
Dyrektor ZSO w Sochaczewie            Adam Radozycki
Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie         Julia Jakubowska
Dyrektor ZS w Sochaczewie            Hanna Bonecka
Dyrektor ZSS w Erminowie            Hanna Milcarz
Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji         Boguslaw Bęzel
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska                Stefan Grefkowicz
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa        Jarosław Sobotta
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu        Paweł Masłowski
Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami            Bogusław Marcinkowski
Dyrektor Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki       Marcin Podsędek
Dyrektor PCPR                Barbara Bogiel
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
 i Spraw Obronnych            Tadeusz Jaworski
Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej    Zbigniew Madej
Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach        Krystyna Łapczyńska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego        Waldemar Orliński
Redakcja Ziemi Sochaczewskiej            Jolanta Sosnowska
Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego        Paulina Dyczewska

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 3.Ad. pkt 1.        Otwarcie obrad


                    Otwarcia obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 20 Radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady X sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.Ad. pkt 2.        Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad X Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi, który w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował rozszerzenie porządku obrad w punkcie 4c) o podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z pracami Zarządu nad drogą powiatową nr 3822 Szwarocin –Erminów w gminie Rybno. Będzie ona podjęta w nawiązaniu do uchwały, która została podjęta na poprzedniej sesji i złożenia wniosku w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Musimy przekazać gminie Rybno zarząd nad częścią skrzyżowania aby mogła zrealizować to zadanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze uwagi.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie proponowanej przez Zarząd Powiatu poprawki polegającą na wprowadzeniu do porządku kolejnego podpunktu 4c) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Rybno przedsięwzięcia” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych poddała go pod głosowanie:
W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.
"Za"                              głosowało  20  Radnych
"Przeciw"                                        ----------------
"Wstrzymało się"                           ----------------

Poprawka została przyjęty 20 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała proponowany porządek obrad X sesji wraz z naniesioną poprawką.


Porządek obrad X sesji Rady Powiatu:

1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;
b)    zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;
c)    w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z przekazaniem zarządu nad drogą powiatową Nr 3822W Szwarocin - Erminów w gminie Rybno.
5.Informacja nt. działalności Powiatowego zarządu dróg
6.Informacja Zarządu Powiatu w sprawie o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2010/2011
7.Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych
9.Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
10.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała go pod głosowanie:
W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.
"Za"                              głosowało  20  Radnych
"Przeciw"                                        ----------------
"Wstrzymało się"                           ----------------

Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.


Ad. pkt 3)     Przyjęcie protokołu z IX  sesji
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad IX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad IX Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:
W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało  20 Radnych
"Przeciw"                                         --------------
"Wstrzymało się"                            --------------

Protokół z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad. pkt 4a)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Skarbnik T. Pawelak wyjaśniła, że proponowane zmiany polegają na zwiększeniu plany dochodów i wydatków o kwotę 951 851 zł na którą składają się następujące pozycje:
-    800 tys. zł to środki pozyskane na zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
-    50 tys. zł to środki pozysk  ane na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
-    23 100 zł to środki wypracowane prze Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki, wypracowane przez tę placówkę z tytułu najmu i dzierżawy
-    78 tys. zł to środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na likwidowane skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na sfinansowanie naprawy mosty – Kanał Łasica na odcinku drogi Władysławów

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za"         przyjęciem głosowało                       19 Radnych
" Przeciw"                                                                            ----------------
" Wstrzymało się"                  1 Radny

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, 1 głosem „ wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.
Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.


Ad. pkt 4b)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu J. A. Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała wszystkich zebranych, że na obrady X Sesji Rady Powiatu przybył zastępca burmistrza pan Marek Fergański.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu              T. Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że środki uzyskane z najmu i dzierżawy placówek oświatowych po analizie wykonania planu w miarę możliwości zostaną one przekazane placówkom oświatowym na ich bieżące potrzeby. Są przesunięcia jeśli chodzi o wydatki bieżące o symboliczną złotówkę, przy zadaniu dotyczącym przebudowy mostu na rzece Łasica, gdzie 78 tys. zł dostaliśmy od Wojewody, a tę złotówkę musieliśmy sami dołożyć i zapisać po stronie dochodowej i wydatkowej. Powiat uzyskał dotację na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności na kwotę 7200 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały wraz autopoprawkami.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 wraz z autopoprawkami poddała pod głosowanie.

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za"         przyjęciem głosowało                       20 Radnych
" Przeciw"                                                                           ----------------
" Wstrzymało się"                 ---------------

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.
Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

Ad. pkt 4c)    Podjęcie  uchwały  w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z przekazaniem zarządu nad drogą powiatową Nr 3822W Szwarocin – Erminów w Gminie Rybno

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg M. Dębowską w celu przybliżenia projektu uchwały.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg M. Dębowska poinformowała, że w związku z planowaną inwestycją przez Gminę Rybno pn. „Przebudowa trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” oraz wiążącą się z tym zadaniem, aplikacją o środki z budżetu państwa w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”, następuje konieczność udokumentowania przez beneficjenta środków. Gmina Rybno, realizuje swoje zadanie na drogach gminnych 380510W Erminów – Bronisławów – Konstantynów oraz na drodze Ćmiszew – Józin – Erminów. Drogi te krzyżują się z drogą powiatową Nr 3822W. W ramach zadania, które jest przewidziane do realizacji, będzie również wykonany nowy odcinek nawierzchni na drodze powiatowej Nr 3822W o długości 200m. Zachodzi więc konieczność przekazania obowiązków zarządcy drogi na czas realizacji inwestycji w obrębie skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 3822W.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. B. Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska            p. B. Jakubowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie poddała pod głosowanie.

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za"         przyjęciem głosowało                       20 Radnych
" Przeciw"                                                                            ----------------
" Wstrzymało się”                ---------------

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.
Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.


Ad. pkt 5)     Informacja nt. działalności Powiatowego Zarządu Dróg


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg M. Dębowską o przedstawienie informacji.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg M. Dębowska przypomniała, że z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiat w wyniku reformy administracji publicznej przejął pod swój zarząd byłe drogi wojewódzkie, którym przypisano kategorię dróg powiatowych. 12 maja 2000 roku Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę, na mocy której powyższe drogi przyjęto do kategorii dróg powiatowych. Przejęte drogi w większości nie spełniały parametrów technicznych dla dróg powiatowych określonych stosownymi przepisami, w szczególności w zakresie ich szerokości i konstrukcji drogi.
Do zarządzania drogami powiatowymi powołano w dniu 14 maja 1999 roku Powiatowy Zarząd Dróg, który jako jednostka organizacyjna Powiatu zarządza drogami powiatowymi w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.
Na terenie Powiatu Sochaczewskiego mamy 49 dróg w kategorii dróg powiatowych o łącznej długości – 273,678 km. W tym 9,413 km dróg gruntowych.
Zlokalizowane one są granicach 7 gmin wiejskich powiatu sochaczewskiego i na terenie miasta Sochaczew tj.:
-    W Gminie Młodzieszyn – 31,581 km wszystkie o nawierzchni twardej
-    W Gminie Sochaczew – 30,196 km wszystkie o nawierzchni twardej
-    W Gminie Brochów – 25,734 km z czego 25,264 to nawierzchnia twarda, a 470 m nawierzchnia gruntowa
-    W gminie Nowa sucha – 40,225 – nawierzchnia twarda 33,712 km a 6,513 nawierzchnia gruntowa
-    W Gminie Teresin – 41,623 – nawierzchnia twarda 40,623, a 1 km nawierzchnia gruntowa
-    W gminie Iłów – 50,330, nawierzchnia twarda 48,900, a 1,430 nawierzchnia gruntowa
-    W Gminie Rybno – 36,701 km wszystkie o nawierzchni twardej
-    W mieście Sochaczew – 17,288 km.
Przedstawiony w materiałach wykaz dróg wymagających odnowy nawierzchni wskazuje zakresy przewidziane do odnów w istniejących parametrach, wybranych odcinków z danej dróg, gdzie stan nawierzchni wykazuje taki zakres uszkodzeń, że wykonywane przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg remonty cząstkowe nie przynoszą oczekiwanego efektu. Konieczne jest wykonanie nowych nakładek. Najpilniejszych odnów wymaga prawie 56 km dróg za oszacowana wartość 17 058 501 zł.
W materiałach przygotowanych wskazaliśmy również drogi wymagające przebudowy. Są to w większości zadania inwestycyjne, których realizacja już została rozpoczęta i dobrze byłoby kontynuować rozpoczętą przebudowę. Takich przebudów wymaga 15,84 km dróg.
Najbardziej kłopotliwą, ponieważ bardzo kosztowną jest sprawa likwidacji przełomów. Na drogach powiatowych mamy 15 640 m2 przełomów, których remont został oszacowany na 2 532 662 zł. Przełomy zostały przez nas zabezpieczone, zasypane kruszywem, oznakowane, jednak nie jest to naprawa docelowa. Aktualnie trwa remont przełomu w Kamionie, na który udało nam się pozyskać środki na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (środki powodziowe).
W informacji wskazaliśmy również drogi powiatowe o nawierzchni gruntowej, których pozostało do odbudowy 9,413 km.
Przyczyny takiego stanu dróg na terenie powiatu są następujące:
-    niedostosowany standard budowanych w poprzednich dziesięcioleciach dróg do obecnych wymogów w zakresie obciążeń jak i natężeń ruchu
-    brak środków wystarczających na finansowanie przebudowy tej sieci
-    lokalizacja dróg na terenie powiatu sochaczewskiego, większość z nich krzyżuje się z drogami krajowymi i wojewódzkimi, gdzie odbywa się ruch pojazdów o dużej ładowności, które to niejednokrotnie korzystają z objazdów naszymi drogami niszcząc je.
W zarządzie powiatu jest 27 obiektów mostowych, w granicach miasta są 3 obiekty, pozostałe są na terenie gmin wiejskich.
Średnia ocena z przeglądów podstawowych wykonanych w 2011 roku wynosi 3,71 w skali od 1 do 5. Ocenie podlegają podstawowe elementy mostu (filary, przyczółki, konstrukcja dźwigarów głównych, konstrukcja pomostu) oraz jego wyposażenie. Jest to stan zadowalający.
Najpilniejszymi zadaniami, jakie czekają samorząd powiatowy w zakresie mostów jest odbudowa zamkniętego dla ruchu kołowego i pieszego w roku bieżącym mostu w Kozłowie Szlacheckim. Następnie po oddaniu przeprawy do użytkowania należy wymienić dolny i górny pokład drewniany na moście w Kozłowie Biskupim.
W przygotowanych materiałach otrzymaliście Państwo zbiorcze zestawienie wykonanych robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg do końca września bieżącego roku. Prawie wszystkie przedstawione roboty wykonane zostały własnymi siłami tj. własnymi ludźmi i własnym sprzętem. Takie wykonanie powoduje znaczne zmniejszenie poniesionych kosztów, a co za tym idzie zwiększenie zakresu robót w ramach przyznanych tych samych środków finansowych. Posiadając odpowiednia kadrę, zaplecze i sprzęt, Powiatowy Zarząd Dróg jest w stanie w pełni realizować powierzone mu zadania.
W załączniku nr 3 zestawiliśmy zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku i tak:
1.    Zadanie nr1 – wykonane, odebrane
2.    Zadanie nr2 – wykonane, odebrane
3.    Zadanie nr 3 – wykonawca zgłosił do odbioru
4.    Zadanie nr 4 – wykonane, odebrane
5.    Zadanie nr 5,6,9 – wykonane, odebrane
6.    Zadanie nr 7 – w realizacji
7.    Zadanie nr 8 – w trakcie realizacji, na ukończeniu
8.    Zadanie nr 10 – zlecone do wykonania
9.    Zadanie nr 11 – wykonawca zgłosił do odbioru zadanie do dnia 24 października, 26 października dokonano przeglądu kanalizacji deszczowej na dzień 27 października zaplanowano odbiór oznakowania wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. Jeśli inspektor nadzoru dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót objętych umową i SSST, wówczas zostanie ustalona data odbioru.
Przedstawione dane dotyczące najpilniejszych potrzeb realizacji zadań w zakresie remontów, odnów i przebudów dróg powiatowych pozwalają zdefiniować, że istnieje potrzeba wieloletnich działań w ww. zakresach głównie z powodu niedostatecznej ilości środków finansowych na ich realizację. Mimo tych trudności co roku oddajemy nowe odcinki dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Remontujemy i odbudowujemy obiekty mostowe. Mogliśmy te zadania wykonać dzięki wsparciu środkami ze źródeł zewnętrznych jak również wsparciu finansowym gmin powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg ma wykwalifikowanych pracowników, którzy sami przygotowują wnioski o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym wniosków unijnych. Od roku 2007 złożyliśmy ok. 40 wniosków o dofinansowanie. Żaden z nich ze względów formalnych nie został odrzucony. Jeśli pojawią się nowe możliwości dofinansowania będziemy składać nowe wnioski aby ten stan techniczny naszych dróg ulegał dalszej poprawie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. B. Jakubowskiego                         o przedstawienie opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska            p. Bogdan Jakubowski powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z informacją pozytywnie ją opiniuje.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał Radny J. Chocian, który powiedział, że informacja na temat Powiatowego Zarządu Dróg jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie i odzwierciedla rzeczywistą sytuację jaka ma miejsce na drogach powiatowych. „Smutne jest jednak to, że realizacja co do potrzeb jest naprawdę bardzo słaba i daleko nam wszystkim do zadowolenia. Wiele błędów popełniono w poprzednim okresie. Była zła współpraca pomiędzy powiatem a miastem. Patrząc na pozostałe przedstawione już plany i potrzeby. Zastanawiam się jakie plany mają Starostowie i Zarząd Powiatu. Nie zostały wszystkie sprawy załatwione po minionej zimie, a my mamy za parę tygodni następną zimę, gdzie te drogi znów ulegną pogorszeniu. Na niektórych drogach, już jest tak że zmniejsza się prędkość z 30 km/h do 15 km/h aby nie uszkodzić samochodu. Jeśli chodzi o most w Kozłowie Szlacheckim jest strach nim przejechać. Strach, że niedługo ten most zostanie zamknięty. Przejeżdżają tam kombajny, duże ciężarowe samochody i zastanawiam się czy nie można zrobić tam takiego zwężenia, aby te pojazdy tamtędy nie przejeżdżały, ponieważ niebawem będzie taka sytuacja, że nie będzie przejazdu ani mostem w Kozłowie Biskupim ani w Kozłowie Szlacheckim”.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu A. Grabarkowi.

Radny A. Grabarek pochwalił opracowany materiał przez Powiatowy Zarząd Dróg. „Pani Dyrektor powiedziała nam, co miało wpływ na te przełomy, które powstały po minionej zimie. Brak tu jest jednak informacji że główną przyczyną jest to, że drogi nie są okopane, burty są za wysokie i jest za dozo krzaków. Każda następna zima przyniesie nam coraz to większe zniszczenia. Drogi, które są okopane, gdzie burty są niższe sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Taki stan jaki jest obecnie mogę podać na przykładzie mojej gminy. Jeżeli w wykazie jest podane do natychmiastowej odbudowy, przebudowy czy likwidacji przełomów 12,4 km to jest 24,7% dróg, które znajdują się w gminie. Przy takim tempie w jakim jest to obecnie robione to potrzeba ponad 50 lat na odnowienie każdej drogi. Uważam, że jako samorząd powiatowy powinniśmy zacząć głośno wołać, co z tymi drogami. Na większości tych dróg będą znaki ograniczające prędkość do 20 km/h. jako samorząd nie powinniśmy się bać wystosować stanowiska Zarządu Powiatu do władz parlamentarnych, rządowych w sprawie utworzenia funduszu na odbudowę dróg powiatowych. Kolejnym naszym problemem do rozwiązania jest problem objazdu drogi nr50 czy obecnej drogi nr2. W przypadku gdy na jednej drodze jest wypadek i kierowane są pojazdy na drugą drogę to wtedy to co my robimy jest kompletnie przez samochody ciężarowe niszczone. Nie wyobrażam sobie by w przyszłorocznym budżecie nie było środków przynajmniej na likwidację przełomów czy odbudowę bardzo zniszczonych dróg powiatowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Starostę               T. Korysia.

Starosta T. Koryś powiedział, że „jeśli chodzi o temat samorządu powiatowego ciężko powiedzieć co jest ważniejsze czy drogi czy oświata czy zdrowie. Wszystko jest tak samo ważne. W pierwszej kadencji była subwencja drogowa, można było wtedy środki przekazać na remonty i odbudowę dróg. Jak Pani Dyrektor wspomniała powiat przejął wszystkie te drogi, które były w dawnych województwach drogami wojewódzkimi. Nie mieliśmy wtedy wyboru, te drogi zostały nam przekazane i trzeba się było nimi zająć. W tej chwili nie ma subwencji. Składamy wnioski w ramach regionalnych programów operacyjnych, ostatnio przyjęto nam dwa wnioski. Kiedy przyszedł moment płacenia przez województwo janosikowego, skończyło się wsparcie dla powiatów. Priorytetem dla nas jest odbudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim. Znamy stan dróg wszyscy. Staramy się jak możemy by tych dróg do remontów ubywało. Będziemy dalej składać wnioski, jednak dla województwa priorytet mają te drogi, które leżą przy korycie rzeki. Złożyliśmy wniosek na most w Kozłowie Szlacheckim, jednak ten wniosek nie przeszedł. Most w Kozłowie Biskupim jest w opłakanym stanie i tu prośba do pana naczelnika aby częściej go nadzorował i prosiłbym Radę by za priorytet przyjąć odbudowę tego mostu”.

Przewodnicząca Rady Powiatu udzieliła głosu Radnemu J. Żelichowskiemu.

Radny J. Żelichowski stwierdził, że „wniosek Radnego A. Grabarka wchodzi teoretycznie w to czym zajmuje się Związek Miast Polskich. Tych problemów się nie rozwiąże samemu, dlatego dobrze, że polityka drogowa idzie w kierunku współpracy z gminami. Brakuje mi tu jednak informacji co zostało zrobione w poszczególnych gminach na drogach powiatowych. Ponieważ to powiat musi się martwić o drogi a nie gminy.

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który powiedział że „jest po sesji gminnej, która odbyła się w dniu wczorajszym i proszono mnie by przedstawić problemy mieszkańców i Radnych. Głównym problemem jest bezpieczeństwo przy Szkole Podstawowej w Żukowie. Dokładnie chodzi o parking przed szkołą. Tam jest niebezpiecznie ponieważ samochody zatrzymują się na ulicy i jest bardzo duży problem z parkowaniem. Tam jest jakiś rowek i chciałbym się zapytać jakie są możliwości aby to zrobić. Nie wiadomo jak do tego podejść, a chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Drugą sprawą jest kawałek chodnika przy ul. Gawłowskiej. Dochodząc do wsi Gawłów brakuje 20 m chodnika. Czy do asfaltu nie dałoby się go dociągnąć?”

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg M. Dębowską.

Dyrektor Powiatowego Zarządy Dróg M. Dębowska poinformowała, że zapozna się z sytuacja jaka faktycznie ma tam miejsce i udzieli Radnemu szczegółowych informacji na ten temat.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy Radni chcą jeszcze zabrać głos w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.


Ad. pkt 6)     Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że zgodnie z art. 5a ust 4 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty nakłada na Zarząd Powiatu, w terminie do dnia 31 października, przedstawienia Radzie Powiatu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska o przybliżenie informacji poprosiła Dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji B. Bęzel.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji B. Bęzel wyjaśnił, że „ustawa o systemie oświaty nakłada na nas obowiązek aby przedstawić taką informację w terminie do 31 października każdego roku. Zawarte tu są informacje o organizacji oświaty na terenie powiatu, informacje dotyczące nauczycieli takie jak awans zawodowy czy kwestie wynagrodzeń, wyniki egzaminów szkół jakie znajdują się na terenie naszego powiatu, dotyczące inwestycji i remontów jakie były lub są prowadzone na terenie placówek oświatowych, a także informacje dotyczące stypendiów przyznawanym uczniom.
Jeśli chodzi o sieci szkół ta sieć nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku szkolnego 2009/2010. W zeszłym roku rozpoczął działalność Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.
Liczba uczniów według stanu wykazanego przez System Informacji Oświatowej na 30 września 2010 i porównawczo na 30 września 2009 to mamy spadek liczby uczniów, spowodowany niżem demograficznym, jednak nabór w stosunku do roku ubiegłego nie był mniejszy.
Oprócz szkół publicznych mamy również na terenie powiatu sochaczewskiego 14 szkół i 17 placówek niepublicznych.
Dotacje dla szkół to około 2,5 mln zł. Gdzie dla liceów ogólnokształcących przeznaczono –         1 184 868 zł, dla szkół zawodowych – 543 000 zł, dla internatów – 915 156 zł, i dla ognisk pracy poza szkolnej – 18 000 zł.
W minionym roku szkolnym miał miejsce konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydaturę Pani Aldony Szymańskiej.
W roku szklonym 2010/2011 przeprowadzono 10 egzaminów na awans zawodowy dla nauczycieli, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Karta Nauczyciela obliguje organy prowadzące szkoły do wyodrębnienia w budżetach środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na rok 2011 powiat sochaczewski zaplanował na powyższy cel kwotę 175 399 zł, która została rozdysponowana.
W roku szkolnym 2010/2011 Stypendium Starosty Sochaczewskiego w wysokości 170 zł miesięcznie otrzymało 79 uczniów.
Powiatowy Zespół Edukacji łączy zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką finansową jednostek oświatowych i bezpośredniej obsługi ekonomicznej. PZE realizuje zadania takie jak: naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, dodatkowego wynagrodzenia rocznego; przygotowywanie i przekazywanie do banku w formie elektronicznej przelewów wynagrodzeń; przygotowywanie i przekazywanie deklaracji miesięcznych do ZUS; sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników oraz dla ZUS; sprawdzanie i opisywanie dokumentów księgowych, realizacja zobowiązań finansowych; zbieranie informacji od jednostek i przetwarzanie ich w celu sporządzenia planów dochodów i wydatków budżetowych.
Powiatowy Zespół Edukacji w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczął realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie 9.2 PO KL – „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego” – na kwotę 2 316 471,06 zł zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31 lipca 2013 roku”.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Oświaty T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski powiedział, że „jest to informacja za rok szkolny, który minął. To wszystko już miało miejsce. Komisja zgłosiła taką uwagę, że w jednym punkcie jest ona niepełna. Chodzi tu o egzaminy potwierdzające kwalifikację. Mamy tu liczby ile osób przystąpiło do egzaminów i ilu zdało ten egzamin.              A brakuje informacji ilu było absolwentów. Byłby to taki pełny obraz całej sytuacji, jaka miała miejsce”.

Przewodniczący Komisji Oświaty, wychowania, Kultury Sportu i Turystyki T. Głuchowski powiedział, że Komisja na swoim posiedzeniu jednogłośnie  pozytywnie opiniowała przedstawiony materiał.

Przewodniczący Komisji T. Głuchowski kontynuował swoją wypowiedź i poinformował,         o wyjazdowym posiedzeniu Komisji do szkół na terenie Sochaczewa. „Chciałbym zwrócić uwagę na remont szatni w ZSO. Była to sytuacja nagląca, zdziwienie wzbudziły jedna koszty wykonania tego remontu, a mianowicie 400 tys. zł. Na parterze 4 sale, które w żaden sposób nie były przebudowane tylko została położona posadzka i zrobione boksy. Przebudowano piwnice, dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo. Jednak pojawiają się puchnięcia będzie odpadał tynk, to jest dopiero dwa miesiące po wykonaniu i mam nadzieje, że na wykonane prace jest gwarancja. Pogorszyły się warunki bo wyłączono 4 sale lekcyjne i dzieci kończą lekcje po godzinie 17, a do tego są jeszcze zajęcia pozalekcyjne.
W inwestycjach nie było termomodernizacji ZS CKU. Mija już 7 lat jak sprzedano Pola Czerwonkowskie. Ta szkoła miała coś zyskać w ramach rekompensaty i cały czas coś się tej szkole obiecuje, jednak z obietnic tych nic nie wynika.
Cieszymy się że przybywa nam nauczycieli dyplomowanych, że mamy dobrze wykształconą kadrę”.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Rozwoju Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicza.

Dyrektor Rozwoju Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicz poinformował, że był ogłoszony przetarg i procedura przetargowa została wypełniona. Przygotowując dokumenty do przetargu opracowuje się dokumentację, jak również jest robiony kosztorys inwestorski. Nie było znacznego przekroczenia kwoty, która znajdowała się w kosztorysie. Doszły tam prace związane z wentylacją i stąd jest to zwiększenie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy Radni chcą zgłosić jeszcze jakieś pytania do przedstawionej informacji.

Głos zabrała Radna B. Fastyn i stwierdziła, że jako absolwentka ZSO im. F. Chopina bardzo czuje się dumna z tego, że szkoła cały czas trzyma wysoki poziom i jest powiatową perełką. „Chodzi mi o dalsze palny remontowe jakie ma Zarząd w stosunku do tej szkoły? Chciałabym uzyskać jakąś deklarację czy takie zadania zostaną wykonane?.”

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi.

Starosta T. Koryś wyjaśnił, że w poprzedniej swojej wypowiedzi powiedział co będzie brane za priorytety. I nie widzi możliwości żeby dalej tą szkołę rozbudowywać. „Możemy nie budować mostu, a dalej rozbudowywać oświatę. Nie wiem jednak jaka będzie subwencja, a wiem, że na pewno będzie mniejsza. Trzeba sobie zadać pytanie czy ze zbliżającym się niżem demograficznym stać będzie powiat na takie rozwiązania”.

Radna B. Fastyn powiedziała że zdaje sobie sprawę z sytuacji budżetu. „Pytanie jest takie czy starostwo podejmuje jakiekolwiek próby pozyskania dotacji, środków zewnętrznych, aby w jakiś sposób zasilić taki cel w naszym budżecie. Czy wszystkie możliwości zostały wyczerpane. Nie chciałabym by były takie sytuacje, gdzie będziemy musieli wybierać, czy będzie most, czy będzie szkoła. Jeśli chodzi o niż dotyka on przede wszystkim słabsze szkły. A ZSO im F. Chopina jest na naszym rynku liderem więc uważam, że taka sytuacja mu nie grozi. I nie jest to argumentem zostawienie szkoły w takim stanie, że dzieci muszą mieć zajęcia w czytelni, praktycznie na korytarzu i przedłużanie tego stanu rzeczy”.

Głos zabrał Wicestarosta J. Ciura wyjaśnił, że „sytuacja jaka ma miejsce w Szkole                     w Załuskowie jest ogromnym problemem. Dzieci siedzą w kurtkach, ponieważ tam jest zimno. Budynek nie jest ocieplony, z dachu cieknie. Jest ogromna potrzeba natychmiastowego zrobienia remontu w Szkole w Załuskowie. Tam młodzież nie ma gdzie się uczyć, na salach pedagogicznych cieknie woda. Kolejnym problemem są szatnie w ZS CKP, gdzie są one naprawdę w bardzo złym stanie. I uważam, że gdybyśmy mieli środki na cele oświatowe, skierowalibyśmy je na samym początku do szkół, które wymieniłem”.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu J. Popiołek.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu J. Popiołek stwierdziła: „idzie niż demograficzny i Zarząd musi myśleć o racjonalnej polityce oświatowej. Nie znaczy to, że inne szkoły z wieloletnimi  tradycjami w naszym powiecie, które są tak położone, że nie wszystkie dzieci mogą do nich dojechać, (ponieważ koszty dojazdu na to nie pozwalają), nie mogą one zniknąć z mapy oświatowej naszego powiatu. Tam są też nauczyciele, tam tez jest młodzież. Tam poszły ogromne pieniądze na inwestycje i remonty. W tych szkołach również są licea ogólnokształcące, gdzie są naprawdę zdolne dzieci, które uczą się dobrze bo i nauczyciele są dobrzy. Proponuję wzorem lat ubiegłych, (gdy był Dyrektor M. Fergański i kiedy istniał Wydział Oświaty), zrobił on, wizje niżu do 2012 roku. Zrobił rozeznanie w urzędach stanu cywilnego, sięgnął do liczby dzieci (nawet z ościennych gmin i powiatów) które w danym roku się urodziły. Mieliśmy rozeznanie i Zarząd mógł spokojnie prowadzić politykę oświatową. Dyrektorzy szkól zawodowych mówili, że wchodzi nowa nomenklatura zawodów do szkół zawodowych i nie będzie między innymi np. : kucharza gastronomi małej, czy kucharza żywienia zbiorowego a jeden zawód „kucharz”. Będzie to kolizja w dwóch lub trzech szkołach zawodowych”.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy w dyskusji.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad informacją.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 15 minutową przerwę.

Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie

Ad. pkt 7)     Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o przedstawienie informacji Starostę T. Korysia.

Starosta T. Koryś powiedział, że „zgodnie z art. 25c ust 12 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przedstawiam Wysokiej Radzie informację dot. złożonych oświadczeń majątkowych w 2011 roku:
-    Oświadczenia majątkowe złożyło 56 osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, tj. dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, skarbnik Powiatu, sekretarz powiatu, dyrektorzy wydziałów starostwa powiatowego i osoby podpisujące decyzje w imieniu Starosty.
-    Oświadczenia złożone zostały w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnie 2011 roku. Nowo zatrudnieni pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego w ciągu 30 dni od zatrudnienia lub pracownicy odchodzący z pracy.
-    Analiza złożonych oświadczeń majątkowych nie wykazała nieprawidłowości w wypełnianiu.
-    Do dnia 26 października nie wpłynęła informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie złożonych oświadczeń.
-    W dniu dzisiejszym nie wystąpiła więc konieczność podjęcia działań wskazanych w ustawie polegających na rozwiązaniu umowy o pracę lub odwołania pracownika. W przypadku naruszenia prawa po kontroli urzędu skarbowego będą podjęte stosowne działania.
-    Oświadczenia majątkowe Radnych i pracowników urzędu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.”

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy Radni mają pytania do tego punktu obrad.

Głosów i pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.


Ad. pkt 8)     Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że „zgodnie z art. 25c ust 12 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 5 czerwca 1998 roku, Przewodniczący Rady Powiatu do dnia 30 października każdego roku przedstawia Radzi informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
-    Oświadczenia majątkowe złożyło 20 radnych tj. wszyscy Radni zobowiązani do złożenia oświadczeń Przewodniczącemu Rady do dnia 30 kwietnia bieżącego roku.
-    Oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych nie wykazała istotnych nieprawidłowości w ich wypełnieniu.
-    Oświadczenia majątkowe zostały przekazane Staroście Sochaczewskiemu celem publikacji w BIP i Urzędowi Skarbowemu celem kontroli.
-    Do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego dot. analizy oświadczeń majątkowych Starosty Powiatu i Przewodniczącej Rady Powiatu, które zostanie odczytane:
 „Na podstawie art. 25c ust 12 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 5 czerwca 1998 roku, przedstawiam wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 – 2014 oraz oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
1.Starosta Pan Tadeusz Koryś złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczeń – bez uwag.
2. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Halina Pędziejewska złożyła oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczeń – bez uwag.”
- Do Rady Powiatu nie wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych, jeśli wpłynie na następnej Sesji Rady Powiatu Radni zostaną o tym fakcie poinformowani.”

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy Radni maja jakieś pytania do przedstawionej informacji.

Głosów i pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.


Ad. pkt 9)    Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.
Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 8.

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Następnie Starosta w uzupełnieniu odniósł się do pkt 7 informacji dot. Przetargu na wymianę okien w DD w Giżycach. Niestety okazało się, że trzeba było unieważnić przetarg gdyż okazało się ze jedną musieliśmy ze względów formalnych odrzucić, a w drugiej znajdowała się kwota powyżej kosztów jakie wyznaczyliśmy. Z tego względu ogłoszono kolejny przetarg.

Starosta T. Koryś nadmienił, że jeśli są jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to bardzo chętnie na nie odpowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami.  

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski „chciałbym nawiązać do sprawy, o której nie ma informacji, a którą jak domniemam Zarząd Powiatu się po prostu nie zajmował, a którą powinien, a przynajmniej udzielać nam Radnym informacji. Chodzi mi tu o wszystkie postępowania sądowe, które toczą się z udziałem Zarządu Powiatu”.

Radca Prawny G. Błaszczyk wyjaśniła, że to nie Zarząd Powiatu uczestniczy w postępowaniach sądowych, a Starosta jako pracodawca.

Radny Sz. Ziółkowski kontynuował wypowiedź, „w pkt 4 i pkt 7 jest informacja, że rozstrzygnięto przetarg ale o ich wynikach nie wolno poinformować, ponieważ nastąpi to po weryfikacji dokumentacji. Moje pytanie odnosi się do procedury rozstrzygnięć przetargowych. Chciałbym się dowiedzieć jak to się odbywa i czemu ten przetarg nie jest rozstrzygany w takim terminie, żeby na tej kartce papieru nam podać od razu rozstrzygnięcie. Jak długo to trwa między dniem kiedy się rozstrzyga przetarg, a dniem kiedy się to weryfikuje. Według mnie to powinno następować w czasie jak najkrótszym. Wydaje mi się, że może to być zrobione w ciągu dnia lub dwóch, a wiem to z własnego doświadczenia. Chciałbym zapytać, kto wchodzi w skład komisji przetargowej i jak one są powoływane”.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o wyjaśnienie Dyrektora                 S. Grefkowicza.

Dyrektor S. Grefkowicz  wyjaśnił, „że oczywiście chcielibyśmy rozstrzygać jak najszybciej te przetargi, ale jesteśmy zobligowani przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Na podstawie tych przepisów oferent ma prawo do uzupełnienia swojej oferty. Ma na to 10 dni. Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu wyniki z otwarcia ofert i jeżeli kwoty są wyższe niż zapisane w budżecie Zarząd podejmuje decyzje, czy posiada takie środki i czy można środki przesunąć i rozstrzygnąć przetarg. Potem trwają prace, o których mówi ustawa, gdzie oferent ma odpowiedni czas aby się odwołać lub złożyć protest. Także nie możemy na drugi dzień dokonać rozstrzygnięcia. Natomiast jeśli chodzi o skład komisji, to Starosta powołuje komisję przetargową i najczęściej jestem ja jako szef komisji i dodatkowe dwie osoby sekretarz komisji i członek komisji”.

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski zgłosił pytanie dot. wyboru dostawcy samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i „moje pytanie brzmi jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze tego typu samochodu i jakimi kryteriami kierowano się przy zmianie samochodu zmiany na limuzynę. I kolejne pytanie jest czy do tego samochodu jest przypisany kierowca i do niego etat”.

Na pytanie Radnego odpowiedział Wicestarosta J. Ciura: „Zarząd podjął decyzję o zmianie samochodu ponieważ ten który był użytkowany przez kilka lat i jest w bardzo dobrym stanie został przekazany do DD w Giżycach. Kierowca jest jeden od wielu lat i bardzo dba o samochód. Jeśli chodzi o przekazany samochód dla Domu Dziecka w Giżycach to przekazujemy zawsze podległym jednostkom, które samochody potrzebują. Wszystkie nasze jednostki, które miały potrzebę, samochód zakupiły. Dopiero w ostatniej fazie dokonało tego starostwo. Chcieliśmy aby nowy samochód był porównywalny z samochodami, które jeżdżą w innych starostwach. Wypada aby Starostwo było godnie reprezentowane.

Przewodnicząca zapytała o pytania

Pytań nie stwierdzono


Ad. pkt 10)     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała że w okresie pomiędzy sesjami, jak Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentowali całą Radę uczestnicząc w :
- Mszy św. w kościele św. Wawrzyńca z okazji święta policji
- Dzień Edukacji Narodowej organizowany przez starostwo powiatowe
- Dzień Edukacji Narodowej organizowanego przez burmistrza miasta Sochaczew
- w jubileuszu 85lecia ZS CKP
- podsumowaniu konkursu „Jan Paweł II w moim życiu i w moim sercu” organizowanym przez bibliotekę publiczną
- pokazie filmu Bitwa Warszawska organizowanego przez pana burmistrza
- Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim, który odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej
- w koncercie charytatywnym dla osób chorych na Alzheimera w MOKu

Do Biura Rady wpłynęły dwa pisma:
- pismo Radnej W. Dragan z prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu powiatu na rok 2012 kosztów związanych z budową chodnika przy ul. 18 Stycznia w Iłowie
- pismo z powiatowej komendy policji które również dot. uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na rok 2012 o pomoc w uzyskaniu środków  finansowych dla policji.
Oba te pisma zostały skierowane do pana Starosty i myślę, że będą brane pod uwagę przy planowaniu budżetu

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytał o pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. pkt 11)        Interpelacje i zapytania radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.


Ad. pkt 12)        Wnioski i oświadczenia radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad. pkt 13)        Sprawy różne

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy.
Głos zabrał Radny D. Dobrowolski zgłosił pytanie do pana Starosty: „na ostatniej sesji poruszałem temat Generalnej Dyrekcji. Jakie mamy narzędzia żeby wyegzekwować wyrok sądu. Jakie możliwości, aby jednak ten wyrok Generalna Dyrekcja wykonała”.

Radny Sz. Ziółkowski „chciałem nawiązać do postępowania przed sądem, które dotyczy dwóch pracowników zwolnionych przez Starostę a wnoszą oni o przywrócenie do pracy. Zostałem przez nie poproszony o udział w posiedzeniu, w którym uczestniczyłem. Padł tam zarzut o mobbing. Muszę przyznać, że wywiera to ogromy wpływ na człowieka. Chciałbym aby Radni byli informowani o takich sprawach. Mamy różne zdania odnośnie kontroli, prosiłbym pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o potwierdzenie, że te kontrole się odbędą. Czy dziś mogę być utwierdzony w przekonaniu, że te działania jednak ruszą?”.

Dyrektor S. Grefkowicz wyjaśnił, że „na dzień dzisiejszy ta decyzja się uprawomocniła. Nie została ona zaskarżona i jest w obrocie prawnym. Możemy w trybie egzekucyjnym nakazać Generalnej Dyrekcji w terminie, załóżmy miesiąca, wykonanie tych prac. Musimy oczywiście postępować zgodnie z prawem. Z rozmów prowadzonych z Panem mecenasem, nie będziemy się tu oszukiwać, wątpimy żeby Generalna Dyrekcja to zrobiła. Następnym krokiem jaki możemy zrobić to nałożyć mandat, karę na dyrektora Generalnej Dyrekcji. Nasze decyzje będą zależeć od rozwoju sytuacji. Możemy wziąć wykonawstwo zastępcze, za które zapłacimy, a z Generalną Dyrekcją latami będziemy się sądzić o zwrot”.

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski stwierdził, że „dołożył bym jeszcze jedno rozwiązanie. Generalna Dyrekcja lubi rozmawiać z silnymi. Niech pani Przewodnicząca zwoła sesję wyjazdową, zaprosi strony, przez które tereny przebiega obwodnica. Zainteresować Komisję Infrastruktury, media ogólnopolskie i lokalne i zablokować chociaż na dwie godziny drogę. Generalna Dyrekcja nie może być „państwem w państwie”. Jeśli taki przekaz popłynąłby od naszego samorządu myślę że Generalna Dyrekcja by się nad tym pochyliła”.

Radny A. Grabarek wyjaśnił, że zgodnie z ustaleniem Komisji Rewizyjnej zostanie zwołana ona w listopadzie

Radny J. Żelichowski stwierdził, że uzyskanie odszkodowania od Generalnej Dyrekcji może być bardzo trudne i może to ciągnąć się latami.

Starosta T. Koryś poinformował, że decyzja Zarządu Powiatu jest negatywna, jeśli chodzi o sprzedaż tego gruntu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

Więcej głosów nie stwierdzono.
Ad. pkt 14)    Zakończenie obrad


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad X Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „Zamykam obrady X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

Obrady zakończono o godz. 1300.

Protokołowała: Izabela Beta


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 11:06:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 11:06:19
  • Liczba odsłon: 1350
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448609]

przewiń do góry