UCHWAŁA  NR  XXVII/ 107/2008

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU

 

w  sprawie  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,

użytkowanie  oraz użyczenie  aktywów  trwałych

Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142;  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  53  ust.  2 i  3  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991 r.  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.U.  z 2007 r. 
Nr  14;  poz.  89  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

1.      Uchwała  określa  zasady  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub  użyczenie  aktywów  trwałych  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  -  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie,  zwanego  dalej  „Zespołem”,  dla  którego  organem  założycielskim  jest  Powiat  Sochaczewski.

2.      Ilekroć  w  uchwale  jest  mowa  o  aktywach  trwałych oznacza to aktywa trwałe
w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

 

 

§ 2

 

1.        Zespół może zbywać, oddawać w dzierżawę,  najem, użytkowanie lub użyczenie aktywa trwałe zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki.

2.        Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych Zespołu oraz wpływać negatywnie na warunki i jakość realizowanych przez Zespół  świadczeń  zdrowotnych,
a także prowadzić do naruszenia przepisów art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej.

 

 

§ 3

 

1.        Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może być dokonane na rzecz:

1/ osób pełniących funkcję kierownicze w Zespole,

2/ osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami, o których mowa w pkt. 1.

 

 

 

§  4

 

1.      Zbycie  aktywów  trwałych  Zespołu,  z  wyjątkiem  nieruchomości,  wymaga  zgody  Zarządu  Powiatu,  z  zastrzeżeniem  ust.  2.

2.      Zbycie  aktywu  trwałego, którego  wartość  księgowa  nie  przekracza  10.000,- zł.  dokonuje  Dyrektor  Zespołu,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Społecznej  Zespołu.

3.      Zbycie  nieruchomości  wymaga  każdorazowo  zgody  Rady  Powiatu.

 

 

§  5

 

 

1.      Sprzedaż  nieruchomości  winna  być  dokonana  na zasadach określonych w przepisach  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami.

2.      Sprzedaż  pozostałych  aktywów  trwałych  winna  odbywać  się  w  formie  przetargu,  według  zasad  określonych  przez  Dyrektora  Zespołu,   z  zastrzeżeniem  ust.  3.

3.      Dyrektor  Zespołu  może  dokonać  zbycia  aktywów,  o  których  mowa  w  ust.  2 
z  wolnej  ręki  w  przypadku  nierozstrzygnięcia  dwóch  kolejnych  przetargów. Zbycie w tym trybie następuję za cenę ustaloną w wyniku negocjacji przeprowadzonych
z zachowaniem należnej staranności.

 

 

 

§ 6

 

 

1.      Oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  bądź  użyczenie  aktywów  trwałych  Zespołu  wymaga  zgody  Zarządu  Powiatu.

2.      Wydzierżawienie,  wynajem,  oddanie  w  użytkowanie  aktywów  trwałych  Zespołu  winno  być  dokonane  w  drodze  przetargu,  z zastrzeżeniem  ust.  4.

3.      Organizatorem  przetargu  jest  dyrektor  Zespołu,  który  ustala  formy  przetargu  i jego  warunki.

4.      Dyrektor  Zespołu  może  oddać w dzierżawę, najem   lub    w  użytkowanie  aktywa  trwałe  Zespołu  z  wolnej  ręki  w  przypadku  nierozstrzygnięcia dwóch  kolejnych  przetargów. W tym przypadku wysokość stawek czynszu (opłaty) ustala się w wyniku negocjacji prowadzonych między stronami z zachowaniem należytej staranności.

5.      Dyrektor  Zespołu  jest  obowiązany  do  zachowania należytej   staranności  przy  przygotowaniu  procedury przetargu na oddanie aktywu trwałego w   najem,  dzierżawę  bądź  w  użytkowanie,  a  także  do zapewnienia  odpowiednich  zapisów  w  umowie,  celem  ochrony  interesów  właściciela aktywu.

 

 

 

 

§ 7

 

 

Oddanie aktywów trwałych w bezpłatne użyczenie może nastąpić w szczególnych przypadkach, uzasadnionych interesem społecznym.

 

§  8

 

 

1.      Postępowanie  o  wyrażenie  zgody  na  zbycie,  oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  bądź  użyczenie  aktywów  trwałych  Zespołu  prowadzone  jest  na  wniosek  Dyrektora  Zespołu.

2.      Wniosek  Dyrektor  Zespołu  składa  do  Zarządu  Powiatu.

3.      Wniosek  winien  zawierać:

1)        nazwę  i  przeznaczenie proponowanych do zbycia,  oddania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub użyczenie  aktywów  trwałych  wraz  z uzasadnieniem celowości takiego działania,

2)        wskazanie wartości proponowanych do zbycia,  oddania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub użyczenie  aktywów  trwałych, a w przypadku nieruchomości wskazanie ich powierzchni,

3)        proponowany  tryb  postępowania  przy  zbyciu,  oddaniu  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz  użyczenie aktywu trwałego,

4)        wskazanie okresu, na jaki planowane jest oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub użyczenie  aktywów  trwałych,

5)        oświadczenie  Dyrektora Zespołu, że zbycie,  oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  bądź  użyczenie    aktywów   trwałych  nie  ograniczy  dostępności  udzielanych  przez  Zespół  świadczeń  zdrowotnych  oraz  nie obniży  ich  jakości,

6)       oświadczenie Dyrektora Zespołu o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa
w art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej,

7)       w przypadku planowania oddania aktywów trwałych w użyczenie: wskazanie podmiotu na rzecz którego ma nastąpić to użyczenie, realizowanych przez ten podmiot celów statutowych oraz przeznaczenie użyczanego  aktywu trwałego przez biorącego w użyczenie.

4.    Do wniosku winna być załączona uchwała Rady Społecznej Zespołu opiniująca zbycie, oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub użyczenie  aktywów  trwałych,

 

 

 

 

§  9

 

 

Dyrektor  Zespołu  jest  obowiązany  do  składania  Zarządowi  Powiatu   corocznych  sprawozdań   z  zawartych  umów  zbycia,  wydzierżawienia,  wynajmu,  oddania 
w  użytkowanie  lub  użyczenia  aktywów  trwałych  wraz  z  określeniem uzyskanego z tego tytułu wyniku finansowego  -   w  terminie  do  31  stycznia, za  rok  poprzedni.  

 

 

 

§  10

 

 

W  uchwale  Nr  XXXVI/161/2005  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  20  maja  2005  roku  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  Nr  187,  poz.  6070)  uchyla  się  rozdział  VI  pt.  „Zasady  gospodarowania  majątkiem  trwałym  przez  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie.”

 

 

§  11

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

 

 

§  12

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Zgodnie  z  art.  53  ust.  2 i  3  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991  roku  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.U.  z  2007  r.  Nr  14,  poz.  88  z  późn. zm.)  zbycie  aktywów  trwałych  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej,  oddanie  go  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz  użyczenie  może  nastąpić  wyłącznie  na  zasadach  określonych  przez  podmiot,  który  utworzył  zakład.  Ponieważ  dotychczasowe  zasady  gospodarowania  majątkiem  trwałym  przez  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie,  zawarte 
w  Rozdziale  VI  uchwały  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  20  maja  2005  roku 
w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego  stały  się  nieaktualne,  należało  przygotować  nową  uchwałę 
i  przedstawić  Radzie  Powiatu  do  zatwierdzenia  zgodnie  z  kompetencjami.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 13:42:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 13:42:08
  • Liczba odsłon: 1288
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459455]

przewiń do góry