Protokół  Nr  I / 2010

 

z obrad  I  Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  02 grudnia 2010 r. o godz. 1400

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.      Otwarcie  obrad.

2.      Złożenie ślubowania przez radnych.

3.      Przyjęcie  porządku  obrad.

4.      Podjęcie  uchwał  w  sprawie:

a)      wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu;

b)     wyboru Starosty Sochaczewskiego;

c)      wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie;

d)     wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie;

e)      wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

5.      Wolne wnioski.

6.      Zakończenie obrad.                                    


 

Protokół Nr I / 2010

 

z obrad I Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

02. 12. 2010 r.  o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

                              W posiedzeniu I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 02. 12. 2010 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                       Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Komendant Powiatowej Policji                                                      Dariusz Sipak

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               Paweł Kubiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie      Dorota Klawenek

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                      Joanna Kamińska

Dyrektor PUP                                                                                 Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                       Adam  Radożycki

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                 Julia Jakubowska

Dyrektor ZSS w Erminowie                                                          Hanna Milcarz

Dyrektor DPS                                                                                 Justyna Nowak-Sobotta

Dyrektor PZE                                                                                 Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                                                                       Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                           Krystyna Dybiec

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                                                                           Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki              Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                              Barbara Bogiel

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami         Tadeusz Wachowski

Główny specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej             Zbigniew Madej

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                                       Krystyna Łapczyńska

Członek Zarządu MIR                                                                               Tadeusz Szymańczak

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                         Helena Bajurska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Redakcja Echo Powiatu

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

Przewodniczący III kadencji Rady Powiatu A. Grabarek powitał wszystkich zebranych a szczególnie Państwa Radnych.

Poinformował, iż zgodnie z  ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, I Sesję, IV kadencji Rady Powiatu zobowiązany był zwołać Przewodniczący III kadencji. Sesja została zwołana na dzień dzisiejszy.

Zgodnie z ustawą i tu przytoczył art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym: pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 

Na podstawie informacji, jaką uzyskałem od Powiatowej Komisji Wyborczej w Sochaczewie wynika, iż najstarszym radnym jest p. Tadeusz Koryś.

Wobec powyższego Pan Andrzej Grabarek zaprosił Pana Tadeusza Korysia do prowadzenia obrad sesji.

 

 

Ad. pkt 1.       Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia  obrad I  Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie  dokonał Prowadzący obrady Pan Tadeusz Koryś stwierdzając  "Otwieram  obrady I Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Radny T. Koryś przywitał wszystkich nowo wybranych Radnych a następnie Zarząd Powiatu,  dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych, Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz pozostałych zaproszonych gości a także media.

 

Prowadzący obrady Tadeusz Koryś  nadmienił, iż jako najstarszy wiekiem ma zaszczyt poprowadzić obrady I sesji, IV kadencji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.

 

 

 

 

Ad. pkt 2.       Złożenie ślubowania przez radnych          

 

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.

Następnie p. Tadeusz Koryś poinformował, iż: każdy radny składający ślubowanie wstaje, odczytuje treść ślubowania, które brzmi: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś przystąpił do przeprowadzenia złożenia ślubowania przez radnych.

Wywoływani w kolejności radni wstawali, odczytywali treść ślubowania i wypowiadali słowo „ślubuję”. Niektórzy radni złożyli ślubowanie z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Ślubowanie złożyli: 

1.      Ambroziak Ryszard

2.      Chocian Józef

3.      Ciura Janusz

4.      Dobrzyński Bogdan

5.      Dragan Wanda

6.      Fastyn Beata

7.      Gaik Przemysław

8.      Głuchowski Tadeusz

9.      Grabarek Andrzej

10.  Jakubowski Bogdan

11.  Koryś Tadeusz

12.  Lewandowski Sylwester

13.  Łopata Jan

14.  Osiecki Piotr

15.  Pakuła Zbigniew

16.  Pędziejewska Halina

17.  Popiołek Jolanta

18.  Przywoźny Tadeusz

19.  Ulicka Anna

20.  Ziółkowski Szymon

21.  Żelichowski Jerzy

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 3.       Przyjęcie  porządku  obrad

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś przedstawił proponowany porządek obrad sesji:

 

Proponowany porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Złożenie ślubowania przez radnych.

3.       Przyjęcie  porządku  obrad.

4.       Podjęcie  uchwały w  sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

5.       Zakończenie obrad.    

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał o propozycje bądź uwagi do proponowanego porządku obrad.

 

Głos zabrała radna Halina Pędziejewska i złożyła wniosek o rozszerzenie proponowanego porządku obrad w sposób następujący:

- punkt  4a) - wybór Przewodniczącego Rady Powiatu;

- punkt  4b) - wybór Starosty Sochaczewskiego;

- punkt  4c) - wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie;

- punkt  4d) - wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie;

- punkt  4e) - wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał o dalsze ewentualne propozycje do proponowanego porządku obrad.

 

Prowadzący p. T. Koryś udzielił głosu radnemu Szymonowi Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt – wolne wnioski i umieszczenie tego punktu, jako pkt 5, przedostatni, porządku obrad.

Radny odniósł się do propozycji radnej H. Pędziejewskiej i wyraził swoją opinię, że robienie z porządku obrad czegoś innego niż otrzymali radni jest wg niego pewnym nieporozumieniem. Radny poprosił o nierozszerzanie porządku obrad i niewprowadzanie wniosku radnej H. Pędziejewskiej.

 

Prowadzący p. T. Koryś zapytał raz jeszcze o inne propozycje bądź uwagi do proponowanego porządku obrad.

 

Więcej propozycji nie zgłoszono.

 

Prowadzący p. T. Koryś poprosił radnego Ryszarda Ambroziaka o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

Prowadzący p. T. Koryś wniosek radnej H. Pędziejewskiej o rozszerzenie proponowanego porządku obrad w sposób następujący:

- punkt 4a) - wybór Przewodniczącego Rady Powiatu;

- punkt 4b) - wybór Starosty Sochaczewskiego;

- punkt 4c) - wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie;

- punkt 4d) - wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie;

- punkt 4e) - wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie

poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 radnych.

 

"Za"                              głosowało  13  radnych

"Przeciw"                                          8  radnych

"Wstrzymało się"                             ----------------

 

Wniosek został przyjęty 13 głosami „Za”, przy 8 głosach „Przeciwnych” i braku głosów „Wstrzymujących się”.

 

Prowadzący p. T. Koryś odczytał proponowany porządek obrad wraz z uwzględnieniem wniosku radnej H. Pędziejewskiej przyjętym przez Radę.

 

Głos zabrał radny Janusz Ciura przypomniał o drugim wniosku, złożonym przez Radnego Sz. Ziółkowskiego.

 

Głos zabrał radny Sz. Ziółkowski przypomniał, iż złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt – wolne wnioski, jako pkt 5.

 

Prowadzący p. T. Koryś wniosek radnego Sz. Ziółkowskiego o rozszerzenie proponowanego porządku obrad o punkt – wolne wnioski, jako pkt 5 poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 radnych.

 

"Za"                              głosowało    11  radnych

"Przeciw"                                         ----------------

"Wstrzymało się"                             10  radnych

 

Wniosek został przyjęty 11 głosami „Za”, przy 10 głosach „Wstrzymujących się” i braku głosów „Przeciwnych”.

 

 

 

 

Prowadzący p. T. Koryś odczytał proponowany porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami radnych a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Przyjęcie porządku  obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu;

b)      wyboru Starosty Sochaczewskiego;

c)       wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie;

d)      wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie;

e)       wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

5.      Wolne wnioski.

6.      Zakończenie obrad.                                   

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 radnych.

 

"Za"                              głosowało  14  radnych

"Przeciw"                                                       4  radnych

"Wstrzymało się"                              3  radnych

 

Porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 14 głosami „Za”, przy 4 głosach „Przeciwnych” i 3 głosach „Wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4a)    Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym: Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Nadmienił, iż zgodnie z regulaminem rady powiatu głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród radnych.

 

Następnie Prowadzący obrady p. T. Koryś poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady.


Radny J. Ciura na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosił kandydaturę radnej Haliny Pędziejewskiej.

Nadmienił, iż jej osoba jest znana w Sochaczewie i w powiecie. Jest samorządowcem, radną Rady Powiatu od 12 lat, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał o dalsze kandydatury na Przewodniczącego Rady.

 

Głos zabrał radny Sz. Ziółkowski na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Popiołek. Radny uzasadnił propozycję, iż czyni to ze względu na osiągnięcia, pozycję i pełnione funkcje przez Panią senator oraz czyni to z chęci zmiany obyczajów, o których już dzisiaj mówił a także obyczajów, które funkcjonują, jako stereotypy a odnoszą się do ugrupowań politycznych. Czyni to również w trosce o Panią radną, by jako „rodzynek” ze swojego ugrupowania, nie znalazła się w tej Radzie w roli „kwiatka” do czyjegoś kożucha.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał o dalsze kandydatury na Przewodniczącego Rady.

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zamknął listę zgłaszanych kandydatur.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał radną Halinę Pędziejewską, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radna Halina Pędziejewska wyraziła zgodę.

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał radną Jolantę Popiołek, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radna Jolanta Popiołek  nie wyraziła zgody.

Prowadzący obrady p. T. Koryś udzielił głosu radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż z żalem i przykrością odbiera odmowę Pani radnej J. Popiołek.

Następnie Radny zapytał, czy skoro radna J. Popiołek odmawia kandydowania, to czy może zgłosić inną kandydaturę?

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż zamknął już listę zgłaszanych kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, iż sytuacja się zmieniła i obecnie, my radni klubu PiS nie mamy na kogo głosować. Dla nas jest to istotna zmiana a skoro wykracza to poza procedurę prawną, to proszę o taką opinię. Radny prowadzący obrady jest od podejmowania decyzji, zatem apeluję o umożliwienie nam zgłoszenie kolejnej kandydatury.

 

Prowadzący obrady raz jeszcze nadmienił, iż lista zgłaszania kandydatów jest zamknięta.

 

Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, iż wcześniej nie zgłaszał dwóch kandydatów, bo prawdopodobnie nie pozwoliłby na to prowadzący obrady a w sytuacji naszej byłoby to i tak bez sensu, skoro chcieliśmy poprzeć jednego.

 

Prowadzący obrady zapytał Sekretarza Powiatu czy skoro została zamknięta lista zgłaszania kandydatur,  to czy w obecnej sytuacji można zgłaszać kolejnych kandydatów.

 

Pani Sekretarz Zofia Romanowska wyjaśniła, iż przepisy nie regulują tej kwestii jednoznacznie, zatem moim zdaniem w takiej sytuacji to Rada decyduje, czy po zamknięciu listy zgłaszania kandydatów wyraża zgodę na zgłoszenie kolejnej kandydatury na Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś propozycję wyrażenia zgody na zgłoszenie kolejnej kandydatury na Przewodniczącego Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 radnych.

 

"Za"                              głosowało    13  radnych

"Przeciw"                                            2  radnych

"Wstrzymało się"                               4  radnych

 

Propozycja została przyjęty 13 głosami „Za”, przy 3 głosach „Przeciwnych” i 4 głosach „Wstrzymujących się”. 

 

Radny Sz. Ziółkowski w imieniu radnych PiS zgłosił kandydaturę radnej Wandy Dragan.

Pani Wanda Dragan jest osobą doświadczoną w samorządzie, była przewodniczącą Rady Gminy Iłów, jest osobą łagodzącą obyczaje, zatem proszę o dołączenie jej do istniejącej kandydatury.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał radną Wandę Dragan, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radna Wanda Dragan wyraziła zgodę.

Prowadzący obrady p. T. Koryś zapytał o inne kandydatury.

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zamknął listę zgłaszanych kandydatur.

 

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował 3-osobową komisję i stwierdził, iż jeśli nie będzie uwag ze strony radnych, to propozycje liczebności komisji uzna za przyjętą.

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli propozycję.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

 

Radna Jolanta Popiołek zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Pakuły.

 

Radny Sz. Ziółkowski zgłosił kandydaturę radnej Beaty Fastyn.

 

Radny B. Dobrzyński zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Głuchowskiego.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś zamknął listę zgłaszania kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Następnie zapytał zgłoszonych radnych czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący obrady p. T. Koryś przyjęcie proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej poddał pod głosowanie:

 

" Za"                                        głosowało  21radnych

" Przeciw"                                                  ---------------

" Wstrzymało się"                                     ---------------

 

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 21 głosami „Za” przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś w związku z przygotowaniem przez Komisję Skrutacyjną kart do przeprowadzenia głosowania ogłosił 15 minutową przerwę do godz. 1455.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś wznowił obrady po przerwie.

Następnie udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania radnych ze sposobem głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Głuchowski  poinformował, iż został wybrany na przewodniczącego komisji.

 

Następnie odczytał treść karty do głosowania:

Karta do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  w Sochaczewie   

1. Pani  Wanda Dragan                             

2. Pani Halina Pędziejewska                      

 

Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.

Głosując należy postawić znak X w kratce obok nazwiska kandydata, za którym Państwo głosujecie.

Karta do głosowania będzie nieważna jeśli:

- nie postawimy znaku X przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce),

- postawimy znak X przy nazwiskach obydwu kandydatów (w każdej kratce).

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.

 

Prowadzący obrady T. Koryś kolejno odczytywał imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając  głos na karcie do głosowania.

Głosowanie  przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania  Prowadzący obrady p. T. Koryś  ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 1515 w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Prowadzący obrady p. T. Koryś wznowił obrady.

Udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tadeuszowi Głuchowskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Komisja Skrutacyjna powołana na sesji Rady Powiatu w dniu 02 grudnia 2010 roku w składzie:

1.      Tadeusz Głuchowski  - Przewodniczący

2.      Zbigniew Pakuła

3.      Beata Fastyn

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest              21 radnych

w głosowaniu udział wzięło     21 radnych

głosów ważnych oddało           21 radnych

głosów nieważnych                   ----------

 

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymali następującą liczbę głosów:

Pani    Wanda Dragan                                  8

Pani    Halina Pędziejewska                        13

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Przewodniczącą Rady Powiatu w Sochaczewie wybrana została Pani Halina Pędziejewska.

 

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku          

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Prowadzący obrady p. T. Koryś poinformował, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na Przewodniczącą Rady Powiatu jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Prowadzący obrady p. T. Koryś odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Prowadzący obrady p. T. Koryś pogratulował radnej H. Pędziejewskiej wyboru na Przewodniczącą Rady Powiatu a następnie przekazał jej dalsze prowadzenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska podziękowała całej Radzie Powiatu za powołanie jej na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie, szczególnie podziękowała tym, którzy oddali głos na jej osobę. Czuję się zaszczycona i zobowiązana stwierdziła. Równocześnie składam Państwu deklarację dalszego zaangażowania w pracy na rzecz powiatu sochaczewskiego. Deklaruję współpracę ze wszystkimi radnymi i samorządami powiatu sochaczewskiego, instytucjami jak również organizacjami pracującymi dla dobra mieszkańców naszego powiatu. Jednocześnie proszę koleżanki i kolegów radnych o pomoc i wsparcie w wypełnianiu funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu.  Wszystkim radnym życzę sukcesów w pracy samorządowej jak również zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4b)    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż zgodnie z art. 27 ust. 2 Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Starosty Sochaczewskiego.

Radny J. Ciura na stanowisko starosty zgłosił kandydaturę Pana Tadeusza Korysia i uzasadnił propozycję.

Pan Tadeusz Koryś, starosta ostatnich 4 lat, w opinii mieszkańców nie tylko swojej gminy, ale i powiatu uzyskał b. dobry wynik w wyborach do Rady Powiatu ok. 1200 głosów jak również zdobył tytuł samorządowca roku 2007. Nie będę wiele innych zalet wymieniał, gdyż uważam, że osoba Tadeusza Korysia jest osobą godną do tego, aby ponownie zostać Starostą Sochaczewskim.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu Szymonowi Ziółkowskiemu.

Radny Sz. Ziółkowski zapytał czy wybory będą odbywały się w ten sposób, że będą zgłaszani kandydaci i to wszystko, co w tym temacie a następnie odbędzie się głosowanie, czy też będzie można zadać pytania kandydatom?

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne kandydatury na stanowisko starosty.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła listę zgłaszania kandydatur na stanowisko Starosty Sochaczewskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnego Pana Tadeusza Korysia czy wyraża zgodę na kandydowanie na Starostę.

Radny Tadeusz Koryś wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała, czy są pytania.

Głos zabrał radny Sz. Ziółkowski poprosił, aby kandydat na starostę osobiście się przedstawił, co potwierdzałoby pretendowanie go, do objęcia tego stanowiska.  Ja jestem z gminy Teresin ale za wiele o Panu staroście nie wiem.

Radny nadmienił również, iż chce zadać jedno pytanie w sprawie, która do niego dotarła a ma ona związek z dobrym obyczajem. W mojej ocenie dobry obyczaj nie był tu przez ostatnie lata dopełniany. Proszę o stanowisko kandydata na starostę odnośnie zatrudniania w jednostkach organizacyjnych powiatu, członków zarządu. Mnie to bulwersuje, jest to, coś  niesamowitego, aby dochodziło do takich sytuacji, że członek zarządu powiatu jest jednocześnie pracownikiem jednostki organizacyjnej, odpowiada jako pracownik przed dyrektorem tejże jednostki a jednoczesnie wzywa dyrektora jednostki aby ten stawał przed nim i zdawał sprawozdanie ze swojej działalności. Oczywiście, to nie łamie prawa ale obyczaj ten w starostwie mnie bulwersuje. Jest to nie do przyjęcia, jest to standard z innej epoki. Mnie chodzi o to, aby coś takiego nie było kontynuowane. Ponieważ wiem mało na temat starostwa ale też wiem, że takie przypadki tu wystepują, zatem proszę kandydata o udzielenie odpowiedzi, czy w dalszym ciagu zamierza tolerować coś, co w mojej ocenie jest nie do przyjęcia. Jest to pytanie do nas wszystkich, gdyż za chwilę będziemy głosowali nad wyborem Zarządu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze pytania.

Więcej pytań nie stwierdzono.

Odpowiedzi udzielił  kandydat na Starostę Sochaczewskiego p. Tadeusz Koryś, nadmienił, iż aby odpowiadać na pytania, które zadał radny Sz. Ziółkowski należy tu trochę czasu spędzić. Radny Ziółkowski powiedział, że jesteśmy mieszkańcami tej samej gminy i niewiele wiemy o sobie. Ja może wiem więcej o Panu Ziółkowskim niż Pan Ziółkowski o mnie.

W każdym bądź razie moja droga zawodowa, może nie będę mówił od początku, bo jak Państwo pamiętacie jestem seniorem w tej Radzie, ale wyglądała następująco:

-          ostatni 4 letni okres spędziłem na funkcji starosty,

-          poprzedni na stanowisku kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sochaczewie.

-          wcześniej byłem dyrektorem Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie.

-          przed tym, pracowałem w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach.

-          a jeszcze wcześniej  byłem dyrektorem ZSR w Iłowie.

-          w między czasie byłem Naczelnikiem Gminy Teresin.

 

W odpowiedzi na pytanie o zatrudnieniu członków zarządu w jednostce poinformował, iż odpowiedź jest jednoznaczna, przepisy nie zabraniają takiego zatrudnienia. W tej sprawie było wystąpienie Najwyższej Izby Kontroli, ale adresat, jakim była Rada Powiatu przyjął tę informację do wiadomości udzielając odpowiedzi, iż rada nie jest adresatem w tych kwestiach. Te sprawy powinny być uregulowane ustawowo i wówczas możemy podejmować zdecydowane kroki i eliminować takie przypadki. Jeżeli jest to ustawowo dopuszczone,  to nie widzimy przeszkód, aby mogły być kontynuowane.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła  15 minutową przerwę celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie, a następnie udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania.

Następnie udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania radnych ze sposobem głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Głuchowski  odczytał treść karty do głosowania:

Czy  jesteś za wyborem na Starostę Sochaczewskiego  Pana Tadeusza Korysia

TAK                                                 

NIE                                                   

WSTRZYMUJĘ SIĘ                     

 

Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.

Głosując należy postawić znak X w kratce obok wariantu, za którym Państwo głosujecie. Znak X stawiamy tylko przy jednym wariancie.

Karta do głosowania będzie nieważna jeśli:

- nie postawimy znaku X przy żadnym wariancie (w żadnej kratce),

- postawimy znak X przy więcej niż w jednym wariancie (w kilku kratkach).

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska kolejno odczytywała imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając  głos na karcie do głosowania.

Głosowanie  przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania  Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 10 minutową przerwę do godz. 1545 w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej  Radnemu Tadeuszowi Głuchowskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 02 grudnia 2010 r. dla wyboru Starosty Sochaczewskiego.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 02 grudnia 2010 roku w składzie:

1.      Tadeusz Głuchowski  - Przewodniczący

2.      Zbigniew Pakuła

3.      Beata Fastyn

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest             21 radnych

w głosowaniu udział wzięło    21 radnych

głosów ważnych oddało          21 radnych

głosów nieważnych                   --------------

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że za wyborem Pana Tadeusza Korysia na stanowisko Starosty Sochaczewskiego oddano następującą liczbę głosów:

 TAK                                                 14

 NIE                                                     6

WSTRZYMAŁO SIĘ                       1

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Pan Tadeusz Koryś został wybrany na Starostę Sochaczewskiego.

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku          

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami  do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 5.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na Starostę Sochaczewskiego jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego.

 

Uchwała w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 6.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska pogratulowała Panu Tadeuszowi Korysiowi wyboru na stanowisko Starosty Sochaczewskiego jednocześnie życząc dalszych sukcesów w pracy samorządowej.          

 

Ad. pkt 4c)     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż zgodnie z art. 27 ust. 3 Rada Powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Starostę Sochaczewskiego p. Tadeusza Korysia o zaprezentowanie nam kandydatur.

Starosta Tadeusz Koryś podziękował wszystkim tym, którzy głosowali na jego osobę za wyborem go na Starostę Sochaczewskiego na kolejną kadencję.

Starosta Tadeusz Koryś zgłosił 4 kandydatów do zarządu powiatu na IV kadencję.

Starosta zaproponował następujących radnych:

Pana Janusza Ciurę na członka zarządu ze wskazaniem na wicestarostę.

Pan J. Ciura związany od początku z naszym samorządem powiatowym, w Radzie Powiatu jest już IV kadencję, przez dwie kolejne kadencje był członkiem Zarządu Powiatu, osoba znana, bardzo dobry samorządowiec.

 

Pana Ryszarda Ambroziaka na członka zarządu. Pan R. Ambroziak związany jest od początku z naszym samorządem powiatowym, radny Rady Powiatu, w ostatniej kadencji członek Zarządu Powiatu, wybitny samorządowiec.

 

Pana Bogdana Dobrzyńskiego na członka zarządu. Pan Bogdan Dobrzyński jest osobą z wielkim doświadczeniem samorządowym, w Urzędzie Gminy Brochów pełni funkcję sekretarza, w ostatniej kadencji radny Rady Powiatu, przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej.

 

Pana Przemysława Gaika na członka zarządu. Pan Przemysław Gaik, osoba młoda, z wykształcenia ekonomista.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała kandydata Janusza Ciurę czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu ze wskazaniem na stanowisko wicestarosty sochaczewskiego.

 

Radny Janusz Ciura wyraził zgodę na kandydowanie na członka zarządu ze wskazaniem na  stanowisko wicestarosty sochaczewskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała kandydata Ryszarda Ambroziaka czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Radny Ryszard Ambroziak wyraził zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała kandydata Bogdana Dobrzyńskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Radny Bogdan Dobrzyński wyraził zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała kandydata Przemysława Gaika czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Radny Przemysław Gaik wyraził zgodę na kandydowanie na członka zarządu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania do przedstawionych kandydatów.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła  10 minutową przerwę celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie, a następnie udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania.

Następnie udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania radnych ze sposobem głosowania.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Głuchowski  odczytał treść karty do głosowania:

Karta do wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie:

1. JANUSZ CIURA                         - wicestarosta     

2. RYSZARD            AMBROZIAK         - członek Zarządu Powiatu                        

3. BOGDAN DOBRZYŃSKI         - członek Zarządu Powiatu

4. PRZEMYSŁAW GAIK              - członek Zarządu Powiatu

 

TAK                                                 

NIE                                                   

WSTRZYMUJĘ SIĘ                     

                                  

Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.

Głosując należy postawić znak X w kratce obok wariantu, za którym Państwo głosujecie. Znak X stawiamy tylko przy jednym wariancie.

Karta do głosowania będzie nieważna jeśli:

- nie postawimy znaku X przy żadnym wariancie (w żadnej kratce),

- postawimy znak X przy więcej niż w jednym wariancie (w kilku kratkach).

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska kolejno odczytywała imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając  głos na karcie do głosowania.

Głosowanie  przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania  Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 10 minutową przerwę do godz. 1610 w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej  Radnemu Tadeuszowi Głuchowskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 02 grudnia 2010 r. dla wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w  Sochaczewie

 

 

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 02 grudnia 2010 roku w składzie:

1.      Tadeusz Głuchowski  - Przewodniczący

2.      Zbigniew Pakuła

3.      Beata Fastyn

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest             21 Radnych

w głosowaniu udział wzięło    21 Radnych

głosów ważnych oddało          21 Radnych

głosów nieważnych                    nie było

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że za wyborem na wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu następujących kandydatów:

1. JANUSZ CIURA                         - wicestarosta     

2. RYSZARD            AMBROZIAK         - członek Zarządu Powiatu                        

3. BOGDAN DOBRZYŃSKI         - członek Zarządu Powiatu

4. PRZEMYSŁAW GAIK              - członek Zarządu Powiatu

 

 oddano następującą liczbę głosów:

 

TAK                                                 13

NIE                                                    8

WSTRZYMAŁO SIĘ                  ----------

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania na wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie  wybrani zostali:

 

1. JANUSZ CIURA                         - wicestarosta     

2. RYSZARD            AMBROZIAK         - członek Zarządu Powiatu                        

3. BOGDAN DOBRZYŃSKI         - członek Zarządu Powiatu

4. PRZEMYSŁAW GAIK              - członek Zarządu Powiatu

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku          

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami  do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 7.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na wybór wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w  Sochaczewie  jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

 

Uchwała w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w  Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska pogratulowała Panu wicestaroście jak i pozostałym członkom Zarządu Powiatu wyboru, życząc jednocześnie owocnej pracy samorządowej.

Ad. pkt 4d)    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o zgłaszanie kandydatów do wyborów wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Bogdan Dobrzyński zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Popiołek. Nadmienił, iż nie będzie uzasadniał kandydatury, gdyż jak najbardziej potwierdza wszystko to, co powiedział wcześniej radny Sz. Ziółkowski. Myślę, że osoba ta spełni zadania wiceprzewodniczącej Rady Powiatu,  a ku satysfakcji radnego Ziółkowskiego, Pani radna tym razem nie odmówi nam i przyjmie propozycję.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne kandydatury.

Radny Sz. Ziółkowski zgłosił kandydaturę radnej Wandy Dragan.

Pani Wanda Dragan w uzupełnieniu uzasadnienia, które przedstawiłem przy zgłoszeniu jej na przewodniczącą Rady Powiatu dodam, iż jest osobą bezpartyjną mimo, że wybrana z listy PiS i jest w gronie Klubu członków PiS. Jest osobą wykształconą, posiadająca wyższe wykształcenie, była przewodniczącą Rady Gminy w Iłowie, jest wzorem kultury, taktu i dobrych obyczajów oraz pracowitości.

Radny nadmienił, iż za chwilę Pani Przewodnicząca zapyta kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie i nie mogę powstrzymać się tu od komentarza. Nie bez powodu powiedziałem wcześniej o  tym „kwiatku do kożucha”. Jeżeli ktoś nie chce być przewodniczącą a stawia się tylko w pozycji, że ustaliła z kimś, iż będzie w drugim tle i te ustalenia się tylko liczą to proszę, aby radna Jolanta Popiołek zrezygnowała w tej sytuacji.

Myślę z przekonaniem, że Pani radna Wanda Dragan będzie godnym reprezentantem Rady Powiatu w jej Prezydium.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne kandydatury.

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała kandydatkę Jolantę Popiołek czy wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

 

Radna Jolanta Popiołek wyraziła zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

Radna nadmieniła, iż nie będzie odpowiadała na pytanie radnego Ziółkowskiego i uznała, iż jego wystąpienie jest nietaktem.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała kandydatkę Wandę Dragan czy wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

 

Radna Wanda Dragan wyraziła zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania do przedstawionych kandydatów.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła  10 minutową przerwę do godz. 1645 celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

Następnie udzieliła głosu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania radnych ze sposobem głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Głuchowski  odczytał treść karty do głosowania:

Karta do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  w Sochaczewie   

1. Pani  Wanda Dragan      

2. Pani            Jolanta Popiołek     

 

Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.

Głosując należy postawić znak X w kratce obok nazwiska kandydata, za którym Państwo głosujecie.

Karta do głosowania będzie nieważna jeśli:

- nie postawimy znaku X przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce),

- postawimy znak X przy nazwiskach obydwu kandydatów (w każdej kratce).

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska kolejno odczytywała imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając  głos na karcie do głosowania.

Głosowanie  przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania  Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 10 minutową przerwę w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady.

Udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej  Tadeuszowi Głuchowskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 02 grudnia 2010 roku w składzie:

1.      Tadeusz Głuchowski  - Przewodniczący

2.      Zbigniew Pakuła

3.      Beata Fastyn

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest             21 radnych

w głosowaniu udział wzięło    21 radnych

głosów ważnych oddało          21 radnych

głosów nieważnych                    ------------

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że kandydaci na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymali następującą liczbę głosów:

 Pani Wanda Dragan                         9

Pani Jolanta Popiołek                      12

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Sochaczewie wybrana została Pani Jolanta Popiołek.

 

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku          

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami  do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 9.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na wybór I wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie  jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie  w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska pogratulowała Pani Jolancie Popiołek wyboru i zaprosiła Wiceprzewodniczącą Rady do stołu Prezydialnego.

 

Ad. pkt 4e)     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących  bezwzględną  większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o zgłaszanie kandydatów do wyborów wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Wicestarosta  Janusz Ciura zgłosił kandydaturę radnego Jana Aleksandra Łopatę.

Radny Jan Aleksander Łopata jest lekarzem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Teresinie, znana postać, otrzymujący b. dużą ilość głosów w wyborach do Rady Powiatu, w poprzednich wyborach otrzymał ok. 1200 głosów a w obecnych ok. 900 głosów. Osoba zacna, pomagająca ludziom, opiekująca się nimi o każdej porze dnia i nocy, stąd taka popularność tego człowieka. Panie doktorze zgłaszam Pana na kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze kandydatury.

Radny Sz. Ziółkowski zgłosił kandydaturę Pani radnej Wandy Dragan.

Radny nadmienił, iż to nie jest szansa dla Pani Wandy, dla niej jest to obowiązek, jest to szansa dla wszystkich Państwa. Może to dla niektórych wydaje się dziwne, ale jest to szansa, aby pokazać, że jest tu otwartość, można rozmawiać ze wszystkim, włączyć innych do pracy w Prezydium do wytyczenia tego nad czym wszyscy będziemy się zastanawiali. Nie będę już kierował apeli indywidualnych, gdyż odbierane są one jako mój atak  na kogoś a nie było to moją intencją.

Apeluję, zatem do Państwa o wykorzystanie waszej szansy.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne kandydatury.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła listę kandydatów.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała kandydata Jana Aleksandra Łopatę czy wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

Radny Jan Aleksander Łopata wyraził zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała kandydatkę Wandę Dragan czy wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

 

Radna Wanda Dragan wyraziła zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania do przedstawionych kandydatów.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła  10 minutową przerwę do godz. 1655 celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

Następnie udzieliła głosu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania Radnych ze sposobem głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Głuchowski  odczytał treść karty do głosowania:

Karta do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  w Sochaczewie   

1. Pani  Wanda Dragan                  

2. Pan Jan Aleksander Łopata     

 

Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku.

 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o sposobie głosowania.

Głosując należy postawić znak X w kratce obok nazwiska kandydata, za którym Państwo głosujecie.

Karta do głosowania będzie nieważna jeśli:

- nie postawimy znaku X przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce),

- postawimy znak X przy nazwiskach obydwu kandydatów (w każdej kratce).

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska kolejno odczytywała imiennie radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając  głos na karcie do głosowania.

Głosowanie  przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania  Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 10 minutową przerwę w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady.

Udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tadeuszowi Głuchowskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 02 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 02 grudnia 2010 roku w składzie:

1.      Tadeusz Głuchowski  - Przewodniczący

2.      Zbigniew Pakuła

3.      Beata Fastyn

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje:

na Sesji obecnych jest             21 radnych

w głosowaniu udział wzięło    21 radnych

głosów ważnych oddało          21 radnych

głosów nieważnych                    ------------

 

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że kandydaci na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymali następującą liczbę głosów:

Pani Wanda Dragan                                                 9

Pan  Jan Aleksander Łopata                      12

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Sochaczewie wybrany został Pan Jan Aleksander Łopata.

 

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 02 grudnia 2010 roku          

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami  do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 11.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną wynik głosowania na wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie  jest równoznaczny z podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie  w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska pogratulowała Panu Janowi Aleksadrowi Łopacie wyboru i zaprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do stołu Prezydialnego.

 

 

Ad. pkt 5.       Wolne wnioski

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż sesja wniosła trochę nowych wiadomości, aby się poznać. Ja starałem się, abyście mnie Państwo lepiej poznali, niemniej, aby tego z mojej strony dopełnić, chcę się z Państwem podzielić i jako radny Powiatu Sochaczewskiego przekazać wszystkim Państwu radnym a także dyrektorom jednostek organizacyjnych książkę, którą napisałem a dotyczy ona tematów samorządowych. Książka ta zawiera moje spojrzenie na życie, na wiarę, na człowieka a na samorząd przede wszystkim. 

Książkę tę zostawiłem w biurze Rady (tam ją można odebrać) i serdecznie ją ofiaruję tym wszystkim, którzy oczywiście chcą, ja się z tym nie narzucam. Nie jest to książka tylko o mnie i o samorządzie teresińskim ale jest ona o życiu w ogóle, o wymiarze sprawiedliwości i moich perypetiach. Przedstawiłem w niej moją prawdę subiektywną, bo innej nie znam. Podzieliłem się nią ze wszystkimi i chcę się podzielić nią z Państwem. 

 

 

Głos zabrał Radny Piotr Osiecki, nadmienił, iż w dniu dzisiejszym zakończył 4-letnią kadencję na stanowisku wicestarosty. Chcę serdecznie podziękować Panu staroście za to, że 4 lata temu, nieznanemu sobie radnemu powierzył tak zaszczytną funkcję. Chcę podziękować wszystkim Radnym Rady Powiatu, z których bardzo wielu jest obecnych na tej sali i są radnymi kolejnej, IV kadencji Rady Powiatu za czteroletnią współpracę, która przyniosła wiele dobrego dla samorządu powiatowego.

Serdecznie dziękuję kierownikom, dyrektorom Wydziałów i jednostek organizacyjnych oraz  dyrektorom szkół za pomoc w wypełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Wszystkie te sukcesy, które Powiat osiągnął w trakcie III kadencji były przy dużym udziale Państwa. Ja mogę chlubić się tym, że przez 4 lata byłem jednym z elementów tej wspaniale działającej „maszyny” pod nazwą administracja samorządu powiatu sochaczewskiego. Za to wszystkim Państwu dziękuję.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 6.       Zakończenie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1715.

 

 

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 13:46:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 13:46:36
  • Liczba odsłon: 1445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441754]

przewiń do góry