Protokół Nr XXXVI/ 2009

 

 

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2009  r. o godz. 1200

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

4.       Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2008  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa.

5.       Przedstawienie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  przez  Zarząd  Powiatu  budżetu  za  rok  2008 i  wniosku  w  sprawie  absolutorium.

6.       Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wykonaniu  budżetu  2008  roku  oraz  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej.

7.       Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

9.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 23 września 2008r. do 27 lutego 2009r.

10.   Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

11.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

12.   Interpelacje i zapytania radnych.

13.   Wnioski i oświadczenia radnych.

14.   Sprawy różne.

15.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXVI / 2009

 

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 24.04.2009r. o godz. 12 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

              W posiedzeniu XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 24. 04. 2009r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny Józef Gołębiowski i Radny Jan Aleksander Łopata.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny Jan Kraśniewski, Radny Wiesław Domagalski.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                 Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie   Maria Olędzka

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej       Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                    Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                             Marcin Podsędek

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                    Marek Fergiński

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                 Waldemar Orliński

Przewodniczący Powiatowego Koła Pszczelarskiego w Sochaczewie          Zdzisław Pandel

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXVI Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków a także media oraz gości szczególnie tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 17 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny Józef Gołębiowski i Radny Jan Łopata.

 

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny Jan Kraśniewski, Radny Wiesław Domagalski.

Usprawiedliwienie Radnego Jana Kraśniewskiego - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Wiesława Domagalskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu, a zatem obrady XXXVI sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXVI Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXVI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

4.      Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2008  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa.

5.      Przedstawienie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  przez  Zarząd  Powiatu  budżetu  za  rok  2008 i  wniosku  w  sprawie  absolutorium.

6.      Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wykonaniu  budżetu  2008  roku  oraz  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej.

7.      Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

9.      Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 23 września 2008r. do 27 lutego 2009r.

10.  Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

11.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

12.  Interpelacje i zapytania radnych.

13.  Wnioski i oświadczenia radnych.

14.  Sprawy różne.

15.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XXXV sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż sprawozdania jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa zostały przesłane Radnym w materiałach na sesję. Przewodniczący Rady zaproponował, aby dyrektorzy, kierownicy jednostek, służb, inspekcji i straży nie prezentowali tych informacji obecnie na sesji ale udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania Radnych i wyjaśnili wątpliwości w punkcie 7, czyli w dyskusji dzisiejszej sesji. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż jeśli  nie usłyszy głosów sprzeciwu, to przejdzie do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu przez Skarbnika Powiatu a następnie Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o głosy przeciwne co do przedstawionej propozycji.

 

Głosów przeciwnych nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Skarbnik T. Pawelak celem uszczegółowienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

 

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że miesiąc temu Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu i planu zadań rządowych za rok 2008. Poddali ten dokument gruntownej analizie i ocenie. W związku z powyższym przedstawi jego najważniejsze zmiany po stronie dochodów i wydatków.

Plan dochodów na dzień 01.01.2008r. określony w uchwale budżetowej wynosił 47.672.084 zł, a wykonany na dzień 31.12.2008r. w kwocie 61.055.545 zł, tj. w 128,07% w stosunku do założeń.

Największą pozycję dochodów stanowiła subwencja ogólna – 32.149.718zł, w tym subwencja oświatowa 30.087.263zł. Wykonanie subwencji oświatowej wynosi 30.768.282zł, tj. o 681.019zł więcej niż otrzymana subwencja oświatowa.

Powiat z budżetu Państwa otrzymał dotacje celowe w kwocie 6.929.313zł. Środki te wydatkowane zostały dla KP PSP, PINB, DPS, opłatę składek zdrowotnych od osób bezrobotnych z naszego powiatu oraz prace geodezyjne.

Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT – to kwota 12.466.817zł, w tym podatek PIT – 11.796.768zł, a więc o 1.160.636zł więcej od założeń.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej to kwota 2.173.848zł - plan na 01.01.2008r. - to kwota 1.800.000zł.

Za zajęcie pasa drogowego powiat otrzymał kwotę 347.265zł – środki w pełnej wysokości przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Z tytułu lokat bankowych pozyskano kwotę 476.789zł. W związku z pełną obsadą pensjonariuszy w DPS zrealizowano wpływy związane z ich pobytem na kwotę 719.140zł.

Ze sprzedaży nieruchomości działki przy ul. Gawłowskiej wpłynęła kwota 681.800zł.

Na inwestycje drogowe Powiat otrzymał kwotę 2.201.551zł, w tym:

  • z Urzędu Marszałkowskiego 1.0140.586zł,
  • z Urzędów Gmin 1.060 695zł.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok według Uchwały wynosił 49.868.828zł, a po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł na dzień 31 grudnia 2008 roku 60.391.001zł i wykonany został w kwocie 58.063.349zł, tj. 96,14% - jest to wynik racjonalnej gospodarki posiadanymi środkami finansowymi.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.876.915zł – co stanowi 10,12% wydatków ogółem i zrealizowane zostały za wyjątkiem zadania pn. „Budowa dwóch obiektów mostowych przy ul. Młynarskiej” - środki na to zadanie przesunięte zostały na rok 2009 i są w tej chwili w trakcie realizacji.

Na prace remontowe wydatkowano 2.872.504zł, co stanowi 4,95% wydatków ogółem.

Zapisany w budżecie kredyt do zaciągnięcia w kwocie 1.275.000zł nie został zrealizowany. Spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.878.256zł. Zadłużenie Powiatu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 13,46% i zmalało w stosunku do roku 2007 o 4,63%.

Reasumując, założenia budżetowe na 2008 rok zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Na podkreślenie zasługuje fakt iż rosną dochody budżetu dzięki pozyskiwanym przez Zarząd Powiatu środkom finansowym, które przeznaczane są na inwestycje i prace remontowe, a co za tym idzie wzrasta w budżecie wskaźnik procentowy wydatków inwestycyjnych i remontowych (w roku 2008 wskaźnik ten wynosił ok. 15% wydatków ogółem). Jednocześnie spadają wskaźniki zadłużenia.

Efekty działań Zarządu mające na celu pozyskiwanie środków na inwestycje przekładają się także na rok 2009.

 

Na zakończenie Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli będą jakieś pytania do przedstawionej informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

 

W trakcie obrad na sesję przybył Radny Józef Gołębiowski i Radny J.A. Łopata. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Panu Staroście T. Korysiowi w celu przedstawienia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2008 rok.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że przekazane Radnym sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, szczegółowo opisuje przebieg realizacji budżetu, uwzględnia wszystkie pozycje dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz wykorzystanie dotacji w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Przedłożone Radzie Powiatu materiały zawierają również sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów Starostwa za 2008 rok.

Określony w uchwale budżetowej na 2008 rok plan dochodów wykonano w kwocie 61.055.545zł tj. o blisko 12.600.000zł zwiększony w ciągu roku a w stosunku do 2007 roku wyższy o ok. 10.000.000zł.

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku zrealizowano w kwocie 58.063.349zł.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2008 roku wynosił 13,46% wykonanych dochodów i zmalał w stosunku do roku 2007 o 4,63%.

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów oznacza rzetelne i realne ich planowanie w budżecie oraz potwierdza znaczący efekt starań samorządu powiatowego o pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

Na dochody budżetu w 2008 roku największy wpływ miały:

-          subwencja ogólna,

-          dotacje celowe z budżetu państwa,

-          z opłat rejestracyjnych pojazdów i sprzedaży tablic rejestracyjnych,

-          z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,

-          z dotacji otrzymanych od innych powiatów na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych,

-          oraz odsetki bankowe.

Wydatki majątkowe Powiatu wykonane zostały w kwocie 5.876.914zł (w 2007 roku – 4.613.113zł), w tym:

-          przebudowy dróg powiatowych,

-          zakupy inwestycyjne,

-          dotacje na inwestycje,

-          zakupy nieruchomości (w Młodzieszynie i Erminowie),

-          natomiast wydatki remontowe wykonane zostały w kwocie – 2.872.504zł (w 2007 r. – 1.342.398zł).

W realizacji inwestycji drogowych powiat wspomagany był dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, z Gminy Sochaczew, Teresin i Nowa Sucha, dzięki czemu w 2008r. przebudowano ponad 10 km dróg.

Zakupy inwestycyjne dla KP PSP i Szpitala możliwe były dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Sochaczew, Teresin, Iłów, Młodzieszyn, Brochów, Nowa Sucha oraz Miasta Sochaczew, a także WFOŚiGW i PFOŚiGW.

 

 

 

Podsumowując realizację wydatków inwestycyjnych możemy zauważyć, iż rok 2008 był kolejnym, w którym znacząco wzrosły nakłady na przebudowę i remonty dróg, pozyskano środki na zakupy inwestycyjne w Szpitalu Powiatowym (karetkę i mammograf) i w KP PSP (samochód specjalistyczny z podnośnikiem).

Wydatkowane ponad 2.000.000zł na remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych poprawiają warunki nauczania i obniżają koszty bieżące.

W 2008 roku pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (dotyczy to PCPR i PUP), złożono 4 kolejne wnioski (oświatowe i pomoc społeczna) do realizacji w 2009 roku. Złożono 2 wnioski o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (obydwa zostały zakwalifikowane do realizacji na kwotę 1.760.000zł) oraz 3 wnioski z RPO na inwestycje drogowe (2 zostały zakwalifikowane do realizacji na kwotę ponad 7.500.000zł, trzeci wniosek został umieszczony na liście rezerwowej).

Zarząd Powiatu będzie nadal czynił starania, aby pozyskać jak najwięcej środków z zewnątrz, szczególnie na realizację takich zadań jak: budowa dróg, budowa DPS i Zespołu Szkół Specjalnych.

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu odbył w 2008 roku 56 posiedzeń i podjął 55 uchwał. Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w licznych spotkaniach, naradach, negocjacjach i uroczystościach.

Informacje z bieżących prac Zarządu otrzymywali Radni na każdej Sesji Rady Powiatu.

Starosta podziękował Radzie za zrozumienie i aprobatą działań Zarządu, Prezydium Rady za sprawną organizację i prowadzenie obrad, a Komisjom za pracę i cenne uwagi kierowane do Zarządu.

Na zakończenie Starosta poprosił o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2008 rok.

 

 

Sprawozdania z poszczególnych jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w załączeniu:

 

Wydział Organizacyjny - Załącznik Nr 6.

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - Załącznik Nr 7.

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej - Załącznik Nr 8.

PCPR - Załącznik Nr 9.

Wydział Architektury i Budownictwa - Załącznik Nr 10.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Załącznik Nr 11.

Wydział Komunikacji i Transportu - Załącznik Nr 12.

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Załącznik Nr 13.

Powiatowy Ośrodek Interwencji KryzysowejZałącznik Nr 14.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny – Załącznik Nr 15.

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – Załącznik Nr 16.

Komenda Powiatowa Policji – Załącznik Nr 17.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Załącznik Nr 18.

Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych – Załącznik Nr 19.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – Załącznik Nr 20.

Powiatowy Zespół Edukacji – Załącznik Nr 21.

 

 

 

 

 

Ad pkt  5.       Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd
                        Powiatu budżetu za rok 2008 i wniosku w sprawie absolutorium

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej A. Chełpińskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za 2008 rok i wniosku w sprawie absolutorium.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2008 rok, a następnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.

 

Opinia Komisji Rewizyjnej w załączeniu – Załącznik Nr 22.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w załączeniu – Załącznik Nr 23.

 

 

 

Ad pkt  6.       Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu                        budżetu 2008 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii RIO poprosił Wiceprzewodniczącą Rady H. Pędziejewską.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska przedstawiła Uchwałę Nr 39/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sochaczewskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008 r. wraz z uzasadnieniem.

Uchwała RIO Nr 39/2008/P w załączeniu – Załącznik Nr 24.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska przedstawiła również Uchwałę Nr 113/2009/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2008 roku wyrażającą opinię o przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sochaczewskiemu.

Uchwała RIO Nr 113/2009/P w załączeniu – Załącznik Nr  25.

 

 

 

Ad. pkt 7.      Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

Dyskusja powinna być ukierunkowana, Radni powinni ocenić czy sprawozdanie jest rzetelne, czy zostało wystarczająco udokumentowane i sporządzone poprawnie pod względem formalno-rachunkowym.

Cel procedury absolutoryjnej bowiem wskazuje, że sprawozdanie powinno być oceniane wyłącznie pod kątem wykonania budżetu.

Przewodniczący nadmienił, iż opinia Komisji Rewizyjnej, która jest wymagana zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym została wyrażona w punkcie 5, a obecnie prosi o wyrażenie opinii przez Komisje, które zajmowały się sprawozdaniem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja w dniu 21 kwietnia br. zajmowała się oceną wykonania budżetu za 2008 rok i po b. szczegółowej analizie oraz wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik zaopiniowała wykonanie jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. dokonała oceny wykonania budżetu za 2008 rok, w działach: oświata i wychowanie oraz kultura i sport . Komisja jednogłośnie, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2008 rok w tych działach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż swoje wystąpienie podzieli na 2 części. W pierwszej zabierze głos w imieniu Komisji, a  w drugiej jako radny.

Następnie poinformował, że  Komisja obradowała 21 kwietnia br. Komisja podobnie jak w roku poprzednim chciała zobaczyć, czy to co jest na papierze jest wiarygodne. W związku z tym pojechała drogami powiatowymi w obecności Pana Wicestarosty, Pani Dyrektor PZD, Pana Dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Przemierzono drogi powiatowe, które były modernizowane lub przebudowywane w 2008 roku. Jako Przewodniczący Komisji  został zobowiązany do wyrażenia słów uznania dla Pana Starosty, a na jego ręce dla Zarządu za prace, które na drogach zostały zrobione. Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja obejrzała następujące drogi:

-          od Czystego do Budek Piaseckich – fragmentami zmieniana nakładka, robiona nowa nakładka, remont, ładnie to wszystko wygląda;

-          przebudowana droga na odcinku Piasecznica-Chrzczany, wykonana zdaniem Komisji bardzo dobrze;

-          w Niepokalanowie została zmodernizowana w 2008 roku droga w okolicach klasztoru, na odcinku 800m z chodnikiem i ścieżką rowerową;

-          od Zosina do Wypaleniska – bardzo profesjonalnie zrobiona, poszerzona;

-          Plecewice-Plecewice droga zrealizowana;

-          Kamion-Żuków, w miejscowości Mistrzewice na pewnym odcinku gdzie była bardzo zniszczona została wyremontowana;

-          Zakrzew-Kozłów Biskupi,

-          w miejscowości Leonów ok.200-300m drogi zostało zrobione,

Komisja nie dojechała do Gminy Iłów i Rybno ale z informacji Pani Dyrektor PZD wynika, że chodnik w Rybnie i odcinek drogi między Rybnem a Iłowem w części  został zmodernizowany jak również na terenie samej Gminy Iłów.

Przewodniczący poinformował, że jest to duży zakres robót. Z informacji jakie uzyskano od Pana Wicestarosty wynika, że wiele tych inwestycji było możliwe przy bardzo dobrej współpracy z Wójtami naszych Gmin. To zasługuje na podkreślenie.

Komisja obejrzała również inne inwestycje.

-          W Chodakowie ZS im. J. Iwaszkiewicza, nie ta szkoła co była, zrobiona elewacja, dach. Obejrzano wykonany dach tam gdzie jest hala sportowa zastępcza dla młodzieży.

-          ZS CKP – warsztaty szkolne, zrobiony dach, wymieniona stolarka okienna na piętrze, obniżone sufity, zrobiona elektryka. To samo ma być robione na parterze.

-          Na zakończenie Komisja obejrzała prace remontowe wykonane w ZS RCKU, gdzie wymieniono okna, w tej chwili trwają przygotowania do pracowni specjalistycznej jak również pomieszczenia dla PZE.

Przewodniczący w imieniu Komisji podziękował i pogratulował Staroście. Nadmienił, że Komisja obejrzała realizowane w tym roku zadanie pn. budowa mostu na ul. Młynarskiej. Komisja była pod dużym wrażeniem profesjonalnego wykonawstwa firmy, która ten przetarg wygrała.

Następnie Radny M. Głuchowski zabrał głos w imieniu swoim jako Radnego. Poinformował, że analizował wykonanie budżetu za 2008 rok. Wskaźniki, które zostały przedstawione są satysfakcjonujące bo wykonanie budżetu po stronie przychodów wynosi ok.102,6%, natomiast wykonanie ok. 96%, co dało nadwyżkę budżetową w kwocie ok. 2,9mln zł. Zdaniem radnego wszystko jest poprawnie. Wyraził słowa uznania dla dyrektorów wydziałów, szczególnie p. M. Fergińskiego, p. S. Grefkowicza, p. M. Podsędka, p. Z. Madeja. Pogratulował również Pani Skarbnik, z którą współpracujemy na każdej sesji i otrzymujemy rzetelne informacje.

Radny M. Głuchowski poinformował, że po analizie  sprawozdania z wykonania budżetu będzie głosował za jego przyjęciem. Chciałby w ten sposób podkreślić słowa uznania przede wszystkim dla Pana Starosty. Jednocześnie w przyszłym roku chciałby mieć podobne zdanie o wszystkich członkach Zarządu. Na zakończenie Radny jeszcze raz pogratulował Panu Staroście i uważa że w tej kadencji do tej pory udało się naprawdę dużo zrobić. Jedyna drobną uwagę jaką ma to warto byłoby jak mówimy czy piszemy w internecie żeby pamiętać nie tylko o Staroście i Zarządzie ale również i o Radzie Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek.

 

Radna J. Popiołek zadała pytanie odnośnie sprawozdania PCPR. Otóż w sprawozdaniu PCPR jest projekt EFS, którego głównym celem było zwiększenie szansy, przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze jak również osoby niepełnosprawne. Budżet projektu był dość wysoki ponieważ wynosił ponad 433.000zł i był realizowany od czerwca do grudnia. Działania skierowane do uczestników tego projektu były bardzo różnorodne. Radną interesują wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Radna zadała pytanie ilu wychowanków z Domu Dziecka a ilu z rodzin zastępczych skorzystało z tych działań i z jakich? Jaką pomoc rzeczową i w jakiej wysokości otrzymał każdy wychowanek z Domu Dziecka i rodziny zastępczej?

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Pan Starosta w tej chwili nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Nadmienił, iż może zarządzić przerwę i wezwać Panią dyrektor PCPR celem udzielenia odpowiedzi na pytania albo Radna dostanie odpowiedź w terminie późniejszym.

 

Radna J. Popiołek poinformowała, że odpowiedź może zostać udzielona na drugiej Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnych o zgodę co do takiego rozwiązania.

 

Radni wyrazili zgodę aby odpowiedź była udzielona na następnej Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek raz jeszcze zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

 

 

 

Ad. pkt 8                   Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady zgodnie z art. 30 ust. 1 a ustawy o samorządzie powiatowym. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Rada Powiatu w Sochaczewie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2008 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”

 

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 26.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu własnym, Prezydium jak i całej Rady Powiatu pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium za 2008 rok i podziękował za współpracę, która układała się b. dobrze oraz życzył powodzenia w realizacji budżetu 2009 roku, który też pewnie nie jest łatwiejszy i uzyskania absolutorium za wykonanie tegorocznego budżetu w roku 2010.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu Staroście.

 

Starosta T. Koryś w imieniu Zarządu serdecznie podziękował za dzisiejsze głosowanie ale również za to, że ma przyjemność z całym Zarządem pracować z taką Radą, która jest ukierunkowana na to żeby pracować a nie zajmować się tematami zastępczymi. Dlatego nasza koncentracja, nasza energia jest skierowana w tym kierunku żeby ją wykorzystywać w czasie realizacji inwestycji, w czasie remontów. To co założyliśmy sobie na 2009 rok nie wiem czy nie jest jeszcze większym wyzwaniem niż założenia roku 2008. Ale myślę, że damy radę, stwierdził. Na zakończenie Starosta raz jeszcze podziękował Radzie za uznanie dla Zarządu.

 

 

 

Ad. pkt. 9       Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od                         23 września 2008r. do 27 lutego 2009r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację na temat wykonywania uchwał Rady Powiatu. Nadmienił, że sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawiane jest dwukrotnie w ciągu roku tj. przy sesji absolutoryjnej i przy analizie sprawozdania za I półrocze.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi w celu przybliżenia tej informacji.

 

Starosta T. Koryś nadmienił, iż Radni otrzymali informację na temat realizacji uchwał podjętych na sesjach  Rady Powiatu na piśmie. Praktycznie wszystkie uchwały zostały wykonane.

Jeśli zachodzi potrzeba uzupełnienia tej informacji to bardzo proszę o pytania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Radni nie zgłosili pytań.

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości Informację Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 23 września 2008r. do 27 lutego 2009r.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 27.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 10.     Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załączeniu Nr 28.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

Starosta uzupełnił pkt 3 informacji dotyczący rozstrzygnięcia przetargów na budowę ZSS i DPS. Poinformował, że na ZSS została wybrana oferta na kwotę 5.293.000zł, a na DPS 5.425.000zł. Realizacja ZSS będzie przez firmę pochodzącą z Sochaczewa, natomiast DPS przez firmę z Konstacin-Jeziorna.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących spotkaniach i imprezach:

-       Spotkaniu z Panem Jackiem Kozłowskim Wojewodą Mazowieckim na temat Warszawa i Mazowsze razem czy osobno, oraz restrukturyzacji ODR w Bielicach.

-       Prezentacji programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Teatr” zaprezentowanej w Sochaczewie jako propozycji dla Powiatu Sochaczewskiego.

-       Spotkaniu Wielkanocnym z Policjantami KPP w Sochaczewie.

-       Powiatowym etapie III – go Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki o Zdrowiu w Sochaczewie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska uczestniczyła w Uroczystej Gali Sochaczewianina 2008 Roku.

W imprezach tych uczestniczyło wielu z Państwa Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego przekazał:

·          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu przekazał do RIO w Warszawie Zespół w Płocku.

 

Przewodniczący przypomniał Radnym, iż 30 kwietnia br. mija termin składania oświadczeń majątkowych i o właściwym uzupełnieniu pkt 8 tj. wykazania wszystkich dochodów uzyskanych w 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że z okazji minionych już Świąt Wielkanocnych napłynęły życzenia dla całej Rady Powiatu od:

-       Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby,

-       Pana Dariusza Piątka Wicewojewody Mazowieckiego,

-       Pana Marka Miesztalskiego Skarbnika Województwa Mazowieckiego,

-       Pani Albiny Doroba Przewodniczącej Rady Gminy i Pani Joanny Szymańskiej Wójta Gminy Młodzieszyn,

-       Pana Mirosława Jelonka Przewodniczącego Rady Gminy i Pana Czesława Chodakowskiego Wójta Gminy Nowa Sucha,

-       Pani Danuty Radzanowskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochaczewie,

-       Pana Franciszka Pasiaka Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,

-       Pani Małgorzaty Dębowskiej Dyrektora i Pracowników PZD w Sochaczewie,

-       Pana Waldemara Orlińskiego PINB w Sochaczewie,

-       Pani Marii Olędzkiej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie,

-       Dyrekcji, Rady Pedagogicznej ZS RCKU w Sochaczewie,

-       Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Pracowników i Młodzieży ZS w Teresinie,

-       Dyrekcji, Grona Nauczycielskiego i Uczniów ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie,

-       Dyrekcji, Pracowników i Wychowanek MOW w Załuskowie,

-       Pana Czesława Gwary Kierownika Oddziału Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12.                Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 13.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 14.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że jak zabierał głos nad absolutorium to pominął kilka nazwisk bowiem dziękując dyrektorom Wydziałów zapomniał podziękować Pani Dyrektor PZD Małgorzacie Dębowskiej, PINB, Pani Powiatowej Inspektor Sanitarnej, Panu Dyrektorowi Bogusławowi Marcinkowskiemu, Straży Pożarnej, Dyrektorowi Szpitala. Współpraca z nimi układa się bardzo dobrze dodał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Innych głosów nie zgłoszono.

 

 

 

Ad. pkt 15.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 13 10.

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:49:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:49:26
  • Liczba odsłon: 1313
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459941]

przewiń do góry