Uchwała Nr III/13/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2014 roku

                              w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego                                  

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały wraz z objaśnieniem.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1.      Zaciągania zobowiązań:

a)      związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

2.      Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których, mowa w ust. 1.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/143/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 – 2021.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Kierzkowski


objasnienie_wpf_iii_13_2014.docx

wieloletnia_prognoza_finansowa_iii_13_2014.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf_iii_13_2014.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-31 10:55:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 10:55:25
  • Liczba odsłon: 1553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460371]

przewiń do góry