Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (BKO)
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Godziny pracy 
poniedziałek: 10.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Kontakt
tel.: (46) 864 18 81 - Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Lesław Siergiej
faks: (46) 864 18 71
e-mail: bezpieczenstwo@powiatsochaczew.pl

 

Zadania Głównego Specjalisty:

W zakresie ogólnym:

 • koordynacja i współpraca z wydziałami starostwa i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań;
 • organizowanie szkoleń dla pracowników starostwa realizujących działania, które wynikają z zadań Głównego Specjalisty;

W zakresie bezpieczeństwa:

 • realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz dotyczących podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • przygotowywanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym w szczególności występowanie do Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli o przedłożenia dokumentów i informacji o ich pracy;
 • opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych mających na celu rozwój umiejętności obywateli, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie realizowanych zadań, a szczególnie z dziedziny zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej;
 • określanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz kontrola ich realizacji;
 • przygotowanie kierowania systemem ratowniczo-gaśniczym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska;
 • prowadzenie analizy miejscowych zagrożeń (pożary, klęski żywiołowe) oraz sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 • budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu oraz organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 • ustalanie i koordynacja działań niezbędnych dla realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
 • nadzór nad realizacją zadań ujętych w programie „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie”, w zakresie zadań związanych z kompetencjami Wydziału;
 •  przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji programu na podstawie informacji od wydziałów i podmiotów realizujących poszczególne elementy programu „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie”;
 •  współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa;
 •  sporządzanie wniosków i zapytań do wojewódzkiego planu działania na wypadek epidemii;
 •  wykonywanie zadań wskazanych w wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie organizacji miejsca kwarantanny;

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 • prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • zarządzanie, organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, w celu wdrażania procedur postępowania i doskonalenia współdziałania podmiotów realizujących zadania ujęte w planach zarządzania kryzysowego;
 • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
 • realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
 • wydawanie organom miasta i gmin zaleceń do gminnego (miejskiego) planu zarządzania kryzysowego;
 • opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzania Staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego;
 • gromadzenie i bieżąca aktualizacja danych niezbędnych do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych (dane do powiadamiania oraz o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych);
 • kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;
 • zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem zagrożeń, planowaniem cywilnym, reagowaniem i usuwaniem skutków będących następstwem zagrożeń na terenie Powiatu;
 • kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych na obszarze powiatu;
 • organizacja i doskonalenie systemu łączności, alarmowania i współdziałania dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami, uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 • koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o stanie wyjątkowym;

W zakresie ochrony przed powodzią:

 • opracowywanie i wdrażanie Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią;
 • inicjowanie, opiniowanie oraz uzgadnianie planów, programów i przedsięwzięć związanych z ochroną Powiatu Sochaczewskiego przed powodzią;
 • przygotowywanie wniosków o wykonanie pilnych prac w razie prognozowanego zagrożenia powodziowego oraz przygotowywanie wniosków do podmiotów odpowiedzialnych i dotyczących przeznaczenia środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową;
 • ocena prognozy stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji decyzji dla Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 • monitorowanie potrzeb wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;

W zakresie obrony cywilnej:

 • wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;
 • opracowywanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz jego bieżąca aktualizacja;
 • kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu;
 • nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej, spraw obronnych i powszechnej samoobrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych;
 • nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego;
 • nadzór i koordynacja ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej;
 • opracowywanie i aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

W zakresie spraw obronnych:

 • opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Sochaczewskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny oraz innych wymaganych dokumentów planistycznych, w tym:
  • opracowywanie i aktualizacja instrukcji stałego dyżuru, głównego stanowiska kierowania oraz zapasowego miejsca pracy;
  • planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
  • planu i programu szkolenia obronnego i planu kontroli realizacji zadań obronnych;
 • przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa;
 • organizowanie szkoleń obronnych;
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie współpracy cywilno-wojskowej wynikających z obowiązków państwa – gospodarza;
 • wykonywanie zadań, koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu wojennego;
 • koordynacja wsparcia Sojuszniczych Sił Zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez obszar powiatu sochaczewskiego;
 •  
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 14:08:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-10 15:00:18
 • Liczba odsłon: 2631
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459567]

przewiń do góry