Uchwała Nr  XXXIII/119/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 stycznia 2009r.


w  sprawie  rodzaju  świadczeń  przyznawanych  w  ramach

pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  oraz  warunków  i  sposobu

ich  przyznawania

 


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu                   w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§  1

 

1.  Uchwała  określa  rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej                  dla  nauczycieli oraz warunki  i sposób ich przyznawania.

2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      szkole – należy przez to rozumieć szkołę, placówkę oświatową albo zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski,

2)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,  placówki  oświatowej,  zespołu  szkół,  o których  mowa  w  pkt.  1, 

3)      nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce  oświatowej,  zespole  szkół,  o  których  mowa  w pkt. 1 oraz nauczycieli emerytów                  lub rencistów.

 

§  2

 

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną w uchwale budżetowej.  Wysokość  funduszu  środków  finansowych  przeznaczonych  na  pomoc  zdrowotną                   dla  nauczycieli  określana  jest   na  każdy  rok  w  planie  finansowym  szkoły.

 

§  3

 

1.        Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1)   przewlekłą chorobą nauczyciela,

2)   leczeniem szpitalnym, połączonym z koniecznością dalszego przebywania w domu,

3)   długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

2.      Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:

1)   przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych,

2)   sytuacji materialnej nauczyciela,

3)   wysokości poniesionych i udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia.

3.        Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku. Z  wnioskiem  mogą  wystąpić  inne  osoby,  upoważnione przez  nauczyciela,  gdy  nauczyciel  ten  nie  jest  zdolny  osobiście  do  podjęcia  czynności  w  tym  zakresie.

4.      Do wniosku należy dołączyć:

1)   zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

2)   dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem,

3)   oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

5.     Wniosek o przyznanie świadczenia zdrowotnego składa się w miejscu zatrudnienia nauczyciela.

6.    Pomoc zdrowotną można otrzymać raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc ta może być przyznana dwa razy w roku.

 

§  4

 

1.        Środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zarządzają dyrektorzy
i podejmują decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej oraz jej wysokości.                           

2.        Decyzje  o  przyznaniu  pomocy  zdrowotnej  dyrektorowi  oraz  o  jej  wysokości  podejmuje  Starosta,  w  ramach  funduszu  środków  przeznaczonych  na    pomoc,  którym  dysponuje  dana  szkoła.

 

§  5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§  6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 14:23:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 14:23:38
  • Liczba odsłon: 1413
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460541]

przewiń do góry