XLIX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie     27 kwietnia 2010r.

 

Protokół Nr XLIX/ 2010

 

 

z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2010 r. o godz. 1345

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

b)     uznania skargi za bezzasadną;

c)     przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie;

d)     uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

e)     załatwienia skargi Pana Stanisława Zakościelnego;

f)      uznania skargi za bezzasadną;

g)     przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

4.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

5.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Wnioski i oświadczenia radnych.

8.       Sprawy różne.

9.       Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLIX / 2010

z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 27. 04. 2010 r. o godz. 13 45

 

W posiedzeniu XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27. 04. 2010r. udział wzięli:

 

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny Z. Pakuła.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg                                                     Małgorzata Dębowska

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej                   Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gosp. Nieruch.  Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XLIX Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji obecnie udział bierze 18 Radnych.

Nieobecność na Sesji usprawiedliwili: Radny J. Kraśniewski i Radny A. Papierowski.

Usprawiedliwienie Radnego J. Kraśniewskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego A. Papierowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XLIX sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XLIX Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.  Następnie Przewodniczący wniósł o rozszerzenie porządku obrad w pkt 3 o następujące projekty uchwał:

3e) w sprawie załatwienia skargi Pana Stanisława Zakościelnego;

3f) w sprawie uznania skargi za bezzasadną;

3g) w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że rozszerzenie porządku obrad  umożliwi rozpatrzenie nam spraw już znanych wcześniej przez skarżących i nie trzeba będzie zwoływać w trybie pilnym następnej Sesji Rady Powiatu. Skargi zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną, a projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Powiatu. W/w projekty uchwał zostały już Radnym rozdane.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek rozszerzenie porządku obrad  XLIX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie o pkt: 3e), 3f) i 3g) poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało               18  Radnych

"Przeciw"                                                     ----------------

"Wstrzymało się"                                        ----------------

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został rozszerzony.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XLIX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie wraz z naniesioną poprawką, a następnie poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

b)     uznania skargi za bezzasadną;

c)      przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie;

d)     uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

e)      załatwienia skargi Pana Stanisława Zakościelnego;

f)       uznania skargi za bezzasadną;

g)      przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

4.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

5.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Wnioski i oświadczenia radnych.

8.       Sprawy różne.

9.       Zakończenie obrad.

Ad. pkt 3 a)               Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.463.709zł, planu przychodów o kwotę 2.000.000zł oraz planu wydatków o kwotę 3.463.709zł.

Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększeń na kwotę 102.465zł z przeznaczeniem dla:

-          Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 68.840zł na wydatki bieżące.

-          Domu Pomocy Społecznej 23.500zł, jest to uzupełnienie dotacji na bieżące utrzymanie placówki.

-          Wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego po 250zł miesięcznie, w sumie 10.125zł. Są to środki finansowe dla pracowników DPS, PCPR i DD.

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Gminy Miasta Sochaczew zwiększa się środki na wydatki bieżące w KP PSP o kwotę 20.000zł.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 476.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W”. Zadanie to istniało w planie na 2010r. z zapisami środków do pozyskania – obecnie wprowadzamy pozyskane środki.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Wiem że potrafię” wprowadza się pozyskane środki na to zadanie w kwocie 454.730zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 409.800zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w Urzędzie Pracy, tzw. 7% Fundusz Pracy.

Zmiany w planie przychodów polegają na zwiększeniu planu o 2.000.000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn.:

- „Przebudowa mostu na rzece Pisia” w kwocie 150.000zł, jest to uzupełnienie środków własnych w realizowanym zadaniu.

- „Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia ZSS w Erminowie” o kwotę 1.700.000zł.

- Sfinansowanie nowego zadania pn. „Zakup samochodu dla ZSS Erminów” w kwocie 150.000zł.

Tradycyjnie urealnione zostały plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz plany finansowe jednostek organizacyjnych poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu upoważnionemu członkowi Komisji Budżetowej B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

Członek Komisji Budżetowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 w dniu 26 kwietnia br. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił upoważnionego przez Komisję Zastępcę Przewodniczącego W. Kowalę.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska W. Kowala poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. zmiany w projekcie budżetu na 2010 rok zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt 3 b)                           Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w czasie XLVII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2010r. Radni zostali zapoznani z treścią skargi Państwa Stefana i Teodozji Gąsiorowskich, którą przekazał nam Wydział Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Przewodniczący zaproponował aby ponownie tej skargi w dniu dzisiejszym nie odczytywać ale przejść do dalszego procedowania, jeśli nie będzie głosów przeciwnych.

 

Głosów przeciwnych nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Rada Powiatu na tej samej Sesji w dniu 26 lutego br. podjęła decyzję o skierowaniu powyższej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i wypracowania stosownego wniosku dla Rady Powiatu w zakresie jej przyjęcia lub uznania za bezzasadną. Komisja Rewizyjna zgodnie z decyzją Rady rozpatrzyła skargę i wypracowała wniosek dla Rady, który został przedstawiony w formie projektu uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia wyników prac Komisji w tym końcowego wniosku i uzasadnienia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Chełpiński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010r. rozpatrywała skargę Państwa Stefana i Teodozji Gąsiorowskich z dnia 3 lutego 2010r. na działalność Starosty Sochaczewskiego. Komisja po przeanalizowaniu skargi nie dopatrzyła się uchybień w działaniach Starosty Sochaczewskiego w trakcie rozpatrywania sprawy.

Starosta  Sochaczewski umorzył postępowanie dotyczące wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew będących przedmiotem skargi - kierując się rozstrzygnięciami i zaleceniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawartymi  w wydanych przez ten organ odwoławczy decyzjach. Decyzja ta stała się ostateczna.

Gmina Miasto Sochaczew – jako osoba pokrzywdzona wycinką drzew – nie skorzystała z przysługującego jej prawa złożenia odwołania od tej decyzji.

Niemniej zakończenie tego postępowania administracyjnego nie zamyka drogi Gminie Miasto Sochaczew do dochodzenia od sprawcy tego bezprawnego czynu naprawienia szkody (wynikłej z wycinki drzew) na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

W tym stanie formalno-prawnym sprawy, Komisja Rewizyjna odrzuciła skargę Państwa Stefana i Teodozji Gąsiorowskich w następującym głosowaniu: 4 głosy „Za” przy braku głosów „Wstrzymujących się” i „Przeciwnych”.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

Na Sesję przybył Radny Z. Pakuła. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

 

 

Ad. pkt 3 c)    Uchwała w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że pismem z dnia 23 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał Radzie Powiatu w Sochaczewie skargę Pana Stanisława Zakościelnego na działalność Rady Powiatu w celu nadania tej skardze biegu zgodnie z procedurą określoną przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do powyższej skargi Pan Stanisław Zakościelny załączył Uchwałę Rady Powiatu z dnia 27 października 2009r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną. Tym samym uchwała podjęta przez Radę Powiatu w październiku jest przedmiotem tejże skargi. Przewodniczący poinformował, że chciałby wnieść do Rady o przyjęcie dziś uchwały w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały. Rada ma na to czas do dnia jutrzejszego.

Przewodniczący poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał skargi Pana Stanisława Zakościelnego.

 

Głosów sprzeciwu nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt 3 d)   Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Skarbnik w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak  poinformowała, że   dniu  28 grudnia  2007  roku  Rada  Powiatu  w Sochaczewie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu  dla  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej   -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie.  Planowany  kredyt  w  kwocie  3.300.000 zł  nie  został  zaciągnięty  przez  Szpital  Powiatowy  i  w  efekcie  nie  były   wprowadzone  do  wydatków  budżetu  Powiatu  kwoty  wynikające  z  udzielonego  poręczenia.

W  dniu  26  lutego  2010  roku  podjęta  została  kolejna  uchwała  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu  dla  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  na  kwotę  1.900.000zł,  z przeznaczeniem  na  częściową  spłatę  pożyczki  restrukturyzacyjnej.

W  tej  sytuacji  należy wyeliminować  z  obrotu  prawnego  uprzednią,  niezrealizowaną uchwałę  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  Nr  XVIII/76/2007  z  28  grudnia  2007 roku,  z  powodu  jej  bezprzedmiotowości,  poprzez  jej  uchylenie.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia tej  uchwały należy  do  organu  Powiatu  Sochaczewskiego,  który    podjął  -  to  jest  w  konkretnym  przypadku   Rady  Powiatu  w  Sochaczewie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 26 kwietnia br. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w związku z rozszerzeniem porządku obrad o podjęcie 3 uchwał ogłosił 10 min przerwę do godz. 14.40 celem zebrania się Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

 

Ad. pkt 3 e)    Uchwała w sprawie załatwienia skargi Pana Stanisława Zakościelnego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w czasie XLVIII Sesji Rady Powiatu w dniu dzisiejszym Radni zostali zapoznani ze skargą.

Przewodniczący poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał ponownie skargi.

 

Głosów sprzeciwu nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Rada Powiatu na tej samej Sesji w dniu dzisiejszym podjęła decyzję o skierowaniu powyższej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i wypracowania stosownego wniosku dla Rady Powiatu w zakresie jej przyjęcia lub uznania za bezzasadną. Komisja Rewizyjna zgodnie z decyzją Rady Powiatu rozpatrzyła powyższą skargę, wypracowała wniosek dla Rady Powiatu, który został przedstawiony Radnym w formie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia wyników prac Komisji w tym końcowego wniosku i uzasadnienia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Chełpiński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła skargę Pana Stanisława Zakościelnego i uznała ją za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana Stanisława Zakościelnego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

 

Ad. pkt 3 f)                           Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w czasie XLVIII Sesji w dniu dzisiejszym Rada Powiatu została zapoznana z w/w skargą.

Przewodniczący poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał ponownie skargi.

 

Głosów sprzeciwu nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Rada Powiatu na tej samej Sesji w dniu dzisiejszym podjęła decyzję o skierowaniu powyższej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i wypracowania stosownego wniosku dla Rady Powiatu w zakresie jej przyjęcia lub uznania za bezzasadną. Komisja Rewizyjna zgodnie z decyzją Rady Powiatu rozpatrzyła powyższą skargę, wypracowała wniosek dla Rady Powiatu, który został przedstawiony Radnym w formie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia wyników prac Komisji w tym końcowego wniosku i uzasadnienia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Chełpiński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła skargę Pani Marty Zakościelnej z dnia 5 marca 2010r. na działalność Starosty Sochaczewskiego.  Z treści skargi wynika, iż jest ona niezadowolona ze sposobu załatwienia przez Starostę Sochaczewskiego jej spraw majątkowych związanych z własnością gruntów (nieruchomości) we wsi Lubatka i we wsi Leśniaki gm. Iłów.

Komisja po rozpatrzeniu skargi uznała ją za bezzasadną

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

Ad. pkt 3 g)   Uchwała w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że pismem z dnia 15 kwietnia 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał Radzie Powiatu w Sochaczewie skargę Pani Marty Zakościelnej na bezczynność Rady Powiatu w celu nadania jej biegu określonego przepisami ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi.

W dniu 5 marca 2010r. wpłynęła skarga Pani Marty Zakościelnej, która była kolejną skargą na działalność Starosty Sochaczewskiego w sprawie, która była już rozpatrywana przez Radę wcześniej.

W dniu 12 marca 2010r. Przewodniczący Rady odpowiedział skarżącej, że jej skarga będzie rozpatrzona na Sesji następnej pod koniec kwietnia, tj. pierwszej sesji która zostanie zwołana.

Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną została podjęta w dniu dzisiejszym. Była przedmiotem obrad XLVIII jak i obecnej Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał ponownie skargi gdyż była odczytywana na poprzedniej sesji.

 

Głosów sprzeciwu nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Ad. pkt 4.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego jej uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta dodał, że po wysłaniu informacji do Radnych odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu na którym został zatwierdzony i podpisany bilans wykonania budżetu powiatu za 2009r. Dalsza część posiedzenia była częścią wyjazdową. Zarząd zapoznał się postępem prac na realizowanych inwestycjach: budowa DPS w Młodzieszynie, budowa ZSS w Erminowie i przebudowa ul. Gawłowskiej.

Starosta poinformował, że jeśli będą jakieś pytania to udzieli na nie odpowiedzi.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 12.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad pkt  5.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że między Sesjami uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Pani Sekretarz i Panu W. Błaszczyńskiemu Radcy Prawnemu za wielką pomoc w przygotowaniu projektów uchwał, które dotyczyły skarg.

 

 

Ad. pkt 6.       Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie Przewodniczący zapytał o pytania bądź interpelacje.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 8.                  Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 9.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że porządek obrad XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 50.

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:14:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:14:14
 • Liczba odsłon: 1271
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459886]

przewiń do góry