UCHWAŁA   NR   XL/148/2009

 

RADY   POWIATU   W   SOCHACZEWIE

Z   DNIA   28   SIERPNIA   2009   ROKU

 

 

w   sprawie   uznania   skargi   za   bezzasadną

 

 

Na   podstawie   art.   12   pkt. 11   ustawy z   dnia   5   czerwca   1998   roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.   z   2001 roku   Nr   142,   poz.   1592 z   późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.    z 2000 r.   Nr 98 poz. 1071   z   późń.   zmianami)

Rada   Powiatu   w   Sochaczewie   uchwala   co   następuje:

 

 

§   1

 

 

Po   rozpatrzeniu   skargi Pana    Władysława   Panka   z   dnia   21   maja   2009   roku  
na   działalność   Starosty   Sochaczewskiego,   przekazanej do rozpatrzenia Radzie Powiatu
w Sochaczewie przez Wojewodę Mazowieckiego   (pismo Wojewody Mazowieckiego znak WKA.III.0550/296/09 z dnia 18 czerwca 2009 r.) - uznaje się tę skargę za bezzasadną.

 

 

§   2

 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego   Rady   Powiatu   w   Sochaczewie,  
do   poinformowania     skarżącego   oraz Wojewody Mazowieckiego o   sposobie   załatwienia   skargi, o której mowa w §1.

 

 

§   3

 

 

Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Pismem   Nr   WKA.III.0550/296/09   z   dnia   18   czerwca   2009   roku   Wojewoda Mazowiecki przekazał   Radzie   Powiatu   w   Sochaczewie   - do rozpatrzenia w   trybie  
art.   229   pkt. 4   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - wystąpienie   Pana   Władysława   Panka
z dnia 21 maja 2009r.,   zakwalifikowane   przez   ten organ administracji rządowej jako skarga na działalność Starosty Sochaczewskiego.

 

Z treści wystąpienia skarżącego wynika, iż oczekuje on uhonorowania przez organy powiatu swojej działalności literackiej m.in. poprzez przyznanie mu stypendium lub nagrody bądź też odpowiednich środków pieniężnych na wydanie czterech tomów poezji
i albumu z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

 

Korespondencja władz Powiatu Sochaczewskiego z Panem Władysławem Pankiem, dotycząca jego wniosków o udzielenie mu stypendium dla twórcy kultury, przyznanie nagrody czy też sfinansowanie wydania przez tego twórcę zbioru wierszy (których jest autorem) prowadzona jest od 2002 r. Należy w tym miejscu nadmienić, iż w 2004 roku Zarząd Powiatu w Sochaczewie w uhonorowaniu twórczości Pana Władysława Panka przyznał mu nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,- zł. Organy powiatu wszczęły również procedurę zmierzającą do odznaczenia tego twórcy Złotym Krzyżem Zasługi. Wniosek ten został jednak negatywnie rozpatrzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przyczyn niezależnych od władz powiatu. Powodem tej odmowy był fakt uprzedniej karalności Pana Władysława Panka. Podkreślenia w sprawie wymaga fakt, iż środki budżetu Powiatu Sochaczewskiego na działalność kulturalną są w ostatnim okresie czasu ograniczone    i w tym planie finansowym powiatu nie są przewidziane wydatki na stypendia lub nagrody, o których mowa: odpowiednio w art. 7a i 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).
O sytuacji tej skarżący był wielokrotnie informowany (do chwili obecnej udzielono mu 15-stu odpowiedzi w sprawach będących przedmiotem jego wystąpienia).   W sprawach tych Rada Powiatu w Sochaczewie udzielała również odpowiedzi Wojewodzie Mazowieckiemu (vide: pismo Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 3 czerwca 2008 r. znak OR. 0551-6/2008, stanowiące odpowiedź na wystąpienie Wojewody Mazowieckiego nr WKA. III. 0550/376/08 z dnia 16 maja 2008 r.)

 

Pan Władysław Panek był również informowany, iż obowiązujące przepisy nie tworzą prawa lub obowiązku, dla jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowania prywatnych zamierzeń jednego z członków tej wspólnoty samorządowej polegających np. na wydaniu tomiku swoich wierszy. Takich podstaw prawnych nie można się doszukać ani
w przepisach ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ani w przepisach powołanej wyżej ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Również z punktu widzenia dopuszczonej prawem gospodarki finansami publicznymi brakuje mechanizmu, który zezwalałby jednostkom samorządu terytorialnego na wydatkowanie środków publicznych dla potrzeb indywidualnych osób fizycznych mających w tym interes faktyczny, a nie prawny (vide np.: opinia prawna Pana Cezarego Kocińskiego „Dofinansowanie przez powiat przedsięwzięcia artystycznego osoby fizycznej-Nowe Zeszyty Samorządowe Nr 6 z 2008 r. poz. 105).

 

W tym stanie formalno prawnym sprawy – skargę Pana Władysława Panka należało uznać za bezzasadną.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-23 12:20:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-23 14:11:41
  • Liczba odsłon: 1407
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459899]

przewiń do góry