UCHWAŁA NR XVIII/77/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) oraz art.37 ust.4 w związku z art.37 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, części zabudowanej nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 10, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, z organizacją pożytku publicznego na cel prowadzonej przez tą organizację działalności pożytku publicznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

Wydzierżawienie (Wynajęcie) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego może się odbyć zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami) oraz w uchwale Nr XXXVI/161/2005 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 187, poz.6070 z późn. zmianami). Przepisy powyższych aktów prawnych stanowią, że Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na zawarcie umowy na okres dłuższy niż trzy lata bez konieczności stosowania procedury przetargowej jedynie po uzyskaniu zgody przez Radę Powiatu, wyrażoną w drodze uchwały. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2006 roku (I OSK 756/05), art.37 ust.4 należy stosować w ścisłym związku oraz z zastrzeżeniami wynikającymi z art.37 ust.2 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wyrażenie zgody obejmować będzie wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 10, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego (203,15 m 2 powierzchni użytkowej budynku oraz 819 m 2 powierzchni nieruchomości gruntowej). Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości będzie Stowarzyszenie Sportowo – Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych “Jutrzenka” w Sochaczewie, będące organizacją pożytku publicznego, które wykorzystywać będzie powyższą nieruchomość na cele związane ze świadczeniem usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy specjalistycznej dla osób niepełnosprawnych, a więc działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie ma realizować tą działalność w miejsce likwidowanej Przychodni Lekarsko – Rehabilitacyjnej prowadzonej przez Spółdzielnię Inwalidów “Jutrzenka”.

Dzierżawione pomieszczenia od kilku lat były wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych. Funkcjonowanie tej placówki wpisuje się w zadania publiczne Powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz opieki społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym. Brak zgody w powyższym zakresie może uniemożliwić funkcjonowanie placówki w przewidywanym zakresie (która planuje poszerzenie świadczonych usług z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, który ma zostać zakupiony przez Stowarzyszenie), utrudniając tym samym korzystanie z usług rehabilitacyjnych przez mieszkańców Sochaczewa oraz okolic.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 13:19:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 14:32:05
  • Liczba odsłon: 1312
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460364]

przewiń do góry