Protokół Nr LIV/ 2010

 

 

z obrad LIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 09 listopada 2010 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LIII sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

b)       zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku;

c)        ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;

d)       ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr LIV / 2010

 

z obrad LIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 09.11.2010r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

              W posiedzeniu LIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 09.11.2010r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych.

Nieobecność na sesji usprawiedliwił: Radny Tadeusz Głuchowski.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                         Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                 Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                            Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                           Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                      Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                           Dariusz Sipak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                      z up. Marianna Kalisiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                        Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                    Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                            Dorota Klawenek

Dyrektor MOW "Dom na Szlaku" w Załuskowie                            Joanna Kamińska

Dyrektor ZSS w Erminowie                                                                Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                           Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                         Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                         Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                            Jarosław Sobotta

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                  Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. Współpracy z Zespolonymi Służbami          Tadeusz Wachowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                 Zbigniew Madej

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                        Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad LIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady LIV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i  jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, a także media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 18 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych.

 

Nieobecność swą usprawiedliwili: Radny Tadeusz Głuchowski.

Usprawiedliwienie Radnego Tadeusza Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady LIV sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                        Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  LIV Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  LIV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad LIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad LIV sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

b)      zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku;

c)      ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;

d)     ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt 3               Przyjęcie protokołu z LIII sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad LIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad LIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Na sesję przybył Radny Janusz Ciura. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ad. pkt 4a)          Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej                              Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2010 rok oraz przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na urealnieniu planów finansowych poprzez zwiększenie bądź zmniejszenie w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach.

Pozycja zwiększająca to otrzymane środki na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w kwocie 22.970zł, dofinansowanie zakupu wyposażenia w kwocie 67.541zł, natomiast pozycje zmniejszające polegają na dostosowaniu planów finansowych w miarę do aktualnych potrzeb oraz przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

Urealnione zostały wszystkie plany finansowe jednostek oraz załączników inwestycyjnych.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

 

1.      W związku z informacją z jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w PCPR i zwiększa się plan wydatków budżetowych w planie Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie. Zarząd Powiatu proponuje urealnić zapis planu w kwocie 6.000zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków w budżecie powiatu.

2.      Zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn.”Przebudowa układu komunikacyjnego Paprotnia – Teresin – Szymanów” plan środków pochodzący ze środków Unijnych na podstawie Aneksu nr RPMA.03.01.00-14-105/08-01 do Umowy nr RPMA.03.01.00-14-105/08-00 z dnia 5 lutego 2010r. (1.492.524zł). Zmniejsza się plan środków pochodzących z dochodów własnych (11.2000zł) oraz zwiększa się środki pochodzące z dotacji z Urzędu Gminy Teresin (40.000zł). Zarząd Powiatu proponuje zmniejszyć kwotę 1.571.724zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie powiatu.

3.      Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 142 z dnia 8 września 2010r. zwiększa się plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat. Zmianę wprowadza się w dziale - 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Płocku Wydział I Cywilny z dnia 14 kwietnia 2010r.

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć kwotę 178.916zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie powiatu.

4.      Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Iłowie Nr 194/LII/2010 z dnia 8 listopada 2010r. urealnia się plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie gm. Iłów w kwocie 32.500zł.

- „Położenie dywanika asfaltowego na ul. Wyzwolenia w Iłowie” – w kwocie 7.500zł”.

Zarząd Powiatu proponuje urealnić kwotę 40.000zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków w budżecie powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały i autopoprawek.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 w dniu 9 września br. wraz z autopoprawkami  i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 wraz z autopoprawkami poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 4b)          Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż do projektu uchwały dołączona jest Uchwała 2/2010 z dnia 22.10.2010r. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wyrażająca pozytywną opinię, co do proponowanych zmian.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PCPR p. B. Bogiel w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PCPR B. Bogiel  poinformowała, iż w związku z wykorzystaniem środków PFRON  na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dużą ilością nierozpatrzonych wniosków istnieje konieczność przesunięcia posiadanych środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami o łączną kwotę – 32.891,00 zł.

Środki zostaną przesunięte z zadań:

- finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych    – 91,00 zł

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych             – 16.800,00 zł

- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych          – 16.000,00 zł

Przeniesienie niewykorzystanych środków pozwoli  częściowo zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.

Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu dzisiejszym i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani dyrektor PCPR, Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4c)          Uchwała w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej   

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PCPR p. B. Bogiel w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PCPR B. Bogiel  poinformowała, iż zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, której art. 79 ust.  1 stanowi, iż opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie, wnoszą solidarnie rodzice. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ustala się do wysokości świadczeń dla rodziny zastępczej. Często kwoty te odbiegają dalece od możliwości rodziców, gdyż do rodzin zastępczych zazwyczaj trafiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniem. Stąd też uzasadnione jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie, która dostosowuje dotychczasowe uregulowania do aktualnego stanu prawnego i w odpowiedni sposób określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z ponoszenia odpłatności za jego pobyt w tej rodzinie.

 

      Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji        Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji        odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu dzisiejszym i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani dyrektor PCPR, Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 

Na sesję przybył Radny Wiesław Domagalski. Od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej  

poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                                1 Radny

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

Ad pkt  4d)          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PCPR p. B. Bogiel w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PCPR B. Bogiel  poinformowała, iż zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, której art. 81 ust. 1 stanowi, iż za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8, w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka.

Odpłatność za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej ustala się do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Często kwoty te odbiegają dalece od możliwości rodziców, gdyż do placówek opiekuńczo – wychowawczych najczęściej trafiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniem. Stąd też uzasadnione jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie, która dostosowuje dotychczasowe uregulowania do aktualnego stanu prawnego i w odpowiedni sposób określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania m. in. rodziców dziecka umieszczonego w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej z ponoszenia odpłatności za jego pobyt w tej placówce.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu dzisiejszym i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani dyrektor PCPR, Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    20 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt 5.                        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację na dzień 2.11.2010r. wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i uzupełnienie z ostatnich prac Zarządu.

 

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 8 .

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

·         Na kolejnym posiedzeniu Zarządu pracowaliśmy nad projektem budżetu na rok 2011. W dniu 15.11.br. projekt budżetu będzie przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Obrady opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 6.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako 

Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczyłem w Mszy Św. dziękczynnej w kościele parafialnym Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie w intencji samorządu powiatowego i mieszkańców naszego powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego:

·          Oświadczenia majątkowe Państwa Radnych złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji przekazał Staroście do publikacji w BIP i do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie celem kontroli.

Do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło pismo p. Władysława Panka z dnia 03.11.2010r. w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu w Sochaczewie z jego udziałem w kwestii zrabowania jego gruntów przez pracowników Starostwa. W/w pismo nic nowego nie wnosi do sprawy, która była przedmiotem obrad Rady Powiatu. Proponuję nie czytać tego pisma tylko udzielić odpowiedzi p. Pankowi o podtrzymaniu stanowiska, które zostało wyrażone w stosownej Uchwale Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.                                                                     

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad LIV Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaprosił wszystkich na LV Uroczystą Sesję Rady Powiatu o godz. 1400.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady LIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 12 50.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:23:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:23:44
 • Liczba odsłon: 1328
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448724]

przewiń do góry