UCHWAŁA  NR XXIV/138/2013

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

  Z  DNIA 29 LISTOPADA 2013 ROKU

  

w  sprawie  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem, 

użytkowanie  oraz  użyczanie  aktywów  trwałych  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595  z  późn. zm.)  oraz  art.  54  ust.  2  i  3  ustawy 
z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności  leczniczej  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  217)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

Uchwała  określa  zasady  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub  użyczenie  aktywów  trwałych  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie,  dla  którego  podmiotem  tworzącym  jest  Powiat  Sochaczewski.

 

§  2

 

Ilekroć  w  uchwale  jest  mowa  o:

1)        Powiecie  -  rozumie  się  przez  to  Powiat  Sochaczewski,

2)        Radzie  Powiatu  -  rozumie  się  przez  to  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie,

3)        Zarządzie  Powiatu  -  rozumie  się  przez  to  Zarząd  Powiatu  w  Sochaczewie,

4)        Zakładzie  -  rozumie  się  przez  to  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie,

5)        Radzie  Społecznej  -  rozumie  się  przez  to  Radę  Społeczną  Zakładu,

6)        aktywach  trwałych  -  rozumie  się  przez  to  aktywa  trwałe  w  rozumieniu  ustawy 
z  dnia  29  września  1994  roku o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  330  z  późn. zm.).

 

§  3

 

1.        Zbywanie,  oddawanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub  użyczenie  aktywów  trwałych  Zakładu  winno  być  dokonane  zgodnie  z  zasadami  prawidłowej  i  efektywnej  gospodarki.

2.        Zbycie,  oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  Zakładu  nie  może  prowadzić  do  ograniczenia  zakresu  lub  obniżenia  jakości  usług  świadczonych  przez  Zakład,  a  także  skutkować  naruszeniem  przepisów  art.  13  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności  leczniczej.

 

§  4

 

1.        Zbycie,  oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych    nie  może   być  dokonane  na  rzecz:

1)      osób  pełniących  funkcje  kierownicze  w  Zakładzie,

2)      osób  trzecich  pozostających  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa 
z  osobami,  o  których  mowa  w  pkt  1.

 

§  5

 

1.        Zbycie  aktywów  trwałych  Zakładu,  z  wyjątkiem  nieruchomości,  wymaga  zgody  Zarządu  Powiatu,  z  zastrzeżeniem  ust.  2.

2.        Zbycia  aktywu  trwałego,  którego  wartość  księgowa  nie  przekracza  10.000,- zł  dokonuje  Dyrektor  Zakładu,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Społecznej.

3.        Zbycie  nieruchomości  wymaga  każdorazowo  zgody  Rady  Powiatu.

 

§  6

 

1.        Sprzedaż  nieruchomości  winna  być  dokonana  na  zasadach  określonych 
w  przepisach  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami.

2.        Sprzedaż  pozostałych  aktywów  trwałych  winna  odbywać  się  w  formie  przetargu,  według  zasad  określonych  przez  Dyrektora  Zakładu,  z  zastrzeżeniem  ust.  3.

3.        Dyrektor  Zakładu  może  dokonać  zbycia  aktywów,  o  których  mowa  w  ust.  2 
z  wolnej  ręki  w  przypadku  nierozstrzygnięcia  dwóch  kolejnych  przetargów.  Zbycie  w  tym  trybie  następuje  za  cenę  ustaloną  w  wyniku  negocjacji  przeprowadzonych 
z  zachowaniem  należytej  staranności.

 

§  7

 

1.        Oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  bądź  użyczenie  aktywów  trwałych  Zakładu,  wymaga  każdorazowo  zgody  Zarządu  Powiatu.

2.        Wniosek  Dyrektora  Zakładu  o  wyrażenie  zgody,  o  której  mowa  w  ust.  1  winien  zawierać:

1)      nazwę  i  przeznaczenie  proponowanych  do  oddania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub  użyczenie  aktywów  trwałych  oraz  uzasadnienie  celowości  takiego  działania,

2)      wskazanie  wartości  proponowanych  do  oddania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub  użyczenie  aktywów  trwałych,  a  w  przypadku  nieruchomości  wskazanie  również  ich  powierzchni,

3)      wskazanie  okresu,  na  jaki  planowane  jest  oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub  użyczenia  aktywów  trwałych,

4)      oświadczenie  Dyrektora  Zakładu,  że  oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub  użyczenie  aktywów  trwałych  nie  ograniczy  dostępności  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  oraz  nie  obniży  ich  jakości,

5)      do  wniosku  winna  być  załączona  uchwała  Rady  Społecznej  opiniująca  oddanie  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  lub  użyczenie  aktywów  trwałych. 

3.        Wydzierżawienie, wynajem,  oddanie  w  użytkowanie  aktywów   trwałych  Zakładu  następuje  w   drodze  przetargu,  z  zastrzeżeniem  ust.  5.

4.        Organizatorem  przetargu  jest  Dyrektor  Zakładu,  który  ustala  formy  przetargu  i  jego  warunki.

5.        Dyrektor  Zakładu  może  oddać  w  dzierżawę,  najem  lub  w  użytkowanie  aktywa  trwałe  Zakładu  z  wolnej  ręki  w  przypadku  nierozstrzygnięcia   dwóch  kolejnych  przetargów.  W  tym  przypadku  wysokość  stawek  czynszu  ustala  się  w  wyniku  negocjacji  przeprowadzonych  między  stronami  z  zachowaniem  należytej  staranności.

6.        Oddanie  aktywów  trwałych  w  bezpłatne  użytkowanie lub  użyczenie może  nastąpić  w  szczególnych  przypadkach,  uzasadnionych  interesem  społecznym.

 

§  8

 

Dyrektor  Zakładu  jest zobowiązany do  składania  Zarządowi  Powiatu  corocznych  sprawozdań  z  zawartych  umów  zbycia,  wydzierżawienia,  wynajmu,  oddania  w  użytkowanie  lub  użyczenia  aktywów  trwałych  wraz  z  określeniem  z  uzyskanego  z  tego  tytułu  wyniku  finansowego -  w terminie  do  28  lutego,  za  rok  poprzedni.

 

§  9

 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXVII/107/2008  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  30  października  2008  roku  w  sprawie  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  Nr  213  poz.  8742).

 

§  10

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  11

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W  dniu  1  lipca  2011  roku  weszła  w życie  ustawa  o  działalności  leczniczej  uchylająca  dotychczasową  ustawę  o  zakładach  opieki  zdrowotnej.  Zgodnie  z  art.  54  ust.  2  ustawy  o  działalności  leczniczej,  zbycie  aktywów  trwałych  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej,  oddanie  go  w  dzierżawę,  najem, użytkowanie  oraz  użyczenie  może  nastąpić  wyłącznie  na  zasadach  określonych  przez  podmiot  tworzący.  Ponieważ  podstawa  prawna  dotychczasowej  uchwały  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia 
30  października  2008  roku  w  sprawie  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  jest  w części  nieaktualna,  należało  przygotować  nową  uchwałę  i  przedstawić  Radzie  Powiatu  do  zatwierdzenia  zgodnie  z  kompetencjami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-10 08:59:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10 08:59:41
  • Liczba odsłon: 1155
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460413]

przewiń do góry