Protokół Nr VII/ 2007

z obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 02 lutego 2007 r. o godz. 1350 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III, IV i V sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
 2. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,
 3. uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi,
 4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 1. Dokonanie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Protokół Nr VII/2007

z obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

02. 02. 2007 r. o godz. 1350 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 02. 02. 2007 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin Lech Kaźmierczak

Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczewa Jerzy Żelichowski

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Andrzej Skupiński

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański

Przewodniczący Powiatowego Koła Pszczelarskiego w Sochaczewie Zdzisław Pandel

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Redakcja Echo Powiatu A. Syperek

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Teresinie p. Lecha Kaźmierczaka, Z-cę Burmistrza Miasta Sochaczewa p. Jerzego Żelichowskiego, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli przedsiębiorców, związków zawodowych a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 19 Radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady VII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż proponowany porządek obrad VII Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o propozycje bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał propozycję porządku obrad VII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 18 Radnych

" Przeciw" -------------

" Wstrzymało się" -------------

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 18 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III, IV i V sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
 2. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,
 3. uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi,
 4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 1. Dokonanie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Ad. pkt 3 Przyjęcie protokołu z III, IV i V sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad III Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Na sesję przybyli Radni: J. Ciura i W. Kowala. Od tej chwili Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za" głosowało 21 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad IV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad IV Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za" głosowało 21 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad V Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad V Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za" głosowało 21 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 4a)   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu p. Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, iż do projektu uchwały załączone jest dłuższe uzasadnienie ale dodam, że powiat sochaczewski należy do Stowarzyszenia od 25.02.2000r. Dotychczas delegatem powiatu był Wicestarosta i tak jak napisane jest w uzasadnieniu, że w związku z nową kadencją i wyborem nowego Zarządu Powiatu zaszła konieczność wydelegowania przedstawiciela z Państwa grona, toteż dlatego propozycja tej uchwały. Jeśli będą jakieś pytania, co do Stowarzyszenia bądź jego zadań, to uważam, że Pan Wicestarosta, po udziale w kilku posiedzeniach Stowarzyszenia na pewno przedstawi Radzie informacje, które dotyczą pracy Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo- Regulaminowej p. Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury została przyjęta 21 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

Ad. pkt 4b)   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Pani Sekretarz Powiatu Z. Romanowskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Powiatu Z. Romanowska poinformowała, iż w związku z nową kadencją Rady Powiatu oraz wyborem nowego Zarządu Powiatu zaszła konieczność wskazania nowego delegata Powiatu Sochaczewskiego do Związku Powiatów Polskich. Dotychczas delegatem był Starosta i dlatego jest taka propozycja i w tym przypadku.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo- Regulaminowej p. Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich została przyjęta 21 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Ad. pkt 4c)   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Pani Sekretarz Powiatu Z. Romanowskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Powiatu Z. Romanowska poinformowała, iż zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. Rada Powiatu, corocznie uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy /osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego/.

Przedstawiany corocznie Radzie Powiatu program współpracy określa: cele programu, podmioty programu współpracy i przedmiot współpracy, zakres, formy
i zasady współpracy.

Każdego roku, przed uchwaleniem nowego programu, zwracamy się
z zapytaniem do zainteresowanych podmiotów tj. organizacji pozarządowych i innych prowadzących działalność pożytku publicznego o opinie, uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania programu.

W tym roku wpłynęły do nas uwagi i wnioski do Programu od trzech podmiotów:

 • Stowarzyszenia Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych e-sochaczew.pl
 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego,
 • Zarządu UKS “Siódemka” Sochaczew.

Część wniosków i propozycji zgłaszanych przez w/w podmioty zostało ujęte
w Programie Współpracy na 2007 rok.

Cieszy nas wzrastające zainteresowanie chęcią współpracy organizacji pozarządowych z  powiatem, pomimo niedużych środków finansowych zaplanowanych w naszym budżecie na ten cel (30 tys. zł.), w porównaniu np. z samorządem miejskim.

Okazuje się, że współpraca może rozwijać się nawet bez nakładów finansowych
i polega np. na wspieraniu działań wspomagających rozwój gospodarczy, kulturalny, turystyczny, kultury fizycznej i sportu, w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Zapisane w budżecie 2007 r. środki finansowe będą przeznaczone głównie na działania z  zakresu pomocy społecznej (prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego) i ochrony zdrowia (profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki prowadzonej w szkołach oraz lokalnych mediach).

Współdziałanie powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego podnosi jakość realizacji zadań sfery publicznej, rozszerza zakres działalności społecznie użytecznej, umożliwia włączanie się tych podmiotów w realizację zadań sfery publicznej, podwyższając efektywność działań skierowanych do mieszkańców powiatu i lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyńskiemu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały i Programem Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi opiniując je pozytywnie. Jednocześnie Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o opracowanie Programu Wieloletniego, który być może pomoże w latach następnych w staraniach o środki z zewnątrz. Proponujemy opracowanie tego Wieloletniego Programu pod koniec roku.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi została przyjęta 21 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Ad. pkt 4d)   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem p. Stefanowi Grefkowiczowi w celu przybliżenia proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem poinformował, iż załączone uzasadnienie jest obszerne niemniej dodam, że w III dekadzie grudnia 2006r. zwróciłem się do byłego dyrektora ZOZ SPw Sochaczewie p. W. Gajdy z pytaniem, czy dalej jest zamiarem dyrekcji wykorzystywanie pomieszczeń przy ul. Ziemowita w Sochaczewie na świadczenie usług stomatologicznych. Dyrektor potwierdził, iż jest taka potrzeba i stąd wniosek Zarządu Powiatu do Rady o odstąpienie od formy przetargowej wynajęcia tych pomieszczeń.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Mieczysławowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Mieczysław Głuchowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały i jednogłośnie, pozytywnie go zaopiniowała. Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż odstąpiono od kwoty przetargowej, gdyż jest to nasz szpital, uznała, iż jest to dobre posunięcie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głos zabrał Radny A. Papierowski nadmienił, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapisane, że stomatologia jest zadaniem powiatu a wg mnie to nie jest zadanie powiatu a tylko działanie na rzecz społeczności naszego powiatu. Stomatologia nie jest działaniem żadnego szpitala w Polsce a jest to w naszym przypadku “ukłon” dla społeczeństwa, który działa jako nieliczny w Polsce w sferze publicznej, wiele z nich w większości miast sprywatyzowała się w całości.

Przewodniczący Rady poprosił dyrektora Wydziału Gospodarki Mieniem o wyjaśnienie tego zapisu.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem stwierdził, iż trudno mu się w tej chwili odnieść do tej uwagi, być może sformułowanie, że jest to zadanie powiatu jest niefortunne.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy została przyjęta 21 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt 4e).   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

                       

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem p. Stefanowi Grefkowiczowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem poinformował, iż na początku stycznia br. przedstawiciele telefonii komórkowej zwrócili się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wybudowanie masztu. W związku z tym poprosiłem administrację szpitala o przedstawienie umowy na jakich zasadach ma to funkcjonować. Przedstawiłem warunki umowy na posiedzeniu Zarządu. Dwie sprawy wzbudziły niepokój Zarządu, pierwsza, że umowa została podpisana pomiędzy telefonią komórkową a dyrekcją Szpitala Powiatowego w Sochaczewie i to, że podpisano ją na okres 15 lat. Umowa ta została podpisana w dniu 20 października 2006 roku a był to okres, w którym poprzednia Rada już nie funkcjonowała a nowa Rada jeszcze nie funkcjonowała. Zarząd polecił mi uzyskanie opinii prawnej odnośnie zapisu w umowie i czy sama umowa nie jest obarczona wadą prawną, czyli z mocy prawa jest nieważna. W opinii tej uzyskałem odpowiedź, iż okoliczności te zdaniem opiniującego nie mają istotnego znaczenia dla ważności zawartej umowy. Umowa z mocy prawa jest ważna. Zawarte warunki to: wynajęte 24m2 powierzchni dachu za kwotę 2.100,00zł.

Niepokój Zarządu wzbudziła jeszcze jedna sprawa - czy praca tej anteny nie będzie niekorzystnie wpływać na urządzenia szpitalne czy też na zdrowie ludzi, którzy tam przebywają? Poprosiłem zatem firmę o przedstawienie stosownego raportu oddziaływania na środowisko. Raport na podstawie dokumentacji, którą firma sporządziła określa, że wpływu negatywnego na sprzęt wykorzystywany w szpitalu jak i na ludzi nie będzie. W związku z tym, że z wynajmu tego dla szpitala są wymierne korzyści Zarząd wnioskuje do Rady o podjęcie tej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Mieczysławowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Mieczysław Głuchowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z proponowaną uchwałą i pozytywnie ją zaopiniowała. Komisja wyraża zadowolenie, że dyrektor W. Gajda wynegocjował b. dobre warunki umowy w tym ponoszenie przez firmę wynajmującą wszelkich kosztów związanych z pokryciem ewentualnych usterek na dachu w czasie jego użytkowania.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu została przyjęta 21 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

Ad. pkt 5. Dokonanie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Staroście Sochaczewskiemu p. Tadeuszowi Korysiowi o przedstawienie potrzeby powołania takiej Komisji, z czego to wynika i zaproponowanie ewentualnych kandydatur do tej Komisji.

Starosta T. Koryś poinformował, iż Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na Starostę obowiązek powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W skład takiej Komisji wchodzi: Starosta jako przewodniczący komisji, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu i 3 osoby spośród przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznej i zapobieganiem bezrobociu.

Kolejne 2 osoby to przedstawiciele policji oraz prokurator wskazany przez prokuratora okręgowego. Do tej Komisji można powołać jeszcze inne osoby ale tylko z głosem doradczym.

Następnie Starosta zaproponował do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kandydaturę Radnego a zarazem Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu p. Wiesława Domagalskiego.

Następnie poprosił Przewodniczącego W. Domagalskiego o wskazanie drugiej kandydatury, która będzie uczestniczyła w Komisji przy Staroście. Nadmienił, iż być może będzie to ktoś z radnych lub z członków Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu.

W uzasadnieniu powołania tej Komisji, Starosta odczytał art.38a. ust.1 – w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu p. W. Domagalski zgłosił kandydaturę członka Komisji, której przewodniczy p. Tomasza Połcia.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o inne kandydatury.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zamknął listę zgłaszania kandydatur.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał radnego W. Domagalskiego, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny Wiesław Domagalski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał radnego T. Połcia, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny Tomasz Połeć wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wybór kandydatur w osobach p. Wiesława Domagalskiego i p. Tomasza Połcia jako przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Rada Powiatu w Sochaczewie dokonała wyboru swoich przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w osobach p. Wiesława Domagalskiego i Tomasza Połcia, 21 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Ad. pkt 6 Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 8.

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę o uzupełnienie Informacji.

Starosta T. Koryś poinformował Radnych, iż informacja przekazana Radnym była sporządzona na dzień 25.01.2007r. W ubiegłym tygodniu Zarząd na swym posiedzeniu zajmował się:

 • ustaleniem miesięcznych stawek w Domu Dziecka w Giżycach i w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu, kiedy to wymienione jednostki przedstawią szczegółową kalkulację kosztów utrzymania podopiecznych.
 • Zarząd podjął uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego w DPS w Sochaczewie a także zajmował się postępem prac w sprawie organizacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Projekt uchwały w sprawie powołania tego Ośrodka zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w najbliższym czasie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Radna H. Pędziejewska nadmieniła, iż w dniu 19.01.br. upłynął termin składania ofert na dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zapytała jak Starosta i Zarząd widzi dalszy przebieg tej sprawy tj. przeglądu tych ofert.

Druga sprawa jaką poruszyła Radna dotyczyła mostu na rz. Utracie w Chodakowie i poprosiła o wypowiedź - jakie działania w najbliższym czasie będzie podejmował w tej sprawie Zarząd.

Odpowiedzi udzielił Wicestarosta Piotr Osiecki:

 1. odnośnie wyboru dyrektora szpitala Wicestarosta poinformował, iż do dnia 19.01.2007r. wpłynęło 10 ofert, z tych 10 ofert, 2 oferty zostały odrzucone przez Zarząd z przyczyn formalnych, jedna z nich była niekompletna a druga została nadesłana po terminie. Dalsze procedury będą przebiegały tak, iż od poniedziałku przez kolejne 3 dni, do środy Zarząd będzie spotykał się z poszczególnymi kandydatami. Zarząd zwrócił się do przedstawicieli środowisk lekarskich związanych z naszym szpitalem, do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Powiatu jak i do dr Pasiaka, który pełni obecnie obowiązki dyrektora szpitala z prośbą, aby wspomogli nas w problematyce medycznej. Wszyscy wyrazili zgodę i w tak poszerzonym składzie będziemy się spotykali z kandydatami. W zależności od przebiegu rozmów, od oceny poszczególnych kandydatów, ich koncepcji funkcjonowania szpitala, Zarząd będzie podejmował decyzje.
 2. Sprawa mostu na rz. Utracie – tu najlepszym podsumowaniem tej sprawy jest opinia Pani, która jest przedstawicielką Stowarzyszenia i mieszkańców, która powiedziała, iż podsumowując owo spotkanie odnośnie mostu, to w jej ocenie było ono bardziej efektywne z wszystkich spotkań, w ciągu ostatnich dwóch lat. Myślę, że uzgodnienia, które zapadły na tym spotkaniu pozwolą usunąć bariery formalno-administracyjne leżące na drodze do realizacji tego zadania, czyli naprawy tego mostu. W spotkaniu tym wzięła także udział p. Konserwator Zabytków i zostały pewne sprawy zakończone a dalsze są czynione.

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                         sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

 • w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Sochaczewie,

 • w walnych zebraniach OSP w Ostrowcach i w Rybnie,
 • w sąsiedzkich spotkaniach noworocznych w Masterfoods Polska w Kożuszkach Parcele wspólnie z Wiceprzewodniczącymi i Radnymi,
 • trzykrotnym spotkaniu z dyrektorem MOS w Załuskowie i mieszkańcami Załuskowa,
 • z zbiórce ulicznej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sochaczewie,
 • w VIII Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Sochaczewskich Sponsorów Sportu w Sochaczewie,
 • w zabawie noworocznej wychowanków MOS w Załuskowie,
 • w sesji Rady Gminy w Iłowie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata uczestniczył w Gali Znaku Promocyjnego “Sochaczewski Dukat” w Serokach.

Do Rady Powiatu wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od Poseł Rzeczpospolitej Polskiej p. Jolanty Szymanek-Deresz, od Senator Rzeczpospolitej Polskiej p. Janiny Fetlińskiej i Prezesa Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej p. Mirosława Maliszewskiego.

Do Rady Powiatu wpłynęły również następujące pisma:

 • Związku Sadowników RP Zarządu Głównego w Grójcu o zwrócenie się do władz polskich o zmianę prawa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców do prac przy zbiorze owoców i warzyw. Sprawę tę skierowałem do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja zapoznała się z tą problematyką poruszoną przez Związek Sadowników i postanowiła nie zajmować stanowiska ani też się nie zwracać do Rady Powiatu o zajęcie takiego stanowiska twierdząc, że zwrócenie się w jednej sprawie sadowników jest zwróceniem innych branż np. budowniczych czy innych.

Jeśli Rada chciałaby podjąć jakąś dyskusję, to wówczas podejmowalibyśmy jakieś stanowisko.

 • wpłynęła oferta Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie w sprawie oferty dla Państwa Radnych i pracowników samorządowych w zakresie studiów podyplomowych prawno-samorządowych. Oferta znajduje się w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 8. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje radnych na piśmie i zapytał o bieżące interpelacje.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

 

Ad. pkt 9. Wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał Radnych o wnioski bądź oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani oświadczeń.

Ad. pkt 10. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu Mieczysławowi Głuchowskiemu.

Radny Mieczysław Głuchowski poinformował, iż tuż po obradach sesji odbędzie się krótkie spotkanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty i Wychowania, Sportu i Turystyki.

Następnie Radny wyraził dla Przewodniczącego Rady Powiatu słowa pochwały, za zdyscyplinowanie radnych do terminowego złożenia oświadczeń majątkowych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu p. J. Łopacie, który poruszył dwie sprawy:

 • pierwsza dotyczyła sali, na której odbywają się dzisiejsze obrady – uznał, iż sala ta jest brzydka, nie pomalowana i wymaga remontu, choć nie są to duże koszty. Zaapelował do Zarządu, aby w jak najszybszym czasie temat ten załatwił.

 • druga sprawa dotyczy – sygnalizacji świetlnej u zbiegu ul. O.M. Kolbego w Paprotni (jest to ulica powiatowa) z trasą krajową Warszawa-Poznań. Na skrzyżowaniu tym jest pilnie potrzebna sygnalizacja świetlna. Temat ten poruszany był już w ubiegłą kadencję ale Generalna Dyrekcja Dróg odmówiła nam, niemniej bezpośrednich spotkań z Dyrekcją nie było, prowadzono tę sprawę tylko na piśmie. Zatem proszę o osobiste zaangażowanie się w tę sprawę. Mieszkańcy mojej gminy prosili mnie o zgłoszenie tej sprawy, co też czynię.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Miasta Sochaczewa p. Jerzemu Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczewa p. Jerzy Żelichowski na wstępie pogratulował Staroście i Zarządowi Powiatu podjęcia budżetu powiatu na 2007 rok. Uznał, iż przyjęty budżet daje perspektywę konkretnego funkcjonowania choć wszyscy mamy świadomość, że ten budżet przyjęty na początku roku ulega w ciągu roku wielu zmianom i jest korygowany. Bardzo często budżet przyjęty na początku roku różni się od tego przyjętego na koniec roku. Życzę Państwu, aby wszelkie korekty miały charakter satysfakcjonujący mieszkańców jak i Państwa.

Chcę również w imieniu Burmistrza Miasta podziękować p. Staroście T. Korysiowi za te kilka konstruktywnych spotkań, na których mogliśmy jako samorządy wymieniać wzajemne opinie i zaczynać budować życzliwy klimat dla rozwiązywania wspólnych spraw, bo szczerze mówiąc brakowało nam w poprzedniej kadencji tego klimatu i stąd w wielu sprawach jest tak jak jest.

Następnie Z-ca Burmistrza nadmienił, iż obrady sesji Rady Powiatu odbywają się w sali konferencyjnej, o której b. często się pisze, sala konferencyjna Starostwa. To nie jest sala Starostwa, jest to jedna z sal obiektu, który stoi po lewej stronie i jest w bardzo dużym kontraście w stosunku do tego budynku po prawej stronie. Budynek po prawej czyli, w którym funkcjonuje Starostwo jest ładny, kolorowa elewacja a po lewej budynek fatalnie wyglądający a już lepiej nie mówić jak jest w środku, gdzie okna pozabijane są deskami. Swego czasu placówka ZS RCKU była chlubą i dumą Sochaczewa i Mazowsza. Dzisiaj ta szkoła gaśnie, w poprzedniej kadencji niestety nie zrobiono nic, aby tę sytuację zmieniać. Została b. duża pod względem obszarowym część majątku sprzedana i ośmielę się spojrzeć w oczy ówczesnemu Staroście p. Józefowi Gołębiowskiemu, gdyż byłem świadkiem rozmowy pomiędzy ówczesnym Ministrem Rolnictwa a dyrektorem szkoły i p. Starostą, że w zamian za deklarację, iż będzie odrolniony ten 54 ha kawałek mienia powiatowego, gdzie było wyraźnie powiedziane, że samorząd powiatowy podzieli się tymi pieniędzmi ze sprzedaży. Dzisiaj słyszałem, że szkoła grosza z tej sprzedaży nie otrzymała. Później pracował Zespół, który miał zrestrukturyzować to zlikwidowane gospodarstwo i zabezpieczyć szkole jakąś bazę dydaktyczną i wówczas też były deklarowane jakieś pieniądze i to nie małe. Ale stało się to tylko kwestią słów, które były wypowiadane. Jakieś środki pozyskano z Ministerstwa Rolnictwa ale infrastruktura tego obiektu nie uległa zmianie. Termomodernizacja, o której Państwo mówicie jest b. ważna ale o niej mówiło się już w poprzedniej kadencji i nic nie zrobiono. Jest kotłownia olejowa, mamy świadomość jakie są koszty tego ogrzewania, jeśli cała ściana sali, w której się znajdujemy jest przeszklona, to jak

ma być ciepło, choć kaloryfery są b. gorące. Termomodernizacja, to wymóg chwili. Na środki to my niestety możemy czekać i mogą one być w tym roku a może w przyszłym a pieniądze wydawane na ogrzewanie idą tak naprawdę “w komin”.

To są koszty tego budżetu a nie jest on tak pokaźny, aby nie dostrzegać problemu termomodernizacji.

Powiem więcej dzisiaj z dużym uznaniem przysłuchiwałem się, że Zarząd chcąc podejmować jakieś decyzje z mieniem, rozmawia on z Radą i wspólnie podejmujecie decyzje. W poprzedniej kadencji funkcjonowała uchwała, która dawała kompetencje gospodarowania mieniem pomijając Radę. Tak zostały zagospodarowane “pola”, że na 2 miesiące przed przekształceniem zostały sprzedane jako rolne. To się tylko raz robi. Miasto będzie miało z tego korzyści jak i jego mieszkańcy, nie staram się krytycznie pokazywać całej tej strony ale mówię to od strony budżetu powiatu. A już myślę, że to kuriozum jest, jeśli na części mienia powiatu przeprowadzono taką transakcję, gdzie na 10 lat wydzierżawiono jedną z działek, której nie sprzedawano ale pieniądze za te 10 lat wpłynęły z góry do budżetu powiatu i zostały skonsumowane w poprzedniej kadencji. To pokazuje, że b. liczymy na zmianę na tyle istotną, że będziemy jako dwa samorządy współpracując, rozwiązywać te istotne problemy, które są do rozwiązania. Kończąc temat tej szkoły apeluję do Państwa jako człowiek związany z tym miejscem zawodowo przez 20 lat, aby nie trwonić tego, co budowały pokolenia. Nie robiąc nic wszystko powoli ginie. Próbowano poprzednio zamykać internat i przejmować obiekty i to można ale trzeba po partnersku rozmawiać o tym. Cieszę się, że jest to priorytet dla p. Starosty, co usłyszałem podczas rozmowy z nim.

Kolejna sprawa dotycząca mostu – chcę zaapelwoać do Rady Powiatu, gdyż mieszkańcy znacznej części miasta nie mogą się komunikować. Spotkało ich to, co miało miejsce w 1997 roku, wówczas most ten również był zamknięty. Droga przez most była drogą wojewódzką, władze miasta czyniły wówczas starania, aby ten most, który jest przedmiotem Państwa troski, był zrobiony perspektywicznie i wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej, wówczas woj. skierniewickiego. Przedstawię kilka faktów: w roku 1994r. władze miasta zleciły wykonanie projektu technicznego przejścia mostowego przez rz. Utratę. Wówczas wykonana została duża robota, która kosztowała na dzień dzisiejszy kwotę 38.064zł i wykonano za te pieniądze projekt: konstrukcji nowego mostu, regulacji rzeki, drogi, opracowanie geotechniczne i projekt oświetlenia. Te dokumenty były podstawą do tego, że ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Wyłoniono wykonawcę, którym było Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego, które miało wykonać nowy most. Wojewoda Skierniewicki nie był w stanie zagwarantować środków na budowę tego mostu i w związku z tym przetarg ten unieważniono. Później powstały powiaty. W 1999 roku nasz powiat otrzymał ten projekt, wykonany za publiczne pieniądze, po to, aby można było ten most budować. Most nie jest sam w sobie problemem. W mieście jest planowana droga północ-południe, która zaczyna się właśnie od tego mostu a kończy się przy stacji kolejowej. W tej chwili miasto dysponuje planem zagospodarowania przestrzennego, który gwarantuje wykonanie tej inwestycji na całym tym odcinku. W ostatnim okresie było spotkanie w Urzędzie Miejskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatu, gmin i zarządu dróg jak również radny Sejmiku. Obecnie jest realna do realizacji koncepcja powrotu do tego kilkanaście lat temu budowanego perspektywicznie ciągu komunikacyjnego, który teraz mógłby być nie wojewódzki a marszałkowski. Wówczas wspólnie 3 samorządy występowałyby o środki unijne. Apeluję do Państwa o wyzbycie się takiego myślenia, że to miasto rzuca “kłody” powiatowi, aby nie budować tej nowej przeprawy mostowej. To jest nieprawda. Ja przyniosłem dzisiaj stanowisko Konserwatora Zabytków, które przedstawiłem dyrektorowi PZD a w którym to już w 2003 roku Konserwator prezentował takie stanowisko, jakie ostatnio jest przez niego prezentowane. Zatem jeżeli ze strony miasta pojawiła się potrzeba wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, to nie była ona naszym wymysłem tylko Konserwator cały czas oczekiwał na taki dokument ale z przepisów wynikało, że miasto nie może za bardzo narzucać, mając dwie opinie Starostwa i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, którzy odstępowali od konieczności wykonania takiego raportu. Rozmawialiśmy z Ministrem ale ten owszem odpowiedział, iż można zignorować Konserwatora ale trzeba się liczyć z tym, że on na etapie wydawania pozwolenia na budowę może zablokować ten proces. Zatem jeśli dzisiaj udało się z Konserwatorem uzyskać konsensus to jest to wielkie uznanie dla Zarządu Powiatu. Raport będzie robiony natomiast trzeba podjąć decyzję czy angażować duże środki w tę rozbudowę aktualnej przeprawy czy też naprawić ją, zagwarantować mieszkańcom komunikację ale jednocześnie mieć szansę pozyskać duże środki na rozbudowę infrastruktury, gdzie wspólnie 3 samorządy sięgną po te środki i wówczas zrobiony zostanie most i droga. Będzie wówczas taki efekt, że zrobimy coś czego od lat nie udawało się zrobić. O to apeluję zarówno do Rady Powiatu jak i Zarządu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu, który odniósł się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza i stwierdził, iż z przyjemnością wysłuchał refleksji

p. Burmistrza Żelichowskiego, który uznał, iż odbiera poprawę współpracy samorządów “na plus”. Podziękował za ocenę stanu technicznego obiektów ZS RCKU ale uznał, iż Zarząd Powiatu musi trochę szerzej patrzeć na problemy placówek naszego samorządu. Są jeszcze inne placówki nie tylko oświatowe mające określone potrzeby i tak jak na pewno jest to w samorządzie miejskim nie wszystkie potrzeby są zaspokojone, tak samo jest i naszym samorządzie, że od razu możemy wszystko zapewnić. Jako Radny też żałuję, że termomodernizacji w ZS RCKU nie zrobiono w I  czy też II kadencji samorządu powiatowego. Sądzę jednak, że środki na ten cel mamy zabezpieczone i w tej perspektywie środków unijnych na lata 2007-2013 zostanie to kompleksowo rozwiązane, pamiętając też o innych placówkach oświatowych takich jak ZS im. J. Iwaszkiewicza i tak jak tu powiedziano dzisiaj, że tam nie robiono żadnych inwestycji a potrzeby są duże a warunki tam są b. trudne.

Natomiast jeśli chodzi o most, to faktycznie spotkanie w sprawie mostu było b. twórcze, została potwierdzona przez władze miasta inicjatywa budowy dużej przeprawy ale musimy się zgodzić, że istniejąca przeprawa nam nie zniknie, jest ona w określonym stanie technicznym i o nią musimy zadbać w pierwszej kolejności, musimy poprawić jej stan techniczny tak, aby ona funkcjonowała.

Stanowisko Zarządu, co do budowy nowej przeprawy jest takie, iż jesteśmy otwarci na współpracę w realizacji tego zadania, zadania o którym wspominał p. Burmistrz czyli tej dużej przeprawy, w śladzie trasy północ-południe.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 11. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad VII został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz.1515.

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:12:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:12:51
 • Liczba odsłon: 1488
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441659]

przewiń do góry