Protokół  Nr IX/ 2011
  z obrad  IX Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  04 października 2011 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

Tematyka  Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

4.       Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011r.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)      szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Sochaczewskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych;

d)      ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

e)      wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Miastem Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3813W – ul. Gawłowska w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

f)       wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 381136W Wójtówka-Czyste” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

g)      wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Rybno przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

6.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2011roku.

7.       Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu od 06 czerwca 2011r. do 31 sierpnia 2011r.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.


Protokół Nr IX/ 2011

 

z obrad IX Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

04. 10. 2011 r.  o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie


                         W posiedzeniu IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 04. 10. 2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.


Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                 Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                           Janusz Ciura

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                 Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                      Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                   Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                      Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie      Dorota Klawenek

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                        Aldona Szymańska

Dyrektor PUP                                                                                  Krzysztof Wasilewski

Kierownik POIK                                                                              Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZSS w Erminowie                                                              Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                                                                        Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                  Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                      Paweł Masłowski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                                                                               Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki                         Marcin Podsędek

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                                                                           Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                       Zbigniew Madej

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                                                          Jolanta Sosnowska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                                Paulina Dyczewska

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 20 Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady IX sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

Na sesję przybyła Radna B. Fastyn. Od tej chwili Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad IX Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi, który w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował rozszerzenie porządku obrad w punkcie 5. Propozycja dotyczy wprowadzenia kolejnego podpunktu 5g) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Rybno przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze uwagi.

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka nadmieniła, „iż nie chce wnosić uwag do porządku obrad, lecz chce podziękować wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli we Mszy Św. i pogrzebie mojego taty Św. Pamięci Antoniego Jaskólskiego. Podziękowała za obecność, za wyrazy wsparcia i modlitwę”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska w imieniu całej Rady przekazała Radnej Annie Ulickiej wyrazy współczucia.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie proponowanej przez Zarząd Powiatu poprawki polegającą na wprowadzeniu do porządku kolejnego podpunktu 5g) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Rybno przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

"Za"                              głosowało  21  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Poprawka została przyjęty 21 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała proponowany porządek obrad IX sesji wraz z naniesioną poprawką.

 

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

4.      Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011r.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)      szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Sochaczewskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych;

d)     ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

e)      wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Miastem Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3813W – ul. Gawłowska w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

f)      wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 381136W Wójtówka-Czyste” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

g)      wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Rybno przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

6.      Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2011roku.

7.      Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu od 06 czerwca 2011r. do 31 sierpnia 2011r.

8.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wnioski i oświadczenia radnych.

12.  Sprawy różne.

13.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

"Za"                              głosowało  21  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3)     Przyjęcie protokołu z VIII  sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad VIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad VIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  21 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4.         Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną Informację na temat przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011r., jak również Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011r. i poprosiła Skarbnika Powiatu p. Teresę Pawelak o ich przedstawienie.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011 roku w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011 roku w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Pani Skarbnik Teresa Pawelak nadmieniła, iż Państwo Radni otrzymali powyższe informacje na piśmie. Poinformowała, iż nie będzie omawiać poszczególnych zapisów przedstawionych w Informacjach, gdyż dane te zawarte są w tychże materiałach.

Pani Skarbnik odniosła się do  pozycji, które zostały bardzo znacząco przekroczone w planach lub nie zostały zrealizowane.

Dochody ogółem wykonane zostały w 53,58% w tym dochody bieżące w 56,91%. Na wysoki procent wykonania miały wpływ dochody:

- w dziale 70005 – użytkowanie wieczyste – 100% obowiązek uiszczania tejże opłaty do 31.03.  w pełnej wysokości.

- podatek VAT od użytkowania wieczystego – 100% uregulowany przez „Polskie Młyny” w momencie podpisania aktu notarialnego.

- za zajęcie pasa drogowego – zgodnie z decyzją wpłata do 31 marca.

- podatek od osób prawnych CIT.

- otrzymane dotacje w czerwcu za lipiec (tj. z góry) na działalność służb tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i PINB-u.

- część oświatowa subwencji (trzynastka+ subwencja za lipiec otrzymane w czerwcu).

- odpłatność za wyżywienie w MOW – wyższe wpływy niż zakładano.

- nie zrealizowane zostały dochody majątkowe - ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochody bieżące z PIT-u – dużo niższe o ponad 1.000.000zł oraz dochody z odpłatności DPS (DPS otwarty w Kwietniu a planowane było od stycznia).

 

Wydatki budżetowe wykonane zostały w 46,90% w tym bieżące w 48,53%.

 

Przekroczenie wydatków powyżej 50% nastąpiło w działach:

- dział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – jest to przekazana dotacja do Urzędu Mazowieckiego zgodnie  umową na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Mazowsza”.

- dział 754 – wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – „13” i odprawy.

- dział 851 – opłata składek zdrowotnych – płatne z góry.

- dział 900 – ochrona środowiska – wydatki zgodne z planem.

- dział 926 – kultura fizyczna i sport – również zgodne z planem wydatków w I półroczu.

 

Zadania inwestycyjne wykonane zostały w 22,23%, zakończenie rozpoczętych zadań na rok 2011 przewidziane w II półroczu, natomiast zadania objęte Wieloletnim Planem Finansowym uzależnione są od pozyskania środków oraz sprzedaży składników majątkowych.

Kredyty i pożyczki oraz wykup obligacji na rok 2011 wynoszą 1.458.571zł. na dzień 30 czerwca spłacono 129.285,72zł – stan zadłużenia na 30 czerwca br. wynosił 15.284.857,08 zł a więc w stosunku do planowanych dochodów 21,37%.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku została przekazana Radnym wraz z materiałami na sesję

Przewodnicząca poprosiła o jej odczytanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Jana Łopatę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr 329/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 września 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

W wyniku analizy przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku wydano opinię pozytywną.

 

Uchwała Nr 329/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 września 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu  Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. A. Grabarkowi w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Grabarek  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 30.09.2011r. zapoznała się z Informacją z wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011 roku przez Zarząd Powiatu oraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego za I półrocze 2011 roku.

Pani Skarbnik wyjaśniła dochody powiatu, które zostały zrealizowane w ponad 50%, w tym przekazała uwarunkowania, jakie wpłynęły na to, że ten dochód został wykonany powyżej 50% a jednocześnie dochody majątkowe nie zostały wykonane. Oczywiście jest obawa, czy one zostaną wykonane w II półroczu, ale myślę, że Zarząd czuwa nad tym. Wg posiadanej informacji, wiem, że ogłoszony jest kolejny przetarg i wówczas zobaczymy jak sytuacja się potoczy.

Jeśli chodzi o wydatki powiatu to zostały one zrealizowane poniżej 50% tj. 46,9%. Pani Skarbnik wyjaśniła, że niskie wykonanie wydatków majątkowych, związane jest z zakończeniem rozpoczętych inwestycji w II półroczu. Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową, co rokuje jak gdyby nadzieję, że ta nadwyżka w II półroczu może być spożyta na wydatki, które nie zostały  wykonane.

Zachowane są ustawowe ograniczenia, zaciągania zobowiązań – zgodnie z przepisami.

Pani Skarbnik wyjaśniała w poszczególnych działach – różnie wykonany procent, zarówno w sprawie dochodów jak i wydatków. Dzisiaj podobnie to przedstawiała.

Biorąc pod uwagę pozytywną opinię RIO i fakt, że I półrocze inaczej się kształtuje jak II półrocze, Komisja obradując w 3-osobowym składzie wyraziła pozytywną opinię co do wykonania budżetu za I półrocze br.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja w dniu wczorajszym zajmowała się powyższymi informacjami i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011 roku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy była inna Komisja, która zajmowała się powyższymi informacjami.

Żadna z Komisji nie zabrała głosu w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski powiedział, „iż dziś mamy 4 października, od 30 czerwca upłynęły 3 miesiące, a dyskutujemy nad dokumentem, który mówi nam o wykonaniu budżetu za I półrocze, czyli mamy 3 miesiące za sobą od tego półrocza.

Radny zapytał p. Starosty, jakie istotne zmiany zaszły w tym okresie, które mogłyby świadczyć o tym, że ten budżet w dalszej części będzie zrealizowany tak, jak byśmy tego oczekiwali, tak jakie były pierwotne zapisy projektu budżetu.

Radny uściślił wypowiedź i zapytał, czy realizacja  w ostatnich 3 miesiącach posunęła się na tyle, że to sprawozdanie możemy nazwać historycznym.

·Radny odniósł się do dochodów majątkowych planowanych w wysokości 4.179.000zł, które  stanowią bardzo istotną kwotę w całorocznym budżecie na 2011 rok i zapytał, czy posunęła się sprzedaż naszego majątku a jeżeli tak to proszę p. Starostę o przybliżenie tego tematu.

·         Następną sprawą jest zapis w dochodach a dotyczy DPS (wpływ plan 2.070.500zł a wykonanie 448.000zł czyli w 21.42%. Ja rozumiem, że była przeprowadzka ale uzasadnienie, że to, aż tak przyczyniło się do  niskiego wykonania dochodów budzi wątpliwości”. Proszę o przybliżenie co było powodem tak niskiego wykonania dochodów przez DPS.

·  Pani Skarbnik mówiła o wykonaniu w wysokości 20%, ja wiem, że to wykonanie w II półroczu zawsze się zwiększa, bo są oddawane poszczególne inwestycje i są one zapisywane, jako zrealizowane ale na str. 38 Informacji wykazane są inwestycje, które praktycznie nie są w ogóle wykonane, zapisy brzmią – brak wykonania. To co założyliśmy w budżecie 2011 roku to praktycznie nic nie zostało zrealizowane.” Radny raz jeszcze poprosił o wyjaśnienie i przybliżenie tej kwestii, jeśli w ostatnich 3 miesiącach coś się wydarzyło.

·       Radny zapytał p. Starosty odnośnie pkt 7 str. 38 dotyczącego dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy ZS CKP w Sochaczewie. Plan 100.000zł, wykonania brak.

Radny dodał, że szkoła ta obchodzi 85-lecie w dniu 15.10.br. i przyjemnie byłoby, aby p. Starosta obok życzeń dla absolwentów i uczniów oraz nauczycieli powiedział, że my, jako powiat dbamy o tę placówkę a wyrazem tego niech będzie to, że rozpoczynamy budowę sali gimnastycznej. To nie są wielkie pieniądze, bo 100.000zł i rozpoczęcie przetargu na projekt budowy sali byłyby symptomem, że naprawdę „pochylamy się” i chcemy w tej placówce rozpocząć budowę sali.

„Moim ogromnym zdziwieniem jest fakt (tu połączę ten pkt z pkt 5 Informacji z prac Zarządu)– unieważniono pierwszy przetarg na wybór wykonawcy adaptacji części warsztatów ZS CKP dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z uwagi na zbyt wysoką cenę oferty w stosunku do zaplanowanych środków w budżecie na powyższe zadanie i ogłoszono kolejny przetarg. Mowa jest tu o inwestycji, której nigdy nie było w budżecie. Wynika z tego, że jedne rzeczy możemy rozpocząć, choć nie ma ich w budżecie (rozumiem, że możemy realizować z funduszu remontowego), ale traktujemy tę szkołę wybiórczo, gdyż z jednej strony próbujemy coś robić poza budżetem, a z drugiej zapisaną w budżecie, ważną dla tej placówki, dla jej uczniów i nauczycieli odkładamy i nie robimy tego. Czy tu przyjęto, jakieś kryteria”. Radny zapytał, czy nie warto byłoby uhonorować tej szkoły na ten jubileusz tym, że  o tę placówkę chcemy dbać i dla niej chcemy sprawić, aby nauczanie w niej przebiegało w standardach XXI wieku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Skarbnik w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Radny D. Dobrowolski stwierdził, „iż pytania skierował do p. Starosty i o odpowiedź prosił p. Starostę. Do Informacji nie miałem pytań, jest świetnie przygotowana i żadnych zastrzeżeń do niej nie mam.  Natomiast moje pytania dotyczą, w którym kierunku idzie Powiat, a na to Pani Skarbnik nie ma wpływu. Te decyzje należą do Zarządu, na którego czele stoi p. Starosta. To Zarząd i Starosta decydują czy pieniądze z budżetu są uruchamiane na inwestycje czy też nie. Czy dane inwestycje będą realizowane czy też nie. Pani Skarbnik tylko w swojej pracy dokonuje zapisów”. Radny podziękował p. Skarbnik za odpowiedź i pogratulował dobrego przygotowania Informacji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż osobą wyznaczającą do odpowiedzi jest p. Starosta. Na sprawy finansowe odpowie p. Skarbnik, a p. Starosta na pewno się do tego ustosunkuje.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Skarbnik, która poinformowała odnośnie niskiego planu wykonania dochodów w DPS po stronie odpłatności pobytu pensjonariuszy. Plan ten był konstruowany na dzień 15  listopada 2010 roku i było założenie, że placówka ta od 01.01.2011r. będzie miała pełną obsadę w wysokości 99 pensjonariuszy. Przez tę liczbę została pomnożona wysokość odpłatności i po stronie dochodowej takie zapisy zostały dokonane. Placówka została otwarta w połowie kwietnia 2011 roku i nie z planowaną obsadą 99 pensjonariuszy, a obsadą bieżącą. Jednostka odpowiedzialna za nabór pensjonariuszy jest w trakcie przyjmowania nowych pensjonariuszy. Na dzień 30 czerwca br. wykonanie było niskie ze względu na brak planowanej obsady. Jednostka ma świadomość, że plan wydatków planowanych na dzień 01.01.2011r. na pewno nie będzie wykonany.

 

Pani Skarbnik odniosła się do planowanej kwoty 100.000zł na rzecz dokumentacji na salę gimnastyczną w ZS CKP w Sochaczewie i poinformowała, iż wprowadzając te środki do budżetu, Zarząd miał świadomość, że będzie możliwość pozyskania pieniędzy na te salę. Niestety w roku 2011 i pewnie 2012 nie będzie możliwości pozyskania takich środków a finansowanie tego zadania ze środków własnych będzie decyzją Zarządu.

Inwestycje, które były planowane były uwarunkowane pewnymi zapisami po stronie dochodowej, które miały być osiągnięte ze sprzedaży składników majątkowych. W sytuacji, gdy dochody te nie są zrealizowane nie możemy zaczynać czegoś na co nie mamy środków pokrycia.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski stwierdził, iż nie możemy uwarunkowywać wykonania inwestycji tylko przez to czy pozyskamy środki z zewnątrz, czy też nie. My jesteśmy samorządem, który ma dochody własne, mówiąc o sali przy ZS CKP zapisane jest tylko 100.000zł. Przed chwilą mówiła Pani o nadwyżce budżetowej, a nie jest to kwota milionowa. Natomiast rozpoczęcie przetargu na projekt daje nadzieję na wciągnięcie tej inwestycji i dopiero poszukiwanie środków z zewnątrz.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Staroście w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Pan Starosta poinformował, iż taka była jego intencja, aby pewne kwestie finansowe przekazała p. Skarbnik, a on chciałby odnieść się do innych tematów poruszonych przez Radnego.

 

·         odnośnie pkt 5 Informacji z prac Zarządu i adaptacji części warsztatów ZS CKP dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Starosta poinformował, że już  na poprzedniej sesji mówił o tych zmianach, że jest ostatni „dzwonek” na uruchomienie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Aby można to uruchomić należało podjąć decyzję. Postanowiono w ramach remontów, przeznaczyć środki z subwencji na przebudowę części ZS CKP pod potrzeby Poradni. To nie znajduje się w planach budżetowych, decyzja wiązała się również z tym, że albo uruchamiamy CAZ albo nie.  Podjęto decyzję o uruchomieniu CAZ i dlatego pojawiło się to zadanie.

·         „Natomiast co do sprzedaży majątku to chcę powiedzieć, że sprzedaż daje możliwości realizacji wydatków w tym inwestycji. Jeśli chodzi o strukturę dochodów własnych to nie wiem czy p. Skarbnik wyjaśniała jaka ona jest w powiatach a jaka w gminach i miastach. Proporcja ta wygląda tak, u nas jest dochodów własnych 20% a 80% to pozostałe, a w gminach i miastach w odwrotnej proporcji”.

·         Odnośnie str 38 Informacji, gdzie realizacja poszczególnych inwestycji zapisana jest, jako brak wykonania p. Starosta odpowiedział, iż jeśli jest taki zapis tzn., że  inwestycje te w wielu przypadkach nie zostały jeszcze zakończone. Starosta odniósł się do wyszczególnionych inwestycji i poinformował, na jakim są one obecnie etapie realizacji.

·         Odnośnie projektu dokumentacji na salę gimnastyczną w ZS CKP w Sochaczewie Starosta nadmienił, iż ładnie by to wyglądało, aby na 85-lecie tej szkoły pojawił się symptom, że zaczyna się tę inwestycję. Niemniej należy rozważyć tę sprawę. „My złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację ZS CKP w Sochaczewie. Pojawiła się możliwość  w konfiguracji 10% wkładu własnego, 30% dotacji a pozostałe 60% byłoby pożyczką z możliwością 50% umorzenia. Wartość tej inwestycji to ok. 3mln.zł. Ja obecnie nie umiem powiedzieć, ile by to kosztowało i nie wiem czy ktoś może powiedzieć, ile taka sala by kosztowała. Gdyby pojawiła się dokumentacja projektowo-kosztorysowa na pewno niewiadomą by rozwiała. Na poprzedniej sesji mówiliśmy, że obecnie nie stać nas na to, aby zrobić dokumentację, obiecać, że się będzie prowadziło inwestycję a dokumenty odłożyć na półkę. Myślę, że kończy się możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz w okresie 2007-2013. Pojawia się kolejny okres 2014-2020 i jeżeli inne możliwości nie pojawią się, to należy obserwować propozycje nowych projektów i  złożyć dokumenty, tak aby za jakiś udział własny można było  pozyskać inwestycję typu jak modernizacja w ZS RCKU w Sochaczewie. Nie wiem czy naprawdę musimy w tej chwili wydać 100.000zł  i położyć tę dokumentację na półkę”.

 

Pan Starosta zapytał o dalsze pytania, jeśli odpowiedź jest niewystarczająca.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski podziękował za obszerne wyjaśnienia, stwierdzając, iż  trafiają one w wielu przypadkach i przekonują go. Radny odniósł się do planowanej inwestycji na rzecz przeniesienia Poradni i powiedział, że nie jest przeciwny temu remontowi, ale podał to, jako przykład podejmowania decyzji, której zabrakło w przypadku sali gimnastycznej  przy ZS CKP w Sochaczewie. 

Radny odniósł się do wypowiedzi p. Starosty stwierdzając, że aplikując o środki z zewnątrz należy mieć przygotowaną dokumentację. Zazwyczaj ci, którzy mieli taką dokumentację na półkach, jako pierwsi te środki pozyskiwali. Myślę, że przygotowanie dokumentacji za 100.000zł, która jest ważna 2 lata i czas  potrzebny na przygotowania dokumentacji i zezwoleń byłby idealnym „wstrzeleniem się” w rok 2014.

 

Pan Starosta poinformował, iż za jego czasu i funkcji Starosty nie zdarzyło się, aby niezrobienie dokumentacji spowodowało, abyśmy nie mogli aplikować o środki. Nie zdarzyło się, abyśmy przez to stracili jakieś pieniądze.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski odniósł się do zapisu w budżecie dotyczącym sprzedaży mienia, a następnie stwierdził, „iż skoro mamy do sprzedaży DPS przy ul. Gawłowskiej, to ja zastanawiam się czy mamy go tylko sprzedać, czy dobrze sprzedać, bo budynek obecnie wygląda tak, jakby od 10 lat nie był użytkowany. Dookoła zarośnięte otoczenie, gałęzie połamane i nie uprzątnięte”. Radny zapytał czy jest ktoś odpowiedzialny, aby ten teren przygotować. Jeżeli prywatna osoba chce coś sprzedać to stara przygotować się do transakcji, żeby więcej wziąć pieniędzy. „Nie chcę, aby było tak, że aby domknąć budżet to sprzedamy to za „grosze”  i nie mówię tego po to, aby pouczać, ale historia uczy nas jak za ubiegłej kadencji zostały zmarnowane „pola czerwonkowskie”. Trzeba je było wówczas sprzedać, bo już nie było szans, aby w jakiś sposób wybrnąć”.

Radny odniósł się do sprawy dokumentacji na salę gimnastyczną w ZS CKP i stwierdził, iż popiera wypowiedź Radnego D. Dobrowolskiego, gdyż zrobienie dokumentacji za 100.000zł (to nie są wielkie pieniądze przy naszym budżecie) przygotowania trwają jakiś czas ok. pół roku, są przetargi i inne procedury. „Nie wiem czy to jest problem, skoro tak przyjęliśmy w budżecie, za którym sam głosowałem, a jeśli będzie głosowanie wykonania budżetu to nie wiem jak będę głosował”.   

 

Odpowiedzi udzielił Wicestarosta J. Ciura poinformował, iż w końcu lipca/początek sierpnia br. były koszone i uprzątnięte tereny przy DPS przy ul. Gawłowskiej. Dwa dni temu również została wysłana ekipa do prac porządkowych, lecz w tej chwili mamy zablokowany wjazd. My też chcemy, aby teren i budynek ładnie wyglądał przy sprzedaży. Odpowiedzialne za to jest Starostwo, gdyż wzięliśmy na siebie to mienie. Teren jest zamknięty, ale jeśli ktoś będzie chciał coś zrobić to nie jesteśmy w stanie dopilnować. Obiekt jest monitorowany, będzie ogrzewany w sezonie zimowym.

Natomiast co do sprzedaży to nie chcemy sprzedać tego za nieduże pieniądze. Mówiliśmy o tym na poprzedniej sesji i będziemy powtarzali, że my tanio nie sprzedamy tych obiektów. O tym już mówiliśmy i nie wiem czy tak co sesję mamy powtarzać?

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż Rada Powiatu przyjmuje do wiadomości powyższą Informację  z wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2011 roku przez Zarząd Powiatu oraz z Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego za I półrocze 2011 roku.

 

Przewodnicząca życzyła Zarządowi, aby dalsza realizacja budżetu przebiegała przy jak najmniejszych trudnościach i by finanse Powiatu były w jak najlepszej kondycji.

 

Ad. pkt 5a)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej polegają na:

1)       urealnieniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja ZS RCKU w Sochaczewie” do kwoty 2.999.878zł (było 2.906.885zł) w związku ze złożonym wnioskiem do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek ten przedstawia się następująco:

- wkład własny 10% tj. 299.989zł;

- dotacja 899.963zł – 30%;

- pożyczka – 1.799.926zł – 60%  (umorzenie w minimum 50% - na 5 lat.

W związku z tym, iż w WPF wkład własny zapisany był w kwocie 666.885zł – jako źródło finansowania dochody ze sprzedaży należy ten plan zweryfikować zamieniając, jako źródło finansowania – przychody z innych źródeł w kwocie 299.989zł jednocześnie zmniejszając dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 666.885zł (gdyż dochód ten jest nie zrealizowany).

Urealnione zostały dochody bieżące o kwotę 77.165zł – są to otrzymane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego.

Urealniony został plan przychodów - zwiększony o kwotę  734.489zł, jako środki z innych źródeł z przeznaczeniem na:

- zakup recyklera – 36.700zł opłata ubezpieczenia, podatku VAT;

- realizację zadania inwestycyjnego – odcinek Budki Piaseckie-Skotniki – 81.000zł (przypomnę, iż to zadanie było już w załączniku inwestycyjnym, jest zrealizowane, Powiat pozyskał środki w wysokości 58.000zł z „gruntów rolnych” i kwotę 112.223zł z Urzędu Gminy w Teresinie. Kwota 81.000zł pozwoli dokończyć to zadanie na pewnym etapie, do skrzyżowania przy sklepie);

- wkład własny do wniosku na ZS RCKU w Sochaczewie wcześniej omawiany w kwocie 299.989zł;

- uzupełnienie planu środków na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek – 284.800zł;

- opracowanie dokumentacji ul. Gawłowska – skrzyżowanie.

 

Urealniono również plan wydatków o kwotę zmian planu dochodów i planu przychodów.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p.Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 1 Radny

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, 1 głosem „ wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

Ad. pkt 5b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na urealnieniu planu dochodów budżetowych o kwotę 92.609zł oraz zmniejszeniu dochodów o kwotę 682.329zł..

Na zwiększenie dochodów wpływają następujące pozycje:

- otrzymane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 77.609zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 50.000zł.

- wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 13.424zł.

- zwiększenie środków finansowych w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności – 7.000zł.

- zwiększenie wartości projektu unijnego w szkołach na kwotę 7.185zł.

 

Zmniejszenia planu dochodów dokonano na kwotę 667.329zł w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych 666.885zł (wkład własny w projekcie termomodernizacja ZS RCKU – zamienione źródło finansowania i zmniejszony do kwoty 299.989zł .

- zmniejszenie planu dotacji na opłatę składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Giżycach – 444zł.

 

Zwiększono plan przychodów w kwocie 734.489zł z przeznaczeniem na:

- zakup recyklera – 36.700zł – ubezpieczenie i VAT.

- dokumentację na ul. Gawłowską – 32.000zł.

- przebudowę drogi Skotniki - Mikołajew 81.000zł.

- wkład własny do wniosku na termomodernizację ZS RCKU w Sochaczewie – 299.989zł.

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacje – 284.800zł.

 

Urealnione zostały plany finansowe jednostek poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami między innymi:

- w dziale oświata – urealnienie planu wydatków z funduszy unijnych na podstawie zweryfikowanych harmonogramów otrzymanych z jednostki wdrożeniowej.

Urealniony został plan finansowy PUP poprzez przesunięcie środków w kwocie 56.000zł na prace remontowe związane z uruchomieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz 60.000zł na zakup samochodu osobowego dla tej placówki.

 

Następnie p. Skarbnik przedstawiła dwie autopoprawki Zarządu Powiatu:

 

Autopoprawka nr 1.

 

W związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 151/2011 z dnia 13.09.2011r. zmniejsza się plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w związku z rozliczeniem z tytułu kwalifikacji wojskowej. Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić zmniejszenie w kwocie 6.502zł. w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków w budżecie powiatu.

 

Autopoprawka nr 2.

 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje:

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 137/2011 z dnia 05.09.2011r. wprowadza się zwiększenie w kwocie 70.000zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie pn. „Remont budynku Domu Dziecka w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”.

Wartość zadania wynosi 140.000zł w tym wkład własny 70.000zł i otrzymana dotacja 70.000zł.

Jako sfinansowanie wkładu własnego Zarząd proponuje:

– zwiększyć przychody z innych źródeł w kwocie 34.082zł.

– dokonać przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 w kwocie 35.918zł.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały wraz autopoprawkami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Obrady opuścił Radny A. Grabarek. Od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 wraz z autopoprawkami poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                                          ----------------

" Wstrzymało się"                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt 5c)         Podjęcie  uchwały  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Sochaczewskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu w celu przybliżenia projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak poinformowała, że do dnia dzisiejszego obowiązuje uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/106/2008 z dnia 30.10.2008r., a proponowana uchwała, która została Państwu przedstawiona zawiera zmiany dokonane w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Zmiany w proponowanej uchwale polegają na zmianie podstawy prawnej, jak również na zmianie pewnych zapisów w treści uchwały oraz proponowane są wielkości kwot należności wobec których mogą być zastosowane ulgi.

W poprzedniej uchwale wielkość kwot dla uprawnionych do udzielenia ulgi kształtowała się następująco:

1.      Umorzenia wierzytelności w całości lub części, rozłożenia jej na raty albo odroczenia terminu zapłaty dokonuje :

1/ kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do wierzytelności przypadającej tej jednostce, jeżeli wartość tej wierzytelności nie przekracza 3.000 zł.

2/ Zarząd Powiatu – jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 1.

a obecnie proponuje się:

Do  udzielenia  ulg  uprawnieni  są:

1)      kierownik jednostki  podległej  Powiatowi  Sochaczewskiemu  - gdy  kwota  należności  pieniężnej  nie  przekracza 6.000,- zł;

2)      Zarząd  Powiatu  -  gdy  kwota  należności  pieniężnej przekracza 6.000,- zł.

W trakcie przygotowywania projektu uchwały w tym ustalenia powyższych kwot robione było rozeznanie, jakie stawki funkcjonują w innych powiatach i wiadome nam jest, że uprawnienia te kształtują się w większości: 10.000zł dla Zarządu Powiatu a kierownikowi daje się „wolną rękę”. W naszej propozycji jest tak, jak powiedziałam.

Pani Skarbnik nadmieniła, iż dotychczas nie zaszła potrzeba umarzania należności pieniężnych przez Zarząd Powiatu, ale obecnie zaistniała sytuacja, że nie możemy  ściągnąć należności poprzez windykację czy przez komornika, a ma to miejsce na ul. Gawłowskiej przy DPS, gdzie mamy umowę najmu, a lokator nie zamieszkuje od dłuższego czasu pod wskazanym adresem. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w związku z tym w księgach rachunkowych należności te narastają (nie są to wielkie kwoty miesięczne ale z miesiąca na miesiąc są coraz większe), i po trzech latach należy je ująć w kosztach. W związku z tym proponuje się urealnienie uchwały zgodnie z zapisami ustawy o finansach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Sochaczewskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.


Ad. pkt 5d)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych T. Jaworskiemu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych poinformował, że do podjęcia takiej uchwały obliguje nas art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2011r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawione stawki ustala Ministerstwo Finansów i raz do roku ogłasza w Monitorze Polskim.

Proponowane stawki są maksymalnymi a to ze względu na fakt, że dotyczą one właścicieli pojazdów, którzy w różny sposób pozbywają się swoich pojazdów m.in. porzucają je na drogach. 

Propozycja ta jest dodatkowym zadaniem własnym dla Powiatu obowiązującym od września 2010 roku.

Rada Powiatu biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadania ustala corocznie,            w drodze uchwały, wysokość opłat i wysokość kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  przez p.  dyrektora oraz dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                ----------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów  „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Ad. pkt 5e)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Miastem Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3813W – ul. Gawłowska w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzacie Dębowskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Pani Dyrektor M. Dębowska poinformowała, iż w dniu 06 września 2011 roku rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”  Program realizowany będzie w latach 2012-2015.

Jednostki samorządu terytorialnego, które są zainteresowane dofinansowaniem w ramach tego Programu mogą zgłaszać przedsięwzięcia z terenu województwa mazowieckiego do 5 października 2011 r.  Ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do dnia 31 października br. W ramach tego Programu w roku 2012 w województwie mazowieckim na dotacje zostały przyznane środki z budżetu państwa w wysokości 19.290.000zł. Jest to kwota, która stanowi 20% dotychczas przeznaczanych środków na realizację. W skali kraju jest to 200.000.000zł, a w skali województwa mazowieckiego tylko 19.290.000zł. Te środki będą podzielone równo pomiędzy gminy i powiaty. Dotacja na dofinansowanie zadania będzie udzielona w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów wydatków kwalifikowanych, nie większej niż 1.000.000zł. Są to warunki na dofinansowanie w roku 2012, natomiast w latach kolejnych kwota na dofinansowanie i udział ma się zmienić, ale na razie mamy informacje co do roku przyszłego.

Wnioski o dofinansowanie będą podlegały ocenie merytorycznej i ustalone są kryteria wg, których te wnioski będą oceniane. Jednym z kryteriów, najwyżej ocenianym jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, tu można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Znaczenie inwestycji dla rozwoju sieci dróg publicznych, tu będą punktowane wnioski, których zadania będą realizowane w połączeniach komunikacyjnych wyższych kategorii. W naszym przypadku droga powiatowa łączy się z drogą krajową Nr 50, jak również poprzez ulicę miejską z drogą krajową Nr 2.

Punktowana będzie również:

- współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji inwestycji, czyli partnerstwo z gminami w realizacji projektu.

- znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej,

- znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich,

- wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy,

- wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych
i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli
do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych
m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej,

- wpływ realizacji inwestycji na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wybrano niżej wymieniony projekt:
„Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3813W- ul. Gawłowska w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W ramach zadania zostanie wyremontowana ul. Gawłowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Płocka do ul. Batalionów Chłopskich, jak również na skrzyżowaniu ul. Płockiej z ul. Gawłowską zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna. 

W terminie zbiegającym się z realizowanym zadaniem przez powiat, miasto zobowiązało się do wykonania na własny koszt zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Płockiej z ul. Łowicką. Równocześnie przy realizacji zadania należało zmienić organizację ruchu na ul. Płockiej i Łowickiej. Po przeanalizowaniu badań pomiarów ruchu okazało się, że ruch z ul. Płockiej jest dużo większy niż z ul. Łowickiej. W związku z tym pierwszeństwo przejazdu będą miały samochody nadjeżdżające z ul. Płockiej, natomiast podporządkowanie będą miały samochody jadące z ul. Łowickiej. W ramach tego wniosku nie jest realizowana ta zmiana organizacji ruchu.

Planowany koszt w/w zadania zgodnie ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim wyniesie 1.200.000,00  zł brutto.

Partnerem Powiatu w realizacji zadania będzie Gmina Miasto Sochaczew.

Udział finansowy realizacji  przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:

Gmina Miasto Sochaczew (partner) - 35% wartości szacunkowej zadania tj: 420.000,00 zł brutto,
Powiat Sochaczewski - 35% wartości szacunkowej zadania  tj: 420.000,00 zł brutto,
pozostała  wysokość  kosztów realizacji zadania zostanie dofinansowana w ramach „Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” (nie więcej niż 30% wartości zadania).

Uchwała będzie stanowić załącznik do  wniosku o dofinansowanie zadania.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. dyrektor jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski pogratulował Staroście i Zarządowi, że można podejmować takie decyzje i wprowadzać tego typu uchwały, gdyż nie mówi tylko o bieżącej uchwale, ale i o dwóch kolejnych. Popieram porozumienie pomiędzy samorządami, wspólne działania dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Dziękuję za te uchwały i w imieniu Klubu Sochaczewskie Forum Samorządowe informuję, że będziemy głosowali za tą uchwałą i za pozostałymi oraz przyszłymi obojętnie, gdzie takie inwestycje będą realizowane, czy w mieście czy w gminach. Jeśli będzie wola tworzenia czegoś nowego jesteśmy za tym.

  

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Miastem Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3813W – ul. Gawłowska w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

Ad. pkt 5f)          Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 381136W Wójtówka-Czyste” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzacie Dębowskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Pani Dyrektor M. Dębowska poinformowała, iż uzasadnienie co do Programu przedstawiła b. szczegółowo przy poprzedniej uchwale.

W proponowanej uchwale beneficjentem jest Gmina Sochaczew i będzie ona składała wniosek do NPP na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 381136W Wójtówka - Czyste”.

Jest to droga, która krzyżuje się z droga krajową Nr 2 i z torami kolejowymi jak również z drogą

 powiatową w miejscowości Czyste. W ramach tego zadania Gmina ma wyremontować tę drogę do skrzyżowania z torami, jak również wymienić oznakowanie na całym ciągu drogowym do skrzyżowania z drogą powiatową oraz na skrzyżowaniu drogi powiatowej.

Ma tu znaczenie kryterium - współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji inwestycji, czyli partnerstwo z gminami w realizacji projektu, współpraca finansowa, które są punktowane. 

W związku z powyższym Gmina Sochaczew zwróciła się z prośbą o podpisanie umowy partnerstwa, a może być ona podpisana tylko po podjęciu uchwały wyrażającej zgody na realizację w partnerstwie.

 

Powiat będzie Partnerem Gminy Sochaczew w realizacji zadania.

Udział finansowy realizacji  przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:

Kwota proponowana dla Powiatu Sochaczewskiego (partner) wynosi  10.000 zł brutto. Uchwała będzie stanowić załącznik do  wniosku o dofinansowanie zadania.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. dyrektor jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 381136W Wójtówka-Czyste” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

 

Ad. pkt 5g)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Rybno przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzacie Dębowskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Pani Dyrektor M. Dębowska poinformowała, iż proponowana uchwała dotyczy środków z tego samego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na podobnych zasadach. W tym przypadku Gmina Rybno planuje ubiegać się o dofinansowanie z tego Programu. Zadanie nosi nazwę „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”.

W ramach tego zadania planuje się przebudowę trzech dróg gminnych: Szwarocin Nowy – Wesoła – Braki, Erminów – Bronisławy - Konstantynów – Wesoła, Ćmiszew – Józin – Erminów. Drogi te krzyżują się z drogami powiatowymi 3822 droga przez Erminów, droga 3818W Lubiejew – Rybno. W ramach tego zadania gmina planuje przebudowę skrzyżowań powiatowych. W związku z tym Gmina uzyska w punktacji przy ocenie merytorycznej wniosku – za partnerstwo. Gmina Rybno zwróciła się z prośbą o partnerstwo finansowe na realizację tego zadania w wysokości 35.000zł. Wartość zadania 2.400.000zł.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. dyrektor jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Rybno przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 15 minutową przerwę od godz. 1400   do godz. 1415.

 

Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

Ad. pkt 6)           Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2011roku

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali obszerną Informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2011roku na piśmie, a następnie udzieliła głosu dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie p. Krzysztofowi Wasilewskiemu i poprosiła o przedstawienie powyższej Informacji.

 

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2011roku w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski w nawiązaniu do Informacji powiedział: „że kryzys, który rozpoczął się w 2008 roku odbił się na wskaźnikach, jakie mamy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na koniec 2008 roku było zarejestrowanych w PUP 2.200 osób bezrobotnych, a w czerwcu br. zarejestrowanych było 3.667 osób. Obecnie na koniec miesiąca sierpnia br. mięliśmy zarejestrowanych 3.743 osoby. Zatem wzrost osób bezrobotnych następuje i trzeba się liczyć ze wzrostem, bo w miesiącach październik, listopad, grudzień zawsze bezrobocie wzrasta. Jednocześnie środki na aktywizację osób bezrobotnych już się skończyły w PUP i gdyby były jak w poprzednich latach, to moglibyśmy ten wskaźnik zmniejszyć. Jeśli chodzi o strukturę bezrobotnych istotne jest, że w dalszym ciągu utrzymuje się zły wskaźnik, a mianowicie b. dużo osób młodych jest zarejestrowanych w PUP. W przedziale wiekowym  18-24, 25-34 mamy zarejestrowanych 2.080 osób tj. 57,5%. Są to młodzi ludzie rozpoczynający „ścieżkę”, powinni rozpoczynać karierę, a rozpoczynają od bezrobocia.

Następny wskaźnik – bez stażu zawodowego – takich osób mamy w ewidencji 1.068 tj. 30% osób bezrobotnych w tym do 25 roku życia - 898 osób  tj. 25%.

Jeśli chodzi o oferty pracy w tym okresie, to w ciągu pół roku wpłynęło do PUP 530 ofert. Natomiast mimo, że brakuje pracy i są oferty, to efektywność wykorzystania tych ofert jest na poziomie 49,9%. Mimo braku pracy b. trudno jest zaktywizować osoby, które mamy w ewidencji. Dalej utrzymuje się tendencja, że mamy w ewidencji wiele osób, które nie bardzo chcą podjąć pracę, a wynika to z wielu powodów, ale co się obserwuje od wielu lat, to ok. 1/3 osób zarejestrowanych w PUP właściwie rejestruje się tylko po to, aby mieć opłacaną składkę zdrowotną. Mimo, że Pani Minister obiecała nam kilka razy, iż ten problem będzie rozwiązany tak jak był kiedyś rozwiązany, że składki zdrowotne nie płaci PUP lecz byłoby to rozwiązane na poziomie centralnym”.

Dyrektor zwrócił uwagę na ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych ok. 1.300 bez żadnego stażu zawodowego. „Moje pytanie a właściwie stwierdzenie jest takie, że nie wiem czy fundusz pracy, na którym nie było tak dużo środków (podobno na funduszu tym jest ponad 7 miliardów środków) jest funduszem zamrożonym i nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby, aby te środki przekazać na staże zawodowe. Między innymi przez to moglibyśmy w minionym czasie skierować 1000 osób na staże zawodowe u pracodawców. W ten sposób składka zdrowotna wróciłaby do Ministerstwa Finansów. W tym roku razem z Europejskim Funduszem Społecznym na aktywne formy otrzymaliśmy 3.022.000zł. tj. 34,7% pozyskanych środków w 2010 roku. W ubiegłym roku ze względu na to, że mieliśmy z funduszu pracy więcej środków mogliśmy przystępować do wielu konkursów. W ubiegłym roku pozyskaliśmy dwa razy więcej środków niż otrzymaliśmy. W tym roku Urząd takiej możliwości nie posiada, gdyż przez małą kwotę na aktywizację zamknięto nam drogę do przystępowania do konkursów,  bo Urzędy Pracy niestety mają taką sytuację, że gdziekolwiek chcą złożyć wniosek muszą mieć pieniądze na wkład własny. Jest wiele instytucji, w różnych  projektach, gdzie tego wkładu nie trzeba posiadać.

W I półroczu br. kończyliśmy staże zawodowe zgodnie z umowami podpisanymi pod koniec ubiegłego roku i tak w okresie tym na stażach i pracach interwencyjnych przebywało 429 osób. Można powiedzieć, że nie było to mało, ale dla porównania podam, że w ubiegłym roku na stażach przebywała ponad 1200 osób. W I półroczu ze środków, które nam zostały skierowaliśmy na roboty publiczne 15 osób, prace interwencyjne 5 osób, na staże 60 osób, na prace społeczno-użyteczne 7 osób, a dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 10 osób. Dla porównania w ubiegłym roku takie dotacje otrzymało ponad 100 osób.

W II półroczu pewne przedsięwzięcia zostały poczynione, ale o efektach trudno jest mi mówić. Na dzisiejszą sesję udało się zakończyć opracowania, które przygotowuje Urząd za I półrocze i za cały rok, ale pewne wskaźniki musieliśmy otrzymać z GUS-u i w związku z tym jest prawie na ukończeniu ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych i mogę tu przedstawić wstępne informacje.

Wg niezakończonego rankingu najwięcej bezrobotnych mamy w zawodach; sprzedawca 157 osób-w tym 145 kobiet, tak się składa, że są to zwody sfeminizowane, technik ekonomista 153 osoby-w tym 129 kobiet, ślusarz 122 osoby-w tym 102 kobiety, krawiec 69 osób-w tym 69 kobiet, ekonomista 68 osób-w tym 50 kobiet, kucharz 65 osób-w tym 54 kobiety i technik mechanik 60 osób-w tym 11 kobiet.

Najwięcej ofert było w takich zawodach jak: sprzedawca 43 na 157 osób zarejestrowanych, technik ekonomista 0 ofert na 153 osoby zarejestrowane, ślusarz 3 osoby na 122 zarejestrowane, krawiec 3 osoby, ekonomista 0 ofert, kucharz 6 ofert pracy i technik mechanik 1 oferta pracy na 60 osób zarejestrowanych .

Zawody nadwyżkowe (mamy tu 33 zawody) podam kilka z nich: robotnik budowlany, magazynier, szwaczka,  mechanik samochodów ciężarowych, lekarz weterynarii, spedytor, asystent ds. księgowości.

Zawody zrównoważone czyli popyt i podaż w tym przypadku się równoważy: specjalista kontroli jakości, grafik komputerowy, specjalista ds. logistyki.

Zawody deficytowe (mamy 37 takich zawodów): dyrektor finansowy, główny księgowy, kierownik magazynu, pozostali inżynierowie – inżynierii środowiska, mechanik i instruktor tańca.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej Informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska podziękowała p. dyr. K. Wasilewskiemu za przygotowanie obszernej Informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2011roku.

 

 

Ad. pkt. 7           Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 06 czerwca 2011r. do 31sierpnia2011r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przypomniała Radnym, że otrzymali pisemną informację dot. wykonania uchwał Rady Powiatu. Jednocześnie poinformowała Radnych Powiatu, że sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawiane jest dwukrotnie w ciągu roku przy Sesji Absolutoryjnej i przy analizie sprawozdania za pierwsze półrocze danego roku, co w dniu dzisiejszym czynimy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska o przybliżenie informacji poprosiła Starostę Pana T. Korysia

 

Starosta Pan T. Koryś wyjaśnił, że w materiałach, które zostały przesłane do Radnych znajdowała się informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 06.06.2011r. do 31.08.2011r. i nadmienił, że rozpisane są bardzo szczegółowo wszystkie sesje i poprosił Radnych o pytania w celu udzielenia bliższych informacji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała Radnych czy mają jakieś pytania odnośnie przedstawionej informacji.

Pytań dotyczących informacji z wykonania uchwał Rady Powiatu nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady powiatu od 06.06.2011r do 31.08.2011r. w załączeniu – Załącznik Nr 14.

 

 

Ad. pkt 8        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 15.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Następnie Starosta w uzupełnieniu odniósł się do pkt 4 Informacji i poinformował, iż na kolejnym posiedzeniu Zarząd omawiał nierozstrzygnięte przetargi. Jak z Informacji wynika nie zgłosił się żaden chętny podmiot, który chciałby kupić nasze obiekty  infrastrukturalne.

W Informacji jest podane, że Zarząd podejmie decyzje i takie podjął. Po analizie kosztów szacunkowych utrzymania obiektu, Zarząd zdecydował o ogłoszenie kolejnego przetargu, termin to dzień 17.10 br. a rozstrzygnięcie będzie w miesiącu grudniu br. Takie są procedury.

 

W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji w rozmowie z Radną B. Fastyn domówiliśmy temat promocji naszych obiektów do sprzedaży i uzgodniliśmy, że przekażemy materiały dotyczące obiektów do zbycia, a ukażą się one w materiałach miasta Sochaczew.

 

Starosta odniósł się również do pkt 9 Informacji -  poinformował, że ma zapewnienia p. Burmistrza, iż instalacja gazowa jest obecnie w realizacji, a priorytetem będzie wykonanie kanalizacji tak, abyśmy mogli na wiosnę przystąpić do realizacji swojego zadania.

 

Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Powiatu zatwierdził listę tegorocznych stypendystów za b. dobre i dobre wyniki w nauce, sporcie i osiągnięciach artystycznych. W ubiegłym roku stypendia otrzymały 42 osoby, a w tym roku mamy 54 stypendystów. Stypendia zostaną wręczone podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 12.10.br.

 

Starosta nadmienił, iż jeśli są jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to bardzo proszę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.


Ad. pkt 9.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami,

 jako  Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentowali całą Radę uczestnicząc w:

-  Powiatowych Dożynkach w Kątach gm. Sochaczew;

- III Otwartym Międzynarodowym Pucharze Polski w Dżudo Juniorek i Juniorów;

- obchodach 100-lecia istnienia zakładów Boryszew Erg. S.A. wraz z p. Starostą;

- imprezie 25-rocznicy powstania Muzeum Kolei Wąskotorowe w Sochaczewie wraz z p. Starostą i Wicestarostą;

- VI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych - razem z nami był Marszałek Województwa Mazowieckiego A. Struzik i Starosta Sochaczewski;

-  Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Świat w kolorach tęczy”;

 

Pani Wiceprzewodnicząca RP J. Popiołek uczestniczyła w:

- Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Świat w kolorach tęczy”;

- uroczystości poświęconej 72- rocznicy napaści sowieckiej na Polskę;

W dniu 9.09.br. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych Sochaczew 2011;

 

W dniu 18.09.br uczestniczyliśmy wraz z wieloma Radnymi w widowisku „Wielki Teatr Historii - Miasto w ogniu Rekonstrukcja obrony Sochaczewa w 1939 roku”.

 

W dniu 02.10.br. razem z p. Starostą uczestniczyłam w uroczystej  Mszy Św. z okazji Diecezjalnego Święta Policji województwa mazowieckiego i łódzkiego.

 

W dniu 02.10.br wraz z wieloma Radnymi przyglądałam się piłkarskiemu starciu – mecz parlamentarzyści-samorządowcy na stadionie MOSiR w Sochaczewie.

 

Wicestarosta J. Ciura i Wiceprzewodnicząca RP J. Popiołek  uczestniczyli w X Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej.

 

Do biura Rady wpłynęło zaproszenie na obchody XIII Dni Kukurydzy 2011. Szczegółowy program znajduje się w biurze. Impreza ta ma miejsce w miejscowości Skrzelew gm. Teresin o godz. 1100.

 

Przewodnicząca zaprosiła również na imprezę – wystawę plastyczną „Sochaczewski Laur”, która odbędzie się w dniu 09.10.2011r. w MOK w Sochaczewie.

 
Przewodnicząca poinformowała, że w wielu wymienionych imprezach brali udział Radni Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 10        Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny Tadeusz Głuchowski nadmienił, że chce zapytać w imieniu wyborców p. Starostę o parking przy Starostwie.

„Mieszkańcy powiatu pytają, co stoi na przeszkodzie, aby parking był czynny od godz. 600. Część mieszkańców powiatu dojeżdżających ze stacji PKP w Sochaczewie chce parkować bezpiecznie. Ja zrobiłem rozeznanie w dniu dzisiejszym na tym parkingu i są wolne miejsca. Myślę, że można byłoby udostępnić go dla mieszkańców. „Nie uważam, że musi on służyć tylko pracownikom Starostwa i szkole.  Jako powiat p. Starosta odpowiada również za bezpieczeństwo mieszkańców, można spróbować, bo naprawdę nie ma gdzie zostawiać samochodów, a autobusu do dworca również ci mieszkańcy nie mają”.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż nie może „przejść do porządku dziennego” nad tymi interpelacjami, które składał wcześniej, Ponieważ treść i jakość odpowiedzi, jakie uzyskuje jest niepewna i fatalna. „Nie wiem z czego to wynika, ponieważ uważam, że moje zapytania są formułowane w sposób przejrzysty i jasny  i nie wymagają dużego zaangażowania, aby udzielić odpowiedzi. Często sprowadzają się do odpowiedzi „tak” bądź „nie”.

Na ostatniej sesji składałem interpelację odnośnie wyciętych drzew na podstawie wydanej decyzji przez Starostwo Powiatowe. Decyzji wydanej w mojej ocenie z naruszeniem przepisów, w której urzędnicy powiatu potwierdzają nieprawdę, a wręcz tworzą z własnej inicjatywy własne wyimaginowane określenia do całej tej sytuacji. Ta moja interpelacja kończyła się wnioskiem, aby przedstawić sposób postępowania tychże urzędników, by na przyszłość uniknąć tych sytuacji. Przyznam, że w rozmowie indywidualnej z p. Wicestarostą ta odpowiedź była satysfakcjonująca i napawała optymizmem, że takie przejrzyste zasady, rzeczy prostej będą stworzone.  Natomiast odpowiedź na piśmie jest „krokiem w tył” ona nic nie wnosi”. Radny zapoznał Radę z fragmentami odpowiedzi.

Radny skomentował, iż „napisane jest, że „Starosta wydaje jedynie zgodę”, a to jest nieprawda, bo wydaje „aż decyzję”. Decyzja jest aktem dużej wagi i za niewydanie jej można być sądzonym przez Sąd Karny i uzyskać wyrok skazujący. To nie jest jedynie zgoda.  Następny zapis odpowiedzi „wyżej cytowana ustawa nie daje Staroście kompetencji mogących wpływać na powołanie w gminach komisje” ja tu się nie pytam o kompetencje chodzi o to, aby pracownicy Starostwa weryfikowali to, co się dzieje w gminach.  Starosta pisze, że „nie daje kompetencji” niemniej w następnym zdaniu pisze „jednak odpowiednim służbom została zwrócona uwaga odnośnie przeprowadzania wyrywkowych kontroli” czyli nic nie może zrobić, ale przeprowadzi wyrywkowe kontrole. Brak konsekwencji, gdyż „wyrywkowe kontrole”,  to później każdy powie, przecież prowadzimy wyrywkowe kontrole i tego akurat nie skontrolowaliśmy. Ostatnie zdanie „wobec powyższego koniecznością było wydanie zgody na usunięcie wnioskowanych przez Wójta Gminy Teresin drzew”. Nie p. Starosto, nie było konieczności, Pan wyraża zgodę albo nie wyraża zgody. Co to za absurd? Koniecznością było wydanie zgody.

W dokumentach, które wpłynęły z Gminy Teresin potwierdzona była nieprawda a urzędnicy m.in. dyrektor, który się podpisał pod decyzją potwierdzają to dalej i mało tego dokładają swoją (w mojej ocenie) nieprawdę.

W rozmowie z Wicestarostą mówiliśmy, że miasto Sochaczew dokłada zdjęcia, żaden problem  dołożyć zdjęcia, była mowa o weryfikacji, trzeba weryfikować. W związku z tą pozytywną decyzją i wycięciu dębu o obwodzie 250 cm, jest opłata ok. 20.000zł, za wycięcie drzewa bez takiej decyzji bądź z uchybieniem takiej decyzji to koszt 3x20.000zł. To są niebagatelne rzeczy, a ja tylko proszę, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Niech to będzie weryfikowane w najprostszy sposób, proponuję, aby była doręczona przez gminę fotografia, że jest to chore, pochylone drzewo, że przeszkadza. Ja nie mówię tu o żadnej polityce, mówię o drzewach, o czymś całkowicie neutralnym. Prosiłbym o „pochylenie się” jeszcze nad tą interpelacją”.

Chcę powiedzieć, że wciąż nie otrzymuję odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje a mianowicie dotyczące: Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, tajnej umowy, wynagrodzenia kierownika DPS-u. Ja nie chcę, aby to przeszło tak w niepamięć. Ja pamiętam, chcę pamiętać i chcę być traktowany poważnie.  Nie chcę, aby powstało takie wrażenie, że coś tam odpowiemy raz, potem drugi raz, a później to już będziemy wszyscy tym znudzeni i pomruczymy, czego on chce? Ja chcę w przypadku „tajnej umowy” odpowiedzi „tak” czy „nie”. W sprawie DPS-u również  „tak” czy „nie”. Wiem, że są to trudne umowy, ja nie będę o to więcej pytał, tylko wyciągnę z tego wnioski i będę się posługiwał taką informacją, którą uzyskałem, bądź nie uzyskałem w sposób wynikający z tych odpowiedzi, które do mnie dotarły. Wniosek jaki z tego płynie jest taki, że niezmiernie się nam tutaj trudno ze sobą rozmawia.

Radny podziękował za naprawione drzwi do sali konferencyjnej.  Uznał, iż jest to pocieszenie i dowód na to, że po dwóch czy trzech uwagach można pewne rzeczy załatwić. Niemniej jest to doprawdy drobnostka.

Radny poprosił p. Starostę o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje, które złożył.

Następnie Radny odniósł się do odpowiedzi na interpelację grupy Radnych odnośnie pracy Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki i poinformował, że otrzymaliśmy od p. Starosty decyzję odmawiającą udzielenia nam odpowiedzi na interpelację, gdyż jak wynika z tego pisma nie przedstawiliśmy szczególnej potrzeby publiczne, żeby z takim zapytaniem się do Pana zwrócić. Ja na ostatniej sesji mówiłem, że dla mnie ta potrzeba wynika ze statutu Starostwa, że Radny pytając powinien uzyskać odpowiedź. Nie wiem, bo z tego pisma nie wynika, bo gdyby Pan wskazał, że z jakiś dokumentów, ustaw czy rozporządzeń to wynika, wiedziałbym kiedy to już jest uzasadnienie dla ubiegania się o uzyskanie tej złożonej informacji a kiedy nie.  Dla mnie jest to wystarczające, dla Pana nie, jest tutaj taki „pat”, możemy się tak przepychać. Ja uważam, że to, jakie środki są przeznaczane na ten Wydział i na delegacje jest informacją, która nie powinna być ukrywana przed Radnymi  zwłaszcza, że docierają do mnie głosy, że tam zaczynają się dziać rzeczy, o które należy pytać. Dotarła do mnie informacja, że w najbliższym czasie Starostwo Powiatowe będzie wzywane do Sądu Pracy w związku z sytuacją jaka zaistniała w tym Wydziale. Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat tych postępowań. Chcę uzyskać informację, jaka jest przyczyna, kogo i czego dotyczą te postępowania  i w związku z jaką sytuacją.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski zapytał p. Starostę odnośnie obwodnicy Sochaczewa. Nadmienił, iż obwodnica po oddaniu do użytkowania nie spełniała pewnych norm, jeśli chodzi o ochronę środowiska, wówczas na inwestora nałożono nakaz wykonania pewnych inwestycji na obwodnicy (do końca lipca br.). Radny zapytał, kiedy to będzie zrealizowane, dlaczego nie zostało zrealizowane i dlaczego (Starostwo jest stroną w tej sprawie) pozwolono na to, że nie wykonano tej inwestycji zgodnie z terminem.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciurze w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Pan Wicestarosta J. Ciura odpowiedział:

 

- na pytanie odnośnie parkingu przy Starostwie, poinformował, iż był postulat Radnego Dobrowolskiego o wydłużenie pracy parkingu do godz. 1900  lub  2000 . Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić.  Wicestarosta nadmienił, iż nie jest to parking, ale miejsca postojowe. Na miejscach postojowych nie można malować pasów ani rozmieszczać samochodów. Starostwo nie jest zainteresowane wydłużeniem pracy parkingu, gdyż nasze służby pracują w wyznaczonych godzinach. Nie  możemy sobie pozwolić na wydłużenie pracy tych służb. Miejsca parkingowe wybudowane zostały dla pracowników Starostwa, nauczycieli i uczniów szkoły oraz dla interesantów Starostwa.

Mieszkańcy powiatu korzystają z parkingu, rano o godz. 700  na parkingu jest ok. 30 samochodów. Później również dojeżdżają kolejne samochody i są pozostawiane. Powroty zostawiających samochody odbywają się do godz. 2000. Wcześniejszych godzin otwarcia nie ma potrzeby uruchamiać, o godz. 600  stały 1-2 samochody (takie praktyki otwarcia były). Od godz. 700 następuje naprawdę parkowanie aut. Nie chcemy się zablokować tak, jak było na ul. Ziemowita i wówczas nasi petenci nie będą mieli gdzie postawić samochodu.

 

- odnośnie wypowiedzi Radnego Sz. Ziółkowskiego w sprawie wycinki drzew, Wicestarosta przypomniał: „iż rozmowa z Radnym dotyczyła tego, że będziemy wyrywkowo kontrolowali drzewa typu dęby lub te wysokiego gatunku. Jeśli ktoś wycina takie drzewo będziemy żądali dokumentacji. Pan Radny na razie po sprawie dębów nie  stwierdził, że nie dopilnowaliśmy jakiś spraw. Była taka następna sytuacja? Nie było. Myślę, że nasza rozmowa między nami była taka, że w przyszłości praca Wydziału będzie polegała na tym, że będzie ta dokumentacja i będziemy jej żądali od komisji. Uważałem, że rozmowa ta powinna być zakończona, a Pan Radny na drugiej już sesji podnosi ten temat, czemu się b. dziwię. Wraca Pan do tej samej sprawy, jedna tę samą sprawę omawiamy kilkakrotnie. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie. Takie decyzje zapadły i p. dyrektor za chwilę powie więcej na ten temat”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. S. Grefkowiczowi .

 

Dyrektor S. Grefkowicz na pytanie Radnego S. Ziółkowskiego odpowiedział, iż Radny bardzo wybiórczo przedstawił Radnym odpowiedź, kładąc akcent na pewne sprawy próbując ukierunkować tok myślenia Radnych, ale w niewłaściwym kierunku. Radny Ziółkowski zarzucił, że w odpowiedzi otrzymał następne kłamstwo, takiego użył sformułowania, że  starosta wydaje jedynie zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości będącej własnością gminy i to kłamstwo miałoby polegać na tym, iż nie napisano, że jest to decyzja. Pan dyrektor powiedział, „że to jest decyzja, ale zwrócę uwagę na co inne” i tu dyrektor przytoczył fragment odpowiedzi „w odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że w myśl zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, starosta wydaje jedynie zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości będących własnością gminy” poinformowaliśmy, że tak brzmi zapis ustawy, który właśnie został przytoczony. Ustawa ta odnosi się jeszcze do szeregu innych działań starosty. W tej ustawie ustawodawca nakłada obowiązek na starostę wykonywania pewnych działań w stosunku do innych nieruchomości i tak ma się w przypadku, gdy drzewa rosną w pasie drogi gminnej. Pan dyrektor przytoczył całą odpowiedź odnosząc się do jej treści.

Na zakończenie p. dyrektor odniósł się do akapitu odpowiedzi w brzmieniu: „niemniej jednak odpowiednim służbom została zwrócona uwaga odnośnie przeprowadzania wyrywkowych kontroli, potwierdzających zasadność składanych przez gminy wniosków” i wyjaśnił, że kiedykolwiek jakaś gmina zwraca się z wnioskiem do Starosty Sochaczewskiego o wycięcie drzewa z terenu na terenie gminnym, to za każdym razem pracownik Starostwa jedzie i ogląda to drzewo. Natomiast w tej omawianej sytuacji sprawa wygląda nieco inaczej, bo drzewa były w pasie drogowym i są tu kompetencje  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W wyniku rozmowy Radnego Ziółkowskiego z Wicestarostą została gminie zwrócona uwaga i zostało to przekazane służbom i pracownikom Wydziału, że chociaż Powiat nie ma takiego obowiązku, to jednak w przypadku wniosków o wycięcie drzew w pasie drogowym, pracownicy będą wyrywkowo jeździć i sprawdzać.

- odnośnie pytania w sprawie obwodnicy dyr. Grefkowicz poinformował, że Starosta Sochaczewski nałożył obowiązek wykonania ekranów chroniących przed hałasem na obwodnicy. Początkowy termin wykonania ekranów był do 30.04.2010 roku, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad odwołała się do sądu, że jest to niemożliwy termin do wykonania i zaproponowała nowy termin, aby wypełnić procedury związane z ustawą o zamówieniach publicznych, zabezpieczeniem środków finansowych i samym wykonawstwem. Takie było uzasadnienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Starosta Sochaczewski po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia, które jest stroną w tym postępowaniu wyraził zgodę, aby Generalna Dyrekcja bez przeszkód mogła wykonać to zadanie. Starosta przychylając się do prośby zmienił termin do dnia 31.07.2011r. W tej decyzji podany był termin badań porealizacyjnych, czy działania i prace Generalnej Dyrekcji są skuteczne  i oddziaływanie hałasu jest mniejsze. Bardzo się zdziwiliśmy, kiedy Generalna Dyrekcja wystąpiła z pismem prosząc o przesunięcie terminu i zmianę decyzji Starosty Sochaczewskiego. Dyrektor Grefkowicz odczytał treść uzasadnienia. W uzasadnieniu tym Generalna Dyrekcja wskazuje przyczyny przedłużającego się terminu wykonania prac:

-  konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych – sprawa ekranów i wniosku toczyła się w roku 2009 i wcześniej i na wniosek Generalnej Dyrekcji, Starosta zmienił swoją decyzję wydłużając termin tak, aby mogli oni zabezpieczyć sobie środki.

- obowiązek stosowania procedury zamówień publicznych- przecież, jeśli przystępujemy do zadania to mieli świadomość, iż jest taki obowiązek.

- konieczność zapewnienia przejezdności trasy – tu Generalna Dyrekcja powinna znać warunki techniczne i myślę, że o tym wiedzieli.

- specyfika wykonywania robót oraz warunki klimatyczne – jeżeli firma dostała prawie 2 lata na wykonanie zadania i na spokojne przygotowanie się do tego - nie jest to dla nas wytłumaczenie.

 

W ocenie Starosty Sochaczewskiego Generalna Dyrekcja nie przedstawiła w swoim wniosku wystarczających powodów (nadzwyczajnych zdarzeń, okoliczności), dla których przedłużanie się

wykonania decyzji można byłoby uznać za usprawiedliwione. Konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, obowiązek stosowania procedury zamówień publicznych i konieczność zapewnienia przejezdności trasy to okoliczności typowe dla tego rodzaju przedsięwzięć, które były znane Generalnej Dyrekcji w momencie składania odwołania od decyzji Starosty Sochaczewskiego z żądaniem zmiany terminu wykonania przebudowy ekranów akustycznych z 31.04.2010 roku na 31.07.2011r. Dotychczas w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji obowiązkiem Starosty było zachowanie wszystkich procedur, a nie lakoniczna odpowiedź, że nie wyrażamy zgody na takie działania. Przeprowadziliśmy zatem całą procedurę administracyjną, czyli  zawiadomiliśmy strony o wniosku Generalnej Dyrekcji, rozpoczęliśmy postępowanie, i zawiadomiliśmy o tym strony, zakończyliśmy postępowanie i zawiadomiliśmy o tym strony, (na to potrzebny jest określony czas), a na koniec została wydana decyzja, która brzmi: Po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad odmawiam zmiany decyzji Starosty Sochaczewskiego z dnia 13.03. i utrzymuję tę datę w mocy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska udzieliła głosu Radcy Prawnemu p. Grażynie Błaszczyk w celu odpowiedzi na pytanie Radnego S. Ziółkowskiego..

 

Radca Prawny poinformowała, iż p. Starosta  uprawomocnił ją do występowania przed sądem w dwóch zawisłych sprawach ze stosunku pracy, które odbędą się w Sądzie Pracy w Żyrardowie z powództwa byłych pracownic Starostwa. W dniu jutrzejszym o godz. 1300  odbędzie się pierwsze postępowanie, które jest jawne i można w nim uczestniczyć w charakterze publiczności, o ile nie jest się wezwanym, jako świadek bądź strona i sąd nie wyłączy jawności postępowania. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 11.     Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski zwrócił się z wnioskiem do Starosty i Zarządu Powiatu.  Radny nawiązał do początkowej części sesji, gdy wszyscy Radni jednogłośnie wyrazili uznania dla Zarządu za działania zmierzające w kierunku współpracy i realizacji infrastruktury drogowej.

Radny nadmienił o zakończeniu naprawy  mostu na drodze wojewódzkiej, gdzie tym samym przez rok czasu b. intensywnie wykorzystywana była droga powiatowa. Stwierdził, iż mamy świadomość, w jakim jest ona stanie i nie uda nam się pewnie zgłosić jej do „schetynówki”, ale być może warto byłoby wykorzystać tę sytuację, kiedy została już przywrócona do normalnego funkcjonowania droga wojewódzka i być może władze wojewódzkie zechciałyby wesprzeć powiat w naprawie najbardziej zdewastowanego odcinka naszej drogi. Niewątpliwie ten ruch drogowy, który był skierowany zastępczo na drogę powiatową doprowadził do znacznego pogorszenia się stanu naszej drogi powiatowej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o kolejne głosy.

 

Głos zabrał Radny Ziółkowski nadmienił, iż chce się odnieść do wypowiedzi Wicestarosty i powiedział, że wystąpił w formie pisemnej, gdyż chciałby sformalizować tę kwestię. „Chciałbym, aby chociaż jakaś notatka dotarła do tego Wydziału z Pańskiej strony czy strony Zarządu. Chciałbym, aby oparte to było na jakiegoś rodzaju dokumencie, papierze, by każdy wiedział, że trzeba to robić tak a nie inaczej. Dlatego wystąpiłem z interpelacją. Prosiłem o stworzenie takich zasad”.

Odnośnie wyciętych drzew i wypowiedzi dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Radny wyraził zdziwienie odnośnie takiej interpretacji prawa. Mianowicie tu Radny odniósł się do odpowiedzi Starosty na interpelację i przytoczył z jego treści fragment: „niewyrażenie  stanowiska w ciągu 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia”,   a następnie stwierdził, iż jeśli napisane byłoby, że te drzewa się nie nadają do usunięcia to pewnie p. dyrektor  regionalny uzgodniłby z Panem właśnie taką decyzję. Oni nie wysyłają ludzi i nie sprawdzają tego. Od tego jest Pan.

Jeśli zaś chodzi o kolejne oświadczenie, to „dzisiaj właśnie było składane sprawozdanie z prac budżetu w I półroczu br. Wprawdzie nie ma takiego obowiązku, o którym za chwilę będę mówił, ale chciałbym, jako członek Komisji Rewizyjnej złożyć krótkie oświadczenie odnośnie sprawozdania z wykonania prac Komisji Rewizyjnej. Mianowicie Komisja Rewizyjna nie robi nic poza tymi opiniami, które dotyczą budżetu. Jest plan pracy nakreślony na I sesji br. Zaplanowano dwa punkty tj. Al. XX-lecia w Teresinie i DPS w Młodzieszynie. Większością składu Komisji te sprawy są odkładane, na dzień dzisiejszy na początek listopada br. To właściwie uniemożliwia już powoływanie ekspertów, czy b. wnikliwą sytuację. Ja odnoszę wrażenie, że w większości to nie zależy na żadnej kontroli w tej Komisji. Chcę o tym Państwa poinformować”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poinformowała, że oświadczenie to zostanie przekazane Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej A. Grabarkowi. Moje zdanie na ten temat jest inne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o kolejne wnioski bądź zapytania.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 12.     Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy.

Dyrektor M. Podsędek  jako przedstawiciel komitetu organizacyjnego obchodów 85-lecia ZS CKP w Sochaczewie zaprosił wszystkich a szczególnie absolwentów tej szkoły na obchody jubileuszu i poprosił o zapisywanie się na zjazd, który odbędzie się w dniu 15.10.br. w tejże szkole. Poinformował, iż wszystko rozpocznie się oficjalną Mszą Św. w Parafii Św. Wawrzyńca. Następnie będzie przemarsz ulicami miasta i część oficjalna w szkole a mniej oficjalna, czyli bal absolwentów odbędzie się w Zajeździe Dukat. Zapisów na zjazd można dokonywać w sekretariacie szkoły.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 13.           Zakończenie obrad


 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1525.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-25 12:04:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 12:04:43
  • Liczba odsłon: 1492
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459400]

przewiń do góry