Protokół Nr VIII / 2007

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 23 lutego 2007 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 2. zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 3. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 4. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 1. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006.
 2. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji.
 3. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr VIII/2007

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

23. 02. 2007 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 W posiedzeniu VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 23. 02. 2007 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 20 Radnych. W trakcie sesji o godz. 1450 na obrady przybył Radny W. Domagalski.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jerzy Krupa

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew Jerzy Żelichowski

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Radca Prawny Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji Dariusz Sipak

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Sochaczewie Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie Joanna Kamińska

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie Mirosław Szczepanowski

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie Dariusz Miłkowski

Dyrektor ZS w Sochaczewie Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS W Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor PCPR Sylwester Szymański

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Zbigniew Madej

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie w/z Helena Bajurska

Redakcja Radio Fama Paweł Doncbach

Redakcja Echo Powiatu Anna Syperek

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Jerzego Krupę, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów. Przywitał Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie Pana Komisarza Dariusza Sipaka, który objął stanowisko z dniem wczorajszym. Przewodniczący przywitał również pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli przedsiębiorców i związków zawodowych a także media i tych, których być może przez nieuwagę pominąłem stwierdził.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu nowemu Komendantowi Policji Panu Dariuszowi Sipakowi celem przedstawienia się Radnym. Nadmienił, iż Pan Komendant nie będzie mógł uczestniczyć w całych obradach Sesji gdyż za godzinę ma następne spotkanie.

Komendant Policji Dariusz Sipak poinformował, że w dniu wczorajszym Komendant Wojewódzki powierzył mu oficjalnie pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji na terenie Miasta Sochaczewa. Następnie przybliżył swoją osobę. Pan Komendant ma 40 lat, służbę w Policji pełni od lat 18. Od samego początku związany jest ze służbami kryminalnymi. Przez pierwsze 4 lata był w referacie dzielnicowych, następnie w sekcji dochodzeniowo-śledczej. Od 2000 roku pełni służbę na stanowiskach kierowniczych jako zastępca naczelnika sekcji kryminalnej, naczelnik sekcji kryminalnej, a przez ostatni rok był zastępcą komendanta ds. kryminalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie, a od dnia wczorajszego jest Komendantem Policji w Sochaczewie. Następnie Pan Komendant poinformował, iż na wstępie chciałby zapoznać się z problemami i ze strukturą organizacyjną Komendy Powiatowej. Będzie starał się jak najszerzej dotrzeć do Rady aby wspólnie podzielić swoje poglądy odnośnie stanu bezpieczeństwa tego powiatu. Komendant Sipak nadmienił, iż z natury jest pracowitym człowiekiem, nigdy nie patrzył na zegarek i dlatego też sprawy formalne, organizacyjne postara się jak najszybciej pokonać i przystąpić do merytorycznej pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Komendantowi Policji za przedstawienie swojej osoby. Następnie przeszedł do kontynuowania obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji w chwili obecnej udział bierze 20 Radnych. Nieobecny jest Radny W. Domagalski, który ma wkrótce dojechać na sesję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady VIII Sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad VIII Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 2. zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 3. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 4. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 1. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006.
 2. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji.
 3. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Pędziejewską o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach na dzisiejszej sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

"Przeciw" ----------------

"Wstrzymało się" ----------------

Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad VII Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4a)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt w/w uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p. Skarbnik w celu przybliżenia i uszczegółowienia projektu uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, iż chciałaby uzupełnić informacje zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. Otóż na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 26.396 zł składają się dwie pozycje, a mianowicie:

 1. Kwota 22.197 zł jest to wysokość wkładu własnego Szpitala Powiatowego do zakupu karetki przewozowej. Całkowity koszt zakupu karetki wynosi 146.802 zł. Pani Skarbnik przypomniała, że w roku 2006 Starostwo na zadanie pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej" przeznaczyło kwotę 48.000zł, która to w pełnej wysokości wykorzystana została na budowę lądowiska w roku 2006. W związku z powyższym jako wkład własny do zakupu karetki Szpital Powiatowy przekazał kwotę 22.197zł. Kwota ta jest zapisana po stronie dochodów i wydatków.
 2. Kwota 2.738 zł są to środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące przyjmowania podań o wydawanie paszportów.

Urealniono również plany finansowe dochodów własnych w jednostkach powiatu, oraz plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmiany te polegają na urealnieniu stanu środków finansowych na początek roku zgodnie z saldem z wyciągu bankowego. Zmiany te powodują również urealnienie planu wydatków w tych jednostkach.

Pani Skarbnik nadmieniła, że to właściwie wszystko co chciałaby uzupełnić jeśli chodzi o zmiany zawarte w projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja obradowała w dniu dzisiejszym i jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

 

 

Ad. pkt 4 b) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu bliższego przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż proponowany projekt uchwały zamiarowej jest kontynuacją działań i projektów, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. Wówczas był obowiązek przekształcenia dotychczasowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii lub Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W ubiegłym roku została podjęta uchwała o przekształceniu w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i była to uchwała przejściowa do celowego przekształcenia w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt. Doszło w tym roku do 3 spotkań ze środowiskiem lokalnym, przedstawicielami Załuskowa, które zakończyło się podpisaniem porozumienia z przedstawicielami mieszkańców. Mieszkańcy nie składają zastrzeżeń co do przekształcenia w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt. Będzie to Ośrodek dla dziewcząt tak jak zostało to ustalone w ubiegłym roku. Termin podjęcia obecnej uchwały zamiarowej wynika z ustawy o systemie oświaty, gdzie zapisane jest iż na 6 miesięcy przed zakończeniem zajęć dydaktycznych samorząd jest zobowiązany do podjęcia uchwały zamiarowej oraz powiadomienia Kuratora Oświaty o zamiarze w celu uzyskania pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia. Jednocześnie niezbędne jest zawiadomienie rodziców wychowanków ośrodka czy szkoły o zamiarze przekształcenia. To zawiadomienie nastąpi po podjęciu uchwały zamiarowej. Aby było skuteczne planujemy zawiadomić rodziców listami poleconymi. Także od strony formalnej nie ma przeszkód do tego aby podjąć uchwałę zamiarową, która spowoduje wykonanie czynności potrzebnych do podjęcia uchwały ostatecznej o przekształceniu, której załącznikiem będzie także statut nowej placówki. W ciągu 2 tygodni od przyjęcia uchwały zamiarowej Kurator Oświaty wyda opinię. Do opinii potrzebna jest informacja o losach wychowanków, co będzie się z nimi działo po przekształceniu. W tej chwili jesteśmy w stanie udokumentować Kuratorowi, że żaden z wychowanków nie pozostanie bez szkoły. Obecni wychowankowie zostaną umieszczeni w MOS, będzie to 5 placówek. Pani Dyrektor zadbała już o udokumentowanie tego zamiaru podpisując porozumienia z dyrektorami MOS na przyjęcie obecnych wychowanków od września br. Oprócz tego mamy zapewnienia dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które zajmuje się skierowaniami do MOW, o przyjęciu obecnych wychowanków do wskazanych przez nas MOS. Także wszystkie sprawy formalne są na dzień dzisiejszy wypełnione i nie widać zagrożeń co do ostatecznego przekształcenia MOS w MOW.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż w celu zaopiniowania projektu uchwały Komisja zebrała się w dniu 21 lutego br. i udała się nawet na miejsce do MOS w Załuskowie. Po wysłuchaniu opinii Pani Dyrektor Ośrodka oraz informacji Pana Dyrektora Fergińskiego Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Uważamy, że najważniejsze sprawy formalne zostały spełnione, przede wszystkim nikt nie traci pracy, wszyscy wychowankowie zostaną umieszczeniu w innych ośrodkach, nie będzie problemu z naborem do ośrodka po przekształceniu i co najważniejsze podpisane jest porozumienie ze środowiskiem lokalnym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 4 c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Pana Jerzego Żelichowskiego, który przybył na obrady Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż art. 30 Karty Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe do corocznego uchwalania zasad wynagradzania nauczycieli. Stąd też przygotowana uchwała, której załącznikiem jest regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli. Dyrektor poinformował, iż zasady wynagradzania powinny być tak określone aby gwarantowały nauczycielom kształtowanie średnich wynagrodzeń na poszczególnym stopniu awansu zawodowego zgodne także z zapisami karty nauczyciela przeliczane na podstawie tzw. kwoty bazowej. Kwota bazowa została już określona i wynosi 1.885zł 59 gr. W zależności od stopnia awansu zawodowego średnie wynagrodzeń są także określane procentowo. W uzasadnieniu do uchwały zostały podane te średnie a także średnie które wynikają z regulaminu wynagradzania. Na wynagrodzenie nauczyciela składają się składniki ustalone centralnie, czyli na podstawie rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego. W tej chwili jeszcze nie zostało podpisane porozumienie, nadal jest traktowane jako projekt z dnia 30 stycznia br. Natomiast mam informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że jest to kwestia jedynie podpisania. Także planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% będą realizowane. Sama tabela stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych jest to wzrost 5%. Dla strony samorządowej, która podjęła negocjacje z organizacjami związkowymi które reprezentują pracowników oświaty są kolejnym wymogiem do podjęcia regulaminu. Spotkania te powinny zakończyć się uzgodnieniami. W bieżącym roku doszło do 3 spotkań po których udało się podpisać porozumienie co do treści regulaminu. Także od strony formalnej wymagania zostały spełnione. Następnie Pan Dyrektor przedstawił zmiany jakie nastąpiły w regulaminie w stosunku do roku ubiegłego. Wynegocjowano wzrost dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy klasy z 60zł na 70zł przy pozostawieniu na niezmienionej wysokości dodatków za trudne warunki. Dotyczy to Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół Specjalnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i części nauczycieli, którzy są opiekunami praktyk w szkołach rolniczych. Wzrost dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy został pokryty zamrożeniem wzrostów dodatków za trudne warunki pracy. Także ten regulamin nie powoduje zwiększenia środków finansowych jakie będą musiały być zapisane w budżecie.

Dyrektor nadmienił, iż obecnie w budżecie powiatu nie ma zapisanych środków na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Dyrektor spodziewa się zwiększenia subwencji oświatowej na ten cel. Są zapewnienia Ministerstwa Edukacji, że środki finansowe powiat na ten cel otrzyma.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż ze strony Komisji w zespole negocjacyjnym uczestniczył osobiście oraz Radna Jolanta Popiołek. Cieszymy się, że nie było żadnych większych problemów, porozumienie zostało zawarte. Komisja na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nadmienił, iż Radni nie mogą wnieść poprawek do przedstawionego regulaminu. Mogą go przyjąć bądź odrzucić.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski poinformował, że fundusz na przyznanie dodatku motywacyjnego tworzy się w wysokości odpisu 45 zł na etat. Radny zapytał co te 45 zł oznacza, tzn. jaki jest to średnio procent uposażenia zasadniczego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Dyrektora M. Fergińskiego o udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

Dyrektor M. Fergiński odpowiedział, iż pula środków finansowych na dodatki motywacyjne jest zapisana w kwocie 45 zł na etat w szkole. Stanowi to ok. 1,8% jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. Natomiast pula dodatków motywacyjnych powiększana jest także o dodatki kadry kierowniczej. Czyli biorąc pod uwagę wszystkie środki, które są wydawane na dodatki motywacyjne to jest ok. 2,2 %. Tak to zostało ustalone ze związkami zawodowymi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4 d) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż sprawa zamiaru przekształcenia tak naprawdę dotyczy likwidacji internatu przy ZS RCKU. Sprawa ta powraca po roku czasu i jest przedmiotem dyskusji Rady. Tak jak w przypadku przekształcenia Ośrodka termin lutowy jest niezbędny do tego aby zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty podjąć pewne działania zmierzające m.in. do uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, a także Ministerstwa Rolnictwa ze względu na to, że wychowankami internatu są uczniowie szkoły rolniczej wchodzącej w skład zespołu. Oprócz tego kolejnym wymogiem jest zawiadomienie rodziców wychowanków o zamiarze likwidacji internatu, co też zostanie uczynione po podjęciu uchwały zamiarowej. W uzasadnieniu likwidacji internatu możemy podać informacje dotyczącą skali potrzeb szkoły w stosunku do liczby uczniów szkoły. Obecnie w szkole uczy się 1126 uczniów, natomiast w internacie wychowanków jest 17. Tendencja wzrostu liczby uczniów w szkole, większe zainteresowanie nie jest proporcjonalne do zainteresowania uczniów internatem. Czyli z roku na rok liczba wychowanków internatu maleje. Na potrzeby funkcjonowania internatu i wyżywienia wychowanków funkcjonuje stołówka, która tak naprawdę wydaje obiady głównie na potrzeby wychowanków oraz korzysta z nich kilku pracowników Starostwa. W związku z powyższym wydaje się nieuzasadnione funkcjonowanie internatu w takiej formie przy małym zainteresowaniu ze strony uczniów. Po likwidacji internatu jesteśmy zobowiązani zapewnić kontynuację nauki tym uczniom. Stąd też w uzasadnieniu do uchwały proponujemy przyznanie stypendium na dojazdy dla tych uczniów, którzy korzystali z internatu.

Jeżeli chodzi o losy kadry zatrudnionej w internacie to z kadry pedagogicznej na pełnym etacie zatrudniona jest jedna osoba. Natomiast dla pozostałych osób są to godziny ponadwymiarowe bądź dodatkowe zatrudnienie. Jeśli chodzi o pracowników obsługi to spowoduje to zwolnienie jednej osoby zatrudnionej na pół etatu, dotyczy to pracownika na stanowisku intendenta. Pozostałe osoby zostaną zatrudnione w szkole po przejściu na emeryturę innych osób. Natomiast sprzątaczki nadal będą musiały wykonywać swoje obowiązki ponieważ te zasoby nadal pozostaną w szkole. Dla zapewnienia realizacji zadań CKU te pomieszczenia pozostaną jako miejsca noclegowe dla słuchaczy ewentualnych organizowanych kursów dla dorosłych w celu przekwalifikowania proponowanych przez CKU.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na sesję przybył radny W. Domagalski. Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż jest trochę zaskoczony szybkim biegiem wydarzeń ponieważ, Komisja jeździła po wszystkich placówkach oświatowych i rzeczywiście ubolewała nad tym że bardzo dużo trzeba dokładać do funkcjonowania tego internatu, mało jest wychowanków. Ale nie było wówczas mowy o likwidacji. Niedobre jest też to, że wraz z internatem zostanie zlikwidowana również stołówka. Ale w tym przypadku jest to niewielka strata ponieważ prawie żadne dziecko na 1100 nie korzysta z obiadów. Przewodniczący Komisji dla porównania podał, że w ZSO na 700 uczniów 227 korzysta z obiadów przy minimalnych zatrudnieniu. Nadmienił, że temat likwidacji internatu pojawił się już rok temu wówczas głosował przeciwko tej likwidacji. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę i wystąpiła z wnioskiem iż jest potrzeba likwidacji internatu więc będzie głosował "za".

Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący likwidacji internatu z zastrzeżeniem, żeby pozostawić bazę noclegową w ilości 40 miejsc. CKU posiada to w statucie ale inne szkoły i Starostwo mogłyby z takiej bazy noclegowej korzystać.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie została przyjęta 21 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie sprawozdania poprosił Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pana Ireneusza Góralczyka.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ireneusz Góralczyk poinformował, iż już po raz szósty ma okazję prezentować sprawozdanie za lata poprzednie swojej pracy. Przypomniał, iż na ostatniej sesji grudniowej dzięki głosom Radnych został pełnoprawnym Rzecznikiem i powołano go na to stanowisko. Za udzielone zaufanie serdecznie podziękował.

Następnie przedstawił sprawozdanie ze swoich prac, które miały miejsce w całym 2006 roku. Otóż działalność Rzecznika odbywa się na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, gdzie instytucja Rzecznika Konsumentów jest wyszczególniona jako podmiot, instytucja działająca w imieniu ochrony praw konsumenckich na terenie każdego powiatu bądź miasta na prawach powiatu. Rok 2006 był kolejnym owocnym rokiem kiedy to liczba spraw w znaczący sposób się zwiększyła. Państwo Radni w formie tabelarycznej mają przedstawioną ilość porad udzielonych w 2006 roku, a było ich ponad 1.500. Podczas ostatniego lutowego szkolenia konsultując to z innymi Rzecznikami okazało się, iż jest to znaczna liczba jak na powiat o tej wielkości mieszkańców. Wśród udzielonych porad ok. 700 były to porady związane ze świadczeniem usług wszelkiego rodzaju. Około 150 porad są to szeroko pojęte usługi finansowe w tym: bankowe, ubezpieczeniowe i inne finansowe. Dużym problemem w ubiegłym roku co odzwierciedla ilość spraw w których uczestniczyłem w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest dostawa mediów, w tym głównie elektryczności. Dotyczyło to głównie tzw. kradzieży prądu na magnes neodymowy i wielu nieprawidłowości związanych z tym zagadnieniem. Dużo było też problemów z usługami telekomunikacyjnymi, czyli ze świadczeniem usług przez telefonie stacjonarne, komórkowe oraz usługi internetowe. Nieco ponad 600 porad było udzielonych w ramach sprzedaży towaru. Dotyczyło to głównie towarów konsumpcyjnych typu odzież, obuwie, również sprzęt elektroniczny RTV, AGD. Większość spraw, które trafiały do Biura Rzecznika zakończyły się pozytywnie. Od paru lat utrzymuje się tendencja, że 2/3 spraw załatwionych jest pozytywnie dla konsumentów. Największy problem w stosunku do przedsiębiorców jest niemożliwość uzyskania odpowiedzi na pisma. Niestety są tacy przedsiębiorcy, którzy mimo wielokrotnych próśb i wezwań nie udzielają żadnych odpowiedzi. Natomiast polski system prawny i ustawy nie przewidują jakiś szczególnych sankcji za tego rodzaju działanie. Między innymi to stanowiło, iż załatwionych spraw po myśli konsumentów nie było więcej gdyż nie było możliwości dotarcia do określonej grupy przedsiębiorców.

Jedna z tabelek przedstawia informacje dotyczące spraw sądowych. Najwięcej spraw dotyczyło zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług przez zakłady energetyczne. Kilka spraw związanych było ze szkołami językowymi, które udało się wygrać po myśli konsumentów. Wystąpień do przedsiębiorców było blisko 200. Z każdym rokiem ta liczba o kilkanaście procent wzrasta. Poza tymi działaniami było popularyzowanie praw konsumenckich, współpraca z instytucjami m.in. z lokalnymi mediami (Radio Fama, lokalne tygodniki). Współpraca ta daje wymierne efekty w postaci większej liczby konsumentów, większej dostępności do instytucji Rzecznika Konsumentów.

Rzecznik Konsumentów poinformował, iż miał okazje podnosić swoje kwalifikacje, uczestniczyć w szeregu szkoleń organizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich jak również w szkoleniu zagranicznym organizowanym przez Komisję Europejską. Szkolenie trwało 4 dni, odbyło się w Brukseli a poświęcone było zagadnieniom prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, że dokładnie zapoznał się ze sprawozdaniem Rzecznika Konsumentów. Jako Radny chciałby odpowiedzieć sobie na pytanie czy to stanowisko jest potrzebne w powiecie. Otóż to nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości. Jeżeli stwierdzamy, że ponad 1.300 osób mogło bezpłatnie skorzystać z porad Rzecznika w sprawach usług i umów sprzedaży to świadczy o tym, że potrzeba jest niekwestionowana ale również stanowisko to jest niezwykle wskazane. Dlatego, że wiadomo ile kosztują normalne porady prawne a tutaj ludzie mogą telefonicznie bądź pisemnie takie potrzeby zgłaszać. Radnego zastanawiało ile spraw udało się pozytywnie załatwić konkretnym osobom, które zgłaszały swoje wątpliwości, niezadowolenia. Załatwionych pozytywnie spraw jest w granicach 85% a może więcej. Jest to wskaźnik bardzo dobry. Ale są również rozstrzygnięcia sądowe, czyli wiele spraw jest na tyle poważnych iż należało je skierować do Sądu. Tutaj ze sprawozdania wynika, że na 15 spraw 50% zostało rozstrzygniętych pozytywnie, a kilka jest w toku. Dlatego też uważam, że bardzo skutecznie Pan Rzecznik realizuje swoje zadania i jako Radny chciałby Rzecznikowi pogratulować i życzyć dalszych sukcesów w tej trudnej ale i satysfakcjonującej pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za 2006 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

" Za" głosowało 18 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za 2006 rok zostało przyjęta 18 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Sprawozdanie w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów tak pozytywnego odbioru ze strony Radnych i życzył jak największych osiągnięć w 2007 roku.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ireneusz Góralczyk podziękował za udzielone zaufanie.

 

 

 

Ad. pkt 6. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na podstawie § 19 Regulaminu Rady Powiatu w Sochaczewie przygotowano główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji. Regulamin Rady Powiatu nakłada taki obowiązek na Przewodniczącego by przedstawił je do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

Po konsultacjach z Prezydium Rady i p. Sekretarz zostały przygotowane owe propozycje. Kierowaliśmy się tym, aby nie ograniczać się do szczegółów, co mogłoby ograniczać działanie Rady. To co jest zawarte w Regulaminie i Statucie Rady zostało w tych kierunkach ujęte. Chcielibyśmy, aby Zarząd Powiatu dwukrotnie w ciągu roku przedstawił nam wyniki realizacji podjętych uchwał przez Radę. Oczekujemy szczegółowego omówienia realizacji każdej z podjętych uchwał. Przedstawione zostały cztery główne kierunki:

 • wyznaczanie kierunków działalności Zarządu,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 • przekazywanie Zarządowi informacji od wyborców nt. działalności administracji powiatowej,
 • sprawne organizowanie pracy Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał w/w kierunków pracy. Nadmienił, iż wszyscy Radni otrzymali je w materiałach na sesję.

Głosów sprzeciwu ze strony Radnych nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym omówiła projekt dokumentu pn. główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji. Projekt został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionymi kierunkami pracy.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

" Za" głosowało 19 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

 

Główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji zostały przyjęte 19 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji w załączeniu - Załącznik Nr 8.

Przewodniczący Rady A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwy do godz. 1515.

Przewodniczący Rady A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 7. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych

 

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i potrzebach inwestycyjnych. Nadmienił, iż jego zdaniem jest to bardzo rzetelna informacja, dobrze przygotowana, za co serdecznie Panu Dyrektorowi PZD podziękował. Następnie o bliższe przedstawienie w/w informacji poprosił Dyrektora PZD p. Kazimierza Najdzika.

Dyrektor PZD Kazimierz Najdzik poinformował, iż trudna sytuacja na drogach spowodowana jest przede wszystkim brakiem pieniędzy. Od wielu lat Krajowe Zarządy Dróg, Wojewódzkie czy Powiatowe a nawet Gminy starają się o pozyskanie środków na ratowanie tego co jest. W tej chwili środków finansowych nie wystarcza na nic. Mówimy o inwestycjach ale same autostrady nam ruchu w Polsce nie uzdrowią. Bardziej uzdrowią ruch tranzytowy a ruch lokalny, miejscowy, m.in. na drogach powiatowych będzie się borykał z dalszymi kłopotami. A sytuacja pogłębia się z roku na rok a praktycznie z dnia na dzień.

Następnie Pan Dyrektor poinformował, że w materiałach, które otrzymali Radni jest tabelka w której zestawione są inwestycje drogowo-mostowe finansowane ze środków własnych i pomocowych oraz inwestycje na drogach powiatowych w 2006 finansowanych w całości przez Gminę Teresin. Trzeba zwrócić uwagę na inwestycje finansowane w całości przez gm. Teresin. W przeszłości jak PZD było stać na finansowanie inwestycji w wysokości 50% ta współpraca była również dobra. Teraz wypada podziękować Wójtowi Gminy Teresin za takie podejście do tematu. Przeszło 562 tys. zł w roku 2006 gmina wydała na inwestycje na drogach powiatowych.

Następnie Dyrektor omówił przygotowany materiał. Nadmienił, iż patrząc na inwestycje w roku 2006 to widać ile środków pomocowych uzyskaliśmy i ile pieniędzy powiat włożył do tych inwestycji. Dyrektor uważa, że patrząc wstecz to rok 2006 nie był taki najgorszy, ale oczywiście chcielibyśmy 4 razy więcej. Od 1999 roku do 2006 roku sytuacja jeśli chodzi o finansowe sprawy i budowę dróg i mostów nie była taka zła biorąc pod uwagę szczupłe środki finansowe.

Kolejna tabelka przedstawia roboty bieżącego utrzymania na drogach i mostach powiatowych wykonanych w 2006r. Prace te są ważne gdyż decydują o tym czy będziemy możliwie jeździli po drogach i same inwestycje umożliwiają nam nowe drogi, połączenia komunikacyjne. Do bieżącego utrzymania dróg włącza się nie tylko letnie utrzymanie ale również i zimowe. W tej chwili brakuje pieniędzy nie tylko na inwestycje ale i bieżące utrzymanie dróg.

W dalszej części jest aktualna ocena stanu mostów i dróg powiatowych. Jest pokazane ile mostów i kilometrów dróg wymaga remontu bieżącego, okresowego i przebudowy. Są to cyfry dość znaczne i na to potrzeba sporo pieniędzy.

Następnie Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że z powodu braku środków finansowych od roku 1999 do chwili obecnej zabiegi powierzchniowego utrwalenia dróg wykonano tylko na 29 km, a potrzeby w tym zakresie wynoszą 90 km. Jest to sprawa niepokojąca tym bardziej, że remont cząstkowy nam nie wystarcza jest to zabieg doraźny, który tymczasowo zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort jazdy na drodze.

Powierzchniowe utrwalenie dróg w latach 1999-2002 było bardzo niewielkie. W roku 2003 wykonano 18 km, gdyby tak było co roku to w ciągu 5 lat sprawę udałoby się załatwić. Niestety od 2004 roku nie dysponowaliśmy środkami na ten cel.

Do najpilniejszych potrzeb należą:

 • przebudowa mostów w ciągu ul. Młynarskiej,
 • budowa chodnika przy ul. Gawłowskiej o dł. 3,8 km na kwotę 1,5 mln zł,
 • przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim, który częściowo zamknięty jest dla ruchu ciężkiego.

Są to sumy spore jak na finanse powiatu. Ale sytuacja, która jest u nas w Starostwie jest w całej Polsce. Drogi powiatowe są niedoinwestowane, źle finansowane, nie ma wsparcia rządu. Związek Powiatów Polskich stara się w pewien sposób uratować tą sytuację. Radni mają w materiałach opinię ZPP ze stycznia/lutego 2006 roku, jest to przedruk z czasopisma "Polskie drogi". Tam wszystko dokładnie jest opisane, jaka sytuacja finansowa jest w całym kraju. Jest ona bardzo zła, tak zła jak złe są drogi. Paradoksalne jest to dlaczego pewne pieniądze nie idą do Starostw Powiatowych na drogi powiatowe. Przecież wszyscy jeździmy po drogach i płacimy za paliwo, a akcyza do paliw idzie tylko na drogi krajowe.

Związek Powiatów Polskich starał się żeby wrócić do poprzedniego finansowania abyśmy nie płacili 22% tylko 7% vat. Chodziło również o to żeby pieniądze, które są w paliwie i wchodzą do krajowego funduszu drogowego wracały do powiatów a niestety teraz idą na drogi krajowe.

Następnie Pan Dyrektor Najdzik poinformował, że na odnowy nawierzchni na drogach w zakresie wykonania nakładek bitumicznych potrzeba 15 mln zł. Nakładki bitumiczne są zabiegiem trwalszym i wytrzymuje 10-20 lat, a powierzchniowe utrwalenie wystarcza na 5 lat. Jakbyśmy robili powierzchniowe utrwalenia na drogach, na które również nas nie stać to kwota ta byłaby mniejsza i wynosiła 8-10 mln zł.

Najpilniejsze potrzeby robót drogowo-mostowych zamykają się kwotą 21.820.000zł. Jest to duża kwota ale niestety potrzeby są aż takie. Gdyby PZD dostawał co roku 20 mln zł to w ciągu 4 lat sytuacja na drogach zostałaby opanowana i drogi wyglądałyby tak jak powinny wyglądać zgodnie z normami.

W załączonym materiale Radni mają również wykaz dróg powiatowych i mostów w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu.

Związek Powiatów Polskich postulował również a to nie było uwzględnione, że jak była subwencja drogowa przez pierwsze lata 1999-2003 aby uwzględnić stan mostów. W naszym powiecie przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim opiewa na kwotę 6 mln zł, przebudowa 2 małych mostów przy ul. Młynarskiej to kwota 2 mln zł.

Sprawa dróg jest bardzo poważna. Zarówno sprawy dróg ekspresowych czy autostrad nie są w tej chwili nagłaśniane, mówi się tylko o środkach unijnych. Największe wpływy do budżetu państwa są z podatku VAT ponad 40%, później z akcyzy a wpływy ze środków unijnych będą tylko w wysokości 6,4%. Owszem fundusze Unijne pomogą nam w znacznym stopniu ale poważnie należy o nie zabiegać. Polityka rządu w temacie dróg powinna się radykalnie zmienić.

Pan Dyrektor podziękował za dotychczasowe poparcie ze strony Rady Powiatu.

Informacja na temat dróg i mostów na terenie Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu - Załącznik Nr 9.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokładnie przeanalizowała przygotowany materiał. Komisja żałuje, że tak dobrze przygotowana informacja jest anonimowa, a jest czym się pochwalić. Materiał zawiera wiele cennych informacji, m.in. mapki z zaznaczonymi drogami powiatowymi, w której gminie ile jest kilometrów dróg powiatowych. Nadmienił, iż Komisja przejedzie każdy metr drogi powiatowej, już była na ul. Gawłowskiej patrząc jakie zagrożenie występuje dla pieszych. Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, że został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji, a więc prace niebawem powinny ruszyć. Komisja po obejrzeniu dróg zobaczy czy również będzie tego samego zdania o najpilniejszych potrzebach w zakresie dróg, które wycenione zostały na 22mln zł. Bardzo dobrze, iż na sesjach Rady Powiatu jest Radny Sejmiku Pan Jerzy Krupa bowiem można również korzystać ze źródła województwa mazowieckiego. Jeśli będziemy mieli osobę wspierającą to na pewno będzie łatwiej. Potrzeby finansowe są olbrzymie i pod tym się podpisujemy. Środki finansowe są niewielkie ale mimo tego trzeba powiedzieć, że są robione starania aby wykonać kawałek chodnika czy poprawić jakiś odcinek drogi. Nie ma dnia aby nie było widać na drogach powiatowych ekipy PZD łatające dziury. Zresztą na PZD zawsze mogłem liczyć jak zgłaszałem jakieś potrzeby. Optymistycznym akcentem tego jest wykazanie udziału finansowego jednej z Gmin w inwestycjach na drogach powiatowych. Bardzo dobrze się stało, że ta Gmina została wyróżniona. Dla tych, którzy tego nie wiedzą mogą sądzić iż powiat tam przekazuje środki finansowe i tam wykonuje inwestycje drogowe. A tak wyraźnie widać, że Gmina Teresin angażuje się w działania na drogach powiatowych. Jako Przewodniczący Komisji jestem zadowolony z tego materiału i wykorzystamy go na posiedzeniu Komisji. Na jednej z następnych sesji swoje spostrzeżenia przekażmy. Zwracając się do dyrektora PZD poinformował aby na przyszłość podpisywał się pod takimi materiałami gdyż są one naprawdę dobre.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że mniej się cieszy z tej bogatej informacji, która wskazuje jakie potężne braki ma ten powiat w temacie realizacji zadań własnych. To nie są przecież zadania Gmin, które mają wyręczać Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w budowaniu dróg, chodników na drogach powiatowych. Radny jest z Gminy Teresin i uważa, że odbywa się to kosztem wykonywania dróg gminnych. Mieszkańcy Gmin pewnych rzeczy nie rozumieją i nie wiedzą która droga jest gminna a która powiatowa i źle postrzegają Zarząd Gminy w momencie kiedy na drodze wpada się w dziurę i psuje się samochód. Drogi powiatowe należą do naszych obowiązków i nie mamy co do końca podpierać się gminami.

Radny nadmienił, iż w ubiegłym roku zrobił symulację i na bazie dokumentacji, którą otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego wynika że są powiaty w Polsce, które bardzo dobrze rządzą się tymi środkami które posiadają a są i takie które rządzą się gorzej. Z tych symulacji wynika, że Powiat Sochaczewski traci 3 mln zł w skali roku poprzez złe rządzenie, czyli złe gospodarowanie środkami. Jest taka statystyka w której przelicza się koszt działania urzędu Starostwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Koszt działania Zarządu Powiatu Sochaczewskiego od 2004 roku oscyluje w granicach które przekraczają dwukrotnie sumę utrzymania się podobnego powiatu w innych rejonach. Radny podał, że dobrym powiatem jest powiat wołomiński, rzeszowski, mińsk mazowiecki. Jeśli Powiat Sochaczewski nie wie jak gospodarować tymi środkami to Zarząd powinien tam pojechać i dowiedzieć się jak to się dzieje, że w tych powiatach starcza pieniędzy aby tam budować także drogi. Radny nadmienił, iż rzadko jeździ w rzeszowskie w związku z tym nie bardzo może się wypowiedzieć w temacie dróg Powiatu Rzeszowskiego. Ale niewątpliwie suma 3 mln zł rocznie mnożona przez 4 lata daje 12 mln zł. Gdyby u nas w ciągu jednej kadencji przeznaczona taką kwotę na drogi to Pan Dyrektor mógłby przybliżyć ile kilometrów dróg za 12 mln zł można pobudować. Także to nie jest tak, że my nie robimy bo nie chcemy tylko nie robimy bo się źle gospodarujemy pieniędzmi. Jeśli więc źle gospodarujemy pieniędzmi to trzeba poszukać przyczyn tego zjawiska. Przyczyny na pewno się znajdą. Myślę, że nowy Zarząd zajmie się tą sprawą w sposób poważny. A za rok Starosta powie, iż wygospodarowano konkretne pieniądze na inwestycje. Liczę na to z nadzieją bo bez nadziei to nie ma sensu. Możemy opracowywać sobie dużo ładnych dokumentacji, przegadać następne 4 lata a nic z tego nie będzie wynikało. Niedługo głos zajmie nowy dyrektor szpitala Pan Pasiak i powie o tym, że szpital też ma swoje problemy. A powiat jest organem założycielskim i dyrektor będzie prosił Radnych o pomoc żeby ten szpital nie upadł. Także mamy dużo różnych problemów z którymi będziemy się borykać w tej kadencji i trzeba do nich podejść poważnie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski poinformował, że był radnym w pierwszej kadencji Rady Powiatu i 8 lat temu debata na temat dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych doprowadziła do pewnego podziału. Każdy samorząd wziął na siebie obowiązek utrzymania dróg. Po tych 8 latach na podstawie analizy dróg wnioski są bardzo smutne, powiat stać jedynie na utrzymanie. Na inwestycje na drogach powiat nie będzie miał pieniędzy i struktury powiatowe mogą co najwyżej utrzymywać bezpieczeństwo na drogach powiatowych. Jeżeli mówimy o drogach wojewódzkich czy krajowych to sytuacja jest podobna. Samorządy te również robią najpilniejsze remonty czy modernizacje ponieważ też nie mają środków finansowych. Globalnie problem dróg powinien być rozstrzygnięty przy budżecie państwa. Radny zwrócił uwagę, iż powiat jest po to aby zabezpieczyć bezpieczeństwo szeroko rozumiane, czyli służby, w tym również drogi, łączność itd. Na nic więcej ustawodawca nie przewidział środków i musimy czuwać nad tym aby tych środków starczało na te cele. Radny Domagalski poinformował, iż jego przedmówca mówił o inwestycjach, które Gmina Teresin wykonuje nie tylko na mieniu powiatowym, ale i krajowym (wybudowano chodnik na odcinku ok. 3 km). Wybudowano, oddano do użytku i do dziś są opłacane z budżetu samorządu oświetlenia w poszczególnych miejscowościach. Droga kategorią jest przypisana innemu samorządowi a płaci samorząd Gm. Teresin. Najwyższy czas aby skierować pewne wnioski i uporządkować tą sprawę. To tylko w nazewnictwie należy uporządkować i oddać tak jak był pierwotny zamiar. Na początku lat 90-tych zamiar powołania samorządu lokalnego szczebla najniższego czyli miejskiego, gminnego to jest rozwiązanie. Wszystkie pozostałe szczeble wyższe są tylko i wyłącznie do zabezpieczania. Natomiast społeczność lokalna powinna mieć możliwość decydowania w jaki sposób, co buduje i gdzie buduje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka poinformował, iż Starosta zarządza organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Należy przez to rozumieć, że wszystkie zdarzenia, które będą na drogach powiatowych i gminnych należy analizować pod kątem organizacji ruchu. Dyrektor nadmienił, iż dziwi się, że dyrektor Najdzik tak lekko zahaczył stan dróg. Otóż stan dróg na niektórych odcinkach jest katastrofą budowlaną. Drogi powiatowe to nakładki asfaltowe położone na podkładzie leszowym. To wszystko się rozpada, po drogach tych jeżdżą pojazdy z określoną prędkością. Jakie zadanie na nas spoczywa w tej sytuacji. Otóż w związku z tym, że jest to obowiązek który spełnia Starosta i na nim organizacja ruchu spoczywa to uważam, że będziemy zmuszeni na wiosnę postawić szereg znaków drogowych ograniczających użytkowanie tych dróg. Będą to koszty powiatu, będziemy musieli do wszystkich gmin dojechać i one muszą wnioskować o określone projekty organizacji ruchu na drogach gminnych, które zatwierdzi Starosta.

Odnośnie powierzchniowego utrwalenia dróg poinformował, że na ile to wystarcza. 18 km dróg utrwalono powierzchniowo a na dzień dzisiejszy są niewielkie ślady tej naprawy. Mój przedmówca powiedział, że mamy zabezpieczać stan bezpieczeństwa, niestety taka nasza rola będzie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że mowa jest o środkach publicznych i współpracy samorządów. Ważne jest również aby środki publiczne angażowane na przestrzeni czasu były w sposób racjonalny wykorzystywane. Dotyczy to mostu w Chodakowie, który sprawia samorządowi powiatowemu dużo problemów a mieszkańcom Sochaczewa utrudnia normalne, codzienne funkcjonowanie. W Chodakowie jest tak od czasu zanim powstał Powiat Sochaczewski. W pierwszym okresie funkcjonowania samorządów gdy był tylko samorząd gminny droga w śladzie ul. Młynarskiej i ten most na Utracie była drogą wojewódzką i przedsięwzięciem wojewódzkim. W tamtych czasach Urząd Miasta podjął działania bardzo perspektywiczne związane z przyszłościową realizacją zadania trasa alternatywna dla jedynego połączenia Chodakowa z centrum miasta kończąca się nowoczesną przeprawą mostową. W tamtych latach wykonano cały szereg dokumentów, sfinansowano je z budżetu samorządu miejskiego. Kiedy powstał Powiat Sochaczewski cała ta dokumentacja została przekazana PZD. Pamiętam kiedy w I kadencji samorządu powiatowego czynione były starania żeby teren przekształcony pod budowę przeprawy mostowej zrealizować. W I kadencji zaplanowano środki na ten cel, które później poszły na inne sprawy a problem pozostał. Po 10 latach historia zatoczyła koło i most w Chodakowie jest zamknięty. W poprzedniej kadencji wspólnie dwa samorządy próbowały rozwiązać problem. Problem na dzień dzisiejszy wygląda tak, że jeden samorząd ma przeprawę mostową i drogę powiatową a drugi ma coraz bardziej realną drogę północ-południe, której nie jest w stanie zakończyć przeprawą mostową. Próbuje się zatem porozumieć, czyli jest mowa o dwóch mostach. Efekt jest taki, że nie ma żadnego mostu bo jedyny został zamknięty. Jest mowa, że 2 mln zł trzeba zaplanować w budżecie samorządu powiatowego żeby zrealizować nową przeprawę mostową. W przypadku pierwszego mostu pozostanie on w tym samym śladzie ale będzie szerszy a w przypadku drugiego będzie przesunięty w górę rzeki. Pojawiają się tu problemy z konserwatorem zabytków, niepotrzebne zawirowania w relacjach pomiędzy samorządami. Nadmienił, iż relacje i współpraca ze Starostą T. Korysiem rokuje bardzo optymistycznie. W imieniu Burmistrza Bogumiła Czubackiego zaproponował samorządowi powiatowemu, że Burmistrz zwróci się do Rady Miasta aby Rada zgodziła się wesprzeć działania powiatu w zakresie jak najszybszego remontu tej przeprawy mostowej. Mieszkańcy nie mogą czekać aż wszystkie formalności zostaną załatwione a później okaże się, że i tak konserwator, który ma pewne kompetencje może z nich skorzystać i sprawa ponownie stanie na etapie przygotowywania dokumentów formalnych. Dlatego apeluję aby rozmawiać w tej chwili o remoncie tego mostu, przecież samorządowi powiatowemu i miejskiemu zależy na dobrych relacjach z konserwatorem, będziemy mieli w szybkim czasie udrożniony ten most a jednocześnie obydwa te samorządy wystąpiłyby do Marszałka aby wspólnie te 3 samorządy mogły sięgnąć po środki unijne i realizować tą przeprawę mostową w śladzie drogi północ-południe, która nie nam dzisiaj jest potrzebna ale potrzebna jest następnym samorządom, temu miastu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję. Nadmienił, iż opracowany materiał, dyskusja nie poprawi stanu bezpieczeństwa, natomiast pokazuje obraz stanu naszych dróg przed którym stoi cała Rada a szczególnie Zarząd Powiatu by można było mówić o postępie w kolejnym roku naszej pracy.

 

 

 

Ad. pkt 8. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 10.

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę o bliższe przedstawienie Informacji.

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami. W uzupełnieniu chciałby podać informacje z posiedzenia Zarządu, które odbyło w dniu 19 lutego br. a poświęcone było wyborowi Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Starosta przybliżył w jaki sposób wyglądał wybór dyrektora szpitala. Otóż na ogłoszony nabór ofert na stanowisko dyrektora szpitala wpłynęło 10 ofert. 2 oferty odpadły z przyczyn proceduralnych, pozostało więc 8 z których 1 osoba odpadła również z przyczyn proceduralnych a 1 się nie zgłosiła. Ostatecznie do przesłuchania pozostało 6 osób. W przesłuchaniu kandydatów na stanowisko dyrektora brał udział Zarząd Powiatu, który poprosił o udział lokalnych ekspertów od spraw medycyny tj. dr J. Łopatę - Wiceprzewodniczącego Rady, dr A. Papierowskiego - Przewodniczącego Komisji Zdrowia, dr S. Szymańskiego - Dyrektora PCPR, dr F. Pasiaka, który pełnił obowiązki w tamtym czasie dyrektora Szpitala. Po wysłuchaniu autoprezentacji poszczególnych kandydatów Zarząd poprosił ekspertów o pisemne opinie na temat poszczególnych kandydatów. W międzyczasie Zarząd na bieżąco kontaktował się z p.o. dyrektora szpitala od stycznia br. Panem F. Pasiakiem. W konsekwencji Zarząd w dniu 19 lutego br. po głębokiej analizie doszedł do wniosku, że funkcję Dyrektora Szpitala powierzy dr Pasiakowi. Tak więc jednogłośnie w dniu 19 lutego br. funkcję dyrektora powierzono Panu Pasiakowi. Starosta nadmienił, że w sprawach różnych Pan dyrektor F. Pasiak przedstawi swoją wizję prowadzenia tej jednostki.

Pan Starosta poinformował, że jeśli są pytania dotyczące pisemnej informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu T. Głuchowskiemu.

Radny T. Głuchowski zapytał odnośnie pkt 16 informacji z prac Zarządu, w którym czytamy iż została załatwiona sprawa mieszkania dla Państwa Berent, którzy zamieszkiwali przy DPS i jest napisane że teraz będzie można przystąpić do procedur przetargowych. Radny poinformował, że z tego co wie to tam mieszkały 3 rodziny. Zapytał więc co z tymi pozostałymi rodzinami.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu J. Gołębiowskiemu.

Radny J. Gołębiowski zapytał odnośnie pkt 17 informacji z prac Zarządu, który mówi iż Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego DPS. Radny zapytał na czym polegają te zmiany i co one wprowadzają względem programu restrukturyzacji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

Innych pytań nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem S. Grefkowiczowi celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

Dyrektor S. Grefkowicz odnośnie pytania radnego T. Głuchowskiego poinformował, że fizycznie w domu przy DPS mieszkają 2 rodziny, chociaż dom jest 3 rodzinny. Dla jednego z najemców już w roku poprzednim rozpoczęto procedury zmierzające do uregulowania jego należności gdyż zalegał z opłatami. Po wypełnieniu wszystkich procedur zostało mu wręczone wypowiedzenie skuteczne z mocy prawa. Praktycznie najemcą upoważnionym do zamieszkiwania w tamtym lokalu jest tylko Pani Berent. Pani Berent zwracała się pisemnie do Zarządu Powiatu o uregulowanie jej statusu na tej nieruchomości ponieważ chciała przeprowadzać remonty. Tamten budynek nie ma żadnej dokumentacji, on fizycznie nie istnieje. W związku z tym po staraniach Wydziału Pani Berent została złożona propozycja zamiany tego lokalu. Państwo Berent oglądali zaproponowany przez nas lokal i propozycja ta została przyjęta. Z punktu widzenia formalno-prawnego sprawa ta dotyczy tylko jednej rodziny, która została rozwiązana.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie.

Starosta T. Koryś poinformował, że na wniosek Dyrektora DPS Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji zmiany Regulaminu Organizacyjnego DPS polegającej na likwidacji stanowiska Wicedyrektora.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

Innych pytań nie stwierdzono.

Ad. pkt 9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                            sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w :

 • spotkaniu z Radą Nadzorczą i Zarządem PSS w Sochaczewie,
 • walnych zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowie, Iłowie i Suchodole.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Pędziejewska uczestniczyła w koncercie karnawałowym w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie i koncercie karnawałowym zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa.

Przez Przewodniczącego Rady na dzisiejszą sesję został przygotowany dokument pn. główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji, zgodnie z wymogiem określonym w § 19 ustawy Regulaminu Rady Powiatu. Został on przedyskutowany z Prezydium Rady, przedstawiony Zarządowi a dzisiaj przyjęła go do realizacji Rada.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 • Pana Stanisława Kasprzaka z Sochaczewa z ul. Płockiej o spowodowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego na tej ulicy. Zgodnie z kompetencjami pismo to przekazano do Pełnomocnika ds. służb zespolonych w naszym Starostwie. Panu Kasprzakowi chodzi o to że nie jest respektowany zakaz zatrzymywania się przy jego posesji. Pan ten od wielu lat stara się poprzez różne instytucje o przestrzeganie zasad ruchu drogowego na tej ulicy.
 • Pana Władysława Panka z Matyldowa o przyznanie stypendium i dotacji. Pismo to przekazano do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu. Przewodniczący nadmienił, iż trudno jest ustosunkować się do pism Pana Panka z Matyldowa mieszkańca gm. Rybno, który pisze wiersze i żąda od Rady Powiatu dotacji na ich wydawanie, stypendiów, odznaczeń itp. Wskazując ile i co ma dostać, jak ma być odznaczony. Zgodnie z KPA na każde pismo Przewodniczący temu Panu będzie odpowiadał. Tym niemniej pragnę poinformować że trudno aby na każdej sesji mówić o tych pismach ponieważ w ciągu 2 tygodni przychodzą 2-3 pisma do Przewodniczącego i Starosty. W ubiegłej kadencji była ta sama historia. W ostatnim piśmie Pana Panka jest propozycja 2.000zł stypendium jako twórcy ludowego.
 • Pismo mieszkańców Władysławowa-Suchodołu dotyczące budowy drogi w tej miejscowości. W dniu dzisiejszym pismo to zostało przekazane zgodnie z kompetencją do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Głos zabrał Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka, który odnośnie pisma Pana Stanisława Kasprzaka poinformował, że należy to do kompetencji miasta.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja radnych i zapytał o bieżące zapytania lub interpelacje.

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11. Wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o wnioski bądź oświadczenia.

Wniosków i oświadczeń stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupie.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa podziękował za zaproszenia na sesje jakie otrzymuje od Rady Powiatu. Nadmienił, iż niestety nie zawsze będzie mógł w nich uczestniczyć ponieważ zapraszany jest również na sesje miejskie i gminne, dochodzi jeszcze praca w sejmiku województwa oraz obowiązki zawodowe. Następnie przedstawił kierunki działania i problemy dotyczące Sochaczewa, którymi się zajmuje w sejmiku wojewódzkim. Poinformował, że każdy Radny Sejmiku Wojewódzkiego jest członkiem dwóch Komisji. Radny Krupa zasiada w Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, w której jest Przewodniczącym, oraz w Komisji Promocji Województwa i Współpracy Zagranicznej, w której jest Wiceprzewodniczącym.

Następnie Radny Krupa przedstawił jakie sprawy priorytetowe podjął dla Powiatu Sochaczewskiego.

 1. Sprawa dróg wojewódzkich. Z inicjatywy Radnego w dniu 30 stycznia br. odbyła się narada z udziałem władz wojewódzkich sejmiku, dyrekcji dróg wojewódzkich, władz powiatu i miasta oraz gminy Sochaczew. Poddano ocenie stan dróg wojewódzkich, które przechodzą przez miasto Sochaczew.

Są to drogi:

 • nr 580, która przechodzi od Leszna przez Żelazową Wolę, Chodaków i biegnie do ul. Warszawskiej,
 • nr 705 biegnąca Śladów-Plecewice-Chodaków dochodzi do ul. Warszawskiej, a następnie biegnie od ul. 15-Sierpnia przez Boryszew w kierunku Bolimowa.

Są oczywiście jeszcze inne drogi biegnące przez nasz powiat. Mianowicie w tym roku będzie kończona droga Gąbin-Ruszki. Natomiast w/w dwie drogi oceniono, że są w bardzo złym stanie i od lat były niedopilnowane i nieremontowane. Członek Zarządu radny J. Ciura negatywnie ocenił stan dróg, wszyscy Burmistrzowie wzięli udział w tym spotkaniu. Burmistrz B. Czubacki powiedział, że mało zrobiono, w zasadzie wykonano tylko światło w tym okresie. Z władz Gminy Sochaczew obecny był Przewodniczący Rady Pan Ćwikliński, który również negatywnie ocenił stan tych dróg.

Radny Krupa poinformował, że osobiście ma bardzo krytyczną ocenę do stanu tych dróg i musi się to zmienić. W tym celu podjęto działania. Na dzień dzisiejszy wygląda to następująco. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie u Pani Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich z udziałem Zastępcy Burmistrza Pana Ciołkiewicza, na którym ustalono szczegółowo co chcemy wprowadzić do planu Komisji Infrastruktury i Komisji Budżetu i Finansów. Chcemy żeby wyremontowano trasę w kierunku Żelazowej Woli tzn. ul. Chopina, Chodakowska i Wyszogrodzka. Zrobiony jest plan na remont tej jezdni. Generalnie chcemy aby w tym roku opracowano projekt przebudowy jednej z dróg i aby w przyszłym roku wdrożyć go do realizacji. Natomiast w latach następnych wykonać drugą drogę. Trzeba przyznać, iż dobrze współpracuje się z władzami miasta w tym zakresie. Ustalono na wczorajszym spotkaniu, iż w Chodakowie już są ścięte drzewa tam gdzie będzie robione rondo, które jest na życzenie władz miasta. Jak tylko pogoda pozwoli to rozpocznie się jego budowa.

Radny Krupa nadmienił, iż zgłaszali się do niego mieszkańcy ul. 15 Sierpnia z odcinka od SP Nr 2 do Kościoła, że po prawej stronie nie ma tam chodnika i ludzie chodzą jezdnią. Na spotkaniu 30 stycznia br. władze miasta zobowiązały się, iż wykonają projekt tego chodnika, natomiast dyrekcja wojewódzka dróg publicznych sfinansuje jego wykonanie.

Radny Krupa poinformował, że rozmawiał z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury aby poparł na Komisji nasze plany i z Przewodniczącym Komisji Finansów i Budżetu aby starał się wprowadzić to do planu finansowego. Radny nadmienił, iż będzie pilotował te sprawy.

Następnie poinformował dlaczego tak się stało, że w ciągu tylu lat zrobiono tylko światła. Otóż Powiat Sochaczewski od dawna nie miał swojego przedstawiciela w Sejmiku Województwa. Radny zauważył, iż każdy przedstawiciel swojego powiatu walczy o swój teren. Radny zapewnił, iż będzie robił wszystko aby te sprawy dróg wprowadzić i realizować. Poprosił władze powiatu i miasta o wspomaganie tych działań.

 1. Budowa portu lotniczego Sochaczew. Radny Krupa w grudniu ub. wystąpił na piśmie do Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu aby wprowadzić zapis o przeznaczeniu na Port lotniczy Sochaczew kwoty 30 mln zł, które deklarował kiedyś Marszałek Województwa i który jest członkiem tej spółki. Odbyła się dyskusja i szczególnie Radni z m. Warszawy mówili, iż nie jest jeszcze zakończona dokumentacja. W konsekwencji w styczniu uchwalono kwotę 15 mln zł. Natomiast Radny ma przyrzeczone u Skarbnika, że jeśli zakończone zostaną sprawy formalno-prawne to będzie drugie 15 mln zł. Prawdopodobnie na sesji kwietniowej kwota ta zostanie uchwalona aby działania mogły iść do przodu. Trzeba przyznać, że w tym temacie dużo robią władze miasta.
 2.  

 3. Sprawa Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Otóż sytuacja naszego szpitala podobna jest do wielu innych szpitali w Polsce. 29 grudnia ub. Radny Krupa był na Walnym Zgromadzeniu w Spółdzielniach w Kutnie i w Łowiczu gdzie byli przedstawiciele władz powiatu, w Kutnie Pan Starosta i Pan Burmistrz a w Łowiczu Pan Burmistrz. Szpital w Kutnie zadłużony jest na 70 mln zł. W Łowiczu natomiast jest Szpital Miejski, który zadłużony jest na 18 mln zł. Coś powinno stać się odgórnie, podjęte powinny być decyzje rządowe żeby oddłużyć te szpitale. Radny przedstawił sytuację naszego Szpitala kompetentnym osobom w sejmiku i pytał w jaki sposób można pomóc szpitalowi. Radny zrobił rozeznanie w departamencie zdrowia i uzyskał odpowiedź, że niestety nikt nie da pieniędzy na oddłużenie, takich możliwości prawnych nie ma. Ale są możliwości żeby wspomóc szpitale na terenie województwa w innym zakresie. Mianowicie w sprzęcie, inwestycjach, remontach. Radny rozmawiał już z Dyrektorem Pasiakiem i umówią się na spotkanie aby omówić jakie by widział sprawy do pilotowania w tym zakresie i możliwości. Starostwo wystąpiłoby o te środki a Radny będzie wspomagał aby środki te otrzymać.
 4. Radny nadmienił, iż w ostatnich dniach Szpital Sochaczewski otrzymał karetkę pogotowia za kwotę 146 tys. zł, gdzie w 84% sfinansował ją Urząd Marszałkowski.

   

 5. Budowa basenu przy ZS w Teresinie. Radny będzie robił starania aby wspomóc budowę tego basenu. Jest członkiem społecznego komitetu i już pewne działania podejmuje aby pozyskać środki wspomagające budowę tego basenu.

Radny Sejmiku J. Krupa poinformował, że będą w przyszłości środki unijne ale trzeba mieć 25% wkładu własnego. W tym roku nie ma środków unijnych dlatego, że do półrocza Komisja Europejska zatwierdzi budżet, a w II półroczu można składać dopiero wnioski. Czyli praktycznie realizacja będzie w 2008 roku i trzeba się przygotować. Przypomniał, iż niektóre gminy tj. Rybno, Młodzieszyn, Iłów, Teresin i miasto Sochaczew skorzystały ze środków unijnych. Należy pamiętać jednak o tym, że trzeba mieć 25% wkładu własnego aby móc skorzystać z tych pieniędzy. Trzeba również dobrze opracować projekt. Radny nadmienił, iż Urząd Miasta Sochaczew stworzył specjalną komórkę do opracowywania tych projektów. Pan Burmistrz Ciołkiewicz przyszedł do nas z Żyrardowa gdzie sporo pozyskał środków unijnych.

Radny na zakończenie poinformował, że co jakiś czas będzie starał się zdawać relacje z tego co robi dla dobra Powiatu Sochaczewskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał czy Radnemu J. Krupie wiadomo jest coś na temat drogi, która przebiega praktycznie przez cały nasz powiat tj. drogi Kazuń-Dobrzyków-Płock. Czy jest ona ujęta w planach do modernizacji.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa poinformował, iż droga ta była ujęta w planie ale prawdopodobnie w ostatnim czasie wypadła z realizacji. Może uda się ją jeszcze ponownie ująć w planach.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala Powiatowego Panu Franciszkowi Pasiakowi.

Dyrektor Szpitala Powiatowego F. Pasiak poinformował, że w Sochaczewie pracuje od 1967 roku. Jest chirurgiem i cały czas pracuje na tym oddziale. Praca ta przysparza mu dużo satysfakcji. Pan Pasiak pełnił również funkcje kierownicze, przez 2 lata był dyrektorem naczelnym szpitala powiatowego, gdy było jeszcze województwo warszawskie aż do chwili powstania województwa skierniewickiego. Gdy powstało województwo skierniewickie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa nieprzerwanie przez 18 lat. Ma za sobą wspólne osiągnięcia tj. budowa nowego szpitala, ośrodków zdrowia (przychodnia na ul. Fabrycznej w Boryszewie), rozbudowa obiektu przy ul. Ziemowita, w którym swoją siedzibę ma Starostwo Powiatowe. Od dnia 1 stycznia 2007 r. pełnił obowiązki dyrektora Szpitala, gdyż z tego stanowiska zrezygnował dyr. Gajda. Pan Gajda przed odejściem zorganizował spotkanie z załogą, na którym powiedział, że odchodzi bo nie chce być grabarzem tego Szpitala. Jest za bardzo związany emocjonalnie i tej funkcji pełnić nie może. Proszę więc sobie wyobrazić jaka to jest satysfakcja w takich warunkach przyjmować na siebie takie zadanie. Uwarunkowałem, że przejmę tę funkcję do chwili wyboru nowego dyrektora w drodze konkursu. Przez okres gdy trwał konkurs zastanawiałem się czy dyrektor Gajda miał czy nie miał racji. Bo takie poważne sformułowanie, że nie chce on być grabarzem i nie chce zamykać ostatni drzwi miało jakiś sens. Ten szpital jest bardzo zagrożony. Składa się na to:

 1. krytyczne zadłużenie,
 2. skłócona i zróżnicowana kadra,
 3. utrata szacunku do dyrekcji.

Te trzy elementy składają się na to, że ten szpitala nie ma prawa istnieć.

Co to znaczy krytyczne zadłużenie, otóż szpital ma wyrok sądowy opiewający na sumę 2.600.000zł związany z tzw. "13". Ten wyrok zobowiązuje nas do wypłacenia w trybie pilnym. Pierwszą transzę w wysokości 1/3 tej sumy mieliśmy wypłacić. Jeszcze nie dla wszystkich ponieważ wniosłem apelacje żeby ten termin wydłużyć aby nie wszedł nam komornik.

Drugi dług powstał z "Ustawy 203". Sprawa w Sądzie jest do przegrania na sumę 1.900.000zł. Czyli łącznie będziemy mieć wyrok sądowy na kwotę 4.500.000zł, tych pieniędzy oczywiście szpital nie ma.

Dyrektor poinformował, że przy restrukturyzacji i załatwiania sprawy "ustawy 203" niektórzy pracownicy poszli na ugodę tego typu, że rezygnują z odsetek. Tak zrobiło 2/3 załogi, natomiast 1/3 załogi się nie zgodziła i poszła do Sądu. I sprawa ta jest w sądzie na kwotę 1.900.000zł. Tym którzy poszli na ugodę wypłacono pieniądze w formie odszkodowania. Ale wypłacając pieniądze w formie odszkodowania nie odprowadzono składki ZUS, którą teraz musimy zapłacić. Wypłaciliśmy już 700.000zł ale pozostało jeszcze 800.000zł zadłużenia z tego tytułu.

Jest to ten dług krytyczny który nas rozkłada i na to pieniędzy nie ma, a komornik tylko czeka.

Jest jeszcze dług, który powstał na skutek tzw. nadwykonań. Otóż zawieramy kontrakt z Funduszem na usługi, dostajemy pewną sumę do wykorzystania. Przekraczamy to co nam Fundusz daje ponieważ mamy ostre zachorowania, są to ciężkie wypadki drogowe, operacje. Tych ludzi trzeba przyjąć nie można im odmówić pomocy. To powoduje, że w stosunku do roku ubiegłego ponieśliśmy z tego tytułu stratę na sumę 2.600.000zł. Zaległość za lata 2002-2004 wynosi 4.600.000zł. Sprawa o te pieniądze jest w Sądzie, którą chcemy chociaż częściowo wygrać. Do dnia 28 lutego br. mamy dostarczyć dokumentację aby wybronić w jakiś sposób to zadłużenie, którego Fundusz nie chciał zrefundować w drodze ugody. Myślę, że jakaś przychylność Sądu musi być w oparciu o to, że chory ma prawo do leczenia a nas zmusza ustawa, że leczyć musimy. Liczę na to, że dojdzie do propozycji ugody, a dotychczasowe ugody z Funduszem dotyczyły 1/3 kwoty, którą powinien zapłacić. W tym wypadku na 1/3 tej kwoty Pan dyrektor by się zgodził.

Pan dyrektor wystosował w tym roku także pisma do Funduszu o refundacje za rok 2006. Jak na dzisiaj w każdym przypadku jest odpowiedź negatywna.

Pierwszą rzeczą, która się nasuwa to zdobyć kredyt długoterminowy z karencją dwuletnią albo i dłuższą na sumę chociażby 4.000.0000zł. Aby można było zaspokoić te potrzeby, które są z wyroku sądowego. Wtedy możemy myśleć o jakiejś restrukturyzacji i spokojnej pracy. Czynione są już pewne działania w tym zakresie ze strony Starosty i szpitala. Zobaczymy co z tego wyniknie. Nadmienił, że trzeba będzie obciążyć hipotekę szpitala, a szpital jest już obciążony na 4.000.000zł z powodu kredytu, który został zaciągnięty na modernizację kotłowni i wymianę okien. Obsługa tego kredytu jest w granicach 420.000zł razem z płaceniem rat i odsetek. Wzięcie kredytu na 4.000.000zł zwiększy nam proporcjonalnie spłacanie należności. Należy założyć, że otrzymanie kredytu, zaspokojenie potrzeb spowoduje iż udowodnię, że dyrektor Gajda miał rację ale tylko częściową na szczęście. Jesteśmy zmuszeni do działań szybkich, nie możemy czekać aż będzie ostateczny wyrok sądu gdyż wówczas wejdzie komornik i zatrzyma naszą działalność.

Dyrektor Pasiak poinformował, iż następnym elementem jest skłócona i zróżnicowana kadra. Otóż zarówno w sprawie "ustawy 203" jak i "13" powstały porozumienia z załogą. W jednym i drugim wypadku 1/3 załogi nie poszła na porozumienia w wyniku czego grozi nam teraz wejście komornika. Teraz powstaje starcie pomiędzy jednymi i drugimi pracownikami. Ci którzy poszli na ugodę mówią, że wnieśli swój wkład aby ten szpital istniał. Zrezygnowali z odsetek, rozłożyli na raty swoje należności. Natomiast druga grupa, która jest w mniejszości burzy nam porządek, idą do sądu, domagają się natychmiastowej wypłaty należności przez co szpitalowi grozi komornik.

Pan Pasiak jak pełnił obowiązki dyrektora to cały czas leżało mu na sercu aby ten szpital istniał. Spotkał się ze zrozumieniem ze strony kierownictwa, wdrożył od pierwszego dnia program oszczędnościowy jeśli chodzi o wydatki na leki, materiały jednorazowego użycia, na diagnostyce aby było to przemyślane, nie rozrzutne, oczywiście również oszczędne wykorzystanie infrastruktury. W jakimś sensie to skutkuje, za wcześnie jeszcze aby się tym chwalić ale nie spotkałem ani jednego głosu sprzeciwu w tym temacie. Załoga zaczyna się jednoczyć, współpracować.

Następnie Pan Dyrektor poinformował, że przeanalizował nadwykonania i z roku na rok stanowią one 10%. Wśród szpitali ościennych mniej więcej tej samej wielkości co nasz, my mamy ten fundusz za niski. Z czego to się wzięło, że nam cały czas brakuje 10% zwiększonego kontraktu z Funduszem. Otóż kiedy powstały Kasy Chorych i przechodziliśmy na inne finansowanie to wydatki były obliczane na podstawie tego kto co wykonał wcześniej. A my mieliśmy wcześniej szpital na 180 łóżek. Czyli wydatki były niewielkie w stosunku do innych szpitali, które były większe i wykazywały większe koszty leczenia. W oparciu o tą pulę jaka była wykonana w szpitalach wykalkulowano, że taką a taką sumę Kasa Chorych przeznaczy na dany szpital. Ale nikt nie wystąpił z argumentem do Funduszu, że jest to dla naszego szpitala za mało, że szpital jest większy i ma 350 łóżek. Trzeba będzie coś z tym fantem zrobić. Dyrektor poinformował, że Pana Krupę w tym kierunku już prosił żeby poczynić jakieś kroki aby ten Fundusz wreszcie się ugiął i wziął pod uwagę, że od początku jesteśmy na niskim kontrakcie. Jeśli tego nie załatwimy to cały czas będziemy o 10% kontrakt przekraczać, bo nie wyobrażam sobie aby można było ciężko chorego wymagającego leczenia szpitalnego odesłać.

Jeśli uda nam się załatwić kredyt to mam nadzieję, że szpital nie zostanie zamknięty. Jak wiadomo czas zawsze robi na korzyść i najgorsze rany wyleczy. Liczę na to, że nasze rany z czasem muszą się w jakiś sposób zagoić. To co powiedział Pan Krupa, że odgórnie musi się coś stać, aby szpitalnictwo było inaczej zorganizowane albo dofinansowane. Szpitalnictwo jest od początku nie dofinansowane. Nasi eksperci służby zdrowia, izby lekarskie występowały o 11% dochodów z budżetu. Stanęło na tym, że dano 7,5%, a to nie załatwia sprawy. Żadna zmiana organizacji systemu nic nie wniesie jeśli ta suma nie będzie zwiększona.

Pan dyrektor Pasiak poinformował, że przesłuchiwano kandydatów na dyrektora szpitala i żaden nie dał klucza jak rozwiązać ten problem. Rozkładali ręce i mówili o spółce, prywatyzacji. Stoimy na stanowisku aby ten szpital był taki jaki jest. Na usilną prośbę zgodziłem się pełnić funkcję dyrektora szpitala ale proszę przyjąć do wiadomości, że to dla mnie ciężkie a droga niepewna.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował dyrektorowi za przedstawienie rzeczywistego obrazu naszego szpitala, za pełną troskę o ten szpital, że podjął się tego zadania. Myślę, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu będą Pana Dyrektora w tych działaniach wspierać. Następnie zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, iż z wielkim zainteresowaniem wysłuchał wypowiedzi Pana Dyrektora, pełnej troski o szpital, spokojnej, stonowanej. Radny poinformował, że szpital jest naszym dobrem wspólnym i musi funkcjonować. Jako Radni a Zarząd przede wszystkim nie może mieć nawet cienia wątpliwości. Mam nadzieję, że Pan dyrektor będzie dobrze zarządzał tym szpitalem. Jeżeli jakakolwiek jednostka będzie miała złego gospodarza to może być najwięcej środków finansowych to nie będzie prawidłowo rozwijała się i funkcjonowała. Radny wierzy w to, że Pan dyrektor będzie dobrym gospodarzem i szpital będzie funkcjonował.

Radny poinformował, że nie powinno się wracać do przeszłości ale nie można przechodzić obok do bieżącego działania jeżeli przez ostatnie lata w lokalnej prasie, radio było słychać, że w szpitalu jest dobrze finansowo, że idziemy w dobrym kierunku. Tu się okazuje, że niekoniecznie wszystkie zadłużenia wynikają z tzw. nadwykonań, to jest 10%. W związku z tym te osoby które przez kilka lat kierowały tak poważną jednostką powiatową jak szpital zasługiwały na jakiekolwiek wyróżnienia i nagrody. Do kiedy u nas będzie tak, że nie ponosi się konsekwencji. Gdyby ta firma była prywatna to by upadła, a człowiek poniósłby konsekwencję taką, że straciłby to czym dysponuje. Radny zapytał do kiedy tak będzie, że narobi się bałaganu i odchodzi bez żadnych konsekwencji. Nie może tak być. Jeżeli chcemy budować przyszłość powinniśmy pamiętać o tym co było w przeszłości.

Radny zwrócił uwagę, iż oddział bez pacjentów nie będzie oddziałem. Różne są sygnały, że pacjent nie zawsze traktowany jest podmiotowo. Trzeba będzie na to zwrócić uwagę. Radny chciałby w przyszłości dowiedzieć się jakie jest obłożenie poszczególnych oddziałów. Czy wszystkie oddziały mają takie obłożenie, które daje pełną gwarancję na to aby było to w jakiś sposób może nie rynkowo ale opłacalne.

Na zakończenie Radny życzył dyrektorowi menedżerskiego, ludzkiego, spokojnego podejścia do tematu i przede wszystkim aby pan dyrektor mówił prawdę. Na kamuflowaniu czegokolwiek do niczego dobrego nie dojdziemy. A wszystkim Radnym życzył żeby daleko idąca pomoc doprowadziła do tego, że dobrze zarządzany szpital pokaże że za rok będziemy w innym miejscu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że jest lekarzem i mimo tego że temat jest trudny to trzeba go podjąć. Radny rozmawiał w przerwie z Panem Dyrektorem Pasiakiem i mówił o tym czego się dowiedział z ostatnich doniesień Pulsu Medycyny. Wśród negatywnych przypadków spotkał się z tym, że wszystkie szpitale pracują źle, mają długi, winny jest system, itd. Radny odniósł się do wypowiedzi swego przedmówcy. Gospodarz musi być i musi być dobry szczególnie w takich placówkach, które działają na krawędzi opłacalności. A do takich placówek należą placówki służby zdrowia bo brakuje na wszystko pieniędzy. Jeśli brakuje pieniędzy a stosuje się jeszcze sposób gospodarowania powodujący pogłębienie tych trudności to później efekty są jakie są. Radny nadmienił, iż w Pulsie Medycyny spotkał się z pozytywnym przypadkiem, a mianowicie Szpital Kliniczny w Białymstoku, który do jesieni 2004 roku, czyli do momentu zmiany dyrektora mógł się poszczycić tylko długami w wysokości 40 mln zł zobowiązania niewymagalne i wymagalne blisko 24 mln zł. Łącznie mieli zadłużenia 64 mln zł. Na dzień dzisiejszy po zmianie dyrektora, którym został Pan Bogusław Poniatowski, po 2,5 roku szpital spłacił całe zadłużenie i ma kilka milionów złotych zysków. Pan dyrektor Poniatowski komentował sprawę zadłużeń szpitali we Wrocławiu, z których jeden może się poszczycić zadłużeniem blisko 300 mln zł. Jest to olbrzymia kwota i w jego ustach zabrzmiało to, że wręcz niemożliwe jest aby powstały takie zobowiązania. Chodzi tu właśnie o dobre gospodarskie podejście. Szpital we Wrocławiu za jeden punkt ma 1 zł więcej niż szpital w Białymstoku. Szpital w Białymstoku spłacił swoje zadłużenia i jest na plusie a we Wrocławiu cały czas wyciąga rękę do budżetu państwa aby Minister Zdrowia spłacił ich długi, które nie powinny być spłacane i szpital ten nie powinien być ratowany. Dyrekcja szpitali, które mają zadłużenie cały czas chowa się za pacjenta i mówi, że pacjent nie będzie miał pomocy. A prawda jest taka, że jest to jedynie chowanie się za chorego a szpital jedyne co robi to produkuje długi. Takie szpitale powinny być zamykane. Bo tak naprawdę te szpitale zadłużają się dlatego, że nie ma właściwego nadzoru organu założycielskiego szczebla powiatowego, urzędu marszałkowskiego. Niezależnie od tego ile tej pomocy szpital uzyska to jak będzie zły dyrektor to ta pomoc będzie nieefektywna, te pieniądze zostaną skonsumowane i za 2-4 lata wrócimy do punktu wyjścia w którym szpital ten znów będzie pogrążał się w długach. Trzeba o tym pamiętać, że niezależnie od tego iż się pomoże to trzeba mieć właściwy nadzór a od dyrektora należy wymagać właściwej gospodarki tymi szczupłymi zasobami finansowymi, które ma chociażby z NFZ. Zasadniczym jedynym nieszczęściem jeśli chodzi o kadrę zarządzającą w Polsce jest to, że nikt za nic tak naprawdę nie odpowiada. Jest się dyrektorem pół roku, 2-3 lata i za sobą zostawia się tylko i wyłącznie pokaźne zobowiązania do spłacenia. Gdyby zmienił się system nie tylko związany z płaceniem za usługi, bo to jest odrębny temat, kiedy za niektóre procedury NFZ niewłaściwie płaci, i to są ceny dumpingowe. Dyrektor, który źle zarządza placówką za nic nie odpowiada. Nikogo to nie obchodzi poza organem założycielskim, który w pewnym momencie budzi się i ma poważne kłopoty i nie wie co z tym fantem zrobić. Gdyby zmieniły się przepisy, że dyrektor odpowiada finansowo, łącznie z organem założycielskim za to co się dzieje w jego podległych placówkach, gdyby odpowiadał własnym majątkiem wówczas nastąpiłaby drastyczna poprawa. Okazałoby się że ci ludzie którzy bardzo źle rządzą dzisiaj byliby świetnymi menedżerami. Podejrzewam, że wcześniej czy później któryś z Premierów z rządu obudzi się.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu A. Papierowskiemu.

Radny A. Papierowski podziękował doktorowi Pasiakowi za to że zgodził się zostać osobą, która będzie próbowała doprowadzić do ładu ten bałagan, który pozostawili poprzednicy. Radny nadmienił, iż niektórzy mówią o szpitalach klinicznych, które wychodzą z długów. Mówią bzdury gdyż kliniki mają inne finansowanie, nie tylko z kas chorych ale płaci również ministerstwo. A my jesteśmy szpitalem powiatowym i mamy pilnować swojego miejsca pracy i miejsca do leczenia. Radny wierzy, że Pan doktor Pasiak, który wywodzi się z tej ziemi nie odejdzie jak jego poprzednicy, którzy odeszli w ciągu 2 tygodni a władza Starostwa się na to zgodziła. Dlaczego się na to zgodziła pozostawiając pusty szpital i łapiąc dr Gajdę żeby przetrzymał szpital do zmiany władzy, bo dr Gajda odszedł jak nastała nowa Rada. To było zrobione z premedytacją. A dr Pasiak jest stąd, stworzył ten szpital, w dużej części jego kadrę, m.in. Radny zawdzięcza mu sztukę chirurgiczną. Szkoda, że dr Pasiak będzie się musiał więcej poświęcić pracy jako dyrektor bo nam wszystkim bardziej by się przydał jako chirurg. Radny chciałby aby jego koledzy nie pasjonowali się nad tym jak to by oni zarządzali szpitalem. Naprawdę środowisko, personel szpitala ma dość tych rozmów. Padają hasła 3/4, 2/3, 1/8 załogi do zwolnienia i że to jest ratunek na wszystko. A kto by załatwiał pacjentów z ośrodków zdrowia tych doktorów którzy tak ładnie by zwalniali pracowników. Radny wyraził nadzieję, że Pan dr Pasiak przypilnuje aby do godziny 1800 wszyscy pacjenci byli przyjmowani w swoich ośrodkach zdrowia, a nie w szpitalu. Denerwujemy się, że SOR jest przychodnią 24 godziny na dobę. Natomiast pacjenci powinni być leczeni w godzinach pracy przychodni w swoich przychodniach. Ale pacjenci są uczeni, że jak chcą badania to muszą je zrobić prywatnie, mamy na to dowody, lekarze po prostu oszukują pacjentów. Część pacjentów wykona posłusznie badania, które powinien wykonać lekarz rejonowy a część przyjdzie i się domaga ich wykonania. Przecież szpital nie odeśle takich osób, musi to załatwić za niesumiennych kolegów. Radny poprosił aby wspomagać ten szpital a nie działać wbrew temu szpitalowi. Dr Pasiak będzie miał wsparcie w załodze. Przez tyle lat co go znamy zaskarbił sobie wśród personelu i pacjentów wielki szacunek. To jest jego wielki plus i być może uda mu się poprowadzić ten szpital na spokojniejsze wody. Jak koledzy z ośrodków nie będą przeszkadzali, nie wykorzystywali tego szpitala jako przedłużenie swojej działalności, może się uratujemy. Może koledzy nie będą kierowali swoich pacjentów do innych szpitali tych, którzy są najtańsi. A najtańszy pacjent to pacjent planowy, niestety lekarze wysyłają takich do innych ośrodków. To są lekarze z tej ziemi i działają przeciwko naszemu szpitalowi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu.

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż boi się, że wystąpienie Pana dyrektora Pasiaka w pewnym sensie zostanie zagłuszone przez wypowiedzi jego zdaniem nie do końca przemyślane. Pan dr Pasiak uczciwie przedstawił nam problem szpitala, problem którego bez pomocy Zarządu i całej Rady Powiatu żaden dyrektor nie rozwiąże, po prostu nie ma cudotwórców. Wicestarosta jest pełen uznania dla Pana dyrektora, że objął to stanowisko w atmosferze, iż jest to bankrut, firma która nie powinna istnieć. On który współtworzył tą firmę jednak podjął się tego zadania. Za to z naszej strony wielkie słowa uznania. Wicestarosta zaproponował aby skupić się nad tym jak możemy pomóc szpitalowi, a nasze możliwości niestety nie są zbyt duże. Starostwo Powiatowe samo w sobie przeżywa określone problemy, to co było do sprzedania już zostało sprzedane, to co było do zastawienia już zostało zastawione. Nasze pole manewru mimo najszczerszych chęci nie jest zbyt duże. To nie znaczy, że mamy teraz usiąść założyć ręce i co najwyżej ograniczyć się do wzajemnego oskarżania. Sądzę, że funkcjonowanie szpitala powiatowego jest problemem samorządu powiatowego ale również i problem wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego, w tym wszystkich samorządów gminnych z naszego terenu. Tak jak mówiliśmy o drogach, że są przykłady doskonałej współpracy w inwestycjach na drogach, to sądzę, że przede wszystkim tutaj jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne powinna się pojawić współpraca wszystkich samorządów ponieważ to zadłużenie, a przede wszystkim kwoty wymagalne niezbędne do zapłacenia na dzień dzisiejszy są na takim poziomie, że tu żadne sztuczki menedżerskie mnie pomogą. 5 mln zł w przeciągu 2 miesięcy nie znajdzie nam nikt. Należy się przede wszystkim zastanowić jak pomóc. Jako Zarząd prowadzimy rozmowy z instytucjami finansowymi, aby pojawiły się pieniądze dla szpitala na spłatę kwot wymagalnych, aby zrestrukturyzował te zobowiązania, zamienił je na długoterminowe. Natomiast dyskusja gdzie pojawiają się zarzuty personalne, albo dyskusja gdzie przedstawia się wizje że najlepiej aby dyrektorzy odpowiadali swoim majątkiem na pewno nie jest dyskusją twórczą i na pewno problemu nam nie rozwiąże.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że w temacie twórczych pomysłów ma pomysł aby pomóc dyrekcji szpitala w eliminowaniu w pracy personelu, który jest niegrzeczny, zachowuje się w sposób chamski, niedopuszczalny w stosunku do pacjentów, a być może korupcje mają też miejsce. W związku z tym ma apel do Pana dyrektora oraz Zarządu żeby przekazać informacje mieszkańcom Powiatu Sochaczewskiego żeby ci niezadowoleni zgłaszali się w czasie dyżurów Prezydium Rady tj. w piątki w godzinach 1400 - 1600 i składali na piśmie swoje spostrzeżenia na temat pracy konkretnych pielęgniarek, lekarzy w sposób oficjalny podpisując się pod tymi spostrzeżeniami. To jest apel, z którym Zarząd powinien poprzez media zapoznać mieszkańców naszego powiatu żeby wreszcie w tym szpitalu zapanował ład i porządek. Aby żadne scysje i nieporozumienia personelu w stosunku do pacjentów nie miały miejsca. To jest wniosek formalny do Zarządu Powiatu aby wdrożył ten pomysł w życie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy Radnych.

Głosów Radnych nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że chciałby sprostować wypowiedź Radnego Sejmiku Pana Jerzego Krupy, który miał dobre intencje ale powiedział, myśl w ten sposób iż na życzenie władz Miasta powstaje rondo w Chodakowie. Pan Burmistrz sprostował tą wypowiedź informując iż na życzenie władz miasta Wojewódzki Zarząd Dróg zajął się skrzyżowaniem w Chodakowie. My wnioskowaliśmy o to aby to była sygnalizacja świetlana, czyli inne rozwiązanie. Ale pieniądze to jeden z powodów dla którego Wojewódzki Zarząd nie przystawał na naszą propozycję. Po drugie ich zdaniem o wiele bardziej bezpieczne jest rozstrzygnięcie takie jakie zaproponowano i stąd ostatecznie powstaje w Chodakowie rondo.

Jeżeli chodzi o kwestie szpitala poinformował, iż słysząc sytuację zdiagnozowaną przez dyrektora Pasiaka podobny stosunek emocjonalny jak Pan dr Pasiak do szpitala miał jego poprzednik dr Gajda, który również z wielkim zaangażowaniem i z wiarą wchodził w realia szpitala ale został osamotniony, pozostawiony z problemem sam. Jeżeli Pan dyrektor będzie miał wsparcie ze strony Zarządu i Rady Powiatu a po wypowiedzi Wicestarosty pojawia się optymizm, to rzeczywiście jest światło w tunelu i szpital wyjdzie z kłopotów. Ale musi to nastąpić wspólnymi siłami. Jeżeli dyrektor pozostanie sam a będą tylko wypowiedzi na sesjach Pana pracy towarzyszyły to aby nie było tak przed czym uciekał i widział realnie dr Gajda.

Zastępca Burmistrza poinformował, że gdyby nie pomoc władz miasta to o 1.000.0000zł trzeba byłoby rozważać wyższe zadłużenie szpitala. Następnie w imieniu Burmistrza zadeklarował, iż Pan dyrektor może liczyć na życzliwość i dalszą współpracę z władzami miasta. Miasto będzie się starało pomagać dyrektorowi w dalszych jego działaniach.

Następnie Pan Żelichowski zabrał głos nie jako przedstawiciel samorządu miejskiego ale jako osoba związana z ZS RCKU. Poinformował, że nie zabierał głosu wcześniej gdy jednogłośnie podejmowana była decyzja w sprawie zamiaru likwidacji internatu. Myśli, że do tej decyzji dochodziło powoli w określonych okolicznościach. Kiedy w ubiegłym roku była podjęta przez nauczycieli i osoby związane z oświatą próba ratowania sytuacji jeszcze jakaś nadzieja była. Ale jeżeli nie ma wsparcia finansowego z budżetu powiatu to niestety najlepszy menedżer czy dyrektor będzie się starał i nic nie zrobi bez środków finansowych. Jeżeli zatem w tegorocznym budżecie powiatu wcześniej nie zagwarantowano środków to nie dziwmy się, że zwątpili też nauczyciele tej szkoły w dalszy sens funkcjonowania tej placówki w takim kształcie, gdzie na całą strukturę organizacyjną nie było pieniędzy. Być może to świadomie robiono żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Swego czasu mówiło się gdy była perspektywa wejścia do Unii o Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ale żeby robić kształcenie ustawiczne trzeba mieć bazę i to wszystko co jeszcze do dzisiaj funkcjonowało. Natomiast seria likwidacji pewnie będzie trwać bo jeszcze jest w nazwie co nieco do pomajstrowania i można co nieco jeszcze mimo wszystko sprzedać. Pan Żelichowski sądzi iż Radni będą z dużą troską przyglądali się wszystkim placówkom. Nadmienił, iż na poprzedniej sesji nie miał możliwości wypowiedzenia się na temat pozostałych szkół. Ale oczywiście widzi wszystkie placówki, którymi powiat jako organ prowadzący zarządza. Wypowiedział się tylko w kwestii tej jednej gdyż żadna ze szkół nie była w poprzedniej kadencji źródłem ratowania budżetu powiatowego, a ta placówka niestety tak była traktowana. Dlatego też tylko o tej szkole mówił. Wierzy w to, że Zarząd będzie bardziej obiektywnie patrzył na wszystkie placówki, że wszystkie mają potrzeby. Jak patrzy na budżet a potrafi go nie tylko czytać ale i konstruować to widzi że nie ma pieniędzy a mówi się że są na termomodernizację. O tym wspominał Przewodniczący Komisji Oświaty. W planie inwestycyjnym w ogóle nie ma takiego zadania wprowadzonego, w opisówce jest informacja, że 500.000zł będzie jako wkład własny. Ale te 500.000zł jest w zupełnie innych paragrafach, to są paragrafy remontowe. A od kiedy to remonty można mieszać z inwestycjami. Żadnych pieniędzy nie uda się w tym roku na realizację tych milionowych obietnic sprzed lat spełnić. Jestem z tym miejscem bardzo emocjonalnie związany i nie odstraszą mnie jakieś próby przekonywania że powinienem się tym czy tamtym zajmować. Zajmuję się szczerze sprawami oświaty nie tylko miasta ale również i powiatu gdyż wcześniej tu funkcjonowałem. Tak samo bolą mnie rzeczy które dotyczą obydwu samorządów. Chcę wspólnie z Państwem rozwiązywać problemy, a tam gdzie dostrzegam jakieś uchybienia to będę o nich mówił. Ale nie po to by dokuczać komukolwiek tylko aby pomagać i racjonalnie funkcjonować.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski poinformował, że chciałby Panu Burmistrzowi obiecać iż też będzie na Sesje Miejskie się fatygował i w podobny sposób i w podobnym tonie problemy miasta poruszał. Obiecał, że na pewno w najbliższym czasie zajmiemy się lotniskiem, ponieważ jest to tak samo ważny temat jak szpital. Przy okazji dzisiejszej sesji przygotujemy poprzez nasze służby ocenę, doprowadzimy do debaty publicznej a następnie do referendum aby wszyscy mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tak ważnej sprawie jak lotnisko w Sochaczewie. Jeżeli Pan Burmistrz przychodzi na sesje i mówi, że my chcemy zrobić coś na złość tej kadrze która tu naucza to jest coś nie tak. My podjęliśmy decyzję ekonomiczną, która wynika tylko z tego, że nie ma zapotrzebowania na tą usługę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Połciowi.

Radny T. Połeć zwrócił się do Burmistrza z prośbą i zapewnieniem, że Zarządowi Powiatu i wszystkim Radnym zależy aby wszystkie placówki, które podlegają pod powiat działały jak najlepiej i aby w całym Starostwie działo się jak najlepiej. To jest już kolejne wystąpienie Pana Burmistrza, gdzie zwraca uwagę być może na jakieś niedociągnięcia, być może, że sytuacja nasza jest nienajlepsza. Ale proszę przyjąć zapewnienie iż my się staramy i w tej sytuacji w jakiej Starostwo się znajduje staramy się te wszystkie możliwości zrównoważyć. Jeżeli miałby Pan jakąś propozycję rozwiązania niektórych problemów to byśmy z przyjemnością ją przyjęli. Jest Pan doświadczonym samorządowcem, działał Pan w powiecie a obecnie w samorządzie miejskim. Także to doświadczenie z przyjemnością byśmy wykorzystali.

Następnie Radny Połeć poruszył kwestię szpitala. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego w jak trudnej sytuacji placówka ta się znajduje. Dlatego z jednej strony chce zapewnić, iż Zarząd bardzo doskonale zdaje sobie sprawę z powagi tej sytuacji i bardzo poważnie podchodzi do tego problemu. Ale jednocześnie prosił abyśmy w naszym ciele samorządowym nie tworzyli niepotrzebnych konfliktów. Ta sytuacja nie będzie sprzyjać rozwiązywaniu tych problemów. Musimy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Szpital to placówka, która jest potrzebna wszystkim mieszkańcom powiatu, a ci mieszkańcy nas wydelegowali żebyśmy reprezentowali ich interesy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek.

Radna J. Popiołek poinformowała, iż chciałaby odpowiedzieć Panu Burmistrzowi, że Komisja Oświaty się naprawdę pochyliła nad uchwałą Rady Pedagogicznej. Komisji było bardzo szkoda likwidacji internatu ale przeważyły argumenty, ponieważ Pan dyrektor nie może być dobrym gospodarzem jeśli ma tylko tylu mieszkańców internatu. Komisja analizowała również pieniądze jakie szkoła otrzymała i w ciągu 6 lat. Od 2001 roku ponad 800.000zł zostało do tego internatu dołożone. Są to ogromne pieniądze. Pan dyrektor będzie teraz zarabiał na miejscach noclegowych, przecież Starostwo tych pieniędzy Panu Dyrektorowi nie zabierze. Więc teraz Pan dyrektor będzie dobrym gospodarzem i będzie starał się o to aby wycieczki które przyjeżdżają do Sochaczewa, uczestnicy kursów jakie się odbywają mogli za mniejsze pieniądze niż w hotelu Chopin przenocować w tych miejscach noclegowych i Pan dyrektor na tym zarobi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupie.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa poinformował, iż zszokowany jest tym co powiedział Radny W. Domagalski. Czy Pan wie co robi, czy zdaje sobie sprawę jaki podnosi ważny problem. Wiele miast się stara o to aby wprowadzić do planu lotnisko. Jeżeli Pan zrobi taki klimat to inni czekają tylko na to abyśmy zrezygnowali. Proszę zdawać sobie sprawę z tego co Pan podejmuje. Radny Krupa też długo nad tym myślał, też mieszka niedaleko lotniska. Ale przemawiają tu racje społeczne, gospodarcze. Zagłębie Iłów, Brzozów to zagłębie truskawkowe, i ta truskawka może cargiem tanimi liniami być za 2 godziny w Berlinie i sprzedana bez żadnego schłodzenia, świeża. Zatrudnienie ludzi, obsługa tanich linii. Niech Pan się zastanowi co Pan robi Panie Radny. Żebyśmy nie stracili ogromnej szansy, bo społeczeństwo bardzo łatwo wzburzyć. Jestem zaszokowanym tym co Pan powiedział, niech Pan to głęboko przemyśli. To nie chodzi o racje powiat-miasto-gmina, tu chodzi o racje społeczne. Jeżeli Pan zrobi coś takiego to proszę zdawać sobie sprawę z tego, że inne tereny województwa mazowieckiego czekają na taki głos jak Pański. Powiedzą pieniądze dla portu lotniczego Sochaczew, ale przecież oni się tam kłócą, referendum chcą robić. Szanuję Pana bardzo ale niech Pan przemyśli Panie Radny co Pan chce podjąć. Nie tędy droga. Jesteśmy zobowiązani My wszyscy do reprezentowania ludzi, gdyż oni nas wybrali. Ale mamy podejmować mądre decyzje, których byśmy się nie wstydzili aby Powiat Sochaczewski nie pozostawał w tyle. A już pozostaliśmy z wieloma sprawami. Widzimy jaka ciężka jest sytuacja szpitala, z jaką troską przemawiają wszyscy. Tu ładujmy swoje siły, wspomagajmy, szukajmy pomocy. Jeżeli szpital sochaczewski upadnie to bezpośrednio Rada Powiatu i Zarząd Powiatu będą za to odpowiadać. Także proszę się zastanowić, tu nie chodzi o żadne opcje polityczne. Mnie na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa wybrały jednogłośnie wszystkie opcje polityczne. I czuję się zobowiązany wobec wszystkich. Także niech Pan się zastanowi co chce zrobić dla społeczeństwa.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił wszystkich Radnych żeby wyciszyć emocje. Wszystko jest ważne i dyskutować powinniśmy ale aby nie dochodziło do niepotrzebnych wystąpień, które mogą zburzyć dobry przebieg sesji.Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski zwracając się do Pana Krupy poinformował, że o dyskusji mówi dlatego, iż lotnisko jest tak poważnym problemem i dotyczy wszystkich mieszkańców, że nie może być decyzja podjęta tylko przez urzędników i spółkę, która na tym chce robić biznes. Krótko mówiąc najpierw trzeba przedstawić społeczeństwu "za" i "przeciw" tego lotniska. Po pierwsze sprawdzić jakie to stworzy zagrożenie, jakie są uciążliwości, jakie są zalety i zyski i przeprowadzić publiczną debatę. Bo na razie mamy już spółkę, zaraz będzie wchodził inwestor, będą lądowały samoloty, będziemy wszystko wywozili. A nikt nie zapytał się tych, którzy będą mieszkali w sąsiedztwie tego lotniska za jaką cenę to się odbędzie. To naprawdę nie my zarobimy te pieniądze tylko zarobi jakiś inwestor, który tu przyjdzie. Bo samorząd ze swoimi środkami i spółką którą założył może być zaczynem do lotniska. Ale aby port lotniczy pobudować trzeba mieć inwestora strategicznego, który wyłoży miliony złotych. Ten inwestor jak wyłoży pieniądze to nie po to aby być dobrym wujkiem dla Sochaczewa ale po to aby zarobić pieniądze. A społeczeństwo nasze musi być chronione przed inwestycjami, które mogą pogorszyć warunki życia. Lotnisko to nie jest maleńki przystanek autobusowy na wsi. Mówię o debacie, która ma spowodować dyskusję publiczną a nie wyeliminować lotnisko. Mówię też o tej debacie dlatego, że docierają do mnie głosy z Warszawy, że to szczególnie Warszawa jest zainteresowana aby port lotniczy Okęcie był wyciszany w nocy, a właśnie Modlin, Sochaczew, Mińsk Mazowiecki przejęły nocne loty. A więc te loty, które są najbardziej uciążliwe dla ludzi mieszkających w otoczeniu lotniska. Jeżeli teraz nie będziemy prowadzili debaty publicznej na temat takiego lotniska, nie weźmiemy udziału w tym, to bez nas jak pobuduje się lotnisko to później bez nas pobuduje się wszystko na tym terenie. Ja nie jestem przeciwnikiem lotniska, Pan mnie źle zrozumiał. Ja chcę debaty, która po prostu pokaże całość złożonego problemu. Wtedy jest łatwo podjąć decyzję kiedy ma się pełną wiedzę. I tylko taki jest mój cel.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że nie odebrał w kategorii pogrożenia palcem kiedy Pan Radny Domagalski zapowiadał się na sesjach Rady Miasta. Tak jak sesje Rady Powiatu tak i sesje Rady Miasta są zgromadzeniami otwartymi. Owszem jestem wdzięczny Przewodniczącemu, iż konsekwentnie od początku kiedy pełni tę funkcję zaprasza mnie na te sesje. Doceniam to jako pewien wyraz uznania za moje funkcjonowanie w I kadencji samorządu powiatowego. Ale bez zaproszenia każdy ma prawo tu przyjść i wziąć udział w ewentualnych debatach, oczywiście oczekując aż Państwo Radni się wypowiedzą. Także mile Pan jest widziany na sesji Rady Miasta.

Następnie Pan Żelichowski lekko zirytowanemu członkowi zarządu i radnej Popiołek odpowiedział, iż nie wystąpił dzisiaj przeciwko decyzjom jakie Państwo przyjęli likwidując internat. Nie chciał się wypowiadać w tym punkcie, bo jak usłyszał w rozmowach z konstruktywnie działającymi przedstawicielami tego samorządu, że w perspektywie są miejsca noclegowe i jednak myśli się o tym aby nie roztrwonić tego dorobku jaki tu jest to jest uspokojony. Dlatego też nie wypowiadał się wcześniej a wypowiedział się w konkluzji jako obywateli tego powiatu, który może zabrać głos.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Ad. pkt 13. Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad VIII Sesji został wyczerpany i podziękował wszystkim za pracę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1745.

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Protokół Nr VIII / 2007

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 23 lutego 2007 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 2. zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 3. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 4. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 1. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006.
 2. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji.
 3. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr VIII/2007

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

23. 02. 2007 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 23. 02. 2007 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 20 Radnych. W trakcie sesji o godz. 1450 na obrady przybył Radny W. Domagalski.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jerzy Krupa

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew Jerzy Żelichowski

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Radca Prawny Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji Dariusz Sipak

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Sochaczewie Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie Joanna Kamińska

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie Mirosław SzczepanowskiDyrektor ZS RCKU w Sochaczewie Dariusz Miłkowski

Dyrektor ZS w Sochaczewie Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS W Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor PCPR Sylwester Szymański

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Zbigniew Madej

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie w/z Helena Bajurska

Redakcja Radio Fama Paweł DoncbachRedakcja Echo Powiatu Anna Syperek

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Jerzego Krupę, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów. Przywitał Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie Pana Komisarza Dariusza Sipaka, który objął stanowisko z dniem wczorajszym. Przewodniczący przywitał również pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli przedsiębiorców i związków zawodowych a także media i tych, których być może przez nieuwagę pominąłem stwierdził.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu nowemu Komendantowi Policji Panu Dariuszowi Sipakowi celem przedstawienia się Radnym. Nadmienił, iż Pan Komendant nie będzie mógł uczestniczyć w całych obradach Sesji gdyż za godzinę ma następne spotkanie. Komendant Policji Dariusz Sipak poinformował, że w dniu wczorajszym Komendant Wojewódzki powierzył mu oficjalnie pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji na terenie Miasta Sochaczewa. Następnie przybliżył swoją osobę. Pan Komendant ma 40 lat, służbę w Policji pełni od lat 18. Od samego początku związany jest ze służbami kryminalnymi. Przez pierwsze 4 lata był w referacie dzielnicowych, następnie w sekcji dochodzeniowo-śledczej. Od 2000 roku pełni służbę na stanowiskach kierowniczych jako zastępca naczelnika sekcji kryminalnej, naczelnik sekcji kryminalnej, a przez ostatni rok był zastępcą komendanta ds. kryminalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie, a od dnia wczorajszego jest Komendantem Policji w Sochaczewie. Następnie Pan Komendant poinformował, iż na wstępie chciałby zapoznać się z problemami i ze strukturą organizacyjną Komendy Powiatowej. Będzie starał się jak najszerzej dotrzeć do Rady aby wspólnie podzielić swoje poglądy odnośnie stanu bezpieczeństwa tego powiatu. Komendant Sipak nadmienił, iż z natury jest pracowitym człowiekiem, nigdy nie patrzył na zegarek i dlatego też sprawy formalne, organizacyjne postara się jak najszybciej pokonać i przystąpić do merytorycznej pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Komendantowi Policji za przedstawienie swojej osoby. Następnie przeszedł do kontynuowania obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji w chwili obecnej udział bierze 20 Radnych. Nieobecny jest Radny W. Domagalski, który ma wkrótce dojechać na sesję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady VIII Sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad VIII Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 2. zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 3. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 4. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 1. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006.
 2. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji.
 3. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Pędziejewską o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach na dzisiejszej sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

"Przeciw" ----------------

"Wstrzymało się" ----------------

Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad VII Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4a)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt w/w uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p. Skarbnik w celu przybliżenia i uszczegółowienia projektu uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, iż chciałaby uzupełnić informacje zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. Otóż na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 26.396 zł składają się dwie pozycje, a mianowicie:

 1. Kwota 22.197 zł jest to wysokość wkładu własnego Szpitala Powiatowego do zakupu karetki przewozowej. Całkowity koszt zakupu karetki wynosi 146.802 zł. Pani Skarbnik przypomniała, że w roku 2006 Starostwo na zadanie pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej" przeznaczyło kwotę 48.000zł, która to w pełnej wysokości wykorzystana została na budowę lądowiska w roku 2006. W związku z powyższym jako wkład własny do zakupu karetki Szpital Powiatowy przekazał kwotę 22.197zł. Kwota ta jest zapisana po stronie dochodów i wydatków.
 2. Kwota 2.738 zł są to środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące przyjmowania podań o wydawanie paszportów.

Urealniono również plany finansowe dochodów własnych w jednostkach powiatu, oraz plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmiany te polegają na urealnieniu stanu środków finansowych na początek roku zgodnie z saldem z wyciągu bankowego. Zmiany te powodują również urealnienie planu wydatków w tych jednostkach.

Pani Skarbnik nadmieniła, że to właściwie wszystko co chciałaby uzupełnić jeśli chodzi o zmiany zawarte w projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja obradowała w dniu dzisiejszym i jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

 

 

Ad. pkt 4 b) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu bliższego przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż proponowany projekt uchwały zamiarowej jest kontynuacją działań i projektów, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. Wówczas był obowiązek przekształcenia dotychczasowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii lub Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W ubiegłym roku została podjęta uchwała o przekształceniu w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i była to uchwała przejściowa do celowego przekształcenia w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt. Doszło w tym roku do 3 spotkań ze środowiskiem lokalnym, przedstawicielami Załuskowa, które zakończyło się podpisaniem porozumienia z przedstawicielami mieszkańców. Mieszkańcy nie składają zastrzeżeń co do przekształcenia w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt. Będzie to Ośrodek dla dziewcząt tak jak zostało to ustalone w ubiegłym roku. Termin podjęcia obecnej uchwały zamiarowej wynika z ustawy o systemie oświaty, gdzie zapisane jest iż na 6 miesięcy przed zakończeniem zajęć dydaktycznych samorząd jest zobowiązany do podjęcia uchwały zamiarowej oraz powiadomienia Kuratora Oświaty o zamiarze w celu uzyskania pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia. Jednocześnie niezbędne jest zawiadomienie rodziców wychowanków ośrodka czy szkoły o zamiarze przekształcenia. To zawiadomienie nastąpi po podjęciu uchwały zamiarowej. Aby było skuteczne planujemy zawiadomić rodziców listami poleconymi. Także od strony formalnej nie ma przeszkód do tego aby podjąć uchwałę zamiarową, która spowoduje wykonanie czynności potrzebnych do podjęcia uchwały ostatecznej o przekształceniu, której załącznikiem będzie także statut nowej placówki. W ciągu 2 tygodni od przyjęcia uchwały zamiarowej Kurator Oświaty wyda opinię. Do opinii potrzebna jest informacja o losach wychowanków, co będzie się z nimi działo po przekształceniu. W tej chwili jesteśmy w stanie udokumentować Kuratorowi, że żaden z wychowanków nie pozostanie bez szkoły. Obecni wychowankowie zostaną umieszczeni w MOS, będzie to 5 placówek. Pani Dyrektor zadbała już o udokumentowanie tego zamiaru podpisując porozumienia z dyrektorami MOS na przyjęcie obecnych wychowanków od września br. Oprócz tego mamy zapewnienia dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które zajmuje się skierowaniami do MOW, o przyjęciu obecnych wychowanków do wskazanych przez nas MOS. Także wszystkie sprawy formalne są na dzień dzisiejszy wypełnione i nie widać zagrożeń co do ostatecznego przekształcenia MOS w MOW.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż w celu zaopiniowania projektu uchwały Komisja zebrała się w dniu 21 lutego br. i udała się nawet na miejsce do MOS w Załuskowie. Po wysłuchaniu opinii Pani Dyrektor Ośrodka oraz informacji Pana Dyrektora Fergińskiego Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Uważamy, że najważniejsze sprawy formalne zostały spełnione, przede wszystkim nikt nie traci pracy, wszyscy wychowankowie zostaną umieszczeniu w innych ośrodkach, nie będzie problemu z naborem do ośrodka po przekształceniu i co najważniejsze podpisane jest porozumienie ze środowiskiem lokalnym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 4 c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Pana Jerzego Żelichowskiego, który przybył na obrady Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż art. 30 Karty Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe do corocznego uchwalania zasad wynagradzania nauczycieli. Stąd też przygotowana uchwała, której załącznikiem jest regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli. Dyrektor poinformował, iż zasady wynagradzania powinny być tak określone aby gwarantowały nauczycielom kształtowanie średnich wynagrodzeń na poszczególnym stopniu awansu zawodowego zgodne także z zapisami karty nauczyciela przeliczane na podstawie tzw. kwoty bazowej. Kwota bazowa została już określona i wynosi 1.885zł 59 gr. W zależności od stopnia awansu zawodowego średnie wynagrodzeń są także określane procentowo. W uzasadnieniu do uchwały zostały podane te średnie a także średnie które wynikają z regulaminu wynagradzania. Na wynagrodzenie nauczyciela składają się składniki ustalone centralnie, czyli na podstawie rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego. W tej chwili jeszcze nie zostało podpisane porozumienie, nadal jest traktowane jako projekt z dnia 30 stycznia br. Natomiast mam informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że jest to kwestia jedynie podpisania. Także planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% będą realizowane. Sama tabela stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych jest to wzrost 5%. Dla strony samorządowej, która podjęła negocjacje z organizacjami związkowymi które reprezentują pracowników oświaty są kolejnym wymogiem do podjęcia regulaminu. Spotkania te powinny zakończyć się uzgodnieniami. W bieżącym roku doszło do 3 spotkań po których udało się podpisać porozumienie co do treści regulaminu. Także od strony formalnej wymagania zostały spełnione. Następnie Pan Dyrektor przedstawił zmiany jakie nastąpiły w regulaminie w stosunku do roku ubiegłego. Wynegocjowano wzrost dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy klasy z 60zł na 70zł przy pozostawieniu na niezmienionej wysokości dodatków za trudne warunki. Dotyczy to Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół Specjalnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i części nauczycieli, którzy są opiekunami praktyk w szkołach rolniczych. Wzrost dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy został pokryty zamrożeniem wzrostów dodatków za trudne warunki pracy. Także ten regulamin nie powoduje zwiększenia środków finansowych jakie będą musiały być zapisane w budżecie.

Dyrektor nadmienił, iż obecnie w budżecie powiatu nie ma zapisanych środków na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Dyrektor spodziewa się zwiększenia subwencji oświatowej na ten cel. Są zapewnienia Ministerstwa Edukacji, że środki finansowe powiat na ten cel otrzyma.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż ze strony Komisji w zespole negocjacyjnym uczestniczył osobiście oraz Radna Jolanta Popiołek. Cieszymy się, że nie było żadnych większych problemów, porozumienie zostało zawarte. Komisja na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nadmienił, iż Radni nie mogą wnieść poprawek do przedstawionego regulaminu. Mogą go przyjąć bądź odrzucić.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski poinformował, że fundusz na przyznanie dodatku motywacyjnego tworzy się w wysokości odpisu 45 zł na etat. Radny zapytał co te 45 zł oznacza, tzn. jaki jest to średnio procent uposażenia zasadniczego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Dyrektora M. Fergińskiego o udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

Dyrektor M. Fergiński odpowiedział, iż pula środków finansowych na dodatki motywacyjne jest zapisana w kwocie 45 zł na etat w szkole. Stanowi to ok. 1,8% jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. Natomiast pula dodatków motywacyjnych powiększana jest także o dodatki kadry kierowniczej. Czyli biorąc pod uwagę wszystkie środki, które są wydawane na dodatki motywacyjne to jest ok. 2,2 %. Tak to zostało ustalone ze związkami zawodowymi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4 d) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż sprawa zamiaru przekształcenia tak naprawdę dotyczy likwidacji internatu przy ZS RCKU. Sprawa ta powraca po roku czasu i jest przedmiotem dyskusji Rady. Tak jak w przypadku przekształcenia Ośrodka termin lutowy jest niezbędny do tego aby zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty podjąć pewne działania zmierzające m.in. do uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, a także Ministerstwa Rolnictwa ze względu na to, że wychowankami internatu są uczniowie szkoły rolniczej wchodzącej w skład zespołu. Oprócz tego kolejnym wymogiem jest zawiadomienie rodziców wychowanków o zamiarze likwidacji internatu, co też zostanie uczynione po podjęciu uchwały zamiarowej. W uzasadnieniu likwidacji internatu możemy podać informacje dotyczącą skali potrzeb szkoły w stosunku do liczby uczniów szkoły. Obecnie w szkole uczy się 1126 uczniów, natomiast w internacie wychowanków jest 17. Tendencja wzrostu liczby uczniów w szkole, większe zainteresowanie nie jest proporcjonalne do zainteresowania uczniów internatem. Czyli z roku na rok liczba wychowanków internatu maleje. Na potrzeby funkcjonowania internatu i wyżywienia wychowanków funkcjonuje stołówka, która tak naprawdę wydaje obiady głównie na potrzeby wychowanków oraz korzysta z nich kilku pracowników Starostwa. W związku z powyższym wydaje się nieuzasadnione funkcjonowanie internatu w takiej formie przy małym zainteresowaniu ze strony uczniów. Po likwidacji internatu jesteśmy zobowiązani zapewnić kontynuację nauki tym uczniom. Stąd też w uzasadnieniu do uchwały proponujemy przyznanie stypendium na dojazdy dla tych uczniów, którzy korzystali z internatu.

Jeżeli chodzi o losy kadry zatrudnionej w internacie to z kadry pedagogicznej na pełnym etacie zatrudniona jest jedna osoba. Natomiast dla pozostałych osób są to godziny ponadwymiarowe bądź dodatkowe zatrudnienie. Jeśli chodzi o pracowników obsługi to spowoduje to zwolnienie jednej osoby zatrudnionej na pół etatu, dotyczy to pracownika na stanowisku intendenta. Pozostałe osoby zostaną zatrudnione w szkole po przejściu na emeryturę innych osób. Natomiast sprzątaczki nadal będą musiały wykonywać swoje obowiązki ponieważ te zasoby nadal pozostaną w szkole. Dla zapewnienia realizacji zadań CKU te pomieszczenia pozostaną jako miejsca noclegowe dla słuchaczy ewentualnych organizowanych kursów dla dorosłych w celu przekwalifikowania proponowanych przez CKU.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na sesję przybył radny W. Domagalski. Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż jest trochę zaskoczony szybkim biegiem wydarzeń ponieważ, Komisja jeździła po wszystkich placówkach oświatowych i rzeczywiście ubolewała nad tym że bardzo dużo trzeba dokładać do funkcjonowania tego internatu, mało jest wychowanków. Ale nie było wówczas mowy o likwidacji. Niedobre jest też to, że wraz z internatem zostanie zlikwidowana również stołówka. Ale w tym przypadku jest to niewielka strata ponieważ prawie żadne dziecko na 1100 nie korzysta z obiadów. Przewodniczący Komisji dla porównania podał, że w ZSO na 700 uczniów 227 korzysta z obiadów przy minimalnych zatrudnieniu. Nadmienił, że temat likwidacji internatu pojawił się już rok temu wówczas głosował przeciwko tej likwidacji. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę i wystąpiła z wnioskiem iż jest potrzeba likwidacji internatu więc będzie głosował "za".

Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący likwidacji internatu z zastrzeżeniem, żeby pozostawić bazę noclegową w ilości 40 miejsc. CKU posiada to w statucie ale inne szkoły i Starostwo mogłyby z takiej bazy noclegowej korzystać.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie została przyjęta 21 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie sprawozdania poprosił Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pana Ireneusza Góralczyka.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ireneusz Góralczyk poinformował, iż już po raz szósty ma okazję prezentować sprawozdanie za lata poprzednie swojej pracy. Przypomniał, iż na ostatniej sesji grudniowej dzięki głosom Radnych został pełnoprawnym Rzecznikiem i powołano go na to stanowisko. Za udzielone zaufanie serdecznie podziękował.

Następnie przedstawił sprawozdanie ze swoich prac, które miały miejsce w całym 2006 roku. Otóż działalność Rzecznika odbywa się na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, gdzie instytucja Rzecznika Konsumentów jest wyszczególniona jako podmiot, instytucja działająca w imieniu ochrony praw konsumenckich na terenie każdego powiatu bądź miasta na prawach powiatu. Rok 2006 był kolejnym owocnym rokiem kiedy to liczba spraw w znaczący sposób się zwiększyła. Państwo Radni w formie tabelarycznej mają przedstawioną ilość porad udzielonych w 2006 roku, a było ich ponad 1.500. Podczas ostatniego lutowego szkolenia konsultując to z innymi Rzecznikami okazało się, iż jest to znaczna liczba jak na powiat o tej wielkości mieszkańców. Wśród udzielonych porad ok. 700 były to porady związane ze świadczeniem usług wszelkiego rodzaju. Około 150 porad są to szeroko pojęte usługi finansowe w tym: bankowe, ubezpieczeniowe i inne finansowe. Dużym problemem w ubiegłym roku co odzwierciedla ilość spraw w których uczestniczyłem w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest dostawa mediów, w tym głównie elektryczności. Dotyczyło to głównie tzw. kradzieży prądu na magnes neodymowy i wielu nieprawidłowości związanych z tym zagadnieniem. Dużo było też problemów z usługami telekomunikacyjnymi, czyli ze świadczeniem usług przez telefonie stacjonarne, komórkowe oraz usługi internetowe. Nieco ponad 600 porad było udzielonych w ramach sprzedaży towaru. Dotyczyło to głównie towarów konsumpcyjnych typu odzież, obuwie, również sprzęt elektroniczny RTV, AGD. Większość spraw, które trafiały do Biura Rzecznika zakończyły się pozytywnie. Od paru lat utrzymuje się tendencja, że 2/3 spraw załatwionych jest pozytywnie dla konsumentów. Największy problem w stosunku do przedsiębiorców jest niemożliwość uzyskania odpowiedzi na pisma. Niestety są tacy przedsiębiorcy, którzy mimo wielokrotnych próśb i wezwań nie udzielają żadnych odpowiedzi. Natomiast polski system prawny i ustawy nie przewidują jakiś szczególnych sankcji za tego rodzaju działanie. Między innymi to stanowiło, iż załatwionych spraw po myśli konsumentów nie było więcej gdyż nie było możliwości dotarcia do określonej grupy przedsiębiorców. Jedna z tabelek przedstawia informacje dotyczące spraw sądowych. Najwięcej spraw dotyczyło zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług przez zakłady energetyczne. Kilka spraw związanych było ze szkołami językowymi, które udało się wygrać po myśli konsumentów. Wystąpień do przedsiębiorców było blisko 200. Z każdym rokiem ta liczba o kilkanaście procent wzrasta. Poza tymi działaniami było popularyzowanie praw konsumenckich, współpraca z instytucjami m.in. z lokalnymi mediami (Radio Fama, lokalne tygodniki). Współpraca ta daje wymierne efekty w postaci większej liczby konsumentów, większej dostępności do instytucji Rzecznika Konsumentów.

Rzecznik Konsumentów poinformował, iż miał okazje podnosić swoje kwalifikacje, uczestniczyć w szeregu szkoleń organizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich jak również w szkoleniu zagranicznym organizowanym przez Komisję Europejską. Szkolenie trwało 4 dni, odbyło się w Brukseli a poświęcone było zagadnieniom prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, że dokładnie zapoznał się ze sprawozdaniem Rzecznika Konsumentów. Jako Radny chciałby odpowiedzieć sobie na pytanie czy to stanowisko jest potrzebne w powiecie. Otóż to nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości. Jeżeli stwierdzamy, że ponad 1.300 osób mogło bezpłatnie skorzystać z porad Rzecznika w sprawach usług i umów sprzedaży to świadczy o tym, że potrzeba jest niekwestionowana ale również stanowisko to jest niezwykle wskazane. Dlatego, że wiadomo ile kosztują normalne porady prawne a tutaj ludzie mogą telefonicznie bądź pisemnie takie potrzeby zgłaszać. Radnego zastanawiało ile spraw udało się pozytywnie załatwić konkretnym osobom, które zgłaszały swoje wątpliwości, niezadowolenia. Załatwionych pozytywnie spraw jest w granicach 85% a może więcej. Jest to wskaźnik bardzo dobry. Ale są również rozstrzygnięcia sądowe, czyli wiele spraw jest na tyle poważnych iż należało je skierować do Sądu. Tutaj ze sprawozdania wynika, że na 15 spraw 50% zostało rozstrzygniętych pozytywnie, a kilka jest w toku. Dlatego też uważam, że bardzo skutecznie Pan Rzecznik realizuje swoje zadania i jako Radny chciałby Rzecznikowi pogratulować i życzyć dalszych sukcesów w tej trudnej ale i satysfakcjonującej pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za 2006 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

" Za" głosowało 18 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za 2006 rok zostało przyjęta 18 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Sprawozdanie w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów tak pozytywnego odbioru ze strony Radnych i życzył jak największych osiągnięć w 2007 roku.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ireneusz Góralczyk podziękował za udzielone zaufanie.

 

 

 

Ad. pkt 6. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na podstawie § 19 Regulaminu Rady Powiatu w Sochaczewie przygotowano główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji. Regulamin Rady Powiatu nakłada taki obowiązek na Przewodniczącego by przedstawił je do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

Po konsultacjach z Prezydium Rady i p. Sekretarz zostały przygotowane owe propozycje. Kierowaliśmy się tym, aby nie ograniczać się do szczegółów, co mogłoby ograniczać działanie Rady. To co jest zawarte w Regulaminie i Statucie Rady zostało w tych kierunkach ujęte. Chcielibyśmy, aby Zarząd Powiatu dwukrotnie w ciągu roku przedstawił nam wyniki realizacji podjętych uchwał przez Radę. Oczekujemy szczegółowego omówienia realizacji każdej z podjętych uchwał. Przedstawione zostały cztery główne kierunki:

 • wyznaczanie kierunków działalności Zarządu,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 • przekazywanie Zarządowi informacji od wyborców nt. działalności administracji powiatowej,
 • sprawne organizowanie pracy Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał w/w kierunków pracy. Nadmienił, iż wszyscy Radni otrzymali je w materiałach na sesję.

Głosów sprzeciwu ze strony Radnych nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym omówiła projekt dokumentu pn. główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji. Projekt został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionymi kierunkami pracy.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

" Za" głosowało 19 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

 

Główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji zostały przyjęte 19 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji w załączeniu - Załącznik Nr 8.

Przewodniczący Rady A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwy do godz. 1515.

Przewodniczący Rady A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 7. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych

 

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i potrzebach inwestycyjnych. Nadmienił, iż jego zdaniem jest to bardzo rzetelna informacja, dobrze przygotowana, za co serdecznie Panu Dyrektorowi PZD podziękował. Następnie o bliższe przedstawienie w/w informacji poprosił Dyrektora PZD p. Kazimierza Najdzika.

Dyrektor PZD Kazimierz Najdzik poinformował, iż trudna sytuacja na drogach spowodowana jest przede wszystkim brakiem pieniędzy. Od wielu lat Krajowe Zarządy Dróg, Wojewódzkie czy Powiatowe a nawet Gminy starają się o pozyskanie środków na ratowanie tego co jest. W tej chwili środków finansowych nie wystarcza na nic. Mówimy o inwestycjach ale same autostrady nam ruchu w Polsce nie uzdrowią. Bardziej uzdrowią ruch tranzytowy a ruch lokalny, miejscowy, m.in. na drogach powiatowych będzie się borykał z dalszymi kłopotami. A sytuacja pogłębia się z roku na rok a praktycznie z dnia na dzień.

Następnie Pan Dyrektor poinformował, że w materiałach, które otrzymali Radni jest tabelka w której zestawione są inwestycje drogowo-mostowe finansowane ze środków własnych i pomocowych oraz inwestycje na drogach powiatowych w 2006 finansowanych w całości przez Gminę Teresin. Trzeba zwrócić uwagę na inwestycje finansowane w całości przez gm. Teresin. W przeszłości jak PZD było stać na finansowanie inwestycji w wysokości 50% ta współpraca była również dobra. Teraz wypada podziękować Wójtowi Gminy Teresin za takie podejście do tematu. Przeszło 562 tys. zł w roku 2006 gmina wydała na inwestycje na drogach powiatowych.

Następnie Dyrektor omówił przygotowany materiał. Nadmienił, iż patrząc na inwestycje w roku 2006 to widać ile środków pomocowych uzyskaliśmy i ile pieniędzy powiat włożył do tych inwestycji. Dyrektor uważa, że patrząc wstecz to rok 2006 nie był taki najgorszy, ale oczywiście chcielibyśmy 4 razy więcej. Od 1999 roku do 2006 roku sytuacja jeśli chodzi o finansowe sprawy i budowę dróg i mostów nie była taka zła biorąc pod uwagę szczupłe środki finansowe.

Kolejna tabelka przedstawia roboty bieżącego utrzymania na drogach i mostach powiatowych wykonanych w 2006r. Prace te są ważne gdyż decydują o tym czy będziemy możliwie jeździli po drogach i same inwestycje umożliwiają nam nowe drogi, połączenia komunikacyjne. Do bieżącego utrzymania dróg włącza się nie tylko letnie utrzymanie ale również i zimowe. W tej chwili brakuje pieniędzy nie tylko na inwestycje ale i bieżące utrzymanie dróg.

W dalszej części jest aktualna ocena stanu mostów i dróg powiatowych. Jest pokazane ile mostów i kilometrów dróg wymaga remontu bieżącego, okresowego i przebudowy. Są to cyfry dość znaczne i na to potrzeba sporo pieniędzy.

Następnie Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że z powodu braku środków finansowych od roku 1999 do chwili obecnej zabiegi powierzchniowego utrwalenia dróg wykonano tylko na 29 km, a potrzeby w tym zakresie wynoszą 90 km. Jest to sprawa niepokojąca tym bardziej, że remont cząstkowy nam nie wystarcza jest to zabieg doraźny, który tymczasowo zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort jazdy na drodze.

Powierzchniowe utrwalenie dróg w latach 1999-2002 było bardzo niewielkie. W roku 2003 wykonano 18 km, gdyby tak było co roku to w ciągu 5 lat sprawę udałoby się załatwić. Niestety od 2004 roku nie dysponowaliśmy środkami na ten cel.

Do najpilniejszych potrzeb należą:

 • przebudowa mostów w ciągu ul. Młynarskiej,
 • budowa chodnika przy ul. Gawłowskiej o dł. 3,8 km na kwotę 1,5 mln zł,
 • przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim, który częściowo zamknięty jest dla ruchu ciężkiego.

Są to sumy spore jak na finanse powiatu. Ale sytuacja, która jest u nas w Starostwie jest w całej Polsce. Drogi powiatowe są niedoinwestowane, źle finansowane, nie ma wsparcia rządu. Związek Powiatów Polskich stara się w pewien sposób uratować tą sytuację. Radni mają w materiałach opinię ZPP ze stycznia/lutego 2006 roku, jest to przedruk z czasopisma "Polskie drogi". Tam wszystko dokładnie jest opisane, jaka sytuacja finansowa jest w całym kraju. Jest ona bardzo zła, tak zła jak złe są drogi. Paradoksalne jest to dlaczego pewne pieniądze nie idą do Starostw Powiatowych na drogi powiatowe. Przecież wszyscy jeździmy po drogach i płacimy za paliwo, a akcyza do paliw idzie tylko na drogi krajowe.

Związek Powiatów Polskich starał się żeby wrócić do poprzedniego finansowania abyśmy nie płacili 22% tylko 7% vat. Chodziło również o to żeby pieniądze, które są w paliwie i wchodzą do krajowego funduszu drogowego wracały do powiatów a niestety teraz idą na drogi krajowe.

Następnie Pan Dyrektor Najdzik poinformował, że na odnowy nawierzchni na drogach w zakresie wykonania nakładek bitumicznych potrzeba 15 mln zł. Nakładki bitumiczne są zabiegiem trwalszym i wytrzymuje 10-20 lat, a powierzchniowe utrwalenie wystarcza na 5 lat. Jakbyśmy robili powierzchniowe utrwalenia na drogach, na które również nas nie stać to kwota ta byłaby mniejsza i wynosiła 8-10 mln zł.

Najpilniejsze potrzeby robót drogowo-mostowych zamykają się kwotą 21.820.000zł. Jest to duża kwota ale niestety potrzeby są aż takie. Gdyby PZD dostawał co roku 20 mln zł to w ciągu 4 lat sytuacja na drogach zostałaby opanowana i drogi wyglądałyby tak jak powinny wyglądać zgodnie z normami.

W załączonym materiale Radni mają również wykaz dróg powiatowych i mostów w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu.

Związek Powiatów Polskich postulował również a to nie było uwzględnione, że jak była subwencja drogowa przez pierwsze lata 1999-2003 aby uwzględnić stan mostów. W naszym powiecie przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim opiewa na kwotę 6 mln zł, przebudowa 2 małych mostów przy ul. Młynarskiej to kwota 2 mln zł. Sprawa dróg jest bardzo poważna. Zarówno sprawy dróg ekspresowych czy autostrad nie są w tej chwili nagłaśniane, mówi się tylko o środkach unijnych. Największe wpływy do budżetu państwa są z podatku VAT ponad 40%, później z akcyzy a wpływy ze środków unijnych będą tylko w wysokości 6,4%. Owszem fundusze Unijne pomogą nam w znacznym stopniu ale poważnie należy o nie zabiegać. Polityka rządu w temacie dróg powinna się radykalnie zmienić.

Pan Dyrektor podziękował za dotychczasowe poparcie ze strony Rady Powiatu.

Informacja na temat dróg i mostów na terenie Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokładnie przeanalizowała przygotowany materiał. Komisja żałuje, że tak dobrze przygotowana informacja jest anonimowa, a jest czym się pochwalić. Materiał zawiera wiele cennych informacji, m.in. mapki z zaznaczonymi drogami powiatowymi, w której gminie ile jest kilometrów dróg powiatowych. Nadmienił, iż Komisja przejedzie każdy metr drogi powiatowej, już była na ul. Gawłowskiej patrząc jakie zagrożenie występuje dla pieszych. Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, że został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji, a więc prace niebawem powinny ruszyć. Komisja po obejrzeniu dróg zobaczy czy również będzie tego samego zdania o najpilniejszych potrzebach w zakresie dróg, które wycenione zostały na 22mln zł. Bardzo dobrze, iż na sesjach Rady Powiatu jest Radny Sejmiku Pan Jerzy Krupa bowiem można również korzystać ze źródła województwa mazowieckiego. Jeśli będziemy mieli osobę wspierającą to na pewno będzie łatwiej. Potrzeby finansowe są olbrzymie i pod tym się podpisujemy. Środki finansowe są niewielkie ale mimo tego trzeba powiedzieć, że są robione starania aby wykonać kawałek chodnika czy poprawić jakiś odcinek drogi. Nie ma dnia aby nie było widać na drogach powiatowych ekipy PZD łatające dziury. Zresztą na PZD zawsze mogłem liczyć jak zgłaszałem jakieś potrzeby. Optymistycznym akcentem tego jest wykazanie udziału finansowego jednej z Gmin w inwestycjach na drogach powiatowych. Bardzo dobrze się stało, że ta Gmina została wyróżniona. Dla tych, którzy tego nie wiedzą mogą sądzić iż powiat tam przekazuje środki finansowe i tam wykonuje inwestycje drogowe. A tak wyraźnie widać, że Gmina Teresin angażuje się w działania na drogach powiatowych. Jako Przewodniczący Komisji jestem zadowolony z tego materiału i wykorzystamy go na posiedzeniu Komisji. Na jednej z następnych sesji swoje spostrzeżenia przekażmy. Zwracając się do dyrektora PZD poinformował aby na przyszłość podpisywał się pod takimi materiałami gdyż są one naprawdę dobre.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że mniej się cieszy z tej bogatej informacji, która wskazuje jakie potężne braki ma ten powiat w temacie realizacji zadań własnych. To nie są przecież zadania Gmin, które mają wyręczać Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w budowaniu dróg, chodników na drogach powiatowych. Radny jest z Gminy Teresin i uważa, że odbywa się to kosztem wykonywania dróg gminnych. Mieszkańcy Gmin pewnych rzeczy nie rozumieją i nie wiedzą która droga jest gminna a która powiatowa i źle postrzegają Zarząd Gminy w momencie kiedy na drodze wpada się w dziurę i psuje się samochód. Drogi powiatowe należą do naszych obowiązków i nie mamy co do końca podpierać się gminami.

Radny nadmienił, iż w ubiegłym roku zrobił symulację i na bazie dokumentacji, którą otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego wynika że są powiaty w Polsce, które bardzo dobrze rządzą się tymi środkami które posiadają a są i takie które rządzą się gorzej. Z tych symulacji wynika, że Powiat Sochaczewski traci 3 mln zł w skali roku poprzez złe rządzenie, czyli złe gospodarowanie środkami. Jest taka statystyka w której przelicza się koszt działania urzędu Starostwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Koszt działania Zarządu Powiatu Sochaczewskiego od 2004 roku oscyluje w granicach które przekraczają dwukrotnie sumę utrzymania się podobnego powiatu w innych rejonach. Radny podał, że dobrym powiatem jest powiat wołomiński, rzeszowski, mińsk mazowiecki. Jeśli Powiat Sochaczewski nie wie jak gospodarować tymi środkami to Zarząd powinien tam pojechać i dowiedzieć się jak to się dzieje, że w tych powiatach starcza pieniędzy aby tam budować także drogi. Radny nadmienił, iż rzadko jeździ w rzeszowskie w związku z tym nie bardzo może się wypowiedzieć w temacie dróg Powiatu Rzeszowskiego. Ale niewątpliwie suma 3 mln zł rocznie mnożona przez 4 lata daje 12 mln zł. Gdyby u nas w ciągu jednej kadencji przeznaczona taką kwotę na drogi to Pan Dyrektor mógłby przybliżyć ile kilometrów dróg za 12 mln zł można pobudować. Także to nie jest tak, że my nie robimy bo nie chcemy tylko nie robimy bo się źle gospodarujemy pieniędzmi. Jeśli więc źle gospodarujemy pieniędzmi to trzeba poszukać przyczyn tego zjawiska. Przyczyny na pewno się znajdą. Myślę, że nowy Zarząd zajmie się tą sprawą w sposób poważny. A za rok Starosta powie, iż wygospodarowano konkretne pieniądze na inwestycje. Liczę na to z nadzieją bo bez nadziei to nie ma sensu. Możemy opracowywać sobie dużo ładnych dokumentacji, przegadać następne 4 lata a nic z tego nie będzie wynikało. Niedługo głos zajmie nowy dyrektor szpitala Pan Pasiak i powie o tym, że szpital też ma swoje problemy. A powiat jest organem założycielskim i dyrektor będzie prosił Radnych o pomoc żeby ten szpital nie upadł. Także mamy dużo różnych problemów z którymi będziemy się borykać w tej kadencji i trzeba do nich podejść poważnie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski poinformował, że był radnym w pierwszej kadencji Rady Powiatu i 8 lat temu debata na temat dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych doprowadziła do pewnego podziału. Każdy samorząd wziął na siebie obowiązek utrzymania dróg. Po tych 8 latach na podstawie analizy dróg wnioski są bardzo smutne, powiat stać jedynie na utrzymanie. Na inwestycje na drogach powiat nie będzie miał pieniędzy i struktury powiatowe mogą co najwyżej utrzymywać bezpieczeństwo na drogach powiatowych. Jeżeli mówimy o drogach wojewódzkich czy krajowych to sytuacja jest podobna. Samorządy te również robią najpilniejsze remonty czy modernizacje ponieważ też nie mają środków finansowych. Globalnie problem dróg powinien być rozstrzygnięty przy budżecie państwa. Radny zwrócił uwagę, iż powiat jest po to aby zabezpieczyć bezpieczeństwo szeroko rozumiane, czyli służby, w tym również drogi, łączność itd. Na nic więcej ustawodawca nie przewidział środków i musimy czuwać nad tym aby tych środków starczało na te cele. Radny Domagalski poinformował, iż jego przedmówca mówił o inwestycjach, które Gmina Teresin wykonuje nie tylko na mieniu powiatowym, ale i krajowym (wybudowano chodnik na odcinku ok. 3 km). Wybudowano, oddano do użytku i do dziś są opłacane z budżetu samorządu oświetlenia w poszczególnych miejscowościach. Droga kategorią jest przypisana innemu samorządowi a płaci samorząd Gm. Teresin. Najwyższy czas aby skierować pewne wnioski i uporządkować tą sprawę. To tylko w nazewnictwie należy uporządkować i oddać tak jak był pierwotny zamiar. Na początku lat 90-tych zamiar powołania samorządu lokalnego szczebla najniższego czyli miejskiego, gminnego to jest rozwiązanie. Wszystkie pozostałe szczeble wyższe są tylko i wyłącznie do zabezpieczania. Natomiast społeczność lokalna powinna mieć możliwość decydowania w jaki sposób, co buduje i gdzie buduje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka poinformował, iż Starosta zarządza organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Należy przez to rozumieć, że wszystkie zdarzenia, które będą na drogach powiatowych i gminnych należy analizować pod kątem organizacji ruchu. Dyrektor nadmienił, iż dziwi się, że dyrektor Najdzik tak lekko zahaczył stan dróg. Otóż stan dróg na niektórych odcinkach jest katastrofą budowlaną. Drogi powiatowe to nakładki asfaltowe położone na podkładzie leszowym. To wszystko się rozpada, po drogach tych jeżdżą pojazdy z określoną prędkością. Jakie zadanie na nas spoczywa w tej sytuacji. Otóż w związku z tym, że jest to obowiązek który spełnia Starosta i na nim organizacja ruchu spoczywa to uważam, że będziemy zmuszeni na wiosnę postawić szereg znaków drogowych ograniczających użytkowanie tych dróg. Będą to koszty powiatu, będziemy musieli do wszystkich gmin dojechać i one muszą wnioskować o określone projekty organizacji ruchu na drogach gminnych, które zatwierdzi Starosta.

Odnośnie powierzchniowego utrwalenia dróg poinformował, że na ile to wystarcza. 18 km dróg utrwalono powierzchniowo a na dzień dzisiejszy są niewielkie ślady tej naprawy. Mój przedmówca powiedział, że mamy zabezpieczać stan bezpieczeństwa, niestety taka nasza rola będzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że mowa jest o środkach publicznych i współpracy samorządów. Ważne jest również aby środki publiczne angażowane na przestrzeni czasu były w sposób racjonalny wykorzystywane. Dotyczy to mostu w Chodakowie, który sprawia samorządowi powiatowemu dużo problemów a mieszkańcom Sochaczewa utrudnia normalne, codzienne funkcjonowanie. W Chodakowie jest tak od czasu zanim powstał Powiat Sochaczewski. W pierwszym okresie funkcjonowania samorządów gdy był tylko samorząd gminny droga w śladzie ul. Młynarskiej i ten most na Utracie była drogą wojewódzką i przedsięwzięciem wojewódzkim. W tamtych czasach Urząd Miasta podjął działania bardzo perspektywiczne związane z przyszłościową realizacją zadania trasa alternatywna dla jedynego połączenia Chodakowa z centrum miasta kończąca się nowoczesną przeprawą mostową. W tamtych latach wykonano cały szereg dokumentów, sfinansowano je z budżetu samorządu miejskiego. Kiedy powstał Powiat Sochaczewski cała ta dokumentacja została przekazana PZD. Pamiętam kiedy w I kadencji samorządu powiatowego czynione były starania żeby teren przekształcony pod budowę przeprawy mostowej zrealizować. W I kadencji zaplanowano środki na ten cel, które później poszły na inne sprawy a problem pozostał. Po 10 latach historia zatoczyła koło i most w Chodakowie jest zamknięty. W poprzedniej kadencji wspólnie dwa samorządy próbowały rozwiązać problem. Problem na dzień dzisiejszy wygląda tak, że jeden samorząd ma przeprawę mostową i drogę powiatową a drugi ma coraz bardziej realną drogę północ-południe, której nie jest w stanie zakończyć przeprawą mostową. Próbuje się zatem porozumieć, czyli jest mowa o dwóch mostach. Efekt jest taki, że nie ma żadnego mostu bo jedyny został zamknięty. Jest mowa, że 2 mln zł trzeba zaplanować w budżecie samorządu powiatowego żeby zrealizować nową przeprawę mostową. W przypadku pierwszego mostu pozostanie on w tym samym śladzie ale będzie szerszy a w przypadku drugiego będzie przesunięty w górę rzeki. Pojawiają się tu problemy z konserwatorem zabytków, niepotrzebne zawirowania w relacjach pomiędzy samorządami. Nadmienił, iż relacje i współpraca ze Starostą T. Korysiem rokuje bardzo optymistycznie. W imieniu Burmistrza Bogumiła Czubackiego zaproponował samorządowi powiatowemu, że Burmistrz zwróci się do Rady Miasta aby Rada zgodziła się wesprzeć działania powiatu w zakresie jak najszybszego remontu tej przeprawy mostowej. Mieszkańcy nie mogą czekać aż wszystkie formalności zostaną załatwione a później okaże się, że i tak konserwator, który ma pewne kompetencje może z nich skorzystać i sprawa ponownie stanie na etapie przygotowywania dokumentów formalnych. Dlatego apeluję aby rozmawiać w tej chwili o remoncie tego mostu, przecież samorządowi powiatowemu i miejskiemu zależy na dobrych relacjach z konserwatorem, będziemy mieli w szybkim czasie udrożniony ten most a jednocześnie obydwa te samorządy wystąpiłyby do Marszałka aby wspólnie te 3 samorządy mogły sięgnąć po środki unijne i realizować tą przeprawę mostową w śladzie drogi północ-południe, która nie nam dzisiaj jest potrzebna ale potrzebna jest następnym samorządom, temu miastu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję. Nadmienił, iż opracowany materiał, dyskusja nie poprawi stanu bezpieczeństwa, natomiast pokazuje obraz stanu naszych dróg przed którym stoi cała Rada a szczególnie Zarząd Powiatu by można było mówić o postępie w kolejnym roku naszej pracy.

 

 

 

Ad. pkt 8. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 10.

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę o bliższe przedstawienie Informacji.

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami. W uzupełnieniu chciałby podać informacje z posiedzenia Zarządu, które odbyło w dniu 19 lutego br. a poświęcone było wyborowi Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Starosta przybliżył w jaki sposób wyglądał wybór dyrektora szpitala. Otóż na ogłoszony nabór ofert na stanowisko dyrektora szpitala wpłynęło 10 ofert. 2 oferty odpadły z przyczyn proceduralnych, pozostało więc 8 z których 1 osoba odpadła również z przyczyn proceduralnych a 1 się nie zgłosiła. Ostatecznie do przesłuchania pozostało 6 osób. W przesłuchaniu kandydatów na stanowisko dyrektora brał udział Zarząd Powiatu, który poprosił o udział lokalnych ekspertów od spraw medycyny tj. dr J. Łopatę - Wiceprzewodniczącego Rady, dr A. Papierowskiego - Przewodniczącego Komisji Zdrowia, dr S. Szymańskiego - Dyrektora PCPR, dr F. Pasiaka, który pełnił obowiązki w tamtym czasie dyrektora Szpitala. Po wysłuchaniu autoprezentacji poszczególnych kandydatów Zarząd poprosił ekspertów o pisemne opinie na temat poszczególnych kandydatów. W międzyczasie Zarząd na bieżąco kontaktował się z p.o. dyrektora szpitala od stycznia br. Panem F. Pasiakiem. W konsekwencji Zarząd w dniu 19 lutego br. po głębokiej analizie doszedł do wniosku, że funkcję Dyrektora Szpitala powierzy dr Pasiakowi. Tak więc jednogłośnie w dniu 19 lutego br. funkcję dyrektora powierzono Panu Pasiakowi. Starosta nadmienił, że w sprawach różnych Pan dyrektor F. Pasiak przedstawi swoją wizję prowadzenia tej jednostki.

Pan Starosta poinformował, że jeśli są pytania dotyczące pisemnej informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu T. Głuchowskiemu.

Radny T. Głuchowski zapytał odnośnie pkt 16 informacji z prac Zarządu, w którym czytamy iż została załatwiona sprawa mieszkania dla Państwa Berent, którzy zamieszkiwali przy DPS i jest napisane że teraz będzie można przystąpić do procedur przetargowych. Radny poinformował, że z tego co wie to tam mieszkały 3 rodziny. Zapytał więc co z tymi pozostałymi rodzinami.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu J. Gołębiowskiemu.

Radny J. Gołębiowski zapytał odnośnie pkt 17 informacji z prac Zarządu, który mówi iż Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego DPS. Radny zapytał na czym polegają te zmiany i co one wprowadzają względem programu restrukturyzacji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

Innych pytań nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem S. Grefkowiczowi celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

Dyrektor S. Grefkowicz odnośnie pytania radnego T. Głuchowskiego poinformował, że fizycznie w domu przy DPS mieszkają 2 rodziny, chociaż dom jest 3 rodzinny. Dla jednego z najemców już w roku poprzednim rozpoczęto procedury zmierzające do uregulowania jego należności gdyż zalegał z opłatami. Po wypełnieniu wszystkich procedur zostało mu wręczone wypowiedzenie skuteczne z mocy prawa. Praktycznie najemcą upoważnionym do zamieszkiwania w tamtym lokalu jest tylko Pani Berent. Pani Berent zwracała się pisemnie do Zarządu Powiatu o uregulowanie jej statusu na tej nieruchomości ponieważ chciała przeprowadzać remonty. Tamten budynek nie ma żadnej dokumentacji, on fizycznie nie istnieje. W związku z tym po staraniach Wydziału Pani Berent została złożona propozycja zamiany tego lokalu. Państwo Berent oglądali zaproponowany przez nas lokal i propozycja ta została przyjęta. Z punktu widzenia formalno-prawnego sprawa ta dotyczy tylko jednej rodziny, która została rozwiązana.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie.

Starosta T. Koryś poinformował, że na wniosek Dyrektora DPS Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji zmiany Regulaminu Organizacyjnego DPS polegającej na likwidacji stanowiska Wicedyrektora.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

Innych pytań nie stwierdzono.

Ad. pkt 9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                            sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w :

 • spotkaniu z Radą Nadzorczą i Zarządem PSS w Sochaczewie,
 • walnych zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowie, Iłowie i Suchodole.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Pędziejewska uczestniczyła w koncercie karnawałowym w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie i koncercie karnawałowym zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa.

Przez Przewodniczącego Rady na dzisiejszą sesję został przygotowany dokument pn. główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji, zgodnie z wymogiem określonym w § 19 ustawy Regulaminu Rady Powiatu. Został on przedyskutowany z Prezydium Rady, przedstawiony Zarządowi a dzisiaj przyjęła go do realizacji Rada.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 • Pana Stanisława Kasprzaka z Sochaczewa z ul. Płockiej o spowodowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego na tej ulicy. Zgodnie z kompetencjami pismo to przekazano do Pełnomocnika ds. służb zespolonych w naszym Starostwie. Panu Kasprzakowi chodzi o to że nie jest respektowany zakaz zatrzymywania się przy jego posesji. Pan ten od wielu lat stara się poprzez różne instytucje o przestrzeganie zasad ruchu drogowego na tej ulicy.
 • Pana Władysława Panka z Matyldowa o przyznanie stypendium i dotacji. Pismo to przekazano do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu. Przewodniczący nadmienił, iż trudno jest ustosunkować się do pism Pana Panka z Matyldowa mieszkańca gm. Rybno, który pisze wiersze i żąda od Rady Powiatu dotacji na ich wydawanie, stypendiów, odznaczeń itp. Wskazując ile i co ma dostać, jak ma być odznaczony. Zgodnie z KPA na każde pismo Przewodniczący temu Panu będzie odpowiadał. Tym niemniej pragnę poinformować że trudno aby na każdej sesji mówić o tych pismach ponieważ w ciągu 2 tygodni przychodzą 2-3 pisma do Przewodniczącego i Starosty. W ubiegłej kadencji była ta sama historia. W ostatnim piśmie Pana Panka jest propozycja 2.000zł stypendium jako twórcy ludowego.
 • Pismo mieszkańców Władysławowa-Suchodołu dotyczące budowy drogi w tej miejscowości. W dniu dzisiejszym pismo to zostało przekazane zgodnie z kompetencją do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Głos zabrał Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka, który odnośnie pisma Pana Stanisława Kasprzaka poinformował, że należy to do kompetencji miasta.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10. Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja radnych i zapytał o bieżące zapytania lub interpelacje.

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11. Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o wnioski bądź oświadczenia.

Wniosków i oświadczeń stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12. Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupie.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa podziękował za zaproszenia na sesje jakie otrzymuje od Rady Powiatu. Nadmienił, iż niestety nie zawsze będzie mógł w nich uczestniczyć ponieważ zapraszany jest również na sesje miejskie i gminne, dochodzi jeszcze praca w sejmiku województwa oraz obowiązki zawodowe. Następnie przedstawił kierunki działania i problemy dotyczące Sochaczewa, którymi się zajmuje w sejmiku wojewódzkim. Poinformował, że każdy Radny Sejmiku Wojewódzkiego jest członkiem dwóch Komisji. Radny Krupa zasiada w Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, w której jest Przewodniczącym, oraz w Komisji Promocji Województwa i Współpracy Zagranicznej, w której jest Wiceprzewodniczącym.

Następnie Radny Krupa przedstawił jakie sprawy priorytetowe podjął dla Powiatu Sochaczewskiego.

 1. Sprawa dróg wojewódzkich. Z inicjatywy Radnego w dniu 30 stycznia br. odbyła się narada z udziałem władz wojewódzkich sejmiku, dyrekcji dróg wojewódzkich, władz powiatu i miasta oraz gminy Sochaczew. Poddano ocenie stan dróg wojewódzkich, które przechodzą przez miasto Sochaczew.

Są to drogi:

 • nr 580, która przechodzi od Leszna przez Żelazową Wolę, Chodaków i biegnie do ul. Warszawskiej,
 • nr 705 biegnąca Śladów-Plecewice-Chodaków dochodzi do ul. Warszawskiej, a następnie biegnie od ul. 15-Sierpnia przez Boryszew w kierunku Bolimowa.

Są oczywiście jeszcze inne drogi biegnące przez nasz powiat. Mianowicie w tym roku będzie kończona droga Gąbin-Ruszki. Natomiast w/w dwie drogi oceniono, że są w bardzo złym stanie i od lat były niedopilnowane i nieremontowane. Członek Zarządu radny J. Ciura negatywnie ocenił stan dróg, wszyscy Burmistrzowie wzięli udział w tym spotkaniu. Burmistrz B. Czubacki powiedział, że mało zrobiono, w zasadzie wykonano tylko światło w tym okresie. Z władz Gminy Sochaczew obecny był Przewodniczący Rady Pan Ćwikliński, który również negatywnie ocenił stan tych dróg.

Radny Krupa poinformował, że osobiście ma bardzo krytyczną ocenę do stanu tych dróg i musi się to zmienić. W tym celu podjęto działania. Na dzień dzisiejszy wygląda to następująco. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie u Pani Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich z udziałem Zastępcy Burmistrza Pana Ciołkiewicza, na którym ustalono szczegółowo co chcemy wprowadzić do planu Komisji Infrastruktury i Komisji Budżetu i Finansów. Chcemy żeby wyremontowano trasę w kierunku Żelazowej Woli tzn. ul. Chopina, Chodakowska i Wyszogrodzka. Zrobiony jest plan na remont tej jezdni. Generalnie chcemy aby w tym roku opracowano projekt przebudowy jednej z dróg i aby w przyszłym roku wdrożyć go do realizacji. Natomiast w latach następnych wykonać drugą drogę. Trzeba przyznać, iż dobrze współpracuje się z władzami miasta w tym zakresie. Ustalono na wczorajszym spotkaniu, iż w Chodakowie już są ścięte drzewa tam gdzie będzie robione rondo, które jest na życzenie władz miasta. Jak tylko pogoda pozwoli to rozpocznie się jego budowa.

Radny Krupa nadmienił, iż zgłaszali się do niego mieszkańcy ul. 15 Sierpnia z odcinka od SP Nr 2 do Kościoła, że po prawej stronie nie ma tam chodnika i ludzie chodzą jezdnią. Na spotkaniu 30 stycznia br. władze miasta zobowiązały się, iż wykonają projekt tego chodnika, natomiast dyrekcja wojewódzka dróg publicznych sfinansuje jego wykonanie.

Radny Krupa poinformował, że rozmawiał z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury aby poparł na Komisji nasze plany i z Przewodniczącym Komisji Finansów i Budżetu aby starał się wprowadzić to do planu finansowego. Radny nadmienił, iż będzie pilotował te sprawy.

Następnie poinformował dlaczego tak się stało, że w ciągu tylu lat zrobiono tylko światła. Otóż Powiat Sochaczewski od dawna nie miał swojego przedstawiciela w Sejmiku Województwa. Radny zauważył, iż każdy przedstawiciel swojego powiatu walczy o swój teren. Radny zapewnił, iż będzie robił wszystko aby te sprawy dróg wprowadzić i realizować. Poprosił władze powiatu i miasta o wspomaganie tych działań.

 1. Budowa portu lotniczego Sochaczew. Radny Krupa w grudniu ub. wystąpił na piśmie do Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu aby wprowadzić zapis o przeznaczeniu na Port lotniczy Sochaczew kwoty 30 mln zł, które deklarował kiedyś Marszałek Województwa i który jest członkiem tej spółki. Odbyła się dyskusja i szczególnie Radni z m. Warszawy mówili, iż nie jest jeszcze zakończona dokumentacja. W konsekwencji w styczniu uchwalono kwotę 15 mln zł. Natomiast Radny ma przyrzeczone u Skarbnika, że jeśli zakończone zostaną sprawy formalno-prawne to będzie drugie 15 mln zł. Prawdopodobnie na sesji kwietniowej kwota ta zostanie uchwalona aby działania mogły iść do przodu. Trzeba przyznać, że w tym temacie dużo robią władze miasta.
 2.  

 3. Sprawa Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Otóż sytuacja naszego szpitala podobna jest do wielu innych szpitali w Polsce. 29 grudnia ub. Radny Krupa był na Walnym Zgromadzeniu w Spółdzielniach w Kutnie i w Łowiczu gdzie byli przedstawiciele władz powiatu, w Kutnie Pan Starosta i Pan Burmistrz a w Łowiczu Pan Burmistrz. Szpital w Kutnie zadłużony jest na 70 mln zł. W Łowiczu natomiast jest Szpital Miejski, który zadłużony jest na 18 mln zł. Coś powinno stać się odgórnie, podjęte powinny być decyzje rządowe żeby oddłużyć te szpitale. Radny przedstawił sytuację naszego Szpitala kompetentnym osobom w sejmiku i pytał w jaki sposób można pomóc szpitalowi. Radny zrobił rozeznanie w departamencie zdrowia i uzyskał odpowiedź, że niestety nikt nie da pieniędzy na oddłużenie, takich możliwości prawnych nie ma. Ale są możliwości żeby wspomóc szpitale na terenie województwa w innym zakresie. Mianowicie w sprzęcie, inwestycjach, remontach. Radny rozmawiał już z Dyrektorem Pasiakiem i umówią się na spotkanie aby omówić jakie by widział sprawy do pilotowania w tym zakresie i możliwości. Starostwo wystąpiłoby o te środki a Radny będzie wspomagał aby środki te otrzymać.
 4. Radny nadmienił, iż w ostatnich dniach Szpital Sochaczewski otrzymał karetkę pogotowia za kwotę 146 tys. zł, gdzie w 84% sfinansował ją Urząd Marszałkowski.

   

 5. Budowa basenu przy ZS w Teresinie. Radny będzie robił starania aby wspomóc budowę tego basenu. Jest członkiem społecznego komitetu i już pewne działania podejmuje aby pozyskać środki wspomagające budowę tego basenu.

Radny Sejmiku J. Krupa poinformował, że będą w przyszłości środki unijne ale trzeba mieć 25% wkładu własnego. W tym roku nie ma środków unijnych dlatego, że do półrocza Komisja Europejska zatwierdzi budżet, a w II półroczu można składać dopiero wnioski. Czyli praktycznie realizacja będzie w 2008 roku i trzeba się przygotować. Przypomniał, iż niektóre gminy tj. Rybno, Młodzieszyn, Iłów, Teresin i miasto Sochaczew skorzystały ze środków unijnych. Należy pamiętać jednak o tym, że trzeba mieć 25% wkładu własnego aby móc skorzystać z tych pieniędzy. Trzeba również dobrze opracować projekt. Radny nadmienił, iż Urząd Miasta Sochaczew stworzył specjalną komórkę do opracowywania tych projektów. Pan Burmistrz Ciołkiewicz przyszedł do nas z Żyrardowa gdzie sporo pozyskał środków unijnych.

Radny na zakończenie poinformował, że co jakiś czas będzie starał się zdawać relacje z tego co robi dla dobra Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał czy Radnemu J. Krupie wiadomo jest coś na temat drogi, która przebiega praktycznie przez cały nasz powiat tj. drogi Kazuń-Dobrzyków-Płock. Czy jest ona ujęta w planach do modernizacji.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa poinformował, iż droga ta była ujęta w planie ale prawdopodobnie w ostatnim czasie wypadła z realizacji. Może uda się ją jeszcze ponownie ująć w planach.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala Powiatowego Panu Franciszkowi Pasiakowi.

Dyrektor Szpitala Powiatowego F. Pasiak poinformował, że w Sochaczewie pracuje od 1967 roku. Jest chirurgiem i cały czas pracuje na tym oddziale. Praca ta przysparza mu dużo satysfakcji. Pan Pasiak pełnił również funkcje kierownicze, przez 2 lata był dyrektorem naczelnym szpitala powiatowego, gdy było jeszcze województwo warszawskie aż do chwili powstania województwa skierniewickiego. Gdy powstało województwo skierniewickie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa nieprzerwanie przez 18 lat. Ma za sobą wspólne osiągnięcia tj. budowa nowego szpitala, ośrodków zdrowia (przychodnia na ul. Fabrycznej w Boryszewie), rozbudowa obiektu przy ul. Ziemowita, w którym swoją siedzibę ma Starostwo Powiatowe. Od dnia 1 stycznia 2007 r. pełnił obowiązki dyrektora Szpitala, gdyż z tego stanowiska zrezygnował dyr. Gajda. Pan Gajda przed odejściem zorganizował spotkanie z załogą, na którym powiedział, że odchodzi bo nie chce być grabarzem tego Szpitala. Jest za bardzo związany emocjonalnie i tej funkcji pełnić nie może. Proszę więc sobie wyobrazić jaka to jest satysfakcja w takich warunkach przyjmować na siebie takie zadanie. Uwarunkowałem, że przejmę tę funkcję do chwili wyboru nowego dyrektora w drodze konkursu. Przez okres gdy trwał konkurs zastanawiałem się czy dyrektor Gajda miał czy nie miał racji. Bo takie poważne sformułowanie, że nie chce on być grabarzem i nie chce zamykać ostatni drzwi miało jakiś sens. Ten szpital jest bardzo zagrożony. Składa się na to:

 1. krytyczne zadłużenie,
 2. skłócona i zróżnicowana kadra,
 3. utrata szacunku do dyrekcji.

Te trzy elementy składają się na to, że ten szpitala nie ma prawa istnieć.

Co to znaczy krytyczne zadłużenie, otóż szpital ma wyrok sądowy opiewający na sumę 2.600.000zł związany z tzw. "13". Ten wyrok zobowiązuje nas do wypłacenia w trybie pilnym. Pierwszą transzę w wysokości 1/3 tej sumy mieliśmy wypłacić. Jeszcze nie dla wszystkich ponieważ wniosłem apelacje żeby ten termin wydłużyć aby nie wszedł nam komornik.

Drugi dług powstał z "Ustawy 203". Sprawa w Sądzie jest do przegrania na sumę 1.900.000zł. Czyli łącznie będziemy mieć wyrok sądowy na kwotę 4.500.000zł, tych pieniędzy oczywiście szpital nie ma.

Dyrektor poinformował, że przy restrukturyzacji i załatwiania sprawy "ustawy 203" niektórzy pracownicy poszli na ugodę tego typu, że rezygnują z odsetek. Tak zrobiło 2/3 załogi, natomiast 1/3 załogi się nie zgodziła i poszła do Sądu. I sprawa ta jest w sądzie na kwotę 1.900.000zł. Tym którzy poszli na ugodę wypłacono pieniądze w formie odszkodowania. Ale wypłacając pieniądze w formie odszkodowania nie odprowadzono składki ZUS, którą teraz musimy zapłacić. Wypłaciliśmy już 700.000zł ale pozostało jeszcze 800.000zł zadłużenia z tego tytułu.

Jest to ten dług krytyczny który nas rozkłada i na to pieniędzy nie ma, a komornik tylko czeka.

Jest jeszcze dług, który powstał na skutek tzw. nadwykonań. Otóż zawieramy kontrakt z Funduszem na usługi, dostajemy pewną sumę do wykorzystania. Przekraczamy to co nam Fundusz daje ponieważ mamy ostre zachorowania, są to ciężkie wypadki drogowe, operacje. Tych ludzi trzeba przyjąć nie można im odmówić pomocy. To powoduje, że w stosunku do roku ubiegłego ponieśliśmy z tego tytułu stratę na sumę 2.600.000zł. Zaległość za lata 2002-2004 wynosi 4.600.000zł. Sprawa o te pieniądze jest w Sądzie, którą chcemy chociaż częściowo wygrać. Do dnia 28 lutego br. mamy dostarczyć dokumentację aby wybronić w jakiś sposób to zadłużenie, którego Fundusz nie chciał zrefundować w drodze ugody. Myślę, że jakaś przychylność Sądu musi być w oparciu o to, że chory ma prawo do leczenia a nas zmusza ustawa, że leczyć musimy. Liczę na to, że dojdzie do propozycji ugody, a dotychczasowe ugody z Funduszem dotyczyły 1/3 kwoty, którą powinien zapłacić. W tym wypadku na 1/3 tej kwoty Pan dyrektor by się zgodził.

Pan dyrektor wystosował w tym roku także pisma do Funduszu o refundacje za rok 2006. Jak na dzisiaj w każdym przypadku jest odpowiedź negatywna.

Pierwszą rzeczą, która się nasuwa to zdobyć kredyt długoterminowy z karencją dwuletnią albo i dłuższą na sumę chociażby 4.000.0000zł. Aby można było zaspokoić te potrzeby, które są z wyroku sądowego. Wtedy możemy myśleć o jakiejś restrukturyzacji i spokojnej pracy. Czynione są już pewne działania w tym zakresie ze strony Starosty i szpitala. Zobaczymy co z tego wyniknie. Nadmienił, że trzeba będzie obciążyć hipotekę szpitala, a szpital jest już obciążony na 4.000.000zł z powodu kredytu, który został zaciągnięty na modernizację kotłowni i wymianę okien. Obsługa tego kredytu jest w granicach 420.000zł razem z płaceniem rat i odsetek. Wzięcie kredytu na 4.000.000zł zwiększy nam proporcjonalnie spłacanie należności. Należy założyć, że otrzymanie kredytu, zaspokojenie potrzeb spowoduje iż udowodnię, że dyrektor Gajda miał rację ale tylko częściową na szczęście. Jesteśmy zmuszeni do działań szybkich, nie możemy czekać aż będzie ostateczny wyrok sądu gdyż wówczas wejdzie komornik i zatrzyma naszą działalność.

Dyrektor Pasiak poinformował, iż następnym elementem jest skłócona i zróżnicowana kadra. Otóż zarówno w sprawie "ustawy 203" jak i "13" powstały porozumienia z załogą. W jednym i drugim wypadku 1/3 załogi nie poszła na porozumienia w wyniku czego grozi nam teraz wejście komornika. Teraz powstaje starcie pomiędzy jednymi i drugimi pracownikami. Ci którzy poszli na ugodę mówią, że wnieśli swój wkład aby ten szpital istniał. Zrezygnowali z odsetek, rozłożyli na raty swoje należności. Natomiast druga grupa, która jest w mniejszości burzy nam porządek, idą do sądu, domagają się natychmiastowej wypłaty należności przez co szpitalowi grozi komornik.

Pan Pasiak jak pełnił obowiązki dyrektora to cały czas leżało mu na sercu aby ten szpital istniał. Spotkał się ze zrozumieniem ze strony kierownictwa, wdrożył od pierwszego dnia program oszczędnościowy jeśli chodzi o wydatki na leki, materiały jednorazowego użycia, na diagnostyce aby było to przemyślane, nie rozrzutne, oczywiście również oszczędne wykorzystanie infrastruktury. W jakimś sensie to skutkuje, za wcześnie jeszcze aby się tym chwalić ale nie spotkałem ani jednego głosu sprzeciwu w tym temacie. Załoga zaczyna się jednoczyć, współpracować.

Następnie Pan Dyrektor poinformował, że przeanalizował nadwykonania i z roku na rok stanowią one 10%. Wśród szpitali ościennych mniej więcej tej samej wielkości co nasz, my mamy ten fundusz za niski. Z czego to się wzięło, że nam cały czas brakuje 10% zwiększonego kontraktu z Funduszem. Otóż kiedy powstały Kasy Chorych i przechodziliśmy na inne finansowanie to wydatki były obliczane na podstawie tego kto co wykonał wcześniej. A my mieliśmy wcześniej szpital na 180 łóżek. Czyli wydatki były niewielkie w stosunku do innych szpitali, które były większe i wykazywały większe koszty leczenia. W oparciu o tą pulę jaka była wykonana w szpitalach wykalkulowano, że taką a taką sumę Kasa Chorych przeznaczy na dany szpital. Ale nikt nie wystąpił z argumentem do Funduszu, że jest to dla naszego szpitala za mało, że szpital jest większy i ma 350 łóżek. Trzeba będzie coś z tym fantem zrobić. Dyrektor poinformował, że Pana Krupę w tym kierunku już prosił żeby poczynić jakieś kroki aby ten Fundusz wreszcie się ugiął i wziął pod uwagę, że od początku jesteśmy na niskim kontrakcie. Jeśli tego nie załatwimy to cały czas będziemy o 10% kontrakt przekraczać, bo nie wyobrażam sobie aby można było ciężko chorego wymagającego leczenia szpitalnego odesłać.

Jeśli uda nam się załatwić kredyt to mam nadzieję, że szpital nie zostanie zamknięty. Jak wiadomo czas zawsze robi na korzyść i najgorsze rany wyleczy. Liczę na to, że nasze rany z czasem muszą się w jakiś sposób zagoić. To co powiedział Pan Krupa, że odgórnie musi się coś stać, aby szpitalnictwo było inaczej zorganizowane albo dofinansowane. Szpitalnictwo jest od początku nie dofinansowane. Nasi eksperci służby zdrowia, izby lekarskie występowały o 11% dochodów z budżetu. Stanęło na tym, że dano 7,5%, a to nie załatwia sprawy. Żadna zmiana organizacji systemu nic nie wniesie jeśli ta suma nie będzie zwiększona.

Pan dyrektor Pasiak poinformował, że przesłuchiwano kandydatów na dyrektora szpitala i żaden nie dał klucza jak rozwiązać ten problem. Rozkładali ręce i mówili o spółce, prywatyzacji. Stoimy na stanowisku aby ten szpital był taki jaki jest. Na usilną prośbę zgodziłem się pełnić funkcję dyrektora szpitala ale proszę przyjąć do wiadomości, że to dla mnie ciężkie a droga niepewna.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował dyrektorowi za przedstawienie rzeczywistego obrazu naszego szpitala, za pełną troskę o ten szpital, że podjął się tego zadania. Myślę, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu będą Pana Dyrektora w tych działaniach wspierać. Następnie zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, iż z wielkim zainteresowaniem wysłuchał wypowiedzi Pana Dyrektora, pełnej troski o szpital, spokojnej, stonowanej. Radny poinformował, że szpital jest naszym dobrem wspólnym i musi funkcjonować. Jako Radni a Zarząd przede wszystkim nie może mieć nawet cienia wątpliwości. Mam nadzieję, że Pan dyrektor będzie dobrze zarządzał tym szpitalem. Jeżeli jakakolwiek jednostka będzie miała złego gospodarza to może być najwięcej środków finansowych to nie będzie prawidłowo rozwijała się i funkcjonowała. Radny wierzy w to, że Pan dyrektor będzie dobrym gospodarzem i szpital będzie funkcjonował. Radny poinformował, że nie powinno się wracać do przeszłości ale nie można przechodzić obok do bieżącego działania jeżeli przez ostatnie lata w lokalnej prasie, radio było słychać, że w szpitalu jest dobrze finansowo, że idziemy w dobrym kierunku. Tu się okazuje, że niekoniecznie wszystkie zadłużenia wynikają z tzw. nadwykonań, to jest 10%. W związku z tym te osoby które przez kilka lat kierowały tak poważną jednostką powiatową jak szpital zasługiwały na jakiekolwiek wyróżnienia i nagrody. Do kiedy u nas będzie tak, że nie ponosi się konsekwencji. Gdyby ta firma była prywatna to by upadła, a człowiek poniósłby konsekwencję taką, że straciłby to czym dysponuje. Radny zapytał do kiedy tak będzie, że narobi się bałaganu i odchodzi bez żadnych konsekwencji. Nie może tak być. Jeżeli chcemy budować przyszłość powinniśmy pamiętać o tym co było w przeszłości.

Radny zwrócił uwagę, iż oddział bez pacjentów nie będzie oddziałem. Różne są sygnały, że pacjent nie zawsze traktowany jest podmiotowo. Trzeba będzie na to zwrócić uwagę. Radny chciałby w przyszłości dowiedzieć się jakie jest obłożenie poszczególnych oddziałów. Czy wszystkie oddziały mają takie obłożenie, które daje pełną gwarancję na to aby było to w jakiś sposób może nie rynkowo ale opłacalne.

Na zakończenie Radny życzył dyrektorowi menedżerskiego, ludzkiego, spokojnego podejścia do tematu i przede wszystkim aby pan dyrektor mówił prawdę. Na kamuflowaniu czegokolwiek do niczego dobrego nie dojdziemy. A wszystkim Radnym życzył żeby daleko idąca pomoc doprowadziła do tego, że dobrze zarządzany szpital pokaże że za rok będziemy w innym miejscu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że jest lekarzem i mimo tego że temat jest trudny to trzeba go podjąć. Radny rozmawiał w przerwie z Panem Dyrektorem Pasiakiem i mówił o tym czego się dowiedział z ostatnich doniesień Pulsu Medycyny. Wśród negatywnych przypadków spotkał się z tym, że wszystkie szpitale pracują źle, mają długi, winny jest system, itd. Radny odniósł się do wypowiedzi swego przedmówcy. Gospodarz musi być i musi być dobry szczególnie w takich placówkach, które działają na krawędzi opłacalności. A do takich placówek należą placówki służby zdrowia bo brakuje na wszystko pieniędzy. Jeśli brakuje pieniędzy a stosuje się jeszcze sposób gospodarowania powodujący pogłębienie tych trudności to później efekty są jakie są. Radny nadmienił, iż w Pulsie Medycyny spotkał się z pozytywnym przypadkiem, a mianowicie Szpital Kliniczny w Białymstoku, który do jesieni 2004 roku, czyli do momentu zmiany dyrektora mógł się poszczycić tylko długami w wysokości 40 mln zł zobowiązania niewymagalne i wymagalne blisko 24 mln zł. Łącznie mieli zadłużenia 64 mln zł. Na dzień dzisiejszy po zmianie dyrektora, którym został Pan Bogusław Poniatowski, po 2,5 roku szpital spłacił całe zadłużenie i ma kilka milionów złotych zysków. Pan dyrektor Poniatowski komentował sprawę zadłużeń szpitali we Wrocławiu, z których jeden może się poszczycić zadłużeniem blisko 300 mln zł. Jest to olbrzymia kwota i w jego ustach zabrzmiało to, że wręcz niemożliwe jest aby powstały takie zobowiązania. Chodzi tu właśnie o dobre gospodarskie podejście. Szpital we Wrocławiu za jeden punkt ma 1 zł więcej niż szpital w Białymstoku. Szpital w Białymstoku spłacił swoje zadłużenia i jest na plusie a we Wrocławiu cały czas wyciąga rękę do budżetu państwa aby Minister Zdrowia spłacił ich długi, które nie powinny być spłacane i szpital ten nie powinien być ratowany. Dyrekcja szpitali, które mają zadłużenie cały czas chowa się za pacjenta i mówi, że pacjent nie będzie miał pomocy. A prawda jest taka, że jest to jedynie chowanie się za chorego a szpital jedyne co robi to produkuje długi. Takie szpitale powinny być zamykane. Bo tak naprawdę te szpitale zadłużają się dlatego, że nie ma właściwego nadzoru organu założycielskiego szczebla powiatowego, urzędu marszałkowskiego. Niezależnie od tego ile tej pomocy szpital uzyska to jak będzie zły dyrektor to ta pomoc będzie nieefektywna, te pieniądze zostaną skonsumowane i za 2-4 lata wrócimy do punktu wyjścia w którym szpital ten znów będzie pogrążał się w długach. Trzeba o tym pamiętać, że niezależnie od tego iż się pomoże to trzeba mieć właściwy nadzór a od dyrektora należy wymagać właściwej gospodarki tymi szczupłymi zasobami finansowymi, które ma chociażby z NFZ. Zasadniczym jedynym nieszczęściem jeśli chodzi o kadrę zarządzającą w Polsce jest to, że nikt za nic tak naprawdę nie odpowiada. Jest się dyrektorem pół roku, 2-3 lata i za sobą zostawia się tylko i wyłącznie pokaźne zobowiązania do spłacenia. Gdyby zmienił się system nie tylko związany z płaceniem za usługi, bo to jest odrębny temat, kiedy za niektóre procedury NFZ niewłaściwie płaci, i to są ceny dumpingowe. Dyrektor, który źle zarządza placówką za nic nie odpowiada. Nikogo to nie obchodzi poza organem założycielskim, który w pewnym momencie budzi się i ma poważne kłopoty i nie wie co z tym fantem zrobić. Gdyby zmieniły się przepisy, że dyrektor odpowiada finansowo, łącznie z organem założycielskim za to co się dzieje w jego podległych placówkach, gdyby odpowiadał własnym majątkiem wówczas nastąpiłaby drastyczna poprawa. Okazałoby się że ci ludzie którzy bardzo źle rządzą dzisiaj byliby świetnymi menedżerami. Podejrzewam, że wcześniej czy później któryś z Premierów z rządu obudzi się.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu A. Papierowskiemu.

Radny A. Papierowski podziękował doktorowi Pasiakowi za to że zgodził się zostać osobą, która będzie próbowała doprowadzić do ładu ten bałagan, który pozostawili poprzednicy. Radny nadmienił, iż niektórzy mówią o szpitalach klinicznych, które wychodzą z długów. Mówią bzdury gdyż kliniki mają inne finansowanie, nie tylko z kas chorych ale płaci również ministerstwo. A my jesteśmy szpitalem powiatowym i mamy pilnować swojego miejsca pracy i miejsca do leczenia. Radny wierzy, że Pan doktor Pasiak, który wywodzi się z tej ziemi nie odejdzie jak jego poprzednicy, którzy odeszli w ciągu 2 tygodni a władza Starostwa się na to zgodziła. Dlaczego się na to zgodziła pozostawiając pusty szpital i łapiąc dr Gajdę żeby przetrzymał szpital do zmiany władzy, bo dr Gajda odszedł jak nastała nowa Rada. To było zrobione z premedytacją. A dr Pasiak jest stąd, stworzył ten szpital, w dużej części jego kadrę, m.in. Radny zawdzięcza mu sztukę chirurgiczną. Szkoda, że dr Pasiak będzie się musiał więcej poświęcić pracy jako dyrektor bo nam wszystkim bardziej by się przydał jako chirurg. Radny chciałby aby jego koledzy nie pasjonowali się nad tym jak to by oni zarządzali szpitalem. Naprawdę środowisko, personel szpitala ma dość tych rozmów. Padają hasła 3/4, 2/3, 1/8 załogi do zwolnienia i że to jest ratunek na wszystko. A kto by załatwiał pacjentów z ośrodków zdrowia tych doktorów którzy tak ładnie by zwalniali pracowników. Radny wyraził nadzieję, że Pan dr Pasiak przypilnuje aby do godziny 1800 wszyscy pacjenci byli przyjmowani w swoich ośrodkach zdrowia, a nie w szpitalu. Denerwujemy się, że SOR jest przychodnią 24 godziny na dobę. Natomiast pacjenci powinni być leczeni w godzinach pracy przychodni w swoich przychodniach. Ale pacjenci są uczeni, że jak chcą badania to muszą je zrobić prywatnie, mamy na to dowody, lekarze po prostu oszukują pacjentów. Część pacjentów wykona posłusznie badania, które powinien wykonać lekarz rejonowy a część przyjdzie i się domaga ich wykonania. Przecież szpital nie odeśle takich osób, musi to załatwić za niesumiennych kolegów. Radny poprosił aby wspomagać ten szpital a nie działać wbrew temu szpitalowi. Dr Pasiak będzie miał wsparcie w załodze. Przez tyle lat co go znamy zaskarbił sobie wśród personelu i pacjentów wielki szacunek. To jest jego wielki plus i być może uda mu się poprowadzić ten szpital na spokojniejsze wody. Jak koledzy z ośrodków nie będą przeszkadzali, nie wykorzystywali tego szpitala jako przedłużenie swojej działalności, może się uratujemy. Może koledzy nie będą kierowali swoich pacjentów do innych szpitali tych, którzy są najtańsi. A najtańszy pacjent to pacjent planowy, niestety lekarze wysyłają takich do innych ośrodków. To są lekarze z tej ziemi i działają przeciwko naszemu szpitalowi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu.

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż boi się, że wystąpienie Pana dyrektora Pasiaka w pewnym sensie zostanie zagłuszone przez wypowiedzi jego zdaniem nie do końca przemyślane. Pan dr Pasiak uczciwie przedstawił nam problem szpitala, problem którego bez pomocy Zarządu i całej Rady Powiatu żaden dyrektor nie rozwiąże, po prostu nie ma cudotwórców. Wicestarosta jest pełen uznania dla Pana dyrektora, że objął to stanowisko w atmosferze, iż jest to bankrut, firma która nie powinna istnieć. On który współtworzył tą firmę jednak podjął się tego zadania. Za to z naszej strony wielkie słowa uznania. Wicestarosta zaproponował aby skupić się nad tym jak możemy pomóc szpitalowi, a nasze możliwości niestety nie są zbyt duże. Starostwo Powiatowe samo w sobie przeżywa określone problemy, to co było do sprzedania już zostało sprzedane, to co było do zastawienia już zostało zastawione. Nasze pole manewru mimo najszczerszych chęci nie jest zbyt duże. To nie znaczy, że mamy teraz usiąść założyć ręce i co najwyżej ograniczyć się do wzajemnego oskarżania. Sądzę, że funkcjonowanie szpitala powiatowego jest problemem samorządu powiatowego ale również i problem wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego, w tym wszystkich samorządów gminnych z naszego terenu. Tak jak mówiliśmy o drogach, że są przykłady doskonałej współpracy w inwestycjach na drogach, to sądzę, że przede wszystkim tutaj jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne powinna się pojawić współpraca wszystkich samorządów ponieważ to zadłużenie, a przede wszystkim kwoty wymagalne niezbędne do zapłacenia na dzień dzisiejszy są na takim poziomie, że tu żadne sztuczki menedżerskie mnie pomogą. 5 mln zł w przeciągu 2 miesięcy nie znajdzie nam nikt. Należy się przede wszystkim zastanowić jak pomóc. Jako Zarząd prowadzimy rozmowy z instytucjami finansowymi, aby pojawiły się pieniądze dla szpitala na spłatę kwot wymagalnych, aby zrestrukturyzował te zobowiązania, zamienił je na długoterminowe. Natomiast dyskusja gdzie pojawiają się zarzuty personalne, albo dyskusja gdzie przedstawia się wizje że najlepiej aby dyrektorzy odpowiadali swoim majątkiem na pewno nie jest dyskusją twórczą i na pewno problemu nam nie rozwiąże.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że w temacie twórczych pomysłów ma pomysł aby pomóc dyrekcji szpitala w eliminowaniu w pracy personelu, który jest niegrzeczny, zachowuje się w sposób chamski, niedopuszczalny w stosunku do pacjentów, a być może korupcje mają też miejsce. W związku z tym ma apel do Pana dyrektora oraz Zarządu żeby przekazać informacje mieszkańcom Powiatu Sochaczewskiego żeby ci niezadowoleni zgłaszali się w czasie dyżurów Prezydium Rady tj. w piątki w godzinach 1400 - 1600 i składali na piśmie swoje spostrzeżenia na temat pracy konkretnych pielęgniarek, lekarzy w sposób oficjalny podpisując się pod tymi spostrzeżeniami. To jest apel, z którym Zarząd powinien poprzez media zapoznać mieszkańców naszego powiatu żeby wreszcie w tym szpitalu zapanował ład i porządek. Aby żadne scysje i nieporozumienia personelu w stosunku do pacjentów nie miały miejsca. To jest wniosek formalny do Zarządu Powiatu aby wdrożył ten pomysł w życie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy Radnych.

Głosów Radnych nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że chciałby sprostować wypowiedź Radnego Sejmiku Pana Jerzego Krupy, który miał dobre intencje ale powiedział, myśl w ten sposób iż na życzenie władz Miasta powstaje rondo w Chodakowie. Pan Burmistrz sprostował tą wypowiedź informując iż na życzenie władz miasta Wojewódzki Zarząd Dróg zajął się skrzyżowaniem w Chodakowie. My wnioskowaliśmy o to aby to była sygnalizacja świetlana, czyli inne rozwiązanie. Ale pieniądze to jeden z powodów dla którego Wojewódzki Zarząd nie przystawał na naszą propozycję. Po drugie ich zdaniem o wiele bardziej bezpieczne jest rozstrzygnięcie takie jakie zaproponowano i stąd ostatecznie powstaje w Chodakowie rondo.

Jeżeli chodzi o kwestie szpitala poinformował, iż słysząc sytuację zdiagnozowaną przez dyrektora Pasiaka podobny stosunek emocjonalny jak Pan dr Pasiak do szpitala miał jego poprzednik dr Gajda, który również z wielkim zaangażowaniem i z wiarą wchodził w realia szpitala ale został osamotniony, pozostawiony z problemem sam. Jeżeli Pan dyrektor będzie miał wsparcie ze strony Zarządu i Rady Powiatu a po wypowiedzi Wicestarosty pojawia się optymizm, to rzeczywiście jest światło w tunelu i szpital wyjdzie z kłopotów. Ale musi to nastąpić wspólnymi siłami. Jeżeli dyrektor pozostanie sam a będą tylko wypowiedzi na sesjach Pana pracy towarzyszyły to aby nie było tak przed czym uciekał i widział realnie dr Gajda.

Zastępca Burmistrza poinformował, że gdyby nie pomoc władz miasta to o 1.000.0000zł trzeba byłoby rozważać wyższe zadłużenie szpitala. Następnie w imieniu Burmistrza zadeklarował, iż Pan dyrektor może liczyć na życzliwość i dalszą współpracę z władzami miasta. Miasto będzie się starało pomagać dyrektorowi w dalszych jego działaniach.

Następnie Pan Żelichowski zabrał głos nie jako przedstawiciel samorządu miejskiego ale jako osoba związana z ZS RCKU. Poinformował, że nie zabierał głosu wcześniej gdy jednogłośnie podejmowana była decyzja w sprawie zamiaru likwidacji internatu. Myśli, że do tej decyzji dochodziło powoli w określonych okolicznościach. Kiedy w ubiegłym roku była podjęta przez nauczycieli i osoby związane z oświatą próba ratowania sytuacji jeszcze jakaś nadzieja była. Ale jeżeli nie ma wsparcia finansowego z budżetu powiatu to niestety najlepszy menedżer czy dyrektor będzie się starał i nic nie zrobi bez środków finansowych. Jeżeli zatem w tegorocznym budżecie powiatu wcześniej nie zagwarantowano środków to nie dziwmy się, że zwątpili też nauczyciele tej szkoły w dalszy sens funkcjonowania tej placówki w takim kształcie, gdzie na całą strukturę organizacyjną nie było pieniędzy. Być może to świadomie robiono żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Swego czasu mówiło się gdy była perspektywa wejścia do Unii o Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ale żeby robić kształcenie ustawiczne trzeba mieć bazę i to wszystko co jeszcze do dzisiaj funkcjonowało. Natomiast seria likwidacji pewnie będzie trwać bo jeszcze jest w nazwie co nieco do pomajstrowania i można co nieco jeszcze mimo wszystko sprzedać. Pan Żelichowski sądzi iż Radni będą z dużą troską przyglądali się wszystkim placówkom. Nadmienił, iż na poprzedniej sesji nie miał możliwości wypowiedzenia się na temat pozostałych szkół. Ale oczywiście widzi wszystkie placówki, którymi powiat jako organ prowadzący zarządza. Wypowiedział się tylko w kwestii tej jednej gdyż żadna ze szkół nie była w poprzedniej kadencji źródłem ratowania budżetu powiatowego, a ta placówka niestety tak była traktowana. Dlatego też tylko o tej szkole mówił. Wierzy w to, że Zarząd będzie bardziej obiektywnie patrzył na wszystkie placówki, że wszystkie mają potrzeby. Jak patrzy na budżet a potrafi go nie tylko czytać ale i konstruować to widzi że nie ma pieniędzy a mówi się że są na termomodernizację. O tym wspominał Przewodniczący Komisji Oświaty. W planie inwestycyjnym w ogóle nie ma takiego zadania wprowadzonego, w opisówce jest informacja, że 500.000zł będzie jako wkład własny. Ale te 500.000zł jest w zupełnie innych paragrafach, to są paragrafy remontowe. A od kiedy to remonty można mieszać z inwestycjami. Żadnych pieniędzy nie uda się w tym roku na realizację tych milionowych obietnic sprzed lat spełnić. Jestem z tym miejscem bardzo emocjonalnie związany i nie odstraszą mnie jakieś próby przekonywania że powinienem się tym czy tamtym zajmować. Zajmuję się szczerze sprawami oświaty nie tylko miasta ale również i powiatu gdyż wcześniej tu funkcjonowałem. Tak samo bolą mnie rzeczy które dotyczą obydwu samorządów. Chcę wspólnie z Państwem rozwiązywać problemy, a tam gdzie dostrzegam jakieś uchybienia to będę o nich mówił. Ale nie po to by dokuczać komukolwiek tylko aby pomagać i racjonalnie funkcjonować.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski poinformował, że chciałby Panu Burmistrzowi obiecać iż też będzie na Sesje Miejskie się fatygował i w podobny sposób i w podobnym tonie problemy miasta poruszał. Obiecał, że na pewno w najbliższym czasie zajmiemy się lotniskiem, ponieważ jest to tak samo ważny temat jak szpital. Przy okazji dzisiejszej sesji przygotujemy poprzez nasze służby ocenę, doprowadzimy do debaty publicznej a następnie do referendum aby wszyscy mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tak ważnej sprawie jak lotnisko w Sochaczewie. Jeżeli Pan Burmistrz przychodzi na sesje i mówi, że my chcemy zrobić coś na złość tej kadrze która tu naucza to jest coś nie tak. My podjęliśmy decyzję ekonomiczną, która wynika tylko z tego, że nie ma zapotrzebowania na tą usługę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Połciowi.

Radny T. Połeć zwrócił się do Burmistrza z prośbą i zapewnieniem, że Zarządowi Powiatu i wszystkim Radnym zależy aby wszystkie placówki, które podlegają pod powiat działały jak najlepiej i aby w całym Starostwie działo się jak najlepiej. To jest już kolejne wystąpienie Pana Burmistrza, gdzie zwraca uwagę być może na jakieś niedociągnięcia, być może, że sytuacja nasza jest nienajlepsza. Ale proszę przyjąć zapewnienie iż my się staramy i w tej sytuacji w jakiej Starostwo się znajduje staramy się te wszystkie możliwości zrównoważyć. Jeżeli miałby Pan jakąś propozycję rozwiązania niektórych problemów to byśmy z przyjemnością ją przyjęli. Jest Pan doświadczonym samorządowcem, działał Pan w powiecie a obecnie w samorządzie miejskim. Także to doświadczenie z przyjemnością byśmy wykorzystali.

Następnie Radny Połeć poruszył kwestię szpitala. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego w jak trudnej sytuacji placówka ta się znajduje. Dlatego z jednej strony chce zapewnić, iż Zarząd bardzo doskonale zdaje sobie sprawę z powagi tej sytuacji i bardzo poważnie podchodzi do tego problemu. Ale jednocześnie prosił abyśmy w naszym ciele samorządowym nie tworzyli niepotrzebnych konfliktów. Ta sytuacja nie będzie sprzyjać rozwiązywaniu tych problemów. Musimy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Szpital to placówka, która jest potrzebna wszystkim mieszkańcom powiatu, a ci mieszkańcy nas wydelegowali żebyśmy reprezentowali ich interesy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek.

Radna J. Popiołek poinformowała, iż chciałaby odpowiedzieć Panu Burmistrzowi, że Komisja Oświaty się naprawdę pochyliła nad uchwałą Rady Pedagogicznej. Komisji było bardzo szkoda likwidacji internatu ale przeważyły argumenty, ponieważ Pan dyrektor nie może być dobrym gospodarzem jeśli ma tylko tylu mieszkańców internatu. Komisja analizowała również pieniądze jakie szkoła otrzymała i w ciągu 6 lat. Od 2001 roku ponad 800.000zł zostało do tego internatu dołożone. Są to ogromne pieniądze. Pan dyrektor będzie teraz zarabiał na miejscach noclegowych, przecież Starostwo tych pieniędzy Panu Dyrektorowi nie zabierze. Więc teraz Pan dyrektor będzie dobrym gospodarzem i będzie starał się o to aby wycieczki które przyjeżdżają do Sochaczewa, uczestnicy kursów jakie się odbywają mogli za mniejsze pieniądze niż w hotelu Chopin przenocować w tych miejscach noclegowych i Pan dyrektor na tym zarobi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupie.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa poinformował, iż zszokowany jest tym co powiedział Radny W. Domagalski. Czy Pan wie co robi, czy zdaje sobie sprawę jaki podnosi ważny problem. Wiele miast się stara o to aby wprowadzić do planu lotnisko. Jeżeli Pan zrobi taki klimat to inni czekają tylko na to abyśmy zrezygnowali. Proszę zdawać sobie sprawę z tego co Pan podejmuje. Radny Krupa też długo nad tym myślał, też mieszka niedaleko lotniska. Ale przemawiają tu racje społeczne, gospodarcze. Zagłębie Iłów, Brzozów to zagłębie truskawkowe, i ta truskawka może cargiem tanimi liniami być za 2 godziny w Berlinie i sprzedana bez żadnego schłodzenia, świeża. Zatrudnienie ludzi, obsługa tanich linii. Niech Pan się zastanowi co Pan robi Panie Radny. Żebyśmy nie stracili ogromnej szansy, bo społeczeństwo bardzo łatwo wzburzyć. Jestem zaszokowanym tym co Pan powiedział, niech Pan to głęboko przemyśli. To nie chodzi o racje powiat-miasto-gmina, tu chodzi o racje społeczne. Jeżeli Pan zrobi coś takiego to proszę zdawać sobie sprawę z tego, że inne tereny województwa mazowieckiego czekają na taki głos jak Pański. Powiedzą pieniądze dla portu lotniczego Sochaczew, ale przecież oni się tam kłócą, referendum chcą robić. Szanuję Pana bardzo ale niech Pan przemyśli Panie Radny co Pan chce podjąć. Nie tędy droga. Jesteśmy zobowiązani My wszyscy do reprezentowania ludzi, gdyż oni nas wybrali. Ale mamy podejmować mądre decyzje, których byśmy się nie wstydzili aby Powiat Sochaczewski nie pozostawał w tyle. A już pozostaliśmy z wieloma sprawami. Widzimy jaka ciężka jest sytuacja szpitala, z jaką troską przemawiają wszyscy. Tu ładujmy swoje siły, wspomagajmy, szukajmy pomocy. Jeżeli szpital sochaczewski upadnie to bezpośrednio Rada Powiatu i Zarząd Powiatu będą za to odpowiadać. Także proszę się zastanowić, tu nie chodzi o żadne opcje polityczne. Mnie na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa wybrały jednogłośnie wszystkie opcje polityczne. I czuję się zobowiązany wobec wszystkich. Także niech Pan się zastanowi co chce zrobić dla społeczeństwa.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił wszystkich Radnych żeby wyciszyć emocje. Wszystko jest ważne i dyskutować powinniśmy ale aby nie dochodziło do niepotrzebnych wystąpień, które mogą zburzyć dobry przebieg sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski zwracając się do Pana Krupy poinformował, że o dyskusji mówi dlatego, iż lotnisko jest tak poważnym problemem i dotyczy wszystkich mieszkańców, że nie może być decyzja podjęta tylko przez urzędników i spółkę, która na tym chce robić biznes. Krótko mówiąc najpierw trzeba przedstawić społeczeństwu "za" i "przeciw" tego lotniska. Po pierwsze sprawdzić jakie to stworzy zagrożenie, jakie są uciążliwości, jakie są zalety i zyski i przeprowadzić publiczną debatę. Bo na razie mamy już spółkę, zaraz będzie wchodził inwestor, będą lądowały samoloty, będziemy wszystko wywozili. A nikt nie zapytał się tych, którzy będą mieszkali w sąsiedztwie tego lotniska za jaką cenę to się odbędzie. To naprawdę nie my zarobimy te pieniądze tylko zarobi jakiś inwestor, który tu przyjdzie. Bo samorząd ze swoimi środkami i spółką którą założył może być zaczynem do lotniska. Ale aby port lotniczy pobudować trzeba mieć inwestora strategicznego, który wyłoży miliony złotych. Ten inwestor jak wyłoży pieniądze to nie po to aby być dobrym wujkiem dla Sochaczewa ale po to aby zarobić pieniądze. A społeczeństwo nasze musi być chronione przed inwestycjami, które mogą pogorszyć warunki życia. Lotnisko to nie jest maleńki przystanek autobusowy na wsi. Mówię o debacie, która ma spowodować dyskusję publiczną a nie wyeliminować lotnisko. Mówię też o tej debacie dlatego, że docierają do mnie głosy z Warszawy, że to szczególnie Warszawa jest zainteresowana aby port lotniczy Okęcie był wyciszany w nocy, a właśnie Modlin, Sochaczew, Mińsk Mazowiecki przejęły nocne loty. A więc te loty, które są najbardziej uciążliwe dla ludzi mieszkających w otoczeniu lotniska. Jeżeli teraz nie będziemy prowadzili debaty publicznej na temat takiego lotniska, nie weźmiemy udziału w tym, to bez nas jak pobuduje się lotnisko to później bez nas pobuduje się wszystko na tym terenie. Ja nie jestem przeciwnikiem lotniska, Pan mnie źle zrozumiał. Ja chcę debaty, która po prostu pokaże całość złożonego problemu. Wtedy jest łatwo podjąć decyzję kiedy ma się pełną wiedzę. I tylko taki jest mój cel.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że nie odebrał w kategorii pogrożenia palcem kiedy Pan Radny Domagalski zapowiadał się na sesjach Rady Miasta. Tak jak sesje Rady Powiatu tak i sesje Rady Miasta są zgromadzeniami otwartymi. Owszem jestem wdzięczny Przewodniczącemu, iż konsekwentnie od początku kiedy pełni tę funkcję zaprasza mnie na te sesje. Doceniam to jako pewien wyraz uznania za moje funkcjonowanie w I kadencji samorządu powiatowego. Ale bez zaproszenia każdy ma prawo tu przyjść i wziąć udział w ewentualnych debatach, oczywiście oczekując aż Państwo Radni się wypowiedzą. Także mile Pan jest widziany na sesji Rady Miasta.

Następnie Pan Żelichowski lekko zirytowanemu członkowi zarządu i radnej Popiołek odpowiedział, iż nie wystąpił dzisiaj przeciwko decyzjom jakie Państwo przyjęli likwidując internat. Nie chciał się wypowiadać w tym punkcie, bo jak usłyszał w rozmowach z konstruktywnie działającymi przedstawicielami tego samorządu, że w perspektywie są miejsca noclegowe i jednak myśli się o tym aby nie roztrwonić tego dorobku jaki tu jest to jest uspokojony. Dlatego też nie wypowiadał się wcześniej a wypowiedział się w konkluzji jako obywateli tego powiatu, który może zabrać głos.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Ad. pkt 13. Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad VIII Sesji został wyczerpany i podziękował wszystkim za pracę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1745.

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Protokół Nr VIII / 2007

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 23 lutego 2007 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 2. zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 3. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 4. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 1. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006.
 2. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji.
 3. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr VIII/2007

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

23. 02. 2007 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 23. 02. 2007 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 20 Radnych. W trakcie sesji o godz. 1450 na obrady przybył Radny W. Domagalski.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jerzy Krupa

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew Jerzy Żelichowski

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Radca Prawny Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji Dariusz Sipak

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Sochaczewie Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie Joanna Kamińska

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie Mirosław SzczepanowskiDyrektor ZS RCKU w Sochaczewie Dariusz Miłkowski

Dyrektor ZS w Sochaczewie Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS W Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor PCPR Sylwester Szymański

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Zbigniew Madej

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie w/z Helena Bajurska

Redakcja Radio Fama Paweł DoncbachRedakcja Echo Powiatu Anna Syperek

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Jerzego Krupę, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów. Przywitał Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie Pana Komisarza Dariusza Sipaka, który objął stanowisko z dniem wczorajszym. Przewodniczący przywitał również pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli przedsiębiorców i związków zawodowych a także media i tych, których być może przez nieuwagę pominąłem stwierdził.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu nowemu Komendantowi Policji Panu Dariuszowi Sipakowi celem przedstawienia się Radnym. Nadmienił, iż Pan Komendant nie będzie mógł uczestniczyć w całych obradach Sesji gdyż za godzinę ma następne spotkanie. Komendant Policji Dariusz Sipak poinformował, że w dniu wczorajszym Komendant Wojewódzki powierzył mu oficjalnie pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji na terenie Miasta Sochaczewa. Następnie przybliżył swoją osobę. Pan Komendant ma 40 lat, służbę w Policji pełni od lat 18. Od samego początku związany jest ze służbami kryminalnymi. Przez pierwsze 4 lata był w referacie dzielnicowych, następnie w sekcji dochodzeniowo-śledczej. Od 2000 roku pełni służbę na stanowiskach kierowniczych jako zastępca naczelnika sekcji kryminalnej, naczelnik sekcji kryminalnej, a przez ostatni rok był zastępcą komendanta ds. kryminalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie, a od dnia wczorajszego jest Komendantem Policji w Sochaczewie. Następnie Pan Komendant poinformował, iż na wstępie chciałby zapoznać się z problemami i ze strukturą organizacyjną Komendy Powiatowej. Będzie starał się jak najszerzej dotrzeć do Rady aby wspólnie podzielić swoje poglądy odnośnie stanu bezpieczeństwa tego powiatu. Komendant Sipak nadmienił, iż z natury jest pracowitym człowiekiem, nigdy nie patrzył na zegarek i dlatego też sprawy formalne, organizacyjne postara się jak najszybciej pokonać i przystąpić do merytorycznej pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Komendantowi Policji za przedstawienie swojej osoby. Następnie przeszedł do kontynuowania obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji w chwili obecnej udział bierze 20 Radnych. Nieobecny jest Radny W. Domagalski, który ma wkrótce dojechać na sesję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady VIII Sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad VIII Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 2. zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 3. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 4. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 1. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006.
 2. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji.
 3. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Pędziejewską o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach na dzisiejszej sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

"Przeciw" ----------------

"Wstrzymało się" ----------------

Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad VII Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4a)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt w/w uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p. Skarbnik w celu przybliżenia i uszczegółowienia projektu uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, iż chciałaby uzupełnić informacje zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. Otóż na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 26.396 zł składają się dwie pozycje, a mianowicie:

 1. Kwota 22.197 zł jest to wysokość wkładu własnego Szpitala Powiatowego do zakupu karetki przewozowej. Całkowity koszt zakupu karetki wynosi 146.802 zł. Pani Skarbnik przypomniała, że w roku 2006 Starostwo na zadanie pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej" przeznaczyło kwotę 48.000zł, która to w pełnej wysokości wykorzystana została na budowę lądowiska w roku 2006. W związku z powyższym jako wkład własny do zakupu karetki Szpital Powiatowy przekazał kwotę 22.197zł. Kwota ta jest zapisana po stronie dochodów i wydatków.
 2. Kwota 2.738 zł są to środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące przyjmowania podań o wydawanie paszportów.

Urealniono również plany finansowe dochodów własnych w jednostkach powiatu, oraz plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmiany te polegają na urealnieniu stanu środków finansowych na początek roku zgodnie z saldem z wyciągu bankowego. Zmiany te powodują również urealnienie planu wydatków w tych jednostkach.

Pani Skarbnik nadmieniła, że to właściwie wszystko co chciałaby uzupełnić jeśli chodzi o zmiany zawarte w projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja obradowała w dniu dzisiejszym i jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

 

 

Ad. pkt 4 b) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu bliższego przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż proponowany projekt uchwały zamiarowej jest kontynuacją działań i projektów, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. Wówczas był obowiązek przekształcenia dotychczasowych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii lub Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W ubiegłym roku została podjęta uchwała o przekształceniu w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i była to uchwała przejściowa do celowego przekształcenia w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt. Doszło w tym roku do 3 spotkań ze środowiskiem lokalnym, przedstawicielami Załuskowa, które zakończyło się podpisaniem porozumienia z przedstawicielami mieszkańców. Mieszkańcy nie składają zastrzeżeń co do przekształcenia w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt. Będzie to Ośrodek dla dziewcząt tak jak zostało to ustalone w ubiegłym roku. Termin podjęcia obecnej uchwały zamiarowej wynika z ustawy o systemie oświaty, gdzie zapisane jest iż na 6 miesięcy przed zakończeniem zajęć dydaktycznych samorząd jest zobowiązany do podjęcia uchwały zamiarowej oraz powiadomienia Kuratora Oświaty o zamiarze w celu uzyskania pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia. Jednocześnie niezbędne jest zawiadomienie rodziców wychowanków ośrodka czy szkoły o zamiarze przekształcenia. To zawiadomienie nastąpi po podjęciu uchwały zamiarowej. Aby było skuteczne planujemy zawiadomić rodziców listami poleconymi. Także od strony formalnej nie ma przeszkód do tego aby podjąć uchwałę zamiarową, która spowoduje wykonanie czynności potrzebnych do podjęcia uchwały ostatecznej o przekształceniu, której załącznikiem będzie także statut nowej placówki. W ciągu 2 tygodni od przyjęcia uchwały zamiarowej Kurator Oświaty wyda opinię. Do opinii potrzebna jest informacja o losach wychowanków, co będzie się z nimi działo po przekształceniu. W tej chwili jesteśmy w stanie udokumentować Kuratorowi, że żaden z wychowanków nie pozostanie bez szkoły. Obecni wychowankowie zostaną umieszczeni w MOS, będzie to 5 placówek. Pani Dyrektor zadbała już o udokumentowanie tego zamiaru podpisując porozumienia z dyrektorami MOS na przyjęcie obecnych wychowanków od września br. Oprócz tego mamy zapewnienia dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które zajmuje się skierowaniami do MOW, o przyjęciu obecnych wychowanków do wskazanych przez nas MOS. Także wszystkie sprawy formalne są na dzień dzisiejszy wypełnione i nie widać zagrożeń co do ostatecznego przekształcenia MOS w MOW.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż w celu zaopiniowania projektu uchwały Komisja zebrała się w dniu 21 lutego br. i udała się nawet na miejsce do MOS w Załuskowie. Po wysłuchaniu opinii Pani Dyrektor Ośrodka oraz informacji Pana Dyrektora Fergińskiego Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Uważamy, że najważniejsze sprawy formalne zostały spełnione, przede wszystkim nikt nie traci pracy, wszyscy wychowankowie zostaną umieszczeniu w innych ośrodkach, nie będzie problemu z naborem do ośrodka po przekształceniu i co najważniejsze podpisane jest porozumienie ze środowiskiem lokalnym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. generała Tadeusza Kutrzeby została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 4 c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Pana Jerzego Żelichowskiego, który przybył na obrady Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż art. 30 Karty Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe do corocznego uchwalania zasad wynagradzania nauczycieli. Stąd też przygotowana uchwała, której załącznikiem jest regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli. Dyrektor poinformował, iż zasady wynagradzania powinny być tak określone aby gwarantowały nauczycielom kształtowanie średnich wynagrodzeń na poszczególnym stopniu awansu zawodowego zgodne także z zapisami karty nauczyciela przeliczane na podstawie tzw. kwoty bazowej. Kwota bazowa została już określona i wynosi 1.885zł 59 gr. W zależności od stopnia awansu zawodowego średnie wynagrodzeń są także określane procentowo. W uzasadnieniu do uchwały zostały podane te średnie a także średnie które wynikają z regulaminu wynagradzania. Na wynagrodzenie nauczyciela składają się składniki ustalone centralnie, czyli na podstawie rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego. W tej chwili jeszcze nie zostało podpisane porozumienie, nadal jest traktowane jako projekt z dnia 30 stycznia br. Natomiast mam informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że jest to kwestia jedynie podpisania. Także planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% będą realizowane. Sama tabela stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych jest to wzrost 5%. Dla strony samorządowej, która podjęła negocjacje z organizacjami związkowymi które reprezentują pracowników oświaty są kolejnym wymogiem do podjęcia regulaminu. Spotkania te powinny zakończyć się uzgodnieniami. W bieżącym roku doszło do 3 spotkań po których udało się podpisać porozumienie co do treści regulaminu. Także od strony formalnej wymagania zostały spełnione. Następnie Pan Dyrektor przedstawił zmiany jakie nastąpiły w regulaminie w stosunku do roku ubiegłego. Wynegocjowano wzrost dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy klasy z 60zł na 70zł przy pozostawieniu na niezmienionej wysokości dodatków za trudne warunki. Dotyczy to Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół Specjalnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i części nauczycieli, którzy są opiekunami praktyk w szkołach rolniczych. Wzrost dodatku za pełnienie funkcji wychowawcy został pokryty zamrożeniem wzrostów dodatków za trudne warunki pracy. Także ten regulamin nie powoduje zwiększenia środków finansowych jakie będą musiały być zapisane w budżecie.

Dyrektor nadmienił, iż obecnie w budżecie powiatu nie ma zapisanych środków na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Dyrektor spodziewa się zwiększenia subwencji oświatowej na ten cel. Są zapewnienia Ministerstwa Edukacji, że środki finansowe powiat na ten cel otrzyma.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż ze strony Komisji w zespole negocjacyjnym uczestniczył osobiście oraz Radna Jolanta Popiołek. Cieszymy się, że nie było żadnych większych problemów, porozumienie zostało zawarte. Komisja na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nadmienił, iż Radni nie mogą wnieść poprawek do przedstawionego regulaminu. Mogą go przyjąć bądź odrzucić.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski poinformował, że fundusz na przyznanie dodatku motywacyjnego tworzy się w wysokości odpisu 45 zł na etat. Radny zapytał co te 45 zł oznacza, tzn. jaki jest to średnio procent uposażenia zasadniczego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Dyrektora M. Fergińskiego o udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

Dyrektor M. Fergiński odpowiedział, iż pula środków finansowych na dodatki motywacyjne jest zapisana w kwocie 45 zł na etat w szkole. Stanowi to ok. 1,8% jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. Natomiast pula dodatków motywacyjnych powiększana jest także o dodatki kadry kierowniczej. Czyli biorąc pod uwagę wszystkie środki, które są wydawane na dodatki motywacyjne to jest ok. 2,2 %. Tak to zostało ustalone ze związkami zawodowymi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4 d) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Panu M. Fergińskiemu w celu przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu M. Fergiński poinformował, iż sprawa zamiaru przekształcenia tak naprawdę dotyczy likwidacji internatu przy ZS RCKU. Sprawa ta powraca po roku czasu i jest przedmiotem dyskusji Rady. Tak jak w przypadku przekształcenia Ośrodka termin lutowy jest niezbędny do tego aby zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty podjąć pewne działania zmierzające m.in. do uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, a także Ministerstwa Rolnictwa ze względu na to, że wychowankami internatu są uczniowie szkoły rolniczej wchodzącej w skład zespołu. Oprócz tego kolejnym wymogiem jest zawiadomienie rodziców wychowanków o zamiarze likwidacji internatu, co też zostanie uczynione po podjęciu uchwały zamiarowej. W uzasadnieniu likwidacji internatu możemy podać informacje dotyczącą skali potrzeb szkoły w stosunku do liczby uczniów szkoły. Obecnie w szkole uczy się 1126 uczniów, natomiast w internacie wychowanków jest 17. Tendencja wzrostu liczby uczniów w szkole, większe zainteresowanie nie jest proporcjonalne do zainteresowania uczniów internatem. Czyli z roku na rok liczba wychowanków internatu maleje. Na potrzeby funkcjonowania internatu i wyżywienia wychowanków funkcjonuje stołówka, która tak naprawdę wydaje obiady głównie na potrzeby wychowanków oraz korzysta z nich kilku pracowników Starostwa. W związku z powyższym wydaje się nieuzasadnione funkcjonowanie internatu w takiej formie przy małym zainteresowaniu ze strony uczniów. Po likwidacji internatu jesteśmy zobowiązani zapewnić kontynuację nauki tym uczniom. Stąd też w uzasadnieniu do uchwały proponujemy przyznanie stypendium na dojazdy dla tych uczniów, którzy korzystali z internatu.

Jeżeli chodzi o losy kadry zatrudnionej w internacie to z kadry pedagogicznej na pełnym etacie zatrudniona jest jedna osoba. Natomiast dla pozostałych osób są to godziny ponadwymiarowe bądź dodatkowe zatrudnienie. Jeśli chodzi o pracowników obsługi to spowoduje to zwolnienie jednej osoby zatrudnionej na pół etatu, dotyczy to pracownika na stanowisku intendenta. Pozostałe osoby zostaną zatrudnione w szkole po przejściu na emeryturę innych osób. Natomiast sprzątaczki nadal będą musiały wykonywać swoje obowiązki ponieważ te zasoby nadal pozostaną w szkole. Dla zapewnienia realizacji zadań CKU te pomieszczenia pozostaną jako miejsca noclegowe dla słuchaczy ewentualnych organizowanych kursów dla dorosłych w celu przekwalifikowania proponowanych przez CKU.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na sesję przybył radny W. Domagalski. Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż jest trochę zaskoczony szybkim biegiem wydarzeń ponieważ, Komisja jeździła po wszystkich placówkach oświatowych i rzeczywiście ubolewała nad tym że bardzo dużo trzeba dokładać do funkcjonowania tego internatu, mało jest wychowanków. Ale nie było wówczas mowy o likwidacji. Niedobre jest też to, że wraz z internatem zostanie zlikwidowana również stołówka. Ale w tym przypadku jest to niewielka strata ponieważ prawie żadne dziecko na 1100 nie korzysta z obiadów. Przewodniczący Komisji dla porównania podał, że w ZSO na 700 uczniów 227 korzysta z obiadów przy minimalnych zatrudnieniu. Nadmienił, że temat likwidacji internatu pojawił się już rok temu wówczas głosował przeciwko tej likwidacji. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę i wystąpiła z wnioskiem iż jest potrzeba likwidacji internatu więc będzie głosował "za".

Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący likwidacji internatu z zastrzeżeniem, żeby pozostawić bazę noclegową w ilości 40 miejsc. CKU posiada to w statucie ale inne szkoły i Starostwo mogłyby z takiej bazy noclegowej korzystać.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie została przyjęta 21 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za rok 2006

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie sprawozdania poprosił Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pana Ireneusza Góralczyka.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ireneusz Góralczyk poinformował, iż już po raz szósty ma okazję prezentować sprawozdanie za lata poprzednie swojej pracy. Przypomniał, iż na ostatniej sesji grudniowej dzięki głosom Radnych został pełnoprawnym Rzecznikiem i powołano go na to stanowisko. Za udzielone zaufanie serdecznie podziękował.

Następnie przedstawił sprawozdanie ze swoich prac, które miały miejsce w całym 2006 roku. Otóż działalność Rzecznika odbywa się na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, gdzie instytucja Rzecznika Konsumentów jest wyszczególniona jako podmiot, instytucja działająca w imieniu ochrony praw konsumenckich na terenie każdego powiatu bądź miasta na prawach powiatu. Rok 2006 był kolejnym owocnym rokiem kiedy to liczba spraw w znaczący sposób się zwiększyła. Państwo Radni w formie tabelarycznej mają przedstawioną ilość porad udzielonych w 2006 roku, a było ich ponad 1.500. Podczas ostatniego lutowego szkolenia konsultując to z innymi Rzecznikami okazało się, iż jest to znaczna liczba jak na powiat o tej wielkości mieszkańców. Wśród udzielonych porad ok. 700 były to porady związane ze świadczeniem usług wszelkiego rodzaju. Około 150 porad są to szeroko pojęte usługi finansowe w tym: bankowe, ubezpieczeniowe i inne finansowe. Dużym problemem w ubiegłym roku co odzwierciedla ilość spraw w których uczestniczyłem w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest dostawa mediów, w tym głównie elektryczności. Dotyczyło to głównie tzw. kradzieży prądu na magnes neodymowy i wielu nieprawidłowości związanych z tym zagadnieniem. Dużo było też problemów z usługami telekomunikacyjnymi, czyli ze świadczeniem usług przez telefonie stacjonarne, komórkowe oraz usługi internetowe. Nieco ponad 600 porad było udzielonych w ramach sprzedaży towaru. Dotyczyło to głównie towarów konsumpcyjnych typu odzież, obuwie, również sprzęt elektroniczny RTV, AGD. Większość spraw, które trafiały do Biura Rzecznika zakończyły się pozytywnie. Od paru lat utrzymuje się tendencja, że 2/3 spraw załatwionych jest pozytywnie dla konsumentów. Największy problem w stosunku do przedsiębiorców jest niemożliwość uzyskania odpowiedzi na pisma. Niestety są tacy przedsiębiorcy, którzy mimo wielokrotnych próśb i wezwań nie udzielają żadnych odpowiedzi. Natomiast polski system prawny i ustawy nie przewidują jakiś szczególnych sankcji za tego rodzaju działanie. Między innymi to stanowiło, iż załatwionych spraw po myśli konsumentów nie było więcej gdyż nie było możliwości dotarcia do określonej grupy przedsiębiorców. Jedna z tabelek przedstawia informacje dotyczące spraw sądowych. Najwięcej spraw dotyczyło zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług przez zakłady energetyczne. Kilka spraw związanych było ze szkołami językowymi, które udało się wygrać po myśli konsumentów. Wystąpień do przedsiębiorców było blisko 200. Z każdym rokiem ta liczba o kilkanaście procent wzrasta. Poza tymi działaniami było popularyzowanie praw konsumenckich, współpraca z instytucjami m.in. z lokalnymi mediami (Radio Fama, lokalne tygodniki). Współpraca ta daje wymierne efekty w postaci większej liczby konsumentów, większej dostępności do instytucji Rzecznika Konsumentów.

Rzecznik Konsumentów poinformował, iż miał okazje podnosić swoje kwalifikacje, uczestniczyć w szeregu szkoleń organizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich jak również w szkoleniu zagranicznym organizowanym przez Komisję Europejską. Szkolenie trwało 4 dni, odbyło się w Brukseli a poświęcone było zagadnieniom prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, że dokładnie zapoznał się ze sprawozdaniem Rzecznika Konsumentów. Jako Radny chciałby odpowiedzieć sobie na pytanie czy to stanowisko jest potrzebne w powiecie. Otóż to nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości. Jeżeli stwierdzamy, że ponad 1.300 osób mogło bezpłatnie skorzystać z porad Rzecznika w sprawach usług i umów sprzedaży to świadczy o tym, że potrzeba jest niekwestionowana ale również stanowisko to jest niezwykle wskazane. Dlatego, że wiadomo ile kosztują normalne porady prawne a tutaj ludzie mogą telefonicznie bądź pisemnie takie potrzeby zgłaszać. Radnego zastanawiało ile spraw udało się pozytywnie załatwić konkretnym osobom, które zgłaszały swoje wątpliwości, niezadowolenia. Załatwionych pozytywnie spraw jest w granicach 85% a może więcej. Jest to wskaźnik bardzo dobry. Ale są również rozstrzygnięcia sądowe, czyli wiele spraw jest na tyle poważnych iż należało je skierować do Sądu. Tutaj ze sprawozdania wynika, że na 15 spraw 50% zostało rozstrzygniętych pozytywnie, a kilka jest w toku. Dlatego też uważam, że bardzo skutecznie Pan Rzecznik realizuje swoje zadania i jako Radny chciałby Rzecznikowi pogratulować i życzyć dalszych sukcesów w tej trudnej ale i satysfakcjonującej pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za 2006 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

" Za" głosowało 18 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie za 2006 rok zostało przyjęta 18 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Sprawozdanie w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów tak pozytywnego odbioru ze strony Radnych i życzył jak największych osiągnięć w 2007 roku.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ireneusz Góralczyk podziękował za udzielone zaufanie.

 

 

 

Ad. pkt 6. Określenie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na podstawie § 19 Regulaminu Rady Powiatu w Sochaczewie przygotowano główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji. Regulamin Rady Powiatu nakłada taki obowiązek na Przewodniczącego by przedstawił je do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

Po konsultacjach z Prezydium Rady i p. Sekretarz zostały przygotowane owe propozycje. Kierowaliśmy się tym, aby nie ograniczać się do szczegółów, co mogłoby ograniczać działanie Rady. To co jest zawarte w Regulaminie i Statucie Rady zostało w tych kierunkach ujęte. Chcielibyśmy, aby Zarząd Powiatu dwukrotnie w ciągu roku przedstawił nam wyniki realizacji podjętych uchwał przez Radę. Oczekujemy szczegółowego omówienia realizacji każdej z podjętych uchwał. Przedstawione zostały cztery główne kierunki:

 • wyznaczanie kierunków działalności Zarządu,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 • przekazywanie Zarządowi informacji od wyborców nt. działalności administracji powiatowej,
 • sprawne organizowanie pracy Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to nie będzie odczytywał w/w kierunków pracy. Nadmienił, iż wszyscy Radni otrzymali je w materiałach na sesję.

Głosów sprzeciwu ze strony Radnych nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym omówiła projekt dokumentu pn. główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji. Projekt został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionymi kierunkami pracy.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

" Za" głosowało 19 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

 

Główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji zostały przyjęte 19 głosami "Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji w załączeniu - Załącznik Nr 8.

Przewodniczący Rady A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwy do godz. 1515.

Przewodniczący Rady A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 7. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i  potrzebach inwestycyjnych

 

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację o realizacji inwestycji drogowo-mostowych za 2006 rok i potrzebach inwestycyjnych. Nadmienił, iż jego zdaniem jest to bardzo rzetelna informacja, dobrze przygotowana, za co serdecznie Panu Dyrektorowi PZD podziękował. Następnie o bliższe przedstawienie w/w informacji poprosił Dyrektora PZD p. Kazimierza Najdzika.

Dyrektor PZD Kazimierz Najdzik poinformował, iż trudna sytuacja na drogach spowodowana jest przede wszystkim brakiem pieniędzy. Od wielu lat Krajowe Zarządy Dróg, Wojewódzkie czy Powiatowe a nawet Gminy starają się o pozyskanie środków na ratowanie tego co jest. W tej chwili środków finansowych nie wystarcza na nic. Mówimy o inwestycjach ale same autostrady nam ruchu w Polsce nie uzdrowią. Bardziej uzdrowią ruch tranzytowy a ruch lokalny, miejscowy, m.in. na drogach powiatowych będzie się borykał z dalszymi kłopotami. A sytuacja pogłębia się z roku na rok a praktycznie z dnia na dzień.

Następnie Pan Dyrektor poinformował, że w materiałach, które otrzymali Radni jest tabelka w której zestawione są inwestycje drogowo-mostowe finansowane ze środków własnych i pomocowych oraz inwestycje na drogach powiatowych w 2006 finansowanych w całości przez Gminę Teresin. Trzeba zwrócić uwagę na inwestycje finansowane w całości przez gm. Teresin. W przeszłości jak PZD było stać na finansowanie inwestycji w wysokości 50% ta współpraca była również dobra. Teraz wypada podziękować Wójtowi Gminy Teresin za takie podejście do tematu. Przeszło 562 tys. zł w roku 2006 gmina wydała na inwestycje na drogach powiatowych.

Następnie Dyrektor omówił przygotowany materiał. Nadmienił, iż patrząc na inwestycje w roku 2006 to widać ile środków pomocowych uzyskaliśmy i ile pieniędzy powiat włożył do tych inwestycji. Dyrektor uważa, że patrząc wstecz to rok 2006 nie był taki najgorszy, ale oczywiście chcielibyśmy 4 razy więcej. Od 1999 roku do 2006 roku sytuacja jeśli chodzi o finansowe sprawy i budowę dróg i mostów nie była taka zła biorąc pod uwagę szczupłe środki finansowe.

Kolejna tabelka przedstawia roboty bieżącego utrzymania na drogach i mostach powiatowych wykonanych w 2006r. Prace te są ważne gdyż decydują o tym czy będziemy możliwie jeździli po drogach i same inwestycje umożliwiają nam nowe drogi, połączenia komunikacyjne. Do bieżącego utrzymania dróg włącza się nie tylko letnie utrzymanie ale również i zimowe. W tej chwili brakuje pieniędzy nie tylko na inwestycje ale i bieżące utrzymanie dróg.

W dalszej części jest aktualna ocena stanu mostów i dróg powiatowych. Jest pokazane ile mostów i kilometrów dróg wymaga remontu bieżącego, okresowego i przebudowy. Są to cyfry dość znaczne i na to potrzeba sporo pieniędzy.

Następnie Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że z powodu braku środków finansowych od roku 1999 do chwili obecnej zabiegi powierzchniowego utrwalenia dróg wykonano tylko na 29 km, a potrzeby w tym zakresie wynoszą 90 km. Jest to sprawa niepokojąca tym bardziej, że remont cząstkowy nam nie wystarcza jest to zabieg doraźny, który tymczasowo zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort jazdy na drodze.

Powierzchniowe utrwalenie dróg w latach 1999-2002 było bardzo niewielkie. W roku 2003 wykonano 18 km, gdyby tak było co roku to w ciągu 5 lat sprawę udałoby się załatwić. Niestety od 2004 roku nie dysponowaliśmy środkami na ten cel.

Do najpilniejszych potrzeb należą:

 • przebudowa mostów w ciągu ul. Młynarskiej,
 • budowa chodnika przy ul. Gawłowskiej o dł. 3,8 km na kwotę 1,5 mln zł,
 • przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim, który częściowo zamknięty jest dla ruchu ciężkiego.

Są to sumy spore jak na finanse powiatu. Ale sytuacja, która jest u nas w Starostwie jest w całej Polsce. Drogi powiatowe są niedoinwestowane, źle finansowane, nie ma wsparcia rządu. Związek Powiatów Polskich stara się w pewien sposób uratować tą sytuację. Radni mają w materiałach opinię ZPP ze stycznia/lutego 2006 roku, jest to przedruk z czasopisma "Polskie drogi". Tam wszystko dokładnie jest opisane, jaka sytuacja finansowa jest w całym kraju. Jest ona bardzo zła, tak zła jak złe są drogi. Paradoksalne jest to dlaczego pewne pieniądze nie idą do Starostw Powiatowych na drogi powiatowe. Przecież wszyscy jeździmy po drogach i płacimy za paliwo, a akcyza do paliw idzie tylko na drogi krajowe.

Związek Powiatów Polskich starał się żeby wrócić do poprzedniego finansowania abyśmy nie płacili 22% tylko 7% vat. Chodziło również o to żeby pieniądze, które są w paliwie i wchodzą do krajowego funduszu drogowego wracały do powiatów a niestety teraz idą na drogi krajowe.

Następnie Pan Dyrektor Najdzik poinformował, że na odnowy nawierzchni na drogach w zakresie wykonania nakładek bitumicznych potrzeba 15 mln zł. Nakładki bitumiczne są zabiegiem trwalszym i wytrzymuje 10-20 lat, a powierzchniowe utrwalenie wystarcza na 5 lat. Jakbyśmy robili powierzchniowe utrwalenia na drogach, na które również nas nie stać to kwota ta byłaby mniejsza i wynosiła 8-10 mln zł.

Najpilniejsze potrzeby robót drogowo-mostowych zamykają się kwotą 21.820.000zł. Jest to duża kwota ale niestety potrzeby są aż takie. Gdyby PZD dostawał co roku 20 mln zł to w ciągu 4 lat sytuacja na drogach zostałaby opanowana i drogi wyglądałyby tak jak powinny wyglądać zgodnie z normami.

W załączonym materiale Radni mają również wykaz dróg powiatowych i mostów w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu.

Związek Powiatów Polskich postulował również a to nie było uwzględnione, że jak była subwencja drogowa przez pierwsze lata 1999-2003 aby uwzględnić stan mostów. W naszym powiecie przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim opiewa na kwotę 6 mln zł, przebudowa 2 małych mostów przy ul. Młynarskiej to kwota 2 mln zł. Sprawa dróg jest bardzo poważna. Zarówno sprawy dróg ekspresowych czy autostrad nie są w tej chwili nagłaśniane, mówi się tylko o środkach unijnych. Największe wpływy do budżetu państwa są z podatku VAT ponad 40%, później z akcyzy a wpływy ze środków unijnych będą tylko w wysokości 6,4%. Owszem fundusze Unijne pomogą nam w znacznym stopniu ale poważnie należy o nie zabiegać. Polityka rządu w temacie dróg powinna się radykalnie zmienić.

Pan Dyrektor podziękował za dotychczasowe poparcie ze strony Rady Powiatu.

Informacja na temat dróg i mostów na terenie Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokładnie przeanalizowała przygotowany materiał. Komisja żałuje, że tak dobrze przygotowana informacja jest anonimowa, a jest czym się pochwalić. Materiał zawiera wiele cennych informacji, m.in. mapki z zaznaczonymi drogami powiatowymi, w której gminie ile jest kilometrów dróg powiatowych. Nadmienił, iż Komisja przejedzie każdy metr drogi powiatowej, już była na ul. Gawłowskiej patrząc jakie zagrożenie występuje dla pieszych. Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, że został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji, a więc prace niebawem powinny ruszyć. Komisja po obejrzeniu dróg zobaczy czy również będzie tego samego zdania o najpilniejszych potrzebach w zakresie dróg, które wycenione zostały na 22mln zł. Bardzo dobrze, iż na sesjach Rady Powiatu jest Radny Sejmiku Pan Jerzy Krupa bowiem można również korzystać ze źródła województwa mazowieckiego. Jeśli będziemy mieli osobę wspierającą to na pewno będzie łatwiej. Potrzeby finansowe są olbrzymie i pod tym się podpisujemy. Środki finansowe są niewielkie ale mimo tego trzeba powiedzieć, że są robione starania aby wykonać kawałek chodnika czy poprawić jakiś odcinek drogi. Nie ma dnia aby nie było widać na drogach powiatowych ekipy PZD łatające dziury. Zresztą na PZD zawsze mogłem liczyć jak zgłaszałem jakieś potrzeby. Optymistycznym akcentem tego jest wykazanie udziału finansowego jednej z Gmin w inwestycjach na drogach powiatowych. Bardzo dobrze się stało, że ta Gmina została wyróżniona. Dla tych, którzy tego nie wiedzą mogą sądzić iż powiat tam przekazuje środki finansowe i tam wykonuje inwestycje drogowe. A tak wyraźnie widać, że Gmina Teresin angażuje się w działania na drogach powiatowych. Jako Przewodniczący Komisji jestem zadowolony z tego materiału i wykorzystamy go na posiedzeniu Komisji. Na jednej z następnych sesji swoje spostrzeżenia przekażmy. Zwracając się do dyrektora PZD poinformował aby na przyszłość podpisywał się pod takimi materiałami gdyż są one naprawdę dobre.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że mniej się cieszy z tej bogatej informacji, która wskazuje jakie potężne braki ma ten powiat w temacie realizacji zadań własnych. To nie są przecież zadania Gmin, które mają wyręczać Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w budowaniu dróg, chodników na drogach powiatowych. Radny jest z Gminy Teresin i uważa, że odbywa się to kosztem wykonywania dróg gminnych. Mieszkańcy Gmin pewnych rzeczy nie rozumieją i nie wiedzą która droga jest gminna a która powiatowa i źle postrzegają Zarząd Gminy w momencie kiedy na drodze wpada się w dziurę i psuje się samochód. Drogi powiatowe należą do naszych obowiązków i nie mamy co do końca podpierać się gminami.

Radny nadmienił, iż w ubiegłym roku zrobił symulację i na bazie dokumentacji, którą otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego wynika że są powiaty w Polsce, które bardzo dobrze rządzą się tymi środkami które posiadają a są i takie które rządzą się gorzej. Z tych symulacji wynika, że Powiat Sochaczewski traci 3 mln zł w skali roku poprzez złe rządzenie, czyli złe gospodarowanie środkami. Jest taka statystyka w której przelicza się koszt działania urzędu Starostwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Koszt działania Zarządu Powiatu Sochaczewskiego od 2004 roku oscyluje w granicach które przekraczają dwukrotnie sumę utrzymania się podobnego powiatu w innych rejonach. Radny podał, że dobrym powiatem jest powiat wołomiński, rzeszowski, mińsk mazowiecki. Jeśli Powiat Sochaczewski nie wie jak gospodarować tymi środkami to Zarząd powinien tam pojechać i dowiedzieć się jak to się dzieje, że w tych powiatach starcza pieniędzy aby tam budować także drogi. Radny nadmienił, iż rzadko jeździ w rzeszowskie w związku z tym nie bardzo może się wypowiedzieć w temacie dróg Powiatu Rzeszowskiego. Ale niewątpliwie suma 3 mln zł rocznie mnożona przez 4 lata daje 12 mln zł. Gdyby u nas w ciągu jednej kadencji przeznaczona taką kwotę na drogi to Pan Dyrektor mógłby przybliżyć ile kilometrów dróg za 12 mln zł można pobudować. Także to nie jest tak, że my nie robimy bo nie chcemy tylko nie robimy bo się źle gospodarujemy pieniędzmi. Jeśli więc źle gospodarujemy pieniędzmi to trzeba poszukać przyczyn tego zjawiska. Przyczyny na pewno się znajdą. Myślę, że nowy Zarząd zajmie się tą sprawą w sposób poważny. A za rok Starosta powie, iż wygospodarowano konkretne pieniądze na inwestycje. Liczę na to z nadzieją bo bez nadziei to nie ma sensu. Możemy opracowywać sobie dużo ładnych dokumentacji, przegadać następne 4 lata a nic z tego nie będzie wynikało. Niedługo głos zajmie nowy dyrektor szpitala Pan Pasiak i powie o tym, że szpital też ma swoje problemy. A powiat jest organem założycielskim i dyrektor będzie prosił Radnych o pomoc żeby ten szpital nie upadł. Także mamy dużo różnych problemów z którymi będziemy się borykać w tej kadencji i trzeba do nich podejść poważnie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski poinformował, że był radnym w pierwszej kadencji Rady Powiatu i 8 lat temu debata na temat dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych doprowadziła do pewnego podziału. Każdy samorząd wziął na siebie obowiązek utrzymania dróg. Po tych 8 latach na podstawie analizy dróg wnioski są bardzo smutne, powiat stać jedynie na utrzymanie. Na inwestycje na drogach powiat nie będzie miał pieniędzy i struktury powiatowe mogą co najwyżej utrzymywać bezpieczeństwo na drogach powiatowych. Jeżeli mówimy o drogach wojewódzkich czy krajowych to sytuacja jest podobna. Samorządy te również robią najpilniejsze remonty czy modernizacje ponieważ też nie mają środków finansowych. Globalnie problem dróg powinien być rozstrzygnięty przy budżecie państwa. Radny zwrócił uwagę, iż powiat jest po to aby zabezpieczyć bezpieczeństwo szeroko rozumiane, czyli służby, w tym również drogi, łączność itd. Na nic więcej ustawodawca nie przewidział środków i musimy czuwać nad tym aby tych środków starczało na te cele. Radny Domagalski poinformował, iż jego przedmówca mówił o inwestycjach, które Gmina Teresin wykonuje nie tylko na mieniu powiatowym, ale i krajowym (wybudowano chodnik na odcinku ok. 3 km). Wybudowano, oddano do użytku i do dziś są opłacane z budżetu samorządu oświetlenia w poszczególnych miejscowościach. Droga kategorią jest przypisana innemu samorządowi a płaci samorząd Gm. Teresin. Najwyższy czas aby skierować pewne wnioski i uporządkować tą sprawę. To tylko w nazewnictwie należy uporządkować i oddać tak jak był pierwotny zamiar. Na początku lat 90-tych zamiar powołania samorządu lokalnego szczebla najniższego czyli miejskiego, gminnego to jest rozwiązanie. Wszystkie pozostałe szczeble wyższe są tylko i wyłącznie do zabezpieczania. Natomiast społeczność lokalna powinna mieć możliwość decydowania w jaki sposób, co buduje i gdzie buduje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka poinformował, iż Starosta zarządza organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Należy przez to rozumieć, że wszystkie zdarzenia, które będą na drogach powiatowych i gminnych należy analizować pod kątem organizacji ruchu. Dyrektor nadmienił, iż dziwi się, że dyrektor Najdzik tak lekko zahaczył stan dróg. Otóż stan dróg na niektórych odcinkach jest katastrofą budowlaną. Drogi powiatowe to nakładki asfaltowe położone na podkładzie leszowym. To wszystko się rozpada, po drogach tych jeżdżą pojazdy z określoną prędkością. Jakie zadanie na nas spoczywa w tej sytuacji. Otóż w związku z tym, że jest to obowiązek który spełnia Starosta i na nim organizacja ruchu spoczywa to uważam, że będziemy zmuszeni na wiosnę postawić szereg znaków drogowych ograniczających użytkowanie tych dróg. Będą to koszty powiatu, będziemy musieli do wszystkich gmin dojechać i one muszą wnioskować o określone projekty organizacji ruchu na drogach gminnych, które zatwierdzi Starosta.

Odnośnie powierzchniowego utrwalenia dróg poinformował, że na ile to wystarcza. 18 km dróg utrwalono powierzchniowo a na dzień dzisiejszy są niewielkie ślady tej naprawy. Mój przedmówca powiedział, że mamy zabezpieczać stan bezpieczeństwa, niestety taka nasza rola będzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że mowa jest o środkach publicznych i współpracy samorządów. Ważne jest również aby środki publiczne angażowane na przestrzeni czasu były w sposób racjonalny wykorzystywane. Dotyczy to mostu w Chodakowie, który sprawia samorządowi powiatowemu dużo problemów a mieszkańcom Sochaczewa utrudnia normalne, codzienne funkcjonowanie. W Chodakowie jest tak od czasu zanim powstał Powiat Sochaczewski. W pierwszym okresie funkcjonowania samorządów gdy był tylko samorząd gminny droga w śladzie ul. Młynarskiej i ten most na Utracie była drogą wojewódzką i przedsięwzięciem wojewódzkim. W tamtych czasach Urząd Miasta podjął działania bardzo perspektywiczne związane z przyszłościową realizacją zadania trasa alternatywna dla jedynego połączenia Chodakowa z centrum miasta kończąca się nowoczesną przeprawą mostową. W tamtych latach wykonano cały szereg dokumentów, sfinansowano je z budżetu samorządu miejskiego. Kiedy powstał Powiat Sochaczewski cała ta dokumentacja została przekazana PZD. Pamiętam kiedy w I kadencji samorządu powiatowego czynione były starania żeby teren przekształcony pod budowę przeprawy mostowej zrealizować. W I kadencji zaplanowano środki na ten cel, które później poszły na inne sprawy a problem pozostał. Po 10 latach historia zatoczyła koło i most w Chodakowie jest zamknięty. W poprzedniej kadencji wspólnie dwa samorządy próbowały rozwiązać problem. Problem na dzień dzisiejszy wygląda tak, że jeden samorząd ma przeprawę mostową i drogę powiatową a drugi ma coraz bardziej realną drogę północ-południe, której nie jest w stanie zakończyć przeprawą mostową. Próbuje się zatem porozumieć, czyli jest mowa o dwóch mostach. Efekt jest taki, że nie ma żadnego mostu bo jedyny został zamknięty. Jest mowa, że 2 mln zł trzeba zaplanować w budżecie samorządu powiatowego żeby zrealizować nową przeprawę mostową. W przypadku pierwszego mostu pozostanie on w tym samym śladzie ale będzie szerszy a w przypadku drugiego będzie przesunięty w górę rzeki. Pojawiają się tu problemy z konserwatorem zabytków, niepotrzebne zawirowania w relacjach pomiędzy samorządami. Nadmienił, iż relacje i współpraca ze Starostą T. Korysiem rokuje bardzo optymistycznie. W imieniu Burmistrza Bogumiła Czubackiego zaproponował samorządowi powiatowemu, że Burmistrz zwróci się do Rady Miasta aby Rada zgodziła się wesprzeć działania powiatu w zakresie jak najszybszego remontu tej przeprawy mostowej. Mieszkańcy nie mogą czekać aż wszystkie formalności zostaną załatwione a później okaże się, że i tak konserwator, który ma pewne kompetencje może z nich skorzystać i sprawa ponownie stanie na etapie przygotowywania dokumentów formalnych. Dlatego apeluję aby rozmawiać w tej chwili o remoncie tego mostu, przecież samorządowi powiatowemu i miejskiemu zależy na dobrych relacjach z konserwatorem, będziemy mieli w szybkim czasie udrożniony ten most a jednocześnie obydwa te samorządy wystąpiłyby do Marszałka aby wspólnie te 3 samorządy mogły sięgnąć po środki unijne i realizować tą przeprawę mostową w śladzie drogi północ-południe, która nie nam dzisiaj jest potrzebna ale potrzebna jest następnym samorządom, temu miastu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję. Nadmienił, iż opracowany materiał, dyskusja nie poprawi stanu bezpieczeństwa, natomiast pokazuje obraz stanu naszych dróg przed którym stoi cała Rada a szczególnie Zarząd Powiatu by można było mówić o postępie w kolejnym roku naszej pracy.

 

 

 

Ad. pkt 8. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 10.

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę o bliższe przedstawienie Informacji.

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami. W uzupełnieniu chciałby podać informacje z posiedzenia Zarządu, które odbyło w dniu 19 lutego br. a poświęcone było wyborowi Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Starosta przybliżył w jaki sposób wyglądał wybór dyrektora szpitala. Otóż na ogłoszony nabór ofert na stanowisko dyrektora szpitala wpłynęło 10 ofert. 2 oferty odpadły z przyczyn proceduralnych, pozostało więc 8 z których 1 osoba odpadła również z przyczyn proceduralnych a 1 się nie zgłosiła. Ostatecznie do przesłuchania pozostało 6 osób. W przesłuchaniu kandydatów na stanowisko dyrektora brał udział Zarząd Powiatu, który poprosił o udział lokalnych ekspertów od spraw medycyny tj. dr J. Łopatę - Wiceprzewodniczącego Rady, dr A. Papierowskiego - Przewodniczącego Komisji Zdrowia, dr S. Szymańskiego - Dyrektora PCPR, dr F. Pasiaka, który pełnił obowiązki w tamtym czasie dyrektora Szpitala. Po wysłuchaniu autoprezentacji poszczególnych kandydatów Zarząd poprosił ekspertów o pisemne opinie na temat poszczególnych kandydatów. W międzyczasie Zarząd na bieżąco kontaktował się z p.o. dyrektora szpitala od stycznia br. Panem F. Pasiakiem. W konsekwencji Zarząd w dniu 19 lutego br. po głębokiej analizie doszedł do wniosku, że funkcję Dyrektora Szpitala powierzy dr Pasiakowi. Tak więc jednogłośnie w dniu 19 lutego br. funkcję dyrektora powierzono Panu Pasiakowi. Starosta nadmienił, że w sprawach różnych Pan dyrektor F. Pasiak przedstawi swoją wizję prowadzenia tej jednostki.

Pan Starosta poinformował, że jeśli są pytania dotyczące pisemnej informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu T. Głuchowskiemu.

Radny T. Głuchowski zapytał odnośnie pkt 16 informacji z prac Zarządu, w którym czytamy iż została załatwiona sprawa mieszkania dla Państwa Berent, którzy zamieszkiwali przy DPS i jest napisane że teraz będzie można przystąpić do procedur przetargowych. Radny poinformował, że z tego co wie to tam mieszkały 3 rodziny. Zapytał więc co z tymi pozostałymi rodzinami.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu J. Gołębiowskiemu.

Radny J. Gołębiowski zapytał odnośnie pkt 17 informacji z prac Zarządu, który mówi iż Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego DPS. Radny zapytał na czym polegają te zmiany i co one wprowadzają względem programu restrukturyzacji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

Innych pytań nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem S. Grefkowiczowi celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

Dyrektor S. Grefkowicz odnośnie pytania radnego T. Głuchowskiego poinformował, że fizycznie w domu przy DPS mieszkają 2 rodziny, chociaż dom jest 3 rodzinny. Dla jednego z najemców już w roku poprzednim rozpoczęto procedury zmierzające do uregulowania jego należności gdyż zalegał z opłatami. Po wypełnieniu wszystkich procedur zostało mu wręczone wypowiedzenie skuteczne z mocy prawa. Praktycznie najemcą upoważnionym do zamieszkiwania w tamtym lokalu jest tylko Pani Berent. Pani Berent zwracała się pisemnie do Zarządu Powiatu o uregulowanie jej statusu na tej nieruchomości ponieważ chciała przeprowadzać remonty. Tamten budynek nie ma żadnej dokumentacji, on fizycznie nie istnieje. W związku z tym po staraniach Wydziału Pani Berent została złożona propozycja zamiany tego lokalu. Państwo Berent oglądali zaproponowany przez nas lokal i propozycja ta została przyjęta. Z punktu widzenia formalno-prawnego sprawa ta dotyczy tylko jednej rodziny, która została rozwiązana.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie.

Starosta T. Koryś poinformował, że na wniosek Dyrektora DPS Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji zmiany Regulaminu Organizacyjnego DPS polegającej na likwidacji stanowiska Wicedyrektora.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

Innych pytań nie stwierdzono.

Ad. pkt 9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                            sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w :

 • spotkaniu z Radą Nadzorczą i Zarządem PSS w Sochaczewie,
 • walnych zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowie, Iłowie i Suchodole.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Pędziejewska uczestniczyła w koncercie karnawałowym w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie i koncercie karnawałowym zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa.

Przez Przewodniczącego Rady na dzisiejszą sesję został przygotowany dokument pn. główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji, zgodnie z wymogiem określonym w § 19 ustawy Regulaminu Rady Powiatu. Został on przedyskutowany z Prezydium Rady, przedstawiony Zarządowi a dzisiaj przyjęła go do realizacji Rada.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 • Pana Stanisława Kasprzaka z Sochaczewa z ul. Płockiej o spowodowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego na tej ulicy. Zgodnie z kompetencjami pismo to przekazano do Pełnomocnika ds. służb zespolonych w naszym Starostwie. Panu Kasprzakowi chodzi o to że nie jest respektowany zakaz zatrzymywania się przy jego posesji. Pan ten od wielu lat stara się poprzez różne instytucje o przestrzeganie zasad ruchu drogowego na tej ulicy.
 • Pana Władysława Panka z Matyldowa o przyznanie stypendium i dotacji. Pismo to przekazano do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu. Przewodniczący nadmienił, iż trudno jest ustosunkować się do pism Pana Panka z Matyldowa mieszkańca gm. Rybno, który pisze wiersze i żąda od Rady Powiatu dotacji na ich wydawanie, stypendiów, odznaczeń itp. Wskazując ile i co ma dostać, jak ma być odznaczony. Zgodnie z KPA na każde pismo Przewodniczący temu Panu będzie odpowiadał. Tym niemniej pragnę poinformować że trudno aby na każdej sesji mówić o tych pismach ponieważ w ciągu 2 tygodni przychodzą 2-3 pisma do Przewodniczącego i Starosty. W ubiegłej kadencji była ta sama historia. W ostatnim piśmie Pana Panka jest propozycja 2.000zł stypendium jako twórcy ludowego.
 • Pismo mieszkańców Władysławowa-Suchodołu dotyczące budowy drogi w tej miejscowości. W dniu dzisiejszym pismo to zostało przekazane zgodnie z kompetencją do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Głos zabrał Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka, który odnośnie pisma Pana Stanisława Kasprzaka poinformował, że należy to do kompetencji miasta.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10. Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja radnych i zapytał o bieżące zapytania lub interpelacje.

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11. Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o wnioski bądź oświadczenia.

Wniosków i oświadczeń stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12. Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupie.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa podziękował za zaproszenia na sesje jakie otrzymuje od Rady Powiatu. Nadmienił, iż niestety nie zawsze będzie mógł w nich uczestniczyć ponieważ zapraszany jest również na sesje miejskie i gminne, dochodzi jeszcze praca w sejmiku województwa oraz obowiązki zawodowe. Następnie przedstawił kierunki działania i problemy dotyczące Sochaczewa, którymi się zajmuje w sejmiku wojewódzkim. Poinformował, że każdy Radny Sejmiku Wojewódzkiego jest członkiem dwóch Komisji. Radny Krupa zasiada w Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, w której jest Przewodniczącym, oraz w Komisji Promocji Województwa i Współpracy Zagranicznej, w której jest Wiceprzewodniczącym.

Następnie Radny Krupa przedstawił jakie sprawy priorytetowe podjął dla Powiatu Sochaczewskiego.

 1. Sprawa dróg wojewódzkich. Z inicjatywy Radnego w dniu 30 stycznia br. odbyła się narada z udziałem władz wojewódzkich sejmiku, dyrekcji dróg wojewódzkich, władz powiatu i miasta oraz gminy Sochaczew. Poddano ocenie stan dróg wojewódzkich, które przechodzą przez miasto Sochaczew.

Są to drogi:

 • nr 580, która przechodzi od Leszna przez Żelazową Wolę, Chodaków i biegnie do ul. Warszawskiej,
 • nr 705 biegnąca Śladów-Plecewice-Chodaków dochodzi do ul. Warszawskiej, a następnie biegnie od ul. 15-Sierpnia przez Boryszew w kierunku Bolimowa.

Są oczywiście jeszcze inne drogi biegnące przez nasz powiat. Mianowicie w tym roku będzie kończona droga Gąbin-Ruszki. Natomiast w/w dwie drogi oceniono, że są w bardzo złym stanie i od lat były niedopilnowane i nieremontowane. Członek Zarządu radny J. Ciura negatywnie ocenił stan dróg, wszyscy Burmistrzowie wzięli udział w tym spotkaniu. Burmistrz B. Czubacki powiedział, że mało zrobiono, w zasadzie wykonano tylko światło w tym okresie. Z władz Gminy Sochaczew obecny był Przewodniczący Rady Pan Ćwikliński, który również negatywnie ocenił stan tych dróg.

Radny Krupa poinformował, że osobiście ma bardzo krytyczną ocenę do stanu tych dróg i musi się to zmienić. W tym celu podjęto działania. Na dzień dzisiejszy wygląda to następująco. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie u Pani Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich z udziałem Zastępcy Burmistrza Pana Ciołkiewicza, na którym ustalono szczegółowo co chcemy wprowadzić do planu Komisji Infrastruktury i Komisji Budżetu i Finansów. Chcemy żeby wyremontowano trasę w kierunku Żelazowej Woli tzn. ul. Chopina, Chodakowska i Wyszogrodzka. Zrobiony jest plan na remont tej jezdni. Generalnie chcemy aby w tym roku opracowano projekt przebudowy jednej z dróg i aby w przyszłym roku wdrożyć go do realizacji. Natomiast w latach następnych wykonać drugą drogę. Trzeba przyznać, iż dobrze współpracuje się z władzami miasta w tym zakresie. Ustalono na wczorajszym spotkaniu, iż w Chodakowie już są ścięte drzewa tam gdzie będzie robione rondo, które jest na życzenie władz miasta. Jak tylko pogoda pozwoli to rozpocznie się jego budowa.

Radny Krupa nadmienił, iż zgłaszali się do niego mieszkańcy ul. 15 Sierpnia z odcinka od SP Nr 2 do Kościoła, że po prawej stronie nie ma tam chodnika i ludzie chodzą jezdnią. Na spotkaniu 30 stycznia br. władze miasta zobowiązały się, iż wykonają projekt tego chodnika, natomiast dyrekcja wojewódzka dróg publicznych sfinansuje jego wykonanie.

Radny Krupa poinformował, że rozmawiał z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury aby poparł na Komisji nasze plany i z Przewodniczącym Komisji Finansów i Budżetu aby starał się wprowadzić to do planu finansowego. Radny nadmienił, iż będzie pilotował te sprawy.

Następnie poinformował dlaczego tak się stało, że w ciągu tylu lat zrobiono tylko światła. Otóż Powiat Sochaczewski od dawna nie miał swojego przedstawiciela w Sejmiku Województwa. Radny zauważył, iż każdy przedstawiciel swojego powiatu walczy o swój teren. Radny zapewnił, iż będzie robił wszystko aby te sprawy dróg wprowadzić i realizować. Poprosił władze powiatu i miasta o wspomaganie tych działań.

 1. Budowa portu lotniczego Sochaczew. Radny Krupa w grudniu ub. wystąpił na piśmie do Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu aby wprowadzić zapis o przeznaczeniu na Port lotniczy Sochaczew kwoty 30 mln zł, które deklarował kiedyś Marszałek Województwa i który jest członkiem tej spółki. Odbyła się dyskusja i szczególnie Radni z m. Warszawy mówili, iż nie jest jeszcze zakończona dokumentacja. W konsekwencji w styczniu uchwalono kwotę 15 mln zł. Natomiast Radny ma przyrzeczone u Skarbnika, że jeśli zakończone zostaną sprawy formalno-prawne to będzie drugie 15 mln zł. Prawdopodobnie na sesji kwietniowej kwota ta zostanie uchwalona aby działania mogły iść do przodu. Trzeba przyznać, że w tym temacie dużo robią władze miasta.
 2.  

 3. Sprawa Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Otóż sytuacja naszego szpitala podobna jest do wielu innych szpitali w Polsce. 29 grudnia ub. Radny Krupa był na Walnym Zgromadzeniu w Spółdzielniach w Kutnie i w Łowiczu gdzie byli przedstawiciele władz powiatu, w Kutnie Pan Starosta i Pan Burmistrz a w Łowiczu Pan Burmistrz. Szpital w Kutnie zadłużony jest na 70 mln zł. W Łowiczu natomiast jest Szpital Miejski, który zadłużony jest na 18 mln zł. Coś powinno stać się odgórnie, podjęte powinny być decyzje rządowe żeby oddłużyć te szpitale. Radny przedstawił sytuację naszego Szpitala kompetentnym osobom w sejmiku i pytał w jaki sposób można pomóc szpitalowi. Radny zrobił rozeznanie w departamencie zdrowia i uzyskał odpowiedź, że niestety nikt nie da pieniędzy na oddłużenie, takich możliwości prawnych nie ma. Ale są możliwości żeby wspomóc szpitale na terenie województwa w innym zakresie. Mianowicie w sprzęcie, inwestycjach, remontach. Radny rozmawiał już z Dyrektorem Pasiakiem i umówią się na spotkanie aby omówić jakie by widział sprawy do pilotowania w tym zakresie i możliwości. Starostwo wystąpiłoby o te środki a Radny będzie wspomagał aby środki te otrzymać.
 4. Radny nadmienił, iż w ostatnich dniach Szpital Sochaczewski otrzymał karetkę pogotowia za kwotę 146 tys. zł, gdzie w 84% sfinansował ją Urząd Marszałkowski.

   

 5. Budowa basenu przy ZS w Teresinie. Radny będzie robił starania aby wspomóc budowę tego basenu. Jest członkiem społecznego komitetu i już pewne działania podejmuje aby pozyskać środki wspomagające budowę tego basenu.

Radny Sejmiku J. Krupa poinformował, że będą w przyszłości środki unijne ale trzeba mieć 25% wkładu własnego. W tym roku nie ma środków unijnych dlatego, że do półrocza Komisja Europejska zatwierdzi budżet, a w II półroczu można składać dopiero wnioski. Czyli praktycznie realizacja będzie w 2008 roku i trzeba się przygotować. Przypomniał, iż niektóre gminy tj. Rybno, Młodzieszyn, Iłów, Teresin i miasto Sochaczew skorzystały ze środków unijnych. Należy pamiętać jednak o tym, że trzeba mieć 25% wkładu własnego aby móc skorzystać z tych pieniędzy. Trzeba również dobrze opracować projekt. Radny nadmienił, iż Urząd Miasta Sochaczew stworzył specjalną komórkę do opracowywania tych projektów. Pan Burmistrz Ciołkiewicz przyszedł do nas z Żyrardowa gdzie sporo pozyskał środków unijnych.

Radny na zakończenie poinformował, że co jakiś czas będzie starał się zdawać relacje z tego co robi dla dobra Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał czy Radnemu J. Krupie wiadomo jest coś na temat drogi, która przebiega praktycznie przez cały nasz powiat tj. drogi Kazuń-Dobrzyków-Płock. Czy jest ona ujęta w planach do modernizacji.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa poinformował, iż droga ta była ujęta w planie ale prawdopodobnie w ostatnim czasie wypadła z realizacji. Może uda się ją jeszcze ponownie ująć w planach.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala Powiatowego Panu Franciszkowi Pasiakowi.

Dyrektor Szpitala Powiatowego F. Pasiak poinformował, że w Sochaczewie pracuje od 1967 roku. Jest chirurgiem i cały czas pracuje na tym oddziale. Praca ta przysparza mu dużo satysfakcji. Pan Pasiak pełnił również funkcje kierownicze, przez 2 lata był dyrektorem naczelnym szpitala powiatowego, gdy było jeszcze województwo warszawskie aż do chwili powstania województwa skierniewickiego. Gdy powstało województwo skierniewickie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa nieprzerwanie przez 18 lat. Ma za sobą wspólne osiągnięcia tj. budowa nowego szpitala, ośrodków zdrowia (przychodnia na ul. Fabrycznej w Boryszewie), rozbudowa obiektu przy ul. Ziemowita, w którym swoją siedzibę ma Starostwo Powiatowe. Od dnia 1 stycznia 2007 r. pełnił obowiązki dyrektora Szpitala, gdyż z tego stanowiska zrezygnował dyr. Gajda. Pan Gajda przed odejściem zorganizował spotkanie z załogą, na którym powiedział, że odchodzi bo nie chce być grabarzem tego Szpitala. Jest za bardzo związany emocjonalnie i tej funkcji pełnić nie może. Proszę więc sobie wyobrazić jaka to jest satysfakcja w takich warunkach przyjmować na siebie takie zadanie. Uwarunkowałem, że przejmę tę funkcję do chwili wyboru nowego dyrektora w drodze konkursu. Przez okres gdy trwał konkurs zastanawiałem się czy dyrektor Gajda miał czy nie miał racji. Bo takie poważne sformułowanie, że nie chce on być grabarzem i nie chce zamykać ostatni drzwi miało jakiś sens. Ten szpital jest bardzo zagrożony. Składa się na to:

 1. krytyczne zadłużenie,
 2. skłócona i zróżnicowana kadra,
 3. utrata szacunku do dyrekcji.

Te trzy elementy składają się na to, że ten szpitala nie ma prawa istnieć.

Co to znaczy krytyczne zadłużenie, otóż szpital ma wyrok sądowy opiewający na sumę 2.600.000zł związany z tzw. "13". Ten wyrok zobowiązuje nas do wypłacenia w trybie pilnym. Pierwszą transzę w wysokości 1/3 tej sumy mieliśmy wypłacić. Jeszcze nie dla wszystkich ponieważ wniosłem apelacje żeby ten termin wydłużyć aby nie wszedł nam komornik.

Drugi dług powstał z "Ustawy 203". Sprawa w Sądzie jest do przegrania na sumę 1.900.000zł. Czyli łącznie będziemy mieć wyrok sądowy na kwotę 4.500.000zł, tych pieniędzy oczywiście szpital nie ma.

Dyrektor poinformował, że przy restrukturyzacji i załatwiania sprawy "ustawy 203" niektórzy pracownicy poszli na ugodę tego typu, że rezygnują z odsetek. Tak zrobiło 2/3 załogi, natomiast 1/3 załogi się nie zgodziła i poszła do Sądu. I sprawa ta jest w sądzie na kwotę 1.900.000zł. Tym którzy poszli na ugodę wypłacono pieniądze w formie odszkodowania. Ale wypłacając pieniądze w formie odszkodowania nie odprowadzono składki ZUS, którą teraz musimy zapłacić. Wypłaciliśmy już 700.000zł ale pozostało jeszcze 800.000zł zadłużenia z tego tytułu.

Jest to ten dług krytyczny który nas rozkłada i na to pieniędzy nie ma, a komornik tylko czeka.

Jest jeszcze dług, który powstał na skutek tzw. nadwykonań. Otóż zawieramy kontrakt z Funduszem na usługi, dostajemy pewną sumę do wykorzystania. Przekraczamy to co nam Fundusz daje ponieważ mamy ostre zachorowania, są to ciężkie wypadki drogowe, operacje. Tych ludzi trzeba przyjąć nie można im odmówić pomocy. To powoduje, że w stosunku do roku ubiegłego ponieśliśmy z tego tytułu stratę na sumę 2.600.000zł. Zaległość za lata 2002-2004 wynosi 4.600.000zł. Sprawa o te pieniądze jest w Sądzie, którą chcemy chociaż częściowo wygrać. Do dnia 28 lutego br. mamy dostarczyć dokumentację aby wybronić w jakiś sposób to zadłużenie, którego Fundusz nie chciał zrefundować w drodze ugody. Myślę, że jakaś przychylność Sądu musi być w oparciu o to, że chory ma prawo do leczenia a nas zmusza ustawa, że leczyć musimy. Liczę na to, że dojdzie do propozycji ugody, a dotychczasowe ugody z Funduszem dotyczyły 1/3 kwoty, którą powinien zapłacić. W tym wypadku na 1/3 tej kwoty Pan dyrektor by się zgodził.

Pan dyrektor wystosował w tym roku także pisma do Funduszu o refundacje za rok 2006. Jak na dzisiaj w każdym przypadku jest odpowiedź negatywna.

Pierwszą rzeczą, która się nasuwa to zdobyć kredyt długoterminowy z karencją dwuletnią albo i dłuższą na sumę chociażby 4.000.0000zł. Aby można było zaspokoić te potrzeby, które są z wyroku sądowego. Wtedy możemy myśleć o jakiejś restrukturyzacji i spokojnej pracy. Czynione są już pewne działania w tym zakresie ze strony Starosty i szpitala. Zobaczymy co z tego wyniknie. Nadmienił, że trzeba będzie obciążyć hipotekę szpitala, a szpital jest już obciążony na 4.000.000zł z powodu kredytu, który został zaciągnięty na modernizację kotłowni i wymianę okien. Obsługa tego kredytu jest w granicach 420.000zł razem z płaceniem rat i odsetek. Wzięcie kredytu na 4.000.000zł zwiększy nam proporcjonalnie spłacanie należności. Należy założyć, że otrzymanie kredytu, zaspokojenie potrzeb spowoduje iż udowodnię, że dyrektor Gajda miał rację ale tylko częściową na szczęście. Jesteśmy zmuszeni do działań szybkich, nie możemy czekać aż będzie ostateczny wyrok sądu gdyż wówczas wejdzie komornik i zatrzyma naszą działalność.

Dyrektor Pasiak poinformował, iż następnym elementem jest skłócona i zróżnicowana kadra. Otóż zarówno w sprawie "ustawy 203" jak i "13" powstały porozumienia z załogą. W jednym i drugim wypadku 1/3 załogi nie poszła na porozumienia w wyniku czego grozi nam teraz wejście komornika. Teraz powstaje starcie pomiędzy jednymi i drugimi pracownikami. Ci którzy poszli na ugodę mówią, że wnieśli swój wkład aby ten szpital istniał. Zrezygnowali z odsetek, rozłożyli na raty swoje należności. Natomiast druga grupa, która jest w mniejszości burzy nam porządek, idą do sądu, domagają się natychmiastowej wypłaty należności przez co szpitalowi grozi komornik.

Pan Pasiak jak pełnił obowiązki dyrektora to cały czas leżało mu na sercu aby ten szpital istniał. Spotkał się ze zrozumieniem ze strony kierownictwa, wdrożył od pierwszego dnia program oszczędnościowy jeśli chodzi o wydatki na leki, materiały jednorazowego użycia, na diagnostyce aby było to przemyślane, nie rozrzutne, oczywiście również oszczędne wykorzystanie infrastruktury. W jakimś sensie to skutkuje, za wcześnie jeszcze aby się tym chwalić ale nie spotkałem ani jednego głosu sprzeciwu w tym temacie. Załoga zaczyna się jednoczyć, współpracować.

Następnie Pan Dyrektor poinformował, że przeanalizował nadwykonania i z roku na rok stanowią one 10%. Wśród szpitali ościennych mniej więcej tej samej wielkości co nasz, my mamy ten fundusz za niski. Z czego to się wzięło, że nam cały czas brakuje 10% zwiększonego kontraktu z Funduszem. Otóż kiedy powstały Kasy Chorych i przechodziliśmy na inne finansowanie to wydatki były obliczane na podstawie tego kto co wykonał wcześniej. A my mieliśmy wcześniej szpital na 180 łóżek. Czyli wydatki były niewielkie w stosunku do innych szpitali, które były większe i wykazywały większe koszty leczenia. W oparciu o tą pulę jaka była wykonana w szpitalach wykalkulowano, że taką a taką sumę Kasa Chorych przeznaczy na dany szpital. Ale nikt nie wystąpił z argumentem do Funduszu, że jest to dla naszego szpitala za mało, że szpital jest większy i ma 350 łóżek. Trzeba będzie coś z tym fantem zrobić. Dyrektor poinformował, że Pana Krupę w tym kierunku już prosił żeby poczynić jakieś kroki aby ten Fundusz wreszcie się ugiął i wziął pod uwagę, że od początku jesteśmy na niskim kontrakcie. Jeśli tego nie załatwimy to cały czas będziemy o 10% kontrakt przekraczać, bo nie wyobrażam sobie aby można było ciężko chorego wymagającego leczenia szpitalnego odesłać.

Jeśli uda nam się załatwić kredyt to mam nadzieję, że szpital nie zostanie zamknięty. Jak wiadomo czas zawsze robi na korzyść i najgorsze rany wyleczy. Liczę na to, że nasze rany z czasem muszą się w jakiś sposób zagoić. To co powiedział Pan Krupa, że odgórnie musi się coś stać, aby szpitalnictwo było inaczej zorganizowane albo dofinansowane. Szpitalnictwo jest od początku nie dofinansowane. Nasi eksperci służby zdrowia, izby lekarskie występowały o 11% dochodów z budżetu. Stanęło na tym, że dano 7,5%, a to nie załatwia sprawy. Żadna zmiana organizacji systemu nic nie wniesie jeśli ta suma nie będzie zwiększona.

Pan dyrektor Pasiak poinformował, że przesłuchiwano kandydatów na dyrektora szpitala i żaden nie dał klucza jak rozwiązać ten problem. Rozkładali ręce i mówili o spółce, prywatyzacji. Stoimy na stanowisku aby ten szpital był taki jaki jest. Na usilną prośbę zgodziłem się pełnić funkcję dyrektora szpitala ale proszę przyjąć do wiadomości, że to dla mnie ciężkie a droga niepewna.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował dyrektorowi za przedstawienie rzeczywistego obrazu naszego szpitala, za pełną troskę o ten szpital, że podjął się tego zadania. Myślę, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu będą Pana Dyrektora w tych działaniach wspierać. Następnie zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, iż z wielkim zainteresowaniem wysłuchał wypowiedzi Pana Dyrektora, pełnej troski o szpital, spokojnej, stonowanej. Radny poinformował, że szpital jest naszym dobrem wspólnym i musi funkcjonować. Jako Radni a Zarząd przede wszystkim nie może mieć nawet cienia wątpliwości. Mam nadzieję, że Pan dyrektor będzie dobrze zarządzał tym szpitalem. Jeżeli jakakolwiek jednostka będzie miała złego gospodarza to może być najwięcej środków finansowych to nie będzie prawidłowo rozwijała się i funkcjonowała. Radny wierzy w to, że Pan dyrektor będzie dobrym gospodarzem i szpital będzie funkcjonował. Radny poinformował, że nie powinno się wracać do przeszłości ale nie można przechodzić obok do bieżącego działania jeżeli przez ostatnie lata w lokalnej prasie, radio było słychać, że w szpitalu jest dobrze finansowo, że idziemy w dobrym kierunku. Tu się okazuje, że niekoniecznie wszystkie zadłużenia wynikają z tzw. nadwykonań, to jest 10%. W związku z tym te osoby które przez kilka lat kierowały tak poważną jednostką powiatową jak szpital zasługiwały na jakiekolwiek wyróżnienia i nagrody. Do kiedy u nas będzie tak, że nie ponosi się konsekwencji. Gdyby ta firma była prywatna to by upadła, a człowiek poniósłby konsekwencję taką, że straciłby to czym dysponuje. Radny zapytał do kiedy tak będzie, że narobi się bałaganu i odchodzi bez żadnych konsekwencji. Nie może tak być. Jeżeli chcemy budować przyszłość powinniśmy pamiętać o tym co było w przeszłości.

Radny zwrócił uwagę, iż oddział bez pacjentów nie będzie oddziałem. Różne są sygnały, że pacjent nie zawsze traktowany jest podmiotowo. Trzeba będzie na to zwrócić uwagę. Radny chciałby w przyszłości dowiedzieć się jakie jest obłożenie poszczególnych oddziałów. Czy wszystkie oddziały mają takie obłożenie, które daje pełną gwarancję na to aby było to w jakiś sposób może nie rynkowo ale opłacalne.

Na zakończenie Radny życzył dyrektorowi menedżerskiego, ludzkiego, spokojnego podejścia do tematu i przede wszystkim aby pan dyrektor mówił prawdę. Na kamuflowaniu czegokolwiek do niczego dobrego nie dojdziemy. A wszystkim Radnym życzył żeby daleko idąca pomoc doprowadziła do tego, że dobrze zarządzany szpital pokaże że za rok będziemy w innym miejscu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że jest lekarzem i mimo tego że temat jest trudny to trzeba go podjąć. Radny rozmawiał w przerwie z Panem Dyrektorem Pasiakiem i mówił o tym czego się dowiedział z ostatnich doniesień Pulsu Medycyny. Wśród negatywnych przypadków spotkał się z tym, że wszystkie szpitale pracują źle, mają długi, winny jest system, itd. Radny odniósł się do wypowiedzi swego przedmówcy. Gospodarz musi być i musi być dobry szczególnie w takich placówkach, które działają na krawędzi opłacalności. A do takich placówek należą placówki służby zdrowia bo brakuje na wszystko pieniędzy. Jeśli brakuje pieniędzy a stosuje się jeszcze sposób gospodarowania powodujący pogłębienie tych trudności to później efekty są jakie są. Radny nadmienił, iż w Pulsie Medycyny spotkał się z pozytywnym przypadkiem, a mianowicie Szpital Kliniczny w Białymstoku, który do jesieni 2004 roku, czyli do momentu zmiany dyrektora mógł się poszczycić tylko długami w wysokości 40 mln zł zobowiązania niewymagalne i wymagalne blisko 24 mln zł. Łącznie mieli zadłużenia 64 mln zł. Na dzień dzisiejszy po zmianie dyrektora, którym został Pan Bogusław Poniatowski, po 2,5 roku szpital spłacił całe zadłużenie i ma kilka milionów złotych zysków. Pan dyrektor Poniatowski komentował sprawę zadłużeń szpitali we Wrocławiu, z których jeden może się poszczycić zadłużeniem blisko 300 mln zł. Jest to olbrzymia kwota i w jego ustach zabrzmiało to, że wręcz niemożliwe jest aby powstały takie zobowiązania. Chodzi tu właśnie o dobre gospodarskie podejście. Szpital we Wrocławiu za jeden punkt ma 1 zł więcej niż szpital w Białymstoku. Szpital w Białymstoku spłacił swoje zadłużenia i jest na plusie a we Wrocławiu cały czas wyciąga rękę do budżetu państwa aby Minister Zdrowia spłacił ich długi, które nie powinny być spłacane i szpital ten nie powinien być ratowany. Dyrekcja szpitali, które mają zadłużenie cały czas chowa się za pacjenta i mówi, że pacjent nie będzie miał pomocy. A prawda jest taka, że jest to jedynie chowanie się za chorego a szpital jedyne co robi to produkuje długi. Takie szpitale powinny być zamykane. Bo tak naprawdę te szpitale zadłużają się dlatego, że nie ma właściwego nadzoru organu założycielskiego szczebla powiatowego, urzędu marszałkowskiego. Niezależnie od tego ile tej pomocy szpital uzyska to jak będzie zły dyrektor to ta pomoc będzie nieefektywna, te pieniądze zostaną skonsumowane i za 2-4 lata wrócimy do punktu wyjścia w którym szpital ten znów będzie pogrążał się w długach. Trzeba o tym pamiętać, że niezależnie od tego iż się pomoże to trzeba mieć właściwy nadzór a od dyrektora należy wymagać właściwej gospodarki tymi szczupłymi zasobami finansowymi, które ma chociażby z NFZ. Zasadniczym jedynym nieszczęściem jeśli chodzi o kadrę zarządzającą w Polsce jest to, że nikt za nic tak naprawdę nie odpowiada. Jest się dyrektorem pół roku, 2-3 lata i za sobą zostawia się tylko i wyłącznie pokaźne zobowiązania do spłacenia. Gdyby zmienił się system nie tylko związany z płaceniem za usługi, bo to jest odrębny temat, kiedy za niektóre procedury NFZ niewłaściwie płaci, i to są ceny dumpingowe. Dyrektor, który źle zarządza placówką za nic nie odpowiada. Nikogo to nie obchodzi poza organem założycielskim, który w pewnym momencie budzi się i ma poważne kłopoty i nie wie co z tym fantem zrobić. Gdyby zmieniły się przepisy, że dyrektor odpowiada finansowo, łącznie z organem założycielskim za to co się dzieje w jego podległych placówkach, gdyby odpowiadał własnym majątkiem wówczas nastąpiłaby drastyczna poprawa. Okazałoby się że ci ludzie którzy bardzo źle rządzą dzisiaj byliby świetnymi menedżerami. Podejrzewam, że wcześniej czy później któryś z Premierów z rządu obudzi się.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu A. Papierowskiemu.

Radny A. Papierowski podziękował doktorowi Pasiakowi za to że zgodził się zostać osobą, która będzie próbowała doprowadzić do ładu ten bałagan, który pozostawili poprzednicy. Radny nadmienił, iż niektórzy mówią o szpitalach klinicznych, które wychodzą z długów. Mówią bzdury gdyż kliniki mają inne finansowanie, nie tylko z kas chorych ale płaci również ministerstwo. A my jesteśmy szpitalem powiatowym i mamy pilnować swojego miejsca pracy i miejsca do leczenia. Radny wierzy, że Pan doktor Pasiak, który wywodzi się z tej ziemi nie odejdzie jak jego poprzednicy, którzy odeszli w ciągu 2 tygodni a władza Starostwa się na to zgodziła. Dlaczego się na to zgodziła pozostawiając pusty szpital i łapiąc dr Gajdę żeby przetrzymał szpital do zmiany władzy, bo dr Gajda odszedł jak nastała nowa Rada. To było zrobione z premedytacją. A dr Pasiak jest stąd, stworzył ten szpital, w dużej części jego kadrę, m.in. Radny zawdzięcza mu sztukę chirurgiczną. Szkoda, że dr Pasiak będzie się musiał więcej poświęcić pracy jako dyrektor bo nam wszystkim bardziej by się przydał jako chirurg. Radny chciałby aby jego koledzy nie pasjonowali się nad tym jak to by oni zarządzali szpitalem. Naprawdę środowisko, personel szpitala ma dość tych rozmów. Padają hasła 3/4, 2/3, 1/8 załogi do zwolnienia i że to jest ratunek na wszystko. A kto by załatwiał pacjentów z ośrodków zdrowia tych doktorów którzy tak ładnie by zwalniali pracowników. Radny wyraził nadzieję, że Pan dr Pasiak przypilnuje aby do godziny 1800 wszyscy pacjenci byli przyjmowani w swoich ośrodkach zdrowia, a nie w szpitalu. Denerwujemy się, że SOR jest przychodnią 24 godziny na dobę. Natomiast pacjenci powinni być leczeni w godzinach pracy przychodni w swoich przychodniach. Ale pacjenci są uczeni, że jak chcą badania to muszą je zrobić prywatnie, mamy na to dowody, lekarze po prostu oszukują pacjentów. Część pacjentów wykona posłusznie badania, które powinien wykonać lekarz rejonowy a część przyjdzie i się domaga ich wykonania. Przecież szpital nie odeśle takich osób, musi to załatwić za niesumiennych kolegów. Radny poprosił aby wspomagać ten szpital a nie działać wbrew temu szpitalowi. Dr Pasiak będzie miał wsparcie w załodze. Przez tyle lat co go znamy zaskarbił sobie wśród personelu i pacjentów wielki szacunek. To jest jego wielki plus i być może uda mu się poprowadzić ten szpital na spokojniejsze wody. Jak koledzy z ośrodków nie będą przeszkadzali, nie wykorzystywali tego szpitala jako przedłużenie swojej działalności, może się uratujemy. Może koledzy nie będą kierowali swoich pacjentów do innych szpitali tych, którzy są najtańsi. A najtańszy pacjent to pacjent planowy, niestety lekarze wysyłają takich do innych ośrodków. To są lekarze z tej ziemi i działają przeciwko naszemu szpitalowi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu.

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż boi się, że wystąpienie Pana dyrektora Pasiaka w pewnym sensie zostanie zagłuszone przez wypowiedzi jego zdaniem nie do końca przemyślane. Pan dr Pasiak uczciwie przedstawił nam problem szpitala, problem którego bez pomocy Zarządu i całej Rady Powiatu żaden dyrektor nie rozwiąże, po prostu nie ma cudotwórców. Wicestarosta jest pełen uznania dla Pana dyrektora, że objął to stanowisko w atmosferze, iż jest to bankrut, firma która nie powinna istnieć. On który współtworzył tą firmę jednak podjął się tego zadania. Za to z naszej strony wielkie słowa uznania. Wicestarosta zaproponował aby skupić się nad tym jak możemy pomóc szpitalowi, a nasze możliwości niestety nie są zbyt duże. Starostwo Powiatowe samo w sobie przeżywa określone problemy, to co było do sprzedania już zostało sprzedane, to co było do zastawienia już zostało zastawione. Nasze pole manewru mimo najszczerszych chęci nie jest zbyt duże. To nie znaczy, że mamy teraz usiąść założyć ręce i co najwyżej ograniczyć się do wzajemnego oskarżania. Sądzę, że funkcjonowanie szpitala powiatowego jest problemem samorządu powiatowego ale również i problem wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego, w tym wszystkich samorządów gminnych z naszego terenu. Tak jak mówiliśmy o drogach, że są przykłady doskonałej współpracy w inwestycjach na drogach, to sądzę, że przede wszystkim tutaj jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne powinna się pojawić współpraca wszystkich samorządów ponieważ to zadłużenie, a przede wszystkim kwoty wymagalne niezbędne do zapłacenia na dzień dzisiejszy są na takim poziomie, że tu żadne sztuczki menedżerskie mnie pomogą. 5 mln zł w przeciągu 2 miesięcy nie znajdzie nam nikt. Należy się przede wszystkim zastanowić jak pomóc. Jako Zarząd prowadzimy rozmowy z instytucjami finansowymi, aby pojawiły się pieniądze dla szpitala na spłatę kwot wymagalnych, aby zrestrukturyzował te zobowiązania, zamienił je na długoterminowe. Natomiast dyskusja gdzie pojawiają się zarzuty personalne, albo dyskusja gdzie przedstawia się wizje że najlepiej aby dyrektorzy odpowiadali swoim majątkiem na pewno nie jest dyskusją twórczą i na pewno problemu nam nie rozwiąże.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata poinformował, że w temacie twórczych pomysłów ma pomysł aby pomóc dyrekcji szpitala w eliminowaniu w pracy personelu, który jest niegrzeczny, zachowuje się w sposób chamski, niedopuszczalny w stosunku do pacjentów, a być może korupcje mają też miejsce. W związku z tym ma apel do Pana dyrektora oraz Zarządu żeby przekazać informacje mieszkańcom Powiatu Sochaczewskiego żeby ci niezadowoleni zgłaszali się w czasie dyżurów Prezydium Rady tj. w piątki w godzinach 1400 - 1600 i składali na piśmie swoje spostrzeżenia na temat pracy konkretnych pielęgniarek, lekarzy w sposób oficjalny podpisując się pod tymi spostrzeżeniami. To jest apel, z którym Zarząd powinien poprzez media zapoznać mieszkańców naszego powiatu żeby wreszcie w tym szpitalu zapanował ład i porządek. Aby żadne scysje i nieporozumienia personelu w stosunku do pacjentów nie miały miejsca. To jest wniosek formalny do Zarządu Powiatu aby wdrożył ten pomysł w życie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy Radnych.

Głosów Radnych nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że chciałby sprostować wypowiedź Radnego Sejmiku Pana Jerzego Krupy, który miał dobre intencje ale powiedział, myśl w ten sposób iż na życzenie władz Miasta powstaje rondo w Chodakowie. Pan Burmistrz sprostował tą wypowiedź informując iż na życzenie władz miasta Wojewódzki Zarząd Dróg zajął się skrzyżowaniem w Chodakowie. My wnioskowaliśmy o to aby to była sygnalizacja świetlana, czyli inne rozwiązanie. Ale pieniądze to jeden z powodów dla którego Wojewódzki Zarząd nie przystawał na naszą propozycję. Po drugie ich zdaniem o wiele bardziej bezpieczne jest rozstrzygnięcie takie jakie zaproponowano i stąd ostatecznie powstaje w Chodakowie rondo.

Jeżeli chodzi o kwestie szpitala poinformował, iż słysząc sytuację zdiagnozowaną przez dyrektora Pasiaka podobny stosunek emocjonalny jak Pan dr Pasiak do szpitala miał jego poprzednik dr Gajda, który również z wielkim zaangażowaniem i z wiarą wchodził w realia szpitala ale został osamotniony, pozostawiony z problemem sam. Jeżeli Pan dyrektor będzie miał wsparcie ze strony Zarządu i Rady Powiatu a po wypowiedzi Wicestarosty pojawia się optymizm, to rzeczywiście jest światło w tunelu i szpital wyjdzie z kłopotów. Ale musi to nastąpić wspólnymi siłami. Jeżeli dyrektor pozostanie sam a będą tylko wypowiedzi na sesjach Pana pracy towarzyszyły to aby nie było tak przed czym uciekał i widział realnie dr Gajda.

Zastępca Burmistrza poinformował, że gdyby nie pomoc władz miasta to o 1.000.0000zł trzeba byłoby rozważać wyższe zadłużenie szpitala. Następnie w imieniu Burmistrza zadeklarował, iż Pan dyrektor może liczyć na życzliwość i dalszą współpracę z władzami miasta. Miasto będzie się starało pomagać dyrektorowi w dalszych jego działaniach.

Następnie Pan Żelichowski zabrał głos nie jako przedstawiciel samorządu miejskiego ale jako osoba związana z ZS RCKU. Poinformował, że nie zabierał głosu wcześniej gdy jednogłośnie podejmowana była decyzja w sprawie zamiaru likwidacji internatu. Myśli, że do tej decyzji dochodziło powoli w określonych okolicznościach. Kiedy w ubiegłym roku była podjęta przez nauczycieli i osoby związane z oświatą próba ratowania sytuacji jeszcze jakaś nadzieja była. Ale jeżeli nie ma wsparcia finansowego z budżetu powiatu to niestety najlepszy menedżer czy dyrektor będzie się starał i nic nie zrobi bez środków finansowych. Jeżeli zatem w tegorocznym budżecie powiatu wcześniej nie zagwarantowano środków to nie dziwmy się, że zwątpili też nauczyciele tej szkoły w dalszy sens funkcjonowania tej placówki w takim kształcie, gdzie na całą strukturę organizacyjną nie było pieniędzy. Być może to świadomie robiono żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Swego czasu mówiło się gdy była perspektywa wejścia do Unii o Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ale żeby robić kształcenie ustawiczne trzeba mieć bazę i to wszystko co jeszcze do dzisiaj funkcjonowało. Natomiast seria likwidacji pewnie będzie trwać bo jeszcze jest w nazwie co nieco do pomajstrowania i można co nieco jeszcze mimo wszystko sprzedać. Pan Żelichowski sądzi iż Radni będą z dużą troską przyglądali się wszystkim placówkom. Nadmienił, iż na poprzedniej sesji nie miał możliwości wypowiedzenia się na temat pozostałych szkół. Ale oczywiście widzi wszystkie placówki, którymi powiat jako organ prowadzący zarządza. Wypowiedział się tylko w kwestii tej jednej gdyż żadna ze szkół nie była w poprzedniej kadencji źródłem ratowania budżetu powiatowego, a ta placówka niestety tak była traktowana. Dlatego też tylko o tej szkole mówił. Wierzy w to, że Zarząd będzie bardziej obiektywnie patrzył na wszystkie placówki, że wszystkie mają potrzeby. Jak patrzy na budżet a potrafi go nie tylko czytać ale i konstruować to widzi że nie ma pieniędzy a mówi się że są na termomodernizację. O tym wspominał Przewodniczący Komisji Oświaty. W planie inwestycyjnym w ogóle nie ma takiego zadania wprowadzonego, w opisówce jest informacja, że 500.000zł będzie jako wkład własny. Ale te 500.000zł jest w zupełnie innych paragrafach, to są paragrafy remontowe. A od kiedy to remonty można mieszać z inwestycjami. Żadnych pieniędzy nie uda się w tym roku na realizację tych milionowych obietnic sprzed lat spełnić. Jestem z tym miejscem bardzo emocjonalnie związany i nie odstraszą mnie jakieś próby przekonywania że powinienem się tym czy tamtym zajmować. Zajmuję się szczerze sprawami oświaty nie tylko miasta ale również i powiatu gdyż wcześniej tu funkcjonowałem. Tak samo bolą mnie rzeczy które dotyczą obydwu samorządów. Chcę wspólnie z Państwem rozwiązywać problemy, a tam gdzie dostrzegam jakieś uchybienia to będę o nich mówił. Ale nie po to by dokuczać komukolwiek tylko aby pomagać i racjonalnie funkcjonować.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski poinformował, że chciałby Panu Burmistrzowi obiecać iż też będzie na Sesje Miejskie się fatygował i w podobny sposób i w podobnym tonie problemy miasta poruszał. Obiecał, że na pewno w najbliższym czasie zajmiemy się lotniskiem, ponieważ jest to tak samo ważny temat jak szpital. Przy okazji dzisiejszej sesji przygotujemy poprzez nasze służby ocenę, doprowadzimy do debaty publicznej a następnie do referendum aby wszyscy mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tak ważnej sprawie jak lotnisko w Sochaczewie. Jeżeli Pan Burmistrz przychodzi na sesje i mówi, że my chcemy zrobić coś na złość tej kadrze która tu naucza to jest coś nie tak. My podjęliśmy decyzję ekonomiczną, która wynika tylko z tego, że nie ma zapotrzebowania na tą usługę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Połciowi.

Radny T. Połeć zwrócił się do Burmistrza z prośbą i zapewnieniem, że Zarządowi Powiatu i wszystkim Radnym zależy aby wszystkie placówki, które podlegają pod powiat działały jak najlepiej i aby w całym Starostwie działo się jak najlepiej. To jest już kolejne wystąpienie Pana Burmistrza, gdzie zwraca uwagę być może na jakieś niedociągnięcia, być może, że sytuacja nasza jest nienajlepsza. Ale proszę przyjąć zapewnienie iż my się staramy i w tej sytuacji w jakiej Starostwo się znajduje staramy się te wszystkie możliwości zrównoważyć. Jeżeli miałby Pan jakąś propozycję rozwiązania niektórych problemów to byśmy z przyjemnością ją przyjęli. Jest Pan doświadczonym samorządowcem, działał Pan w powiecie a obecnie w samorządzie miejskim. Także to doświadczenie z przyjemnością byśmy wykorzystali.

Następnie Radny Połeć poruszył kwestię szpitala. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego w jak trudnej sytuacji placówka ta się znajduje. Dlatego z jednej strony chce zapewnić, iż Zarząd bardzo doskonale zdaje sobie sprawę z powagi tej sytuacji i bardzo poważnie podchodzi do tego problemu. Ale jednocześnie prosił abyśmy w naszym ciele samorządowym nie tworzyli niepotrzebnych konfliktów. Ta sytuacja nie będzie sprzyjać rozwiązywaniu tych problemów. Musimy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Szpital to placówka, która jest potrzebna wszystkim mieszkańcom powiatu, a ci mieszkańcy nas wydelegowali żebyśmy reprezentowali ich interesy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek.

Radna J. Popiołek poinformowała, iż chciałaby odpowiedzieć Panu Burmistrzowi, że Komisja Oświaty się naprawdę pochyliła nad uchwałą Rady Pedagogicznej. Komisji było bardzo szkoda likwidacji internatu ale przeważyły argumenty, ponieważ Pan dyrektor nie może być dobrym gospodarzem jeśli ma tylko tylu mieszkańców internatu. Komisja analizowała również pieniądze jakie szkoła otrzymała i w ciągu 6 lat. Od 2001 roku ponad 800.000zł zostało do tego internatu dołożone. Są to ogromne pieniądze. Pan dyrektor będzie teraz zarabiał na miejscach noclegowych, przecież Starostwo tych pieniędzy Panu Dyrektorowi nie zabierze. Więc teraz Pan dyrektor będzie dobrym gospodarzem i będzie starał się o to aby wycieczki które przyjeżdżają do Sochaczewa, uczestnicy kursów jakie się odbywają mogli za mniejsze pieniądze niż w hotelu Chopin przenocować w tych miejscach noclegowych i Pan dyrektor na tym zarobi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupie.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego J. Krupa poinformował, iż zszokowany jest tym co powiedział Radny W. Domagalski. Czy Pan wie co robi, czy zdaje sobie sprawę jaki podnosi ważny problem. Wiele miast się stara o to aby wprowadzić do planu lotnisko. Jeżeli Pan zrobi taki klimat to inni czekają tylko na to abyśmy zrezygnowali. Proszę zdawać sobie sprawę z tego co Pan podejmuje. Radny Krupa też długo nad tym myślał, też mieszka niedaleko lotniska. Ale przemawiają tu racje społeczne, gospodarcze. Zagłębie Iłów, Brzozów to zagłębie truskawkowe, i ta truskawka może cargiem tanimi liniami być za 2 godziny w Berlinie i sprzedana bez żadnego schłodzenia, świeża. Zatrudnienie ludzi, obsługa tanich linii. Niech Pan się zastanowi co Pan robi Panie Radny. Żebyśmy nie stracili ogromnej szansy, bo społeczeństwo bardzo łatwo wzburzyć. Jestem zaszokowanym tym co Pan powiedział, niech Pan to głęboko przemyśli. To nie chodzi o racje powiat-miasto-gmina, tu chodzi o racje społeczne. Jeżeli Pan zrobi coś takiego to proszę zdawać sobie sprawę z tego, że inne tereny województwa mazowieckiego czekają na taki głos jak Pański. Powiedzą pieniądze dla portu lotniczego Sochaczew, ale przecież oni się tam kłócą, referendum chcą robić. Szanuję Pana bardzo ale niech Pan przemyśli Panie Radny co Pan chce podjąć. Nie tędy droga. Jesteśmy zobowiązani My wszyscy do reprezentowania ludzi, gdyż oni nas wybrali. Ale mamy podejmować mądre decyzje, których byśmy się nie wstydzili aby Powiat Sochaczewski nie pozostawał w tyle. A już pozostaliśmy z wieloma sprawami. Widzimy jaka ciężka jest sytuacja szpitala, z jaką troską przemawiają wszyscy. Tu ładujmy swoje siły, wspomagajmy, szukajmy pomocy. Jeżeli szpital sochaczewski upadnie to bezpośrednio Rada Powiatu i Zarząd Powiatu będą za to odpowiadać. Także proszę się zastanowić, tu nie chodzi o żadne opcje polityczne. Mnie na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa wybrały jednogłośnie wszystkie opcje polityczne. I czuję się zobowiązany wobec wszystkich. Także niech Pan się zastanowi co chce zrobić dla społeczeństwa.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił wszystkich Radnych żeby wyciszyć emocje. Wszystko jest ważne i dyskutować powinniśmy ale aby nie dochodziło do niepotrzebnych wystąpień, które mogą zburzyć dobry przebieg sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski zwracając się do Pana Krupy poinformował, że o dyskusji mówi dlatego, iż lotnisko jest tak poważnym problemem i dotyczy wszystkich mieszkańców, że nie może być decyzja podjęta tylko przez urzędników i spółkę, która na tym chce robić biznes. Krótko mówiąc najpierw trzeba przedstawić społeczeństwu "za" i "przeciw" tego lotniska. Po pierwsze sprawdzić jakie to stworzy zagrożenie, jakie są uciążliwości, jakie są zalety i zyski i przeprowadzić publiczną debatę. Bo na razie mamy już spółkę, zaraz będzie wchodził inwestor, będą lądowały samoloty, będziemy wszystko wywozili. A nikt nie zapytał się tych, którzy będą mieszkali w sąsiedztwie tego lotniska za jaką cenę to się odbędzie. To naprawdę nie my zarobimy te pieniądze tylko zarobi jakiś inwestor, który tu przyjdzie. Bo samorząd ze swoimi środkami i spółką którą założył może być zaczynem do lotniska. Ale aby port lotniczy pobudować trzeba mieć inwestora strategicznego, który wyłoży miliony złotych. Ten inwestor jak wyłoży pieniądze to nie po to aby być dobrym wujkiem dla Sochaczewa ale po to aby zarobić pieniądze. A społeczeństwo nasze musi być chronione przed inwestycjami, które mogą pogorszyć warunki życia. Lotnisko to nie jest maleńki przystanek autobusowy na wsi. Mówię o debacie, która ma spowodować dyskusję publiczną a nie wyeliminować lotnisko. Mówię też o tej debacie dlatego, że docierają do mnie głosy z Warszawy, że to szczególnie Warszawa jest zainteresowana aby port lotniczy Okęcie był wyciszany w nocy, a właśnie Modlin, Sochaczew, Mińsk Mazowiecki przejęły nocne loty. A więc te loty, które są najbardziej uciążliwe dla ludzi mieszkających w otoczeniu lotniska. Jeżeli teraz nie będziemy prowadzili debaty publicznej na temat takiego lotniska, nie weźmiemy udziału w tym, to bez nas jak pobuduje się lotnisko to później bez nas pobuduje się wszystko na tym terenie. Ja nie jestem przeciwnikiem lotniska, Pan mnie źle zrozumiał. Ja chcę debaty, która po prostu pokaże całość złożonego problemu. Wtedy jest łatwo podjąć decyzję kiedy ma się pełną wiedzę. I tylko taki jest mój cel.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza J. Żelichowskiemu.

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski poinformował, że nie odebrał w kategorii pogrożenia palcem kiedy Pan Radny Domagalski zapowiadał się na sesjach Rady Miasta. Tak jak sesje Rady Powiatu tak i sesje Rady Miasta są zgromadzeniami otwartymi. Owszem jestem wdzięczny Przewodniczącemu, iż konsekwentnie od początku kiedy pełni tę funkcję zaprasza mnie na te sesje. Doceniam to jako pewien wyraz uznania za moje funkcjonowanie w I kadencji samorządu powiatowego. Ale bez zaproszenia każdy ma prawo tu przyjść i wziąć udział w ewentualnych debatach, oczywiście oczekując aż Państwo Radni się wypowiedzą. Także mile Pan jest widziany na sesji Rady Miasta.

Następnie Pan Żelichowski lekko zirytowanemu członkowi zarządu i radnej Popiołek odpowiedział, iż nie wystąpił dzisiaj przeciwko decyzjom jakie Państwo przyjęli likwidując internat. Nie chciał się wypowiadać w tym punkcie, bo jak usłyszał w rozmowach z konstruktywnie działającymi przedstawicielami tego samorządu, że w perspektywie są miejsca noclegowe i jednak myśli się o tym aby nie roztrwonić tego dorobku jaki tu jest to jest uspokojony. Dlatego też nie wypowiadał się wcześniej a wypowiedział się w konkluzji jako obywateli tego powiatu, który może zabrać głos.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Ad. pkt 13. Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad VIII Sesji został wyczerpany i podziękował wszystkim za pracę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1745.

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:17:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:17:10
 • Liczba odsłon: 1594
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459462]

przewiń do góry