Uchwała Nr XLIX/179/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie załatwienia skargi Pana Stanisława Zakościelnego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt.4
i 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie  uchwala, co następuje:

 

§  1

Po zapoznaniu się z ponowną  skargą Pana Stanisława Zakościelnego z dnia 5 marca 2010r. na działalność Starosty Sochaczewskiego, będącą powtórzeniem poprzedniej skargi tego skarżącego z dnia 25 sierpnia 2009 roku – Rada Powiatu w Sochaczewie podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko  wyrażone w uchwale nr XLII/155/2009 z dnia 27 października 2009 roku uznającej uprzednią skargę Pana Stanisława Zakościelnego za bezzasadną.

 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie do poinformowania skarżącego oraz Wojewody Mazowieckiego o sposobie załatwienia skargi, o której mowa
w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 5 marca 2010r. do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło pismo Pana Stanisława Zakościelnego (zatytułowane skarga), z treści którego wynika, iż jest on nadal niezadowolony ze sposobu załatwienia przez Starostę Sochaczewskiego jego spraw majątkowych związanych z własnością gruntów (nieruchomości). Pismo to, z uwagi na jego treść, należało potraktować jako skargę na działalność Starosty Sochaczewskiego - do rozpatrzenia której właściwym organem, w świetle przepisu art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia
 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) - jest Rada Powiatu w Sochaczewie. Z skargi tej wynika, iż skarżący nadal domaga się od Starosty Sochaczewskiego dokonania interesujących go zmian
w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej.

 

            Istotną okolicznością dla sposobu rozpatrzenia powyższej skargi jest fakt, iż Rada Powiatu w Sochaczewie rozpatrywała już skargę Pana Stanisława Zakościelnego  na działalność Starosty Sochaczewskiego (sygnowaną datą 25 sierpnia 2009r.), przekazaną jej do rozpatrzenia przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Skarga ta była powtórzeniem skargi będącej przedmiotem niniejszej uchwały (opartą na tożsamych okolicznościach i zarzutach). Uchwałą Nr XLII/155/2009 z dnia 27 października 2009r. Rada Powiatu w Sochaczewie uznała tą poprzednią skargę Pana Stanisława Zakościelnego z dnia 25 sierpnia 2009r. za bezzasadną, a jej bezzasadność została wykazana w uzasadnieniu tej uchwały. O sposobie załatwienia tej skargi skarżący został powiadomiony poprzez doręczenie mu uchwały wraz z uzasadnieniem (pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie nr OR -0045/30/2009 z dnia
27 października 2009r., doręczone skarżącemu w dniu 29 października 2009r).

 

 Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. Rada Powiatu w Sochaczewie po zapoznaniu się ze skargą Pana

Stanisława Zakościelnego z dnia 5 marca 2010r. uznała, iż w sprawie tej zachodzą określone w powołanym wyżej przepisie Kodeksu postępowania administracyjnego przesłanki, pozwalające organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi na zastosowanie uproszczonej procedury jej rozpatrzenia i podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w wcześniejszej uchwale (podjętej w wyniku rozpatrzenia poprzedniej skargi Pana Stanisława Zakościelnego, opartej na tych samych zarzutach i okolicznościach).

 

            O takim sposobie załatwienia przedmiotowej skargi, stosownie do treści przepisu art. 239 § 2 kpa, należało zawiadomić Wojewodę Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-09 09:50:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 09:50:33
  • Liczba odsłon: 1323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460422]

przewiń do góry