UCHWAŁA  NR  XXIV/141/2013

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 29 LISTOPADA 2013 ROKU

 

w sprawie  darowizny  nieruchomości  stanowiącej 

własność  Powiatu  Sochaczewskiego na rzecz Skarbu Państwa

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zmianami), art.13 ust.2 i ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz.651 z późn. zmianami) oraz § 6 pkt.3 uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXIII/117/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz.820 z późn. zmianami),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 1821/5, o powierzchni 1.719 m2, położonej przy ulicy Ziemowita 10 w Sochaczewie, obręb Sochaczew Centrum, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr PL1O/00022594/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 2

Darowana nieruchomość, o której mowa w § 1 winna być przeznaczona na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

 

 

Przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, obecnie nie wykorzystywanej, następuje na rzecz Skarbu Państwa, celem umiejscowienia tam siedziby tejże Prokuratury. Przekazanie następuje na wniosek Prokuratury, która nie jest w stanie zapewnić swojego właściwego funkcjonowania w dotychczasowej siedzibie, mieszczącej się w obiekcie zajmowanym przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie.

Przepisy prawne, wskazane w podstawie podejmowanej uchwały, dopuszczają możliwość dokonywania darowizny przez samorząd powiatowy na rzecz Skarbu Państwa. Zapisy przedmiotowej uchwały pozostają w zgodności z przepisem uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXIII/117/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-10 09:11:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10 09:11:56
  • Liczba odsłon: 1219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460083]

przewiń do góry