UCHWAŁA  NR VI/36/2011

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 06 CZERWCA 2011 ROKU

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zadań, 

na  które  przeznacza  się  środki 

Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

w 2011 roku

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001  roku  Nr  142, poz. 1592  z  późniejszymi  zmianami)    i  art.  35 a  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U.        z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późniejszymi zmianami) Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

§  1

 

W  uchwale Nr  V/25/2011  Rady  Powiatu w Sochaczewie z  dnia  31 marca 2011  roku  w  sprawie   określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2011 roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      w  zdaniu  pierwszym  §  1  wyrazy  „w  wysokości  1.075.333,00 zł.”  zastępuje  się  wyrazami                    „ w  wysokości  1.222.701,00  .”


2)      w § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych      -  133.000,00 zł,

z tego:

a) 13.000,00 - dla osób niepełnosprawnych beneficjentów projektu „Czas na     samodzielność”, współfinansowanego  ze środków EFS,

b)  40.000,00 zł - dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia i osób      niepełnosprawnych w wieku 16- 24 lata uczących się i niepracujących oraz      ich opiekunów,

         c) 80.000,00 zł - dla osób niepełnosprawnych innych niż wymienione w  lit. „a” i „b” i ich opiekunów.          

                       

3)      w §  1 pkt. 4 otrzymuje  brzmienie:

 

  „4) dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny dla osób

        niepełnosprawnych,  przedmioty  ortopedyczne i środki  pomocnicze  przyznawane

        osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 299.180,13 zł.”

 

 

 

4)       w § 1 po pkt. 4  dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

 

  „5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku        z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  - 50.000,00 zł.”

                                                                                                                   

§  2

 

 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu w Sochaczewie.

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON dodatkowych środków (w wysokości  147.368,00 zł) na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych istnieje konieczność rozdysponowania tych środków na poszczególne zadania.

 

Zwiększono wysokości środków na:

 

- likwidację barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się,

- dofinansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych – dla osób dorosłych,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze.

 

            Zwiększenie środków na te zadania pozwoli  częściowo zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.

            Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-02 09:25:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 09:25:26
  • Liczba odsłon: 1313
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459375]

przewiń do góry