UCHWAŁA   NR XLI/150/2009

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 25  września  2009  roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina”-  „ SZLAK CHOPINOWSKI”:

-  droga powiatowa Nr 3817 W  Żelazowa Wola- Kożuszki

-  droga powiatowa Nr 3816 W Żelazowa Wola- Mokas

-  droga powiatowa Nr 3805 W Brochów-Wólka Smolana - Strojec- Wola Pasikońska 

   na odcinku Brochów Konary

-  droga powiatowa Nr 3818 W Wężyki- Rybno- Sochaczew,

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminami:  Sochaczew, Brochów i Rybno

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998   roku o samorządzie powiatowym                       (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 167  ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia
30  czerwca  2005 roku  o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249,  poz. 2104  z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§  1

 

Wyraża zgodę na realizację przez Powiat Sochaczewski,  w partnerstwie z Gminami: Sochaczew, Brochów i Rybno, zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych
w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina”-  „ SZLAK CHOPINOWSKI”:

- droga powiatowa Nr 3817 W  Żelazowa Wola- Kożuszki

- droga powiatowa Nr 3816 W Żelazowa Wola- Mokas

- droga powiatowa Nr 3805 W Brochów-Wólka Smolana - Strojec- Wola Pasikońska 

  na odcinku Brochów Konary

- droga powiatowa Nr 3818 W Wężyki- Rybno- Sochaczew,

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg                     Lokalnych 2008-2011”.

 

§  2

 

Na realizację zadania,  o którym mowa w § 1 zaplanowane będą w budżecie Powiatu  Sochaczewskiego  na 2010 r. środki finansowe w kwocie 3 000 000,00 zł.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

28 października 2008 roku rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Program jest  realizowany od dnia 31 października 2008 roku i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Wojewoda mazowiecki wyznaczył termin naboru wniosków o dofinansowanie budowy dróg lokalnych na rok 2010 od 1 do 30 września 2009 r.

 

Celami programu są:

-   wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego,

-   wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

 

Ustalono kryteria oceny złożonych wniosków:

-   wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-    spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa w przypadku powiatów dotyczy dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych,

-   współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wybrano niżej wymieniony projekt:

1.  Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc  związanych                    z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina-                                                  „ SZLAK CHOPINOWSKI”

-   droga powiatowa Nr 3817 W  Żelazowa Wola- Kożuszki   

-   droga powiatowa Nr 3816 W Żelazowa Wola- Mokas

- droga powiatowa Nr 3805 W Brochów-Wólka Smolana - Strojec- Wola Pasikońska                                                             na odcinku Brochów Konary 

-   droga powiatowa Nr 3818 W Wężyki- Rybno- Sochaczew

Planowany koszt w/w zadania zgodnie ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim wyniesie 6 000 000,00  zł brutto

 

Partnerami Powiatu w realizacji zadania będą  Gminy:  Sochaczew, Brochów i Rybno.

 

Udział finansowy realizacji  przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:

Gminy ( partnerzy )-  25% wartości szacunkowej zadania tj: – 1 500 000,00 zł brutto,

Powiat Sochaczewski -  25% wartości szacunkowej tj: 1 500 000,00 zł brutto

Pozostała  wysokość  kosztów realizacji zadania zostanie dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 ( 50% jednak  nie więcej niż 3 000 000 zł brutto ).

Powyższa uchwała będzie stanowić załącznik do złożonego wniosku o dotację.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-23 12:28:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-23 12:28:47
  • Liczba odsłon: 1488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459915]

przewiń do góry