Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


Podstawa prawna
 • Art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity  (Dz.U. z 2019r poz.2140 ze zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011r. Nr.106, poz. 622)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1 .Wniosek o wydanie licencji.
2 .Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem”
oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. C rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;

3 . Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 –
Licencję wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną  w wysokości:

a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;

Wymóg zabezpieczenia finansowego można potwierdzić jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:
    a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub   dostępnymi aktywami,
    b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
    c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
    d) własność nieruchomości.

Uwaga !

4. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;

5 .oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;

6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia

7. informację z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia(WE) nr 1071/2009.dotyczące osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
8.Wpłata za wydanie zezwolenia - pobiera się wpłacając wyliczoną kwotę  w oparciu o  tabelę opłat w zależności od  liczby pojazdów, oraz okresu na jaki licencja ma być  wydana.


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
"Organ rozpatruje wniosek o wydanie licencji w terminie nie dłużej niż 1 miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku."

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

V. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi
1 .Licencja  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2 .Licencja  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub samochodem osobowym.
3. Licencję wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
4. Wnioski o wydanie licencji można składać pisemnie w siedzibie Wydziału lub w postaci  dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty. .
5. Odbiór licencji   osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
6 .W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
7. W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł
8 .Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.


Kontakt: Grażyna Burzykowska, poniedziałki w godz.10 - 17.00, pozostałe dni w godz.8.00-15.00,

tel.046 864 18 39.

   
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grazyna Burzykowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-22 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 12:52:24
 • Liczba odsłon: 1572
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460598]

przewiń do góry