Uchwała Nr XXII/93/2008
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski

Na podstawie art.12 pkt.10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu                             w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, o którym mowa w § 1 określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu w Sochaczewie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLVIII/216/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 maja 2006r.              w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 138, poz.4568).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  Załącznik
do uchwały Nr XXII/93/2008
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM
 PROWADZĄCYM JEST POWIAT SOCHACZEWSKI

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Program skierowany jest do uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski. Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży w różnych dziedzinach życia.
Forma realizacji programu
§ 2
1. W ramach programu, o którym mowa w § 1 ustanawia się następującą formę wspierania uzdolnionych uczniów: „Stypendium Starosty Sochaczewskiego”, zwanym dalej „stypendium”.
2. Ustala się następujące kategorie stypendiów:
1) za wybitne wyniki w nauce,
2) za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, zwane dalej „wybitnymi osiągnięciami”,
3) za bardzo dobre wyniki w nauce.
3. Stypendium ma charakter motywacyjny

Zasady i tryb przyznawania stypendium
§ 3
1. Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce.
1) Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w roku kalendarzowym, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja,            na okres 5 miesięcy,
2) Stypendium za wybitne wyniki w nauce może być przyznane nie wcześniej niż
po pierwszym semestrze nauki w szkole, a w przypadku szkół podstawowych                         od drugiego semestru IV klasy,
3) Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał
w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej:
a) w szkole ponadgimnazjalnej, średnią ocen co najmniej 4,9 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) w szkole podstawowej  i w gimnazjum, średnią ocen co najmniej 5,2                                z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
c) ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
2. Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia.
1) Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest raz w roku kalendarzowym,               po zakończeniu roku szkolnego, na okres 10 miesięcy,
2) Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole, a w przypadku szkół podstawowych od IV klasy,
3) Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest:
a) laureatom konkursów lub olimpiad na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (dotyczy osiągnięć naukowych                        i artystycznych),
b) medalistom mistrzostw Polski, Europy lub świata (dotyczy osiągnięć sportowych),          
4) Stypendium za wybitne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który uzyskał
w wyniku klasyfikacji końcoworocznej:
a) średnią ocen co najmniej 3,7 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) ocenę z zachowania co najmniej dobrą
3. Zasady przyznawania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce.
1) Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w roku kalendarzowym, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja,               na okres 5 miesięcy,
2) Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznane nie wcześniej niż
po pierwszym semestrze nauki w szkole, a w przypadku szkół podstawowych                         od drugiego semestru IV klasy,
3) Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał                w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej:
a) najwyższą średnią ocen w szkole, jednak nie niższą niż 4,5 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) ocenę z zachowania co najmniej dobrą.
4. Wnioski o przyznanie stypendium, których wzór stanowi załącznik do „programu”, zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski składa dyrektor szkoły oraz za jego pośrednictwem: instytucje kultury i sportu, organizacje pozarządowe, rodzic lub opiekun prawny ucznia.
5. Wnioski należy składać do Powiatowego Zespołu Edukacji w terminach:
1) do 15 lutego – za I semestr nauki,
2) do 5 września – za II semestr nauki.
6. Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w „programie”.
7. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną w tym celu Komisję Stypendialną.
8. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
1) Starosta lub Wicestarosta jako przewodniczący,
2) Członek Zarządu Powiatu,
3) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,
4) Członek Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,
5) Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
6) Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji.

9. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów oraz kwoty przyznanych stypendiów i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji. Komisja nie będzie rozpatrywała wniosków złożonych po terminie.
10. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, określając listę stypendystów.
11. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych, do ostatniego dnia danego miesiąca.


Postanowienia końcowe
§ 4

1. Stypendium nie przyznaje się stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.
2. Uczeń może otrzymać wyłącznie jedno ze stypendiów określonych w § 2 ust. 2.
3. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia stypendium może być cofnięte lub może być wstrzymana jego wypłata.
4. O zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 3 Dyrektor szkoły winien powiadomić Zarząd Powiatu.
 Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Sochaczewskiego
w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski”

1. Wnioskodawca ………………………………………………………………………………..

2. Na podstawie uchwały Nr …/…/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia …………….2006 r. wnoszę o przyznanie stypendium za (odpowiednie zakreślić):
 wybitne wyniki w nauce
 wybitne osiągnięcia w nauce
 wybitne osiągnięcia artystyczne
 wybitne osiągnięcia sportowe
 bardzo dobre wyniki w nauce
3. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….
W roku szkolnym ………../…….… uczeń klasy …………………….
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………....
4. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne wyniki w nauce uzyskał średnią ocen                w semestrze …..... wynoszącą …..….….. oraz …………..……………. ocenę z zachowania.
5. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskał tytuł laureata olimpiady/konkursu szczebla ……………………………… w roku …………...…..
6. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne uzyskał tytuł laureata konkursu ..............…………………………………………………………………. szczebla ………………………………… w roku ………………..
Inne szczególne wyróżnienia lub osiągnięcia artystyczne: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..
7. Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe zajął miejsce ………… w zawodach ……………………………………………………………………… w kategorii …………………………………………………………………………………….
Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez kandydata: ……………………………...
…………………………………………………………………………….…………………..
8. Kandydat ubiegający się o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskał średnią ocen w semestrze …..... wynoszącą ……….. oraz ……………………. ocenę z zachowania.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.


...............................................
Sochaczew, dnia .........................................                 (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
Uwaga: Do wniosku należy dołączyć dokumenty (kserokopie) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie powiatowym umożliwia Radzie Powiatu w Sochaczewie podejmowanie uchwał w sprawie zasad  udzielania stypendiów dla uczniów, natomiast ustawa           o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych.  Na tej podstawie wnioskuje się o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół,               dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski, zastępując dotychczas funkcjonujący Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
    Powiat Sochaczewski poprzez wspieranie zdolnych  i pracowitych uczniów pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się wysoką średnią ocen uczniowie tych szkół będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę promując przez to Powiat Sochaczewski poza jego granicami:  w województwie, kraju a nawet na arenie międzynarodowej.
    Stypendium za wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz bardzo dobre wyniki w nauce będzie promować osiągnięcia edukacyjne uzdolnionych dzieci i młodzieży. Jednocześnie będzie ono stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień.
Zmiany dotychczas obowiązującego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczą:
1) włączenia do grona osób ubiegających się o stypendium uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sochaczewski, ale zamieszkałych poza terenem Powiatu Sochaczewskiego,
2) objęcia programem stypendialnym uczniów wszystkich szkół prowadzonych                     przez Powiat Sochaczewski,
3) składu komisji stypendialnej,
4) zmiany warunków przyznania stypendium,
5) zmiany terminów składania wniosków o przyznanie stypendium,
6) sposobu wypłaty stypendium.
    Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sochaczewski będą finansowane z budżetu Powiatu Sochaczewskiego do wysokości określanej corocznie w uchwałach budżetowych.
    Wobec podanych wyżej argumentów podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 13:54:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 13:54:27
  • Liczba odsłon: 1470
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459571]

przewiń do góry