Protokół Nr XI/ 2007

z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 31 maja 2007 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
 2. zmiany uchwały w sprawie zasad opracowania, uchwalenia i realizacji Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Powiatu Sochaczewskiego,
 3. zamiaru utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej,
 4. zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ SP w Sochaczewie,
 5. utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu statutu.

 1. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Protokół Nr XI/2007

z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

31. 05. 2007 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 31. 05. 2007 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jerzy Krupa

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn Albina Doroba

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Sucha Mirosław Jelonek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin Lech Kaźmierczak

Wójt Gminy Nowa Sucha Czesław Chodakowski

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzata Dębowska

Dyrektor MOS “Dom na Szlaku” im. gen.T. Kutrzeby w Załuskowie Joanna Kamińska

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie Mirosław Szczepanowski

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie Dariusz Miłkowski

Dyrektor ZS w Teresinie Stanisław Wójcik

Dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS w Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

P.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Ewa Płowik

P.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Olejniczak

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

P.o. Dyrektora PCPR Mirosława Świerczewska

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Członek Zarządu MIR Tadeusz Szymańczak

Przewodniczący Powiatowego Koła Pszczelarskiego w Sochaczewie Zdzisław Pandel

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Redakcja Echo Powiatu Anna Syperek

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Radnego i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Jerzego Krupę, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Przewodniczących Rad Gmin p. Albinę Dorobę z Młodzieszyna, p. Mirosława Jelonka z Nowej Suchej, p. Lecha Kaźmierczaka z Teresina, Wójta Gminy Nowa Sucha p. Czesława Chodakowskiego, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych i Mazowieckiej Izby Rolniczej a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 20 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny Józef Gołębiowski – usprawiedliwienie w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady XI sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż proponowany porządek obrad XI Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o propozycje bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał propozycję porządku obrad XI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

" Przeciw" -------------

" Wstrzymało się" -------------

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
 2. zmiany uchwały w sprawie zasad opracowania, uchwalenia i realizacji Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Powiatu Sochaczewskiego,
 3. zamiaru utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej,
 4. zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ SP w Sochaczewie,
 5. utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu statutu.

 1. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

 

Ad. pkt 3 Przyjęcie protokołu z X sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad X Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad X Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4a)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu p. T. Pawelak w celu przybliżenia proponowanych zmian oraz przedstawienia autopoprawek Zarządu Powiatu do powyższego projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż na zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 737.960zł składają się następujące pozycje:

 • kwota 120.000zł, na którą to składają się dwie darowizny:

40.000zł jest to darowizna otrzymana od Telewizji Polskiej z przeznaczeniem na prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie a konkretnie na wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych.

80.000zł jest to darowizna od organizacji polonijnych i osób fizycznych z Niemiec dla Domu Dziecka w Giżycach z przeznaczeniem celowym na renowację elewacji i wymianę stolarki okiennej w tej placówce.

70.000zł są to środki wypracowane w DPS z tytułu przyjęcia do tej placówki większej liczby pensjonariuszy z pełną kwotą odpłatności. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące w DPS.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała dwie dotacje na ogólną kwotę 172.345zł.

Kwota 152.345zł jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące tej jednostki.

Kwota 20.000zł jest to dotacja z Urzędu Miejskiego na zakup paliwa.

Na drodze porozumień z organami organizacji rządowej Powiat otrzymał dofinansowanie Projektu pod tytułem “Zielone światło – Integracja zawodowa bezrobotnych kobiet z terenów wiejskich”. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Wartość projektu to kwota 267.225zł.

Na podstawie Ustawy o pomocy społecznej Powiat otrzymał kwotę 5.500zł na wypłatę dodatku w wysokości po 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych.

Zgodnie z Ustawą Powiat zobowiązany jest wypłacić kwotę 14.250zł (a więc różnicę Powiat musi dopłacić z własnych środków, na kwotę 8.750zł plus pochodne).

Na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy w Teresinie zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 12.500zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu mostu w Skotnikach.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody i wydatki na kwotę 4.800zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR.

Zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych to środki otrzymane ze sprzedaży samochodu Czinkłeczento w PZD na kwotę 710zł. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące tejże jednostki.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie na zadanie pod nazwą “Modernizacja urządzeń szpitalnej oczyszczalni ścieków – etap I” w wysokości 44.800zł oraz dla Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiwicza w Sochaczewie w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na remonty w tejże placówce.

Kwota 418.498zł zapisana w wydatkach budżetowych po stronie zmniejszeń i zwiększeń jest to urealnienie planu wydatków poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

W ramach tej operacji dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 33.535zł z przesunięciem tej sumy do Działu 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – jest to dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kwota ta stanowi 5% wydatków na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów “Jutrzenka”.

Powiat jest zobowiązany do dofinansowania kosztów działania Warsztatów zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami tj. art.35a ust 1 pkt 8. Zgodnie z zapisami tej Ustawy w przyszłym roku Powiat zobowiązany jest do dofinansowania 10% a w roku 2009 – w wysokości 15%.

Urealniony został również sposób finansowania planowanych inwestycji drogowych na kwotę 166.700zł poprzez zapisy (zmniejszenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych a zwiększenie dochodów z tytułu porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) – Urząd Gminy w Teresinie- 66.700zł i Urząd Gminy w Iłowie – 100.000zł.

Urealniono również plan finansowy PCPR poprzez przesunięcie środków finansowych z tej jednostki w kwocie 25.367zł i zwiększenie planu finansowego uruchomionego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Przypomnę, że w budżecie powiatu zapisana była kwota 25.000zł, naliczony został również ZFSS dla pracowników niepedagogicznych, emerytów i rencistów w kwocie 26.319zł. Środki te przesunięte zostały z pozostałej działalności w oświacie.

Urealniono także plany finansowe dochodów własnych jednostek i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła autopoprawki do powyższego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Autopoprawka Zarządu Powiatu nr 1.

W dniu 28.05.2007r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Sochaczew na finansowanie przez Gminę zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew w miejscowości Gawłów w gminie Sochaczew w wysokości 25% faktycznych kosztów zadania, nie więcej niż 200.000zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje dokonać właściwych zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Zadanie to ujęte jest już w planie inwestycyjnym ale w kwocie 166.700zł. Rada Gminy Sochaczew zabezpieczyła w swoim budżecie kwotę na to zadanie do 200.000zł a więc załącznik inwestycyjny zostanie skorygowany do tej wysokości jak również urealniony plan dochodów i wydatków budżetowych.

Autopoprawka Zarządu Powiatu nr 2.

W dniu 28.05.2007r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Sochaczew na finansowanie przez Gminę zadania pn. “Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew w miejscowości Gawłów w gminie Sochaczew w wysokości 25% faktycznych kosztów zadania, nie więcej niż 10.500zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje dokonać właściwych zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Autopoprawka Zarządu Powiatu nr 3.

W dniu 28.05.2007r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Urzędem Gminy Nowa Sucha. Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego na kwotę 8.000zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje dokonać właściwych zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 30.05.2007r. omówiła proponowane zmiany wraz z autopoprawkami i po wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie powiatu na 2007 rok wraz z autopoprawkami.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 4b)   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu p. Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, iż w poprzedniej kadencji Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego (2004 rok). Elementami Planu były WPI, Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sochaczewskiego i Wieloletni Plan Finansowy.

Obecnie, aby można było składać wnioski o środki unijne, na inwestycje do których będzie się przymierzał Powiat należy opracować WPI na lata 2008-2013, WPF na ten okres i zaktualizować istniejącą strategię.

W tym celu należy po pierwsze zmienić zapisy uchwały Rady Powiatu Nr XI/42/2003 z dnia 27.06.2003r. w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji WPI Powiatu Sochaczewskiego. W § 1 uchwały należało zmienić okres, na jaki będzie opracowany WPI, gdyż poprzedni dotyczył okresu 4 letniego a obecnie ten okres ma wynosić 6 lat.

W opracowaniu nowego WPI i WPF oraz aktualizacji Strategii, Zarząd Powiatu korzystał będzie z pomocy firmy Inwest Consulting z Poznania, która uczestniczyła w opracowaniu poprzedniego WPI i WPF.

Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. Strategii, który będzie pracował przy jej aktualizacji i opracowywał dane do WPI i WPF. Określono harmonogram prac nad Strategią Rozwoju i WPI. Po przyjęciu uchwały przez Radę Powiatu, Zarząd będzie kontynuował prace.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 30.05.2007r. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja uważa za celowe, aby zadania realizowane w ramach WPI były wydłużone z 4 lat na 6, co daje większe możliwości dla Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji WPI Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji WPI Powiatu Sochaczewskieg0 została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4c)   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu p. Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, iż z inicjatywy Dyrekcji ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie po spotkaniu z przedstawicielami Powiatu, władz Miasta i Gmin Powiatu Sochaczewskiego, podjęto działania zmierzające do utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej. Kolejność działań w tym zakresie jest następująca:

 • podjęcie uchwał intencyjnych przez Radę Powiatu i Rady Miasta i Gmin Powiatu Sochaczewskiego o zamiarze utworzenia Stowarzyszenia,
 • przygotowanie i zaopiniowanie przez Radców projektu Statutu Stowarzyszenia,
 • podjęcie przez Radę Powiatu uchwały o utworzeniu Stowarzyszenia, zatwierdzeniu statutu, wybraniu przedstawicieli i zgłoszeniu Stowarzyszenia do Sądu celem jego zarejestrowania.

Cele działalności Stowarzyszenia określone zostaną w Statucie a ogólnie rzecz biorąc zadaniem Stowarzyszenia będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona i reprezentowanie wspólnych interesów gmin i powiatu sochaczewskiego, wspólne działania na rzecz społeczności naszego powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyńskiemu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Wicestarosty oraz po dyskusji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski stwierdził, iż jak widać Stowarzyszenie powstaje z inicjatywy p. dyrektora szpitala ale myślę, że nie będzie ono powołane i ograniczone tylko do realizacji jednego zadania ale będzie początkiem bardziej zorganizowanej współpracy samorządów w szerszym zakresie niż to o czym mówimy. Myślę, że taki jest kierunek utworzenia tego Stowarzyszenia.

Druga sprawa, o której chcę powiedzieć to kwestia dotacji dla szpitala od Gminy Nowa Sucha. Samorząd tej gminy przekazał dla szpitala pewne środki, o których jest mowa w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. Samorząd ten wyszedł naprzeciw problemom z jakimi boryka się służba zdrowia. Może to nie są ogromne pieniądze ale jest to pewien symbol, który wskazuje aby podejmować działania, by samorządy współpracowały w sytuacjach trudnych. Jest to działanie godne zwrócenia uwagi i za to powinniśmy temu samorządowi powiedzieć dziękuję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Członkowi Zarządu MIR p. Tadeuszowi Szymańczakowi.

Członek Zarządu MIR T. Szymańczak nadmienił, iż cieszy się z powstałej inicjatywy choć nie jest ona jedyna, gdyż powstaje również Związek Gmin Ziemi Sochaczewskiej, już 5 samorządów podjęło uchwały o przystąpieniu. Nie zawężona jest formuła, tylko do naszego powiatu, gdyż gm. Kampinos czy gm. Bolimów mogą również przystąpić do tego Związku. Idea powołania Związku to przede wszystkim zbilansowanie inwestycji i zadań, które wynikają na terenie powiatu i ustalenie przez swoich przedstawicieli ich priorytetów a w drugiej kolejności to szukanie środków przy udziale mniejszych środków własnych w pozyskiwaniu środków z zewnątrz (o wiele wyższych). Każde zadania nałożone na gminy obligatoryjnie chociażby takie jak - składnice padlin, gdzie gminy rozwiązywały je w swój sposób czy budowa wysypiska śmieci. Tu widać, że nie jest celowe powoływanie takiej infrastruktury na poziomie samorządów a wręcz na poziomie powiatu jest wskazane. Rada Miejska Sochaczewa nie podjęła uchwały przystąpienia do tego Związku.

Stowarzyszenie, o którym mowa jest utworzone bardziej pod kątem ZOZ-u i każda pomoc jest wskazana dla służby zdrowia ale powoływanie dwóch równoległych, o tym samym spektrum jest niewłaściwe. Nie wiem czy są przedstawiciele miasta ale przez media i w rozmowach z Burmistrzem, Wiceburmistrzem i Przewodniczącą Rady Miejskiej były rozmowy o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do Związku. Dwukrotnie na Radzie Miejskiej uzasadniałem potrzebę powołania tego Związku. Równolegle powstała inicjatywa trzech samorządów i osób fizycznych naszego powiatu, gminy Sochaczew i miasta Sochaczew pod potrzeby budowy lotniska w Sochaczewie. Zatem powołujemy drobne Stowarzyszenia a ja uważam, że jest potrzeba powołania silnego Związku na poziomie powiatu nie pod potrzeby tylko infrastruktury ale wielu działań.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż utworzenie Stowarzyszenia, o którym mowa to inicjatywa dyrektora szpitala ale myślę, że zaakceptowały go wszystkie samorządy i ma ono pełną akceptację i powinniśmy zrobić krok w dobrym kierunku pamiętając oczywiście o innych inicjatywach.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskie została

przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt 4d)   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż na poprzedniej sesji Rady Powiatu informował, iż Radny Wiesław Domagalski złożył informację do Przewodniczącego Rady następującej treści: Uprzejmie informuję, iż w związku z moim wystąpieniem z partii Prawo i Sprawiedliwość w dniu 10.04.2007 roku złożyłem również rezygnację z przedstawiciela Pana Wojewody w Radzie Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie.

W ślad za rezygnacją Pana W. Domagalskiego, Wojewoda Mazowiecki cofnął delegację Panu Domagalskiemu i delegował na to miejsce Pana Tadeusza Olechowskiego.

Rada Powiatu jest zobligowana podjąć uchwałę zmieniającą skład Rady Społecznej ZOZ.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. Artur Papierowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 29.05.br. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny M. Głuchowski nadmienił, iż na posiedzeniu Komisji Zdrowia przedstawione było członkom Komisji pismo od Pana Wojewody, z którego wynikało, że Wojewoda odwołuje p. W. Domagalskiego zatem pytam, czy Pan Domagalski złożył rezygnację czy jest inaczej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnego W. Domagalskiego o odpowiedź.

Radny W. Domagalski poinformował, iż złożył rezygnację, która została przyjęta ale formalnie na sesji Rady Powiatu musi się odbyć się głosowanie nad zmianą. Stąd Pan Wojewoda cofnął moją delegację a delegował Pana Tadeusza Olechowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ SP w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 18 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" 2 Radnych

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ SP w Sochaczewie została przyjęta 18 głosami " Za", 2 głosami " Wstrzymującymi się" przy braku głosów " Przeciwnych".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt 4e)   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji   Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu statutu

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu w celu przybliżenia projektu uchwały.

Wicestarosta Piotr Osiecki poinformował, iż powołanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest realizacją zapisów Ustawy o pomocy społecznej, art. 19 mówi, że do zadań własnych powiatu należy prowadzenie takiej jednostki organizacyjnej. Wpisuje się to również w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przyjętą przez Radę Powiatu. Głównymi zadaniami nowo powstałego Ośrodka jest zapobieganie (czemu będzie służyć ta część poradnicza) jak i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, które pojawiają się w rodzinie. Ośrodek będzie pełnił dwie funkcje, pierwsza poradniczo-konsultacyjna i druga hostelowa, dla tych osób, które w takich sytuacjach kryzysowych się znalazły. Ustawa o finansach publicznych nakłada aby jednostki organizacyjne opierały swoją działalność na podstawie statutu dlatego też do uchwały powołującej tę jednostkę załączony jest statut.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. Artur Papierowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 29.05.br. omówiła powyższy projekt uchwały i po wyjaśnieniach Pana Wicestarosty odnośnie powoływanego Ośrodka pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Na jednej z poprzedniej sesji, kiedy proponowano podjęcie uchwały w sprawie powołania tegoż Ośrodka mieliśmy uwagi co do sposobu informowania Komisji a tym razem uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze pytania i wątpliwości zatem poparliśmy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 minutową przerwę od godz. 13.55 do godz.14.05.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

Ad. pkt 5   Przedstawienie Informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż od tej chwili Rada będzie obradować w 19 osobowym składzie, ponieważ obrady opuścił radny Artur Papierowski.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali w materiałach na sesję obszerną informację o funkcjonowaniu szkół i placówek prowadzonych przez powiat sochaczewski.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu p. M. Fergińskiego celem przedstawienia informacji w tym zakresie.

Dyrektor Wydziału M. Fergiński poinformował, iż przygotowana informacja na piśmie mówi o dokonaniach powiatu od roku 1999 do chwili obecnej. Okres ten nie był łatwy dla powiatu, gdyż działaliśmy w dobie reformy administracyjnej i o systemie oświaty. Bardzo trudne zadanie, wymagające dużo środków finansowych przy szczupłości dochodów powiatu.

Na wstępie powiem, że w przypadku Powiatu Sochaczewskiego, Radni wszystkich kadencji mogą być dumni, że jednak udało się zrobić sporo dobrego dla wychowania kolejnych pokoleń.

W trakcie prezentacji postaram się przybliżyć informacje i zwrócić uwagę na ważniejsze elementy zawarte w informacji jak również własne spostrzeżenie, na które również należy zwrócić uwagę.

 

Informacja o stanie oświaty Powiatu Sochaczewskiego, którą przedstawię podzielona została na kilka zagadnień i tak:

 • Informacja o stanie oświaty Powiatu Sochaczewskiego – sieć szkół i placówek oświatowych:

Kompetencją Rady Powiatu jest ustalenie sieci szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych i do tego zobowiązuje ustawa o systemie oświaty.

W liczbach przedstawia się to następująco:

- Liczba szkół ponadgimnazjalnych 4 w tym 29 typów szkół (6) – liczba szkół przed likwidacją ZSZ w Rybnie,

Lic. Profilowane w Iłowie

- Gimnazjum Powiatowe 1

- Liczba SP specjalnych 1

- Liczba gimnazjów specjalnych 2

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 1 od 01.09.2007r. przekształcony w MOW

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1

- Liczba oddziałów 164

- Liczba uczniów 4.398

- Liczba etatów nauczycielskich 345,90

- Liczba etatów admin. i obsługi 128,15 (145) – tu nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia

- Liczba szkół niepublicznych 15

- Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 2.015

 • Charakterystyka szkół i placówek

Przystępując do reformy systemu edukacji w założeniach ustawodawcy była przewidziana docelowa struktura, że 20% uczniów wzrośnie w szkołach zawodowych a 80% w szkołach kończących się maturą. W praktyce w naszym przypadku wygląda to następująco: szkolnictwo zawodowe nie cieszy się powodzeniem a większość uczniów wybiera licea ogólnokształcące i profilowane, choć widać zmianę w tendencji, iż spośród szkół zawodowych największa grupa to technika. Technika być może dlatego, że co roku proponujemy nowe zawody np. technik hotelarstwa, budownictwa, spedytor czy też w tym roku proponujemy technika logistyka. Zazwyczaj nowo proponowane zawody cieszą się zainteresowaniem ale np. w latach ubiegłych propozycja technika hodowców koni nie cieszyła się zainteresowaniem i od kilku lat nie ma naboru do tego typu szkoły.

Struktura szkolnictwa w naszym powiecie: Szkoły ponadgimnazjalne:

 • szkoły podstawowe 0,5% - zasadnicze szkoły zawodowe 14%
 • Gimnazja 7,6% - szkoły “średnie” 86%
 • Zasadnicze szkoły zawodowe 12,9%
 • Technika 31,9%
 • Licea profilowane 9,8%
 • Licea ogólnokształcące 37,3%

 

 

 

Poniższa tabela przedstawia informację dotyczącą wskaźników poszczególnych szkół w naszym powiecie w odniesieniu do średnich krajowych.

Liczba szkół

2

0

5

4

2

7

3

6

29

Liczba jednostek opiek.-wych.

1

1

1

0

0

2

0

0

5

Liczba oddziałów

8

0

36

26

24

37

12

21

164

Liczba uczniów

101

0

1076

661

771

1126

129

534

4398

Suma podopiecznych z wszystkich jednostek w placówce

60

21866

0

0

0

15

0

0

21941

Liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych

28,75

21,50

77,66

65,57

62,20

98,10

37,83

50,18

441,80

Suma etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych

2,06

0,50

6,02

5,24

7,77

8,04

1,56

9,71

40,90

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych

24

17

55

45

43

64

25

32

305

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi

15,60

3,95

18,60

18,00

18,50

29,00

13,50

11,00

128,15

Miesięczny koszt wynagrodzeń nauczycieli

110 681

59 541

203 323

170 285

172 001

245 671

110 029

131 273

1 202 805

Miesięczny koszt wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi

27 492

8 738

32 418

31 547

32 365

48 794

24 459

18 638

224 450

Wyszczególnienie

MOS

PPP

ZSCKP

ZS

J.Iw.

ZSO

ZSRCKU

ZSS

ZSSW

w Ter.

Suma

 

 

 

 

 

 

 

Filarem szkolnictwa są nauczyciele – kadra pedagogiczna.

Poniższy wykres przedstawia kadrę nauczycielską wg stopnia zawodowego.

Kadra - Pracownicy pedagogiczni

 

Widzimy na wykresie jak nauczyciele podejmują kolejne stopnie awansu zawodowego od początku wdrożenia etapu reformy dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli choć jesteśmy nadal poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej.

Kadrę mamy wykształconą i odpowiednio przygotowaną do prowadzenia zajęć z uczniami i zdobywania dużych osiągnięć przez uczniów.

Sprawa wynagrodzenia nauczycieli to temat dość “gorący”, bieżący, związany ze strajkami. Jakieś formy odbyły się również i w naszych jednostkach w dniu 29 maja br.

Chcę przybliżyć temat wynagradzania nauczycieli, oczywiście są w kraju bogate powiaty, które stać na motywowanie nauczycieli czyli przeznaczanie środków dla nauczycieli na dodatki motywacyjne czy funkcyjne dla dyrektorów np. w powiecie warszawskim i warszawskim zachodnim, które są dużo wyższe, natomiast w porównaniu z powiatami naszego typu te dodatki są b. wysokie. Dość wysokie są dodatki za trudne warunki pracy w szkołach specjalnych, także w porównaniu z innymi powiatami choć co roku są one “zamrażane” a mowa tu o kwotach wypłacanych konkretnym nauczycielom.

Chcę podziękować Związkom Zawodowym, z którymi wszystkie negocjacje przebiegały dość sprawnie tylko raz w przeciągu tych lat nie udało się dojść do porozumienia ale myślę, że nauczyciele nie narzekali na proponowane wynagrodzenia w Regulaminie wynagradzania nauczycieli przez powiat sochaczewski. Powiat wywiązuje się również z wszystkich wymogów dotyczących doskonalenia nauczycieli i gwarantowanych środków finansowych na Fundusz świadczeń socjalnych i zdrowotnych nauczycieli. Corocznie przyznawane są również nagrody Starosty dla najlepszych nauczycieli i dyrektorów.

W zakresie doskonalenia zawodowego co roku przeznaczamy środki w wysokości ok. 100.000zł, w roku 2007 planowane są wydatki w kwocie 111.500zł z czego największą część wydatków stanowią formy doskonalenia, które wybierane są przez dyrektorów jednostki.

Planowane wydatki w roku 2007:

- doradztwo metodyczne 21.000zł

- dopłaty do czesnego 11.400zł

- inne formy doskonalenia 79.100zł

Razem 11.500zł

Kolejna grupa zawodowa również b. ważna w jednostkach oświatowych to administracja i obsługa.

Poniższa tabela przedstawia dane poszczególnych grup zawodowych, z czego największą część stanowi administracja czyli referenci i kierownicy gospodarczy jak również pracownicy dozoru mienia np. woźny.

Etaty administracji i obsługi zadaniami

Placówka

Administracja

bez finansów

i księgowości

Dozór mienia, ochrona

Finanse

i księgowość

Kuchnia

Opieka

medyczna

Palacze

Pozostała

obsługa

Sprzątanie

MOS

2,50

2,40

2,00

3,00

0,50

3,20

2,00

PPP

2,00

0,50

0,45

1,00

ZSCKP

3,46

4,00

2,50

2,00

6,64

ZSIJ

3,50

6,00

2,00

3,00

3,50

ZSO

3,00

2,00

2,00

3,50

4,00

4,00

ZSRCKU

3,00

1,50

3,50

2,50

2,00

6,50

10,00

ZSS

2,00

1,00

2,00

3,00

3,50

2,00

ZSSW

1,50

2,50

1,00

2,00

4,00

Suma

końcowa

20,96

18,40

14,50

11,00

0,95

5,00

24,20

33,14

 

Obecnie liczba zatrudnionych w finansach i księgowości wynosi 14,5 etatów ale po utworzeniu wspólnego Zespołu dla wszystkich szkół ta liczba zmniejszy się o połowę.

Ważny element oświaty jak nie najważniejszy to uczniowie i odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz kwestia bezpieczeństwa w szkole.

W naszym powiecie zakończył się etap wizytacji społeczności szkolnej, tzw. “trójki Gertycha” udały się do wszystkich jednostek, rozmawiały z uczniami, z radą pedagogiczną i przedstawicielami rady rodziców na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole. Z protokołów tych spotkań wynika, że zdaniem rodziców i pedagogów wśród naszych uczniów jest wysokie poczucie bezpieczeństwa. W szkołach nie ma specjalnych zagrożeń, zdarzają się jedynie sporadyczne przypadki bójek czy zatrzymania ucznia pod wpływem alkoholu i bardzo rzadko pod wpływem narkotyków. Jedyny problem choć myślę, że dotyczy on wszystkich szkół w  Polsce to palenie papierosów.

W jednostkach funkcjonują specjalne programy profilaktyczne uchwalone przez rady pedagogiczne i myślę, że realizacja tych działań przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Powiat prowadzi różne formy pomocy uczniom a są to pomoc socjalna i wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych. Mamy stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Starosty Sochaczewskiego zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Powiatu dwa lata temu.

Pozyskujemy również środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego, są to stypendia socjalne na wyrównywanie szans edukacyjnych.

W poniższej tabeli widzimy, iż z każdym rokiem środki te są co raz mniejsze.

Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych

Rok szkolny

Kwota

Liczba

uczniów

Kwota

Liczba studentów

2004/2005

297 551,51

399

37 752

 

2005/2006

420 389,29

458

42 000

 

2006/2007

187 800,00

313

13 000

Mówiąc o kształceniu chcielibyśmy, aby jak największa grupa uczniów sięgała po kolejny etap edukacji wybierając studia. W naszym powiecie wygląda to następująco z podziałem na placówki szkolnictwa ponadgimnazjalnego:

 

 

 

 

 

Niestety od następnego roku szkolnego będą musiały być podejmowane trudne decyzje dotyczące sieci szkół ponadgimnazjalnych ze względu na demografię, która przedstawia się następująco:

W ciągu kolejnych 10 lat zmniejszy się liczba uczniów o prawie 500. W tej chwili w jednej z naszych szkół uczy się 560 uczniów czyli tak wygląda jakby jedna ze szkół musiała zniknąć. Są to dane na podstawie liczby urodzeń na terenie naszego powiatu choć ta sytuacja może wyglądać nieco inaczej, gdyż co roku rekrutujemy do naszych szkół o dwa oddziały więcej niż liczba urodzeń w powiecie, czyli ok. 60 osób. Liczba ok.20-30 osób wg urodzeń nie kontynuuje nauki u nas a przeważnie uczęszczają do szkół warszawskich. Możemy liczyć na osiedlanie się ludzi na terenie Sochaczewa ale jest to trudne do przewidzenia.

Mówiąc o szkolnictwie mówimy również o bazie i wyposażeniu szkół. Szczegółowe informacje w poniższej tabeli:

Baza i wyposażenie szkół - Sale dydaktyczne i pracownie

Jednostka

Razem

pomieszczeń

Pracownie

Pracownie komputerowe

Sale

gimnastyczne

Izby

pozostałe

MOS

7

1

0

1

5

PPP

7

7

0

0

0

ZSCKP

27

22

2

3

0

ZSIJ

34

5

3

1

25

ZSO

31

17

2

3

9

ZSS

13

0

1

1

11

ZSSW

18

1

1

2

14

ZSRCKU

44

32

3

2

7

Baza lokalowa szkół i placówek umożliwia prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków, choć wymagane jest prowadzenie działań zmierzających do stałej poprawy stanu technicznego obiektów.

Wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni spełnia minimalne wymogi, jednak planowane na ten cel środki finansowe w budżetach jednostek (od 3 000 do 10 000 zł rocznie) nie dają możliwości korzystania z pełnej gamy dostępnych pomocy dydaktycznych i naukowych.

Pracownie komputerowe - wynikiem realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu od roku 1998 projektów polegających na wyposażaniu placówek oświatowych w pracownie komputerowe jest znaczny wzrost liczby komputerów w szkołach. Niemal każdego roku kilka naszych placówek otrzymuje pracownie komputerowe ponosząc koszty jedynie przygotowania i wyposażenia pomieszczeń z dostępem do Internetu oraz przeszkolenia kadry. Wartość pozyskanego w ten sposób sprzętu komputerowego wynosi ok. 100 000 zł na jedną pracownię. Obecnie realizowane są kolejne projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej polegające na tworzeniu centrów multimedialnych w bibliotekach szkolnych. Do końca czerwca br. każdy zespół szkół będzie posiadał co najmniej jedno centrum wyposażone w sprzęt komputerowy.

Baza sportowa

Warunki do realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach powiatowych są zróżnicowane i nie zabezpieczają w pełni ich potrzeb. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza i Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Załuskowie nie posiadają sal gimnastycznych. W pozostałych szkołach znajduje się:

 • 6 sal gimnastycznych
 • 2 boiska do gier wielkich
 • 2 boiska do koszykówki
 • 3 boiska do siatkówki
 • 2 korty tenisowe

Stan obiektów szkolnych - zalecenia służb i inspekcji

Najważniejsze i najczęściej powtarzające się zalecenia służb i inspekcji to:

 • poprawa stanu stolarki okiennej,
 • poprawa stanu sanitarno-technicznego sal gimnastycznych,
 • doprowadzenie do prawidłowego stanu elewacji zewnętrznej budynku.

Inwestycje Oświatowe

Informacja dotycząca inwestycji oświatowych to dane za cały okres prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych przez powiat sochaczewski. Spotykamy się tu stale z niezadowoleniem dyrektorów danych jednostek, że właśnie ta szkoła czy ten dyrektor został niesprawiedliwie potraktowany i jego szkoła środki na modernizacje i remonty w jego szkole były najniższe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto tabela przedstawiająca wielkość środków dla poszczególnych szkół i placówek na przestrzeni lat 1999-2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Sochaczewski przeznaczył na inwestycje dość duże środki tj.

 • ponad 8 mln.zł, na roboty które były prowadzone w bezpośrednim nadzorze Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,
 • ponad 1 mln.zł to środki, które pochodziły z dochodów własnych szkół i rezerw Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Porównując się z powiatem żyrardowskim, tam zainwestowano 1,5 mln.zł przez te lata. Porównując te wydatki z powiatami o tej samej liczbie mieszkańców wydatki nasze są prawie dziesięciokrotnie większe.

Kosztowało nas to wzięcie kredytów, które były zaciągane w tym czasie i tu można podziękować w imieniu uczniów, rodziców tych uczniów i rad pedagogicznych, która mogła liczyć na poprawę warunków pracy i nie skutkowało to zadłużeniem powiatu. Niektóre kredyty były umarzane a niektóre pozostały jeszcze do spłacenia i jeszcze na wiele lat pozostaną.

Mimo, że wydaliśmy b. dużo pieniędzy nadal istnieją bardzo ważne potrzeby inwestycyjne. Szkoły oczekują już b. długo na inwestycje. W pierwszej kolejności termomodernizacja ZS RCKU w Sochaczewie, planowana rozbudowa ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, która nie doszła do skutku, były składane wnioski ale dofinansowania nie otrzymaliśmy. Czeka również termomodernizacja ZSS w Sochaczewie. Otrzymaliśmy pomieszczenia na potrzeby szkoły specjalnej, które trzeba przystosować ale na razie został zrobiony tylko podjazd.

Na nadbudowę czeka również ZSO w Sochaczewie jak również szatnie w tej szkole. To zadanie wymaga wsparcia finansowego z zewnątrz.

Bardziej optymistyczne ale realne to zadanie w ZS w Teresinie. Dyrektor tej szkoły zawiązał Fundację, która będzie wspierała budowę basenu przy szkole. Pewnie nie będzie on służył tylko uczniom ale całej społeczności i przy udziale samorządu gminnego wcale niewykluczone, iż zostanie ono zrealizowane ale może lepiej nie przesądzać.

Obsługa administracyjna i finansowa

Powiat Sochaczewski od wielu lat do opracowywania organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wykorzystuje program Arkusz Optivum. Jest to narzędzie ułatwiające przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły lub innej placówki zatrudniającej nauczycieli oraz analizowanie i przetwarzanie zawartych w nim danych.

Na podstawie danych gromadzonych przez program możliwe jest precyzyjne planowanie tej części budżetu szkoły, która związana jest z wynagrodzeniami pracowników. Program pozwala także na sporządzanie wielu różnorodnych zestawień przydatnych osobom kierującym placówkami oświatowymi.

Wydział Oświaty Kultury i Sportu wykorzystuje elektroniczne arkusze organizacyjne pochodzące z wielu placówek do rozlicznych analiz przeprowadzonych za pomocą Zbiorczego

Arkusza Organizacyjnego oraz przygotowywania planów finansowych poszczególnych jednostek, (warto tu przypomnieć, że w najbliższej przyszłości na podstawie danych SIO obliczana będzie subwencja oświatowa).

Nabór do szkół

Powiat Sochaczewski po raz trzeci będzie realizował program elektronicznego wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, polegający na przeprowadzeniu rekrutacji za pośrednictwem Internetu pod nazwą “NABÓR OPTIMUM - KSEON SOCHACZEW”.

Również w bieżącym roku zostały podpisane porozumienia z większością gimnazjów w sprawie współpracy w zakresie procesu gromadzenia danych o kandydatach, ich ocenach końcowych na świadectwach i wynikach z egzaminów końcowych w trakcie prowadzenia elektronicznego naboru. Spośród 14 gimnazjów na naszym terenie z 10 współpracujemy. Takie rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia rekrutacji, co jest szczególnie korzystne dla gimnazjalistów.

Dzięki elektronicznemu wspomaganiu naboru do szkół Powiatu Sochaczewskiego obserwujemy wzrost liczby osób rekrutowanych z poza terenu powiatu o ok. 30, co daje wzrost subwencji.

Powiatowy Zespół Edukacji

W dniu 29 marca 2007 r. została podjęta uchwała Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, jednostki której głównym celem będzie zapewnienie jak najlepszych warunków pracy oraz obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski. Zatem oprócz typowych zadań związanych z obsługą ekonomiczną (księgowość, płace) szkół i placówek oświatowych zespół będzie wykonywał zadania związane z obsługą administracyjną i organizacyjną. Rozpoczęcie działalności nowej jednostki nastąpi od 1 lipca 2007r., ponieważ powyższy termin pozwala bez zakłóceń wykonać wszystkie prace z zakresu administracji dotyczące roku szkolnego 2006/2007 oraz umożliwi wypracowanie w czasie przerwy wakacyjnej zasad współpracy szkół i placówek z nową jednostką budżetową. Scentralizowana obsługa szkół będzie odbywała się również przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych

Finansowanie oświaty - Subwencja a wydatki

Oświata finansowana jest z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określone w ustawie budżetowej. Skromne dochody powiatów nie pozwalają na przeznaczanie dodatkowych środków finansowych na oświatę jak ma to miejsce w gminach. Sytuacja Powiatu Sochaczewskiego ze względu na spójną organizację szkół i sieć szkół ponadgimnazjalnych jest dość dobra, gdyż relacja subwencji i wydatków jest zbliżona. Na bieżące wydatki wydajemy niewiele ponad subwencję. Kwota subwencji dla JST naliczana jest w oparciu o algorytm podziału określany corocznie rozporządzeniem MEN i zależy głównie od liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez dany samorząd terytorialny. Natomiast największe braki oświatowe dotyczą głównie bazy dydaktycznej, co wymusza potrzebę przeznaczania znacznych środków finansowych na modernizacje i inwestycje. Poniższy wykres przedstawia relację subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa do wydatków oświatowych w kolejnych latach.

Koszty funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Powyższy wykres pokazuje, iż najwięcej dokładaliśmy do tej pory do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie ale myślę, że zmieni się ta sytuacja od 1 września br. kiedy Ośrodek będzie przekształcony jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i wówczas będzie subwencja na konkretnego wychowanka Ośrodka.

W ZS RCKU w Sochaczewie niemalże bilansują się dochody z wydatkami a to za sprawą wzrostu liczby uczniów w oddziałach a tym samym w szkole.

Środki pozabudżetowe szkół

Oprócz działań Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w celu pozyskania dodatkowych środków (z funduszy i rezerw ministerialnych), na infrastrukturę oświatową, które średniorocznie wynoszą ok. 500 000 zł, również jednostki posiadają dochody, które w roku 2006 wyniosły - poniższa tabela przedstawia wielkości pozyskiwanych środków pozabudżetowych przez poszczególne szkoły i placówki.

Nazwa

jednostki

Przychody

z tytułu

wykorzystania

mienia

Środki pozyskane z programów

zewnętrznych

Przychody

z tytułu

darowizn

Szacunkowa wartość

darowizn

rzeczowych

ZSO

12 121

93 901

51 112

ZSCKP

51 308

14 719

ZSRCKU

39 869

174 725

17 067

4 600

ZSJ.Iw.

8 393

7 013

ZS Teresin

6 000

87 600

30 000

74 234

ZSS

186 205

56 600

14 450

MOS

35 000

65 986

PPP

5 452

OGÓŁEM

117 691

597 602

110 680

210 382

 

Duży wkład finansowy mają same jednostki, które pozyskują środki pozabudżetowe. Możliwości placówek są różne, nie wszystkie mają sale gimnastyczne, które mogą wynajmować i w ten sposób pozyskiwać środki finansowe, różnie przedstawia się sprawa darowizn od rodziców na potrzeby szkoły.

Na zakończenie prezentacji chcę przypomnieć ważne zagadnienia, które czekają na decyzje czy to Rady Powiatu czy też samych dyrektorów jednostek:

 • termomodernizacja obiektów szkolnych, (ZS RCKU w Sochaczewie i w innych jednostkach)

- rozbudowa ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie (szkole tej przez wiele lat były          przekazywane dość skromne środki, dopiero w ubiegłym roku przekazaliśmy pewne          środki na inwestycje w tej szkole, należy rozważyć w jakiej formie będzie wyglądała ta          szkoła, biorąc pod uwagę demografię),

 • jedną z ważnych spraw organizacyjnych, która będzie wymagała załatwienia to kształcenie ustawiczne i funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego. W tej chwili mamy zgodę Kuratora na funkcjonowanie tych szkół w zespołach młodzieżowych. Docelowo powinny to być szkoły jedynie dla dorosłych.
 • ważną sprawą jest także poprawa warunków nauki osób niepełnosprawnych. Przekazane zostały pomieszczenia dla ZSS w Sochaczewie jak również sprawa organizacji wspomagania wczesnoszkolnego dzieci niepełnosprawnych w wieku do 3 lat. Jesteśmy po rozmowach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i ZSS w Sochaczewie ale jest bariera lokalowa. Kadra pedagogiczna jest na naszym terenie a my jedynie zapłacilibyśmy za te działania choć na ten cel jest możliwość pozyskania środków w subwencji oświatowej.
 • Kolejna sprawa to nadzór nad młodzieżą, pojawiają się propozycje zacieśnienia współpracy szkoły z rodzicami. Rola rodziców w szkole coraz częściej ogranicza się do podwiezienia dziecka do szkoły a odpowiedzialność przekładana jest na wychowawców. Co raz częściej rodzice wymagają wiele od szkoły.

Na zakończenie chcę również podziękować za możliwość przedstawienia prezentacji jak i za podjęcie działań przez obecną Radę Powiatu na rzecz oświaty ponieważ udało się już podjąć ważne decyzje dotyczące organizacji. W imieniu środowiska oświatowego chciałbym sobie życzyć, aby te działania, które już zostały rozpoczęte jak i zasygnalizowane problemy do rozwiązania były w równym tempie załatwiane i realizowane do końca kadencji.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik nr 9.

Informacja o stanie oświaty Powiatu Sochaczewskiego – Załącznik Nr 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję odnośnie przedstawionej prezentacji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty Wychowania Kultury Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu, który przedstawił spostrzeżenia odnośnie omawianego materiału, którym zajmowała się również Komisja.

Przewodniczący Komisji Oświaty Wychowania Kultury Sportu i Turystyki p. T. Głuchowski nadmienił, iż informacja jest bardzo obszerna a Komisja zajmowała się nią na swym posiedzeniu w dniu 28.05.br., na którym to dyrektor Wydziału Oświaty omówił przedstawiony materiał oraz przedstawił aktualną sytuację w oświacie w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Komisja we wcześniejszych terminach swych posiedzeń wyjazdowych zapoznała się z sytuacją, warunkami i potrzebami na przyszłość poszczególnych szkół i placówek. Planujemy w przyszłości następne posiedzenia wyjazdowe do szkół a odbędą się one w terminie miesiąca sierpnia bądź września. Chcemy zapoznać się z bazą dydaktyczną, choć z otrzymanych informacji wynika, że jest całkiem przyzwoicie, mamy pracownie informatycze i sprzęt komputerowy jak również pozyskiwane są środki na wyposażenie tych pracowni.

Komisja po zapoznaniu się z materiałem, który obejmuje zarówno uczniów, kadrę i bazę dydaktyczną zwróciła uwagę na zbyt małą liczbę nauczycieli dyplomowanych wśród sporej liczby zatrudnionych. Być może wiąże się to z tym, iż mamy młodą kadrę.

Przewodniczący Komisji podziękował dyrektorowi Wydziału Oświaty za przedstawioną informację i nadmienił, iż wszystkie informacje, o które prosiła Komisja na swe posiedzenia są przygotowane przez dyrektora solidnie i rzetelnie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek, która nadmieniła, iż b. uważnie zapoznała się z przedstawioną informacją i również chce podziękować p. dyrektorowi Fergińskiemu za jej przygotowanie. Informacja jest obszerna i dokładna.

Moją uwagę zwróciły trzy kwestie:

 • Bardzo dokładnie przeanalizowałam zestawienie robót budowlano-remontowych w jednostkach od 1999 roku do drugiego kwartału 2006 roku i muszę powiedzieć, że dwie spośród naszych szkół powiatowych były traktowane “po macoszemu” a jest to ZS im. J. Iwaszkiewicza i ZSS w Sochaczewie. Różnica po między szkołą, która otrzymała największe środki (2.480.000zł) a tą co najmniejsze ZS im.J. Iwaszkiweicza i ZSS jest prawie siedmiokrotna. Ja wiem, że w ZS w Teresinie środki były przekazywane w pierwszych latach a potem już nic nie dawano a inne szkoły dostawały co rocznie i to nie małe pieniądze. Mam nadzieję, że obecny Zarząd te dwie szkoły w obecnej kadencji potraktuje bardziej po ludzku. Rozumiem, że rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły w Chodakowie cierpliwie czekali i rozumieli, iż nie można inwestować w coś co się sprzeda a wkrótce będzie nowa szkoła. Szkoły tej nie widać a obecna nie zasłużyła, aby w takich warunkach dalej pracować. Warunki w szkole to nie XX wiek a połowa XX wieku. Budynek szkoły przy ul. Chodakowskiej to budynek dawnego internatu, pomieszczenia były adaptowane, korytarze i szatnia są małe.
 • Druga kwestia to wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni, w sprawozdaniu jest napisane, że spełnia ono minimalne wymogi. Trochę jestem zdziwiona czytając uwagi dyrektorów, iż nikt z Państwa nie zgłosił, że potrzebne są większe nakłady finansowe na pomoce dydaktyczne. Jest zapis, aby zwiększyć środki na remonty i inwestycje ale nie na środki dydaktyczne i pomoce naukowe. Pytam zatem czy w pracowniach przedmiotowych oprócz pracowni komputerowych i AGD w ZS RCKU w Sochaczewie są nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne na miarę XXI wieku czy są to tylko sale lekcyjne do danego przedmiotu.
 • Czy w Wydziale Oświaty dokonano analizy pod kątem wyposażenia naszych jednostek w pomoce naukowe i dydaktyczne. Czy którakolwiek nasza szkoła posiada tablicę interaktywną. Takie tablice posiadają szkoły miejskie, podstawowe i gimnazja. Mam nadzieję, że nie będzie to nowością w naszych szkołach kiedy w szkołach podstawowych i gimnazjach będzie to starocią.
 • Awans zawodowy nauczycieli – z moich wyliczeń wynika, że na 346 nauczycieli 91 ma tylko status nauczyciela dyplomowanego a 173 jest nauczycielem mianowanym. Zwracam się do dyrektorów szkół, abyście Państwo zachęcali nauczycieli mianowanych do starania o ubieganie się o status nauczyciela dyplomowanego. Chcę powiedzieć, że nie mówię tego z racji prestiżu szkoły ale chodzi tu również o wielkość wynagrodzenia, gdyż nauczyciel dyplomowany ma ponad 300 zł więcej wynagrodzenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski na wstępie podziękował dyrektorowi Wydziału Oświaty p. M. Fergińskiemu za przygotowaną informację. Informacja jest rzeczowa i obrazowa. Po zapoznaniu się z materiałem mam kilka uwag i spostrzeżeń.

 • Pierwsza z nich to sprawa kształcenia młodzieży, która podejmuje naukę w celu pozytywnego zakończenia edukacji tj. zdaniem egzaminu maturalnego. W naszym powiecie maturę zdaje 82% młodzieży, czy my z tego mamy być zadowoleni. Jeśli odniesiemy to do średniej krajowej, to może nie jest tak źle ale w naszych warunkach wygląda to tak, że co 5 dziecko nie zdaje matury. Uważam, że nie należy tego oceniać w kategoriach sukcesu ale sukcesem jest to, iż w ZSO w Sochaczewie maturę zdaje 100 procent uczniów. Niemniej chcę powiedzieć, iż kiedy w szkole tej nie było egzaminu zewnętrznego a tylko wewnętrzny ta szkoła niekoniecznie była w czołówce zdawalności matur. Chcę z tego miejsca podziękować dyrektorowi tej szkoły.
 • Druga sprawa to szkolnictwo niepubliczne w naszym powiecie – nie wiem czy porównywalne miasto z naszym posiada tyle szkół niepublicznych. Nie jestem przeciwnikiem szkolnictwa niepublicznego, gdyż musi być jakaś alternatywa ale chodzi mi o kształcenie ustawiczne dla dorosłych prowadzone przez nasze placówki. Stawiam pytanie retoryczne – dlaczego próba powołania w jakiejś naszej szkole nie powiedzie się a  niepubliczna ma rację bytu. Ja znam odpowiedź na to pytanie i nie chce aby mi kto kolwiek na nie odpowiadał.
 • Mówimy o wychowaniu uczniów i grożących niebezpieczeństwach - pytam zatem dlaczego zatrudniona jest tak mała ilość pedagogów. Widzimy ilu uczniów przypada na jednego pedagoga, jeden pedagog obsługuje 800-900 uczniów. Ta liczba daje dużo do myślenia.
 • Koszt kształcenia 1 ucznia w różnych szkołach jest bardzo zróżnicowany i myślę, że warto się nad niektórymi sprawami zastanowić.

 • Z ogólnych kwestii tj. administracja i obsługa – mówi się niejednokrotnie o jakimś dużym zatrudnieniu w tej grupie pracowników ale bez względu na liczenie wielkości tego zatrudnienia czy to na ilość uczniów czy procentowo to nie są to przerażające liczby ale należy zwrócić uwagę na spore zróżnicowanie w tej kwestii.
 • Sprawy dotyczące inwestycji - tym zajmuje się Komisja, której przewodniczę. Tabela dotycząca środków pozabudżetowych szkół – proszę zauważyć, że w rubryce środki pozyskane z programów zewnętrznych rozbieżność jest duża. Np. ZSS w Sochaczewie pozyskano 186.200zł i za to należy wyróżnić p. dyrektor. ZS RCKU w Sochaczewie także pozyskał spore pieniądze jak również ZSO w Sochaczewie. Jest zatem możliwość pozyskiwania środków i na to należy zwracać uwagę, gdyż są różne możliwości.
 • Remonty i inwestycje – Komisja Rozwoju Gospodarczego w swoim czasie odbyła wyjazdowe posiedzenia do szkół i placówek i zwróciła uwagę na potrzeby szkół. Potrzeby są wszędzie. Jeśli patrzymy na ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, gdzie nie ma warunków to uważam, iż Zarząd będzie analizował sugestie i spostrzeżenia Komisji nie tylko mojej.
 • Kolejna sprawa to bezpieczeństwo w ZS im. J. Iwaszkiewicza jest ono zagrożone ale również jest zagrożenie np. w ZSO w Sochaczewie, gdzie w b. małej szatni ok. godz. 1400 przebywa nawet ok. 500 uczniów, tam również znajduje się wejście awaryjne do kotłowni. Jest to poważna sprawa. W ZS CKP istnieje poważny problem z warsztatami. Tu należy zachować wiele rozwagi. U nas jest tak, że przechodzimy ze skrajności w skrajność. Jak likwidowano to wszystko do zera a teraz okazuje się, że szkolnictwo zawodowe jest potrzebne. Niestety był czas kiedy szkolnictwo to likwidowano aby mieć wszystkich wykształconych. Niepotrzebni byli pracownicy wykwalifikowani. Z dużą rozwagą należy podejść do tej kwestii.
 • Na zakończenie odniosę się do tematu inicjatywy budowy basenu w Teresinie, ja się cieszę z tego powodu, ale chcę Państwa ostrzec, że jeśli powiat zdobędzie pieniądze na budowę tego basenu, będzie inwestorem i właścicielem basenu to i tak budżet, którym będzie dysponował który kolwiek Zarząd będzie przeznaczony na utrzymanie basenu. Basen tak, partnerstwo tak ale powiat nie powinien być inwestorem. Ja znam tę sytuację i wiem ile kosztuje utrzymanie basenu. Bardzo się cieszę z inicjatywy dyrektora szkoły ale powiat tego nie udźwignie chyba, że zmieni się finansowanie powiatu. Myślę, że w takiej sytuacji potrzeb inwestycyjnych w naszych placówkach, a mam tu na uwadze ZS im. J. Iwaszkiewicza, ZS RCKU w Sochaczewie – termomodernizacja i problem warsztatów w ZS CKP w Sochaczewie to zadanie budowy basenu nie powinno być nasze.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący J. Łopata nadmienił, iż chce się odnieść do wypowiedzi przedmówcy, gdyż kilka miesięcy temu na spotkaniu w Masterfoods Polska przedmówca mówił, że prowadząc basen w Sochaczewie cały czas jest “na plusie”, że basen w Sochaczewie pod jego dyrekcją przynosi zyski. Czy ja się mylę Panie dyrektorze – zwrócił się do p. Głuchowskiego.

Słyszę skrajne stanowisko i dlatego zabieram głos. Odnoszę wrażenie, że jeśli basen będzie pod jego dyrekcją to będzie przynosił zyski a jeśli pod kogoś innego to będzie przynosił straty.

W odpowiedzi na zabrany głos Radny M. Głuchowski stwierdził, iż chciałby aby Radny Łopata wiedział na jakiej zasadzie funkcjonuje MOSiR w Sochaczewie, jest zakładem budżetowym i ma określoną dotację a drugą musi sam wypracować. Co to znaczy jest na plusie? Na plusie jest wówczas, kiedy pieniądze, które otrzymuje z miasta i te pozyskane dają wynik dodatni a jeśli odliczone zostanie 1.120.000zł, które otrzymuje od miasta to basen funkcjonowałby przez pół roku. Nie od nazwiska zależy dochód basenu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu, który stwierdził, iż nie chciałby aby temat basenu zdominował omawianą obecnie tematykę.

Sprawa budowy basenu, to sprawa oczekiwań a nie realnych rozwiązań.

Stan oświaty powiatowej został doskonale przedstawiony zarówno w materiale graficznym jak i podczas prezentacji przez p. Dyrektora.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy.

Pierwsza sprawa to zadanie jakie stoi przed siecią szkół ponadgimnazjalnych związaną z dostosowaniem systemu kształcenia do oczekiwań rynku pracy. To co podkreśli moi przedmówcy, szkolnictwo zawodowe miało być szkolnictwem wygasającym a okazuje się, że prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie miało swoje przysłowiowe “pięć minut”.

Okazuje się, że już na dzień dzisiejszy jest wielkie zapotrzebowanie jeśli chodzi o pracowników wykwalifikowanych i nie koniecznie w najbliższym czasie nasza młodzież będzie wybierała szkoły ogólnokształcące. Myślę, że musimy zareagować na pewną tendencję i zrobić to w sposób wyważony, gdyż w najbliższym czasie będziemy mieli do czynieni z bardzo dużym niżem demograficznym. W sposób obrazowy p. dyrektor powiedział, że jedna szkoła nam zniknie, jeśli chodzi o liczbę uczniów. Te dwie sprawy muszą spowodować, że zarówno dyrektorzy szkół jak i Rada Powiatu w sposób optymalny musi dostosować system kształcenia do wymogów czasu.

Wiele powiedziano jeśli chodzi o potrzeby inwestycyjne i chciałbym podkreślić, że samorząd powiatowy nie ma się czego wstydzić co do dotychczasowych działań w zakresie oświaty, jej finansowania potrzeb inwestycyjnych. To nie znaczy, że ten stan jeśli chodzi o infrastrukturę jest na b. dobrym poziomie. Potrzeb jest b. dużo i dlatego tez chociażby ze względu na te potrzeby wątek basenu w Teresinie można sobie na razie odłożyć na dalsza perspektywę.

Radna J. Popiołek mówiła o szkole im. J. Iwaszkiewicza, gdyż praktycznie w każdej ze szkół istnieją potrzeby inwestycyjne. W każdej związane one są z termomodernizacją i w najbliższym czasie musimy doprowadzić do takiego stanu, że nie będzie równych i równiejszych, że w jednej ze szkół będzie zakończone wszystko a w drugiej będą wypadały okna. Sądzę, że zarówno obecna Rada jak i Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze wiele środków będzie trzeba przekazać, a jest obecnie o tyle dobry czas, iż te środki własne można wspomóc w szerszym zakresie środkami zewnętrznymi i sądzę, że w tym kierunku trzeba iść.

Pan dyrektor powiedział o wielu zmianach organizacyjnych, które już zostały przeprowadzone.

W pierwszym półroczu jeśli chodzi o te zmiany, to Rada Powiatu podjęła kilka ważnych decyzji, pierwsza to powołanie Powiatowego Zespołu Edukacji, druga przekształcenie MOS w Załuskowie MOW a trzecia to przekształcenie ZS RCKU w Sochaczewie poprzez likwidację internatu. Sądzę, że bardzo dobrze, iż my jako Rada Powiatu reagujemy na aktualne zapotrzebowanie i oczekiwania. Kierunek ten jest kierunkiem właściwym.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący RP J. Łopata stwierdził, iż sama budowa basenu dotyczy społeczeństwa, które zamieszkuje na terenie gm. Teresin i okolicznych gmin. Mieszkańcy są b. zaangażowani. Uważam, że w każdym temacie związanym z inwestycjami po pierwsze należy myśleć pozytywnie. Nie należy zrażać się, że w tej chwili nie ma pieniędzy bo może w przyszłości one będą. W tym celu powołana została Fundacja w Teresinie i daje nam ona szansę m.in. na zdeklarowanie się mieszkańców na rzecz Fundacji i budowy tego basenu np. poprzez odpis z PIT-u. Jestem członkiem tej Fundacji i moje wystąpienie nie jest pozbawione podstaw. Fundacja została pobłogosławiona przez Klasztor w Niepokalanowie i choć Państwo możecie się śmiać ale mamy patrona, który będzie łaskawie patrzył na tę inwestycję.

Jest potrzeba aby ta inwestycja tam właśnie zaistniała. W Teresinie i okolicy jest kilka szkół i liczba ponad 4 tys. uczniów na tym terenie motywuje do tego. Myślę, że zapotrzebowanie społeczne istnieje i zaangażowania się gm.Teresin, która dała działkę. Działki są w Teresinie drogie toteż powiat nie będzie angażowany w kupno działki a basen będzie rozpoczęty od dokumentacji. Mamy również mocno zaangażowanego dyrektora szkoły, który jest tu na sali. Dyrektor tej szkoły pobudował tę szkołę w Teresinie i jeśli byłby basen powstałby piękny kompleks. Ja jestem zwolennikiem budowy basenu i namawiam do poparcia tej idei.

Głos zabrał Radny W. Domagalski stwierdził, iż wsłuchując się w te debatę chciałby podzielić się swoimi refleksjami ze swojego doświadczenia życiowego. Nadmienił, iż jego dwójka dzieci skończyła LO im. F. Chopina w Sochaczewie i uważa, iż nasze szkoły są przygotowane, aby w sposób właściwy wykształcić na poziomie średnim i przygotować młodzież do studiów.

Jeśli zaś chodzi o szkolnictwo zawodowe to tu sprawa wygląda trochę inaczej i skoro mówimy, że jest zapotrzebowanie na kierunki zawodowe to powinniśmy poszukać partnerów, aby ci umożliwili młodzieży korzystanie z najnowocześniejszych technologii. Powinniśmy wykształcić zawodowców.

Wsłuchując się w dyskusję odnośnie basenu chcę powiedzieć, iż basen na pewno nie będzie inwestycją, która będzie obciążała bieżący budżet powiatu. Jest to inwestycja, która ze względu nie tylko szkolnictwa ale ze względów zdrowotnych potrzebna jest na terenie naszej gminy. Mieliśmy namiastkę basenu obecnie po jego likwidacji musimy jeździć do Sochaczewa.

Jestem z terenu gm. Teresin i będę wspierał inicjatywę budowy basenu.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski stwierdził, iż przykro mu jest, iż Pan Przewodniczący nie rozumie tego co ja mówię. Wychodzi na to, że jestem przeciwny budowie tego basenu. Byli u mnie przedstawiciele Fundacji, udzieliłem informacji ale mówiłem dzisiaj o inwestorze, że jeśli powiat będzie inwestorem to bardzo obciąży to nasz budżet.

Cały czas uważam, że warto budować basen w Teresinie i cóż byłbym za działaczem sportowym jeśli hamowałbym jakiekolwiek inwestycje.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego p. J. Krupie.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Jerzy Krupa stwierdził, iż z przyjemnością wysłuchał informacji przedstawionych przez dyrektora M. Fergińskiego tym bardziej, że jako członek Komisji Oświaty a pod koniec poprzedniej kadencji jej przewodniczący interesowały go te sprawy.

W poprzedniej kadencji jeden z radnych p. J. Kopeć obiecywał budowę szkoły im. J. Iwaszkiewicza. Był taki moment, że kiedy objeżdżaliśmy szkoły w rok przed zakończeniem kadencji, wówczas dyrektorem tej szkoły był śp. R.Kwiatkowski i akurat trafiliśmy, że za godzinę szedł na posiedzenie rady pedagogicznej a był b. zbulwersowany sytuacją swojej szkoły i zapytał nas co ma powiedzieć nauczycielom na radzie. Ja powiedziałem wówczas Panie Janie Kopeć tłumacz się teraz. Budowa nie była realna a szkoła ta ze względu na obiecywaną budowę nie otrzymywała pieniędzy nawet na remonty. Pamiętacie Państwo, że w ostatnim roku II kadencji spore pieniądze przeznaczyliśmy dla tej szkoły. Niemniej ta szkoła była niedoceniana. Moralnie czuję się zobowiązany, aby tej szkole właśnie teraz pomóc.

Jeśli zaś chodzi o szkolnictwo zawodowe to mówiłem, że tak będzie. Mówiono, że szkolnictwo zawodowe to wytwórnia bezrobotnych a co się okazało dzisiaj. Brakuje fachowców. Ustalaliśmy nazwy szkół, chcieliśmy nadać ZS CKP nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących ale ówczesna Rada Powiatu nie liczyła się z głosem rady pedagogicznej. Zmieniono sztandar i co teraz znów go trzeba będzie zmieniać. Temat warsztatów, ja pamiętam jakie warsztaty posiadała “Osiemdziesiątka” a teraz co mamy dzisiaj, co zniszczyliśmy przez głupią politykę oświatową w kraju.

Sprawa basenu, rozumiem, że obawy dyrektora Głuchowskiego wynikają z dużego kosztu utrzymania takiego basenu ale ten basen nie będzie taki duży jak ten w Sochaczewie, to będzie basen przy szkole. Dyrektor Wójcik znany jest z inicjatywy, budował szkołę i wiemy jakie środki pozyskał, ja będę na szczeblu powiatowym wspomagał tę inicjatywę. Myśmy już poczynili pewne starania ale inicjatywa musi być i u nas. Potrzeba jest wielka aby go wybudować. Nie hamujmy tej inicjatywy. Proszę wspomóc dyrektora Wójcika, aby mógł zrealizować to zadanie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu J, Kraśniewskiemu, który nadmienił, iż założenia reformy z 1999 roku jakie tu w Sochaczewie były wypełnione, to ja nie słyszałem, że szkolnictwo zawodowe miało być zlikwidowane. Tak naprawdę to docelowo do 20% miało pozostać, wskaźnik 12% mówi, że ubyło ich skrajnie w dół. Prawdopodobnie chodzi tu o praktyki i jest to b. ważne zadanie. Jak widać efekty reformy wskazują, że zawodzą licea profilowane. Licea te nie dają zawodu, trafili do nich ci co nie mają zawodu a tak naprawdę poszliby do szkół zawodowych. Biorąc pod uwagę niż demograficzny nad tym przywróceniem w normie, powinniśmy pomyśleć. Nie można sięgać do warsztatów działających ileś lat wstecz, są już nowe technologie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Członkowi Zarządu MIR T. Szymańczakowi, który nadmienił, iż współpracował z wieloma szkołami i są mu one b. bliskie. Nie chcę mówić o zasługach ale o ludziach, z którymi pozyskiwałem środki a oni potrafili to wykorzystywać i działania te przyniosły sukces i chwałę tego powiatu. Państwo jako Rada powinniście się zastanowić jak przydzielić te 6 mln.zł, które było deklarowane, chociażby dla szkoły ZS RCKU w Sochaczewie. Obiecywano te pieniądze tej szkole a dzisiaj słyszymy, że są kłopoty nawet z dociepleniem. Mówi się tutaj o szkolnictwie zawodowym a ja mam obawy, że szkoły rolniczej tutaj nie będzie. Była wizja, obietnice, iż będą szklarnie, sad i hotel dla koni. Dzisiaj przestaliśmy o tym mówić a będziemy zastanawiać się jak pozyskać środki, najlepiej z zewnątrz aby docieplić budynki czy wymienić okna. Chcę powiedzieć, że będziecie Państwo mieli z tym problem, gdyż wzrosły ceny materiałów budowlanych i wykonanie inwestycji będzie utrudnione. Z tym problemem borykają się już niektóre samorządy i rezygnują z niektórych inwestycji.

Jako Członek Zarządu MIR wyrażałem niejednokrotnie swoje opinie w kierunku dyrektora PUP i myślę, że będzie miał on coraz mniej pracy z młodzieżą, której wiele obiecywano, ponieważ wyjeżdża ona do pracy za granicą. Można z tego być zadowolonym ale w skutkach dla naszego Państwa mogą one być nie najlepsze. Z obawą patrzę na kształcenie rolników, gdzie ich wiedza jest wymagana coraz większa. Prowadzenie dzisiaj gospodarstwa wiejskiego nie jest prostą rzeczą.

Głos zabrał dyrektor Wydziału Oświaty M. Fergański w odniesieniu do poruszanych kwestii w dyskusji udzielił odpowiedzi.

 • W kwestii wyposażenia w pomoce dydaktyczne - Wydział nie robił analizy choć mamy świadomość, iż nie wielkie środki przeznaczane są na pomoce dydaktyczne.
 • Czy jest w szkołach tablica interaktywne tego nie wiem, należy zapytać o to dyrektorów szkół.
 • Co do pozyskiwania środków przez poszczególne szkoły – była uwaga, iż niektóre szkoły przodują w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W tych środkach przodują środki pozyskane na pracownie komputerowe, które zostały potraktowane jako udział zewnętrznego dofinansowania także pomocy dydaktycznych dla szkolnictwa specjalnego czyli nie koniecznie były te środki zabiegane przez dyrektorów, owszem wniosek należało przygotować ale nie były to inicjatywy zmierzające do Ministerstwa czy do sponsorów.
 • Co do działań, które były realizowane w ramach porozumień z radą pedagogiczną i przedstawicielami ZS RCKU w Sochaczewie chcę powiedzieć, że szklarnia jest pobudowana, powstała pracownia AGD i zostały zakupione samochody do nauki jazdy. Nie ma hotelu dla koni ze względu na brak chętnych do technikum hodowców koni.

Jeśli są szczegółowe pytania co do wyposażenia pracowni dydaktycznych to myślę, że jest okazja aby dyrektorzy osobiście się pochwalili bądź ponarzekali czy pochwalili za pewne działania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi ZSO w Sochaczewie p. Mirosławowi Szczepanowskiemu, który stwierdził, iż trudno w takiej sytuacji w jakiej jesteśmy obecnie nie podzielić się nawet kilkoma myślami nie podzielić się w sprawie funkcjonowania szkolnictwa i oświaty powiatowej. Problemów jest niezmiernie dużo, odczuwamy to nie tylko w szkołach podobnie samorządy nie tylko powiatowe a jest to również widoczne w najwyższych władzach, które szczególnie wiele mogą planować ale znacznie mniej już realizować. Te problemy, które nas na co dzień znacznie absorbują one zostały tutaj przedstawione ale uważam, że na przestrzeni tych lat, kiedy mogliśmy porównywać z nadzorem i z prowadzeniem w poprzednich układach możemy mówić o stabilizacji i rozumieniu naszych problemów, z którymi na co dzień się zmagamy. Dla nas jest to b. istotne. Mamy środki finansowe w miarę istniejących możliwości ale także i współudział w rozwiązywaniu problemów, one się często pojawiają pod koniec roku budżetowego, jest jednak dokonywany przy współudziale organu prowadzącego. Tak było przez wszystkie kadencje i jest obecnie. Wśród zadań inwestycyjnych i zdajemy sobie sprawę jest wiele b. trudnych spraw związanych z nakładami finansowymi ale mimo, że moja szkoła znalazła się w tej końcówce uszeregowania nakładów finansowych to jednak uważam, że nie jest to najistotniejsze a może jest to pora odpowiednia aby uwzględnić w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym te zamierzenia, które będą wykonywane w naszych szkołach powiatowych według potrzeb i możliwości a następnie systematycznie monitorować i oceniać wykonanie tych zadań. Idzie o to, aby było wiadome w każdej szkole, w którym etapie przygotowań znajduje się i jak będą te zadania realizowane albo też nie. Wśród tych potrzeb, które występują w szkołach mogę powiedzieć, że środków budżetowych nie wystarcza na ich spełnianie. Należy je pozyskiwać z różnych źródeł choć co raz trudniej z tych całkowicie poza szkolnych i chyba nie najszczęśliwszym postępowaniem od kilku lat jest przekonywanie wręcz rodziców o nie świadczeniu na rzecz szkoły. Takie postępowanie przy braku jednocześnie zapewnienia środków do funkcjonowania szkoły przynosi tylko straty. Jest to widoczne od kilku lat, że co raz mniej rodziców świadczy na potrzeby szkoły i jednocześnie co raz więcej korzysta z ofiarności tej zmniejszającej się liczby uczniów. Podkreślam, że bez tych dodatkowych środków przekazywanych przez rodziców nie byłoby spełnienia w miarę optymalnych warunków funkcjonowania szkoły.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi ZS RCKU w Sochaczewie p. Dariuszowi Miłkowskiemu, który stwierdził, iż na tej sali nie ma chyba dyrektora, który chciałby źle dla szkół i dla dzieci uczących się. Robimy wszystko, aby to kształcenie było jak najlepsze i jak najbardziej efektywne. Na pewno każda szkoła może się poszczycić swoimi osiągnięciami. Chcę zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Nie oczekujemy tylko ale są szkoły, które potrafią zdobyć wiele środków finansowych, potrafiliśmy obniżyć koszty kształcenia na jednego ucznia i to są te nasze poczynania menedżerskie, które doprowadzają do tego, iż kształcenie jest lepsze i b. efektywne. Nie będę mówił o sprawach inwestycji, bo zostało duże powiedziane ale myślę, że jestem wyrazicielem chęci i oczekiwań wszystkich dyrektorów. Mam prośbę, abyśmy również skoncentrowali się na zajęciach pozalekcyjnych, stworzeniu możliwości zapewnieniu młodzieży rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Tego na pewno nam brakuje w szkołach, powinniśmy wyjść z większą ofertą jeśli idzie o zapewnienie młodzieży spędzania dłuższego okresu w szkole, gdzie mogliby realizować swoje zdolności. Myślę, że taka profilaktyka jeśli idzie o zainwestowanie w młodzież na pewno się nam wszystkim opłaca. Będzie mniej sytuacji patologicznych i wielokrotnie te pieniądze zainwestowane w młodzież na zajęciach pozalekcyjnych w przyszłości nam się zwrócą.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż powyższa debata bardzo nam się przydała, Zarząd na pewno wypracuje wnioski na przyszłość i będzie szansa na poprawę warunków nauczania dla dobra nas wszystkich. Myślę, że samorząd włączy się w pozyskiwanie środków zewnętrznych na zajęcia pozalekcyjne, bo taki kierunek jest ostatnio przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w między czasie na sesję przybył Wójt Gm. Nowa Sucha Cz. Chodakowski.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 minutową przerwę od godz. 16.00 do godz.16.10.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż od tej chwili Rada będzie obradować w 17 osobowym składzie, ponieważ obrady opuścił: radny W. Zbytniewski i radny A. Chełpiński.

Ad. pkt 6 Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 11.

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę o bliższe poinformowanie, co postanowił Zarząd na ostatnim posiedzeniu.

Starosta T. Koryś poinformował, iż uzupełni informację o te działania, które zostały poczynione po wysłaniu Radnym informacji na piśmie.

 • Ad pkt 12 – rozstrzygnięcie konkursu na wyłonienie Dyrektora MOW w Załuskowie zaplanowane jest na dzień 12 czerwca br.
 • Zarząd na swym ostatnim posiedzeniu zajmował się wyborem emitenta obligacji. Mamy dwie oferty banków do emisji obligacji: Bank BISE i Bank Ochrony Środowiska. Zarząd wybrał ofertę Banku Ochrony Środowiska, która była korzystniejsza.
 • Ad. pkt 5 – w odpowiedzi na list otwarty odbyło się spotkanie z mieszkańcami Chodakowa w sprawie przebudowy mostu na ul. Młynarskiej. Odbyło się ono w dniu 24 maja br. w MOK w Chodakowie, w którym uczestniczyło ponad 100 mieszkańców Chodakowa oraz Zarząd Powiatu w pełnym składzie. Zaproszony był Burmistrz Miasta, który przyjął zaproszenie. Na spotkaniu tym ustalono, iż są dwa wyjścia;

 • jedno, aby wszcząć procedurę administracyjną od początku.
 • drugie to przekazanie tego zadania miastu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                         sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

 • w 2 spotkaniach Komitetu Organizacyjnego Meczu z Orłami Górskiego w MOSiR w Sochaczewie,

 • w uroczystości związanej z 216 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-Maja i w uroczystej Mszy Św. W intencji Ojczyzny,

 • w uroczystości 75-lecia OSP w Brzozowie,
 • w spotkaniu środowiskowym z kadrą Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, oraz Wojskowych Komendantów Uzupełnień Województwa Mazowieckiego w Iłowie,
 • w 2 sesjach Rady Gminy w Iłowie,
 • w IV Ogólnopolskim Konkursie Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczewa,
 • w wernisażu znaczków pocztowych Wielkiemu Rodakowi Poczta Polska w Rybnie,
 • w spotkaniu informacyjnym odnośnie mostu z mieszkańcami Chodakowa,
 • w VIII otwarciu lasu Iłów’2007 w Rzepkach,
 • w spotkaniu zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Powiatu i WPI.

W wielu tych spotkaniach uczestniczyli również Państwo Radni.

W okresie miedzy sesjami dokonałem przeglądu oświadczeń majątkowych, przygotowane są egzemplarze do przekazania p. Staroście celem publikacji w BIP-ie oraz do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie.

 • Pan Starosta mówił o liście otwartym od mieszkańców Chodakowa, który ukazał się również w prasie i taki list wpłynął również do Rady Powiatu. W odpowiedzi na ten list zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami Chodakowa w dn. 24.05.br.

Przewodniczący zadeklarował zwołanie sesji Rady Powiatu w takim czasie w jakim będzie potrzeba, bez zbędnej zwłoki. Zarząd Powiatu wybierze rozwiązanie dla dobra mieszkańców, gdyż jest to sprawa b. pilna ponieważ nawet tego przejścia dla pieszych może wkrótce nie być.

 • Wpłynęła informacja dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji w Warszawie dotycząca odejścia Inspektora Józefa Sucheckiego ze służby na prośbę samego zainteresowanego.
 • W związku z rozpoczęciem prac na temat uaktualnienia Strategii Powiatu i opracowaniu WPI zwracam się do Rady i do wszystkich Radnych o włączenie się w prace nad opracowaniem tego dokumentu. Termin obliguje do 30.06.br ale dobrze byłoby, aby do np. 20- 25.06.br. Radni mogli złożyć swoje własne wnioski, mogą takie wnioski składać Kluby Radnych a przede wszystkim Komisje Rady Powiatu. Dzisiejsza debata pokazała jak duże są oczekiwania i potrzeby np. w zakresie oświaty. Wnioski powinny być złożone na piśmie bądź elektronicznie tak aby można byłoby je przekazać firmie, która pracuje nad tymi dokumentami. Wierzę, że Komisje dotychczas się wywiązywały i obecnie również znajdą czas na podjęcie wniosków do tego opracowania. Chcemy w okresie wakacyjnym wypracować dokumenty, by na sesji we wrześniu można było je uchwalić.

 

 

 

Ad. pkt 8. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje radnych na piśmie i zapytał o bieżące interpelacje.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Głos zabrał Radny T. Głuchowski zapytał, czy jest możliwe aby obrady naszych sesji odbywały się w godzinach porannych. Tak praktykowane jest w wielu samorządach gminnych i miejskich, tam sesje odbywają się od godz. 9.00 czy 10.00 a nie na drugą zmianę.

U nas zdarza się, że Pan Przewodniczący sprawdza, czy jest kworum czy nie, goście również opuszczają nasze obrady. Myślę, że nasze obrady rozpoczynają się zbyt późno. Jeśli jest to niemożliwe to chcę usłyszeć dlaczego?

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdził, iż wszystko jest możliwe. Część Radnych chce, aby obrady były rano, wielu chce aby odbywały się w godzinach popołudniowych a niektórym jest to wszystko jedno. Ja chcę, aby była frekwencja i właściwa praca.

Głos zabrał Radny J. Łopata nadmienił, iż uzupełni te odpowiedź, gdyż część Radnych jest lekarzami a pacjenci potrzebujący pomocy przychodzą rano a nie po południu. My nie możemy tu zasiadać rano. Wszyscy gdzieś pracujemy, myślę, że Pan Radny również pracuje i lepiej, żeby w godzinach pracy był Pan w pracy i pilnował tej szkoły i swojego stanowiska. Kieruję te słowa do wszystkich. Pracodawca niejednokrotnie nie jest do końca zadowolony, że jego pracownik wychodzi na obrady i w czasie kiedy powinien pracować w jego zakładzie jest na obradach. Ja ze względu na swój zawód nie mógłbym funkcjonować publicznie, społecznie, gdyby większość spotkań odbywała się w godzinach rannych.

Radny T. Głuchowski zwrócił się do radnego J. Łopaty i stwierdził, iż nie mówił co należy do jego obowiązków i prosi aby ten nie mówił, co należy do moich obowiązków. Ja kandydując do Rady wiedziałem, że te obrady będą i będę mógł to pogodzić. Jest podstawa prawna na fakt uczestniczenia w obradach i pracodawca mnie zwalnia.

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca RP H. Pedziejewska poinformował, iż zwróciła się do niej grupa mieszkańców mieszkających przy ul. Żyrardowskiej w Sochaczewie z prośbą o przyspieszenie decyzji w sprawie zamontowania ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy. Mieszkańcy Ci czynią starania od marca 2004 roku, pisząc do różnych instytucji i sprawa pozostaje bez żadnych rezultatów.

Analiza, która była przeprowadzona po otwarciu obwodnicy w zakresie hałasu potwierdziła znaczne przekroczenie dopuszczalnego hałasu. Minęło już półtora roku i w tej sprawie nie podjęto decyzji. Na obwodnicy zwiększył się ruch samochodów a co za tym idzie zwiększył się również hałas. W chwili obecnej, kiedy były upały w nocy trzeba było zamykać okna a w dzień nie można słuchać telewizji czy nawet odpocząć a okna już są po wymianie. W związku z tym mieszkańcy proszą o wstawienie się w ich obronie. Mieszkańcy ul. Żyrardowskiej są naszymi wyborcami a my ich skazaliśmy na taką sytuację jaka jest. Muszą oni zamykać okna i nie mogą wypocząć, kiedy należy się to każdemu z nas.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu p. S. Wódka poinformował, iż obwodnica ta jest drogą Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. W związku z tym na jej budowę pozwolenie wydał Wojewoda. Wojewoda zobowiązał Generalną Dyrekcję do zrobienia analizy polegalizacyjnej, która ma porównać warunki zaprojektowane z rzeczywistymi po oddaniu do użytkowania. Termin wykonania tej analizy wynosi 12 miesięcy. Po półtora roku od oddania obwodnicy zrobiono tę analizę i wykazała ona przekroczenie hałasu. Analiza miała być wykonana tylko pod względem przekroczenia hałasu na odcinku węzła ul. 15 Sierpnia i na rondzie na ul. Żyrardowskiej. Przekroczenie hałasu stwierdziliśmy będąc na tych odcinkach obwodnicy osobiście. My jako Wydział analizę, którą przeprowadzono skierowaliśmy do Wojewody, aby ten przekazał zarządcy drogi przywrócenie standardów ekologicznych w obrębie tej drogi. Wojewoda zarządził rozprawę administracyjną, która się odbyła, lecz my nie byliśmy stroną tylko Generalna Dyrekcja była stroną. Po rozprawie Generalna Dyrekcja została zobowiązana do wykonania ekranów na określonych odcinkach drogi, gdzie są przekroczenia, wymianę okien na okna dźwiękoszczelne a po wykonaniu tego ponowne wykonanie analizy aby doprowadzić te odcinki dróg do odpowiednich standardów. W Sochaczewie jest Stowarzyszenie Mieszkańców Boryszewa i Zatorza, Stowarzyszenie to oprotestowało decyzję Wojewody, Minister Ochrony Środowiska uchylił decyzję Wojewody. Na tym sprawa się skończyła. Mimo wszystko myśmy wielokrotnie prosili Generalną Dyrekcję o wykonanie zaleceń Pana Wojewody i obecnie Generalna Dyrekcja zabiega o pozwolenie na założenie ekranów dźwiękochłonnych. Starosta i Rada Powiatu może ma takie kompetencje, że może ustalić obszar ograniczonego użytkowania o co zabiegają mieszkańcy. Jakie to będzie miało skutki, negatywne to już wiemy ale mieszkańcy ci będą wówczas mieli możliwość dochodzić w postępowaniu cywilnym o odszkodowania w tym zakresie. Starosta wydał decyzję zobowiązującą Generalną Dyrekcję do przeglądu do tzw. wykonania przeglądu ekologicznego. Generalna Dyrekcja odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i mija już 8 miesięcy a my nie mamy rozstrzygnięcia w tym zakresie. Na obecną chwilę Generalna Dyrekcja czeka na pozwolenie na budowę, mają dokumentację i z chwilą rozstrzygnięcia przetargu przystąpią do budowy.

Odbyła się również rozmowa z naszej strony z Generalną Dyrekcją w sprawie wykonania prawoskrętu na rondzie ul. Żyrardowska ale odpowiedzieli, że musieliby wykupić pod to tereny a na to nie mają pieniędzy. Powiat będzie zabiegał o strefę a myślę, że Samorządowe Kolegium w tej sprawie się wypowie.

Radni nie zgłosili więcej pytań.

 

Ad. pkt 9. Wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał Radnych o wnioski bądź oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków i oświadczeń.

 

Ad. pkt 10. Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu Tadeuszowi Głuchowskiemu.

Radna T. Głuchowski nadmienił, iż pracuje w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, który to Bank obsługuje Starostwo Powiatowe i 4 inne samorządy naszego powiatu.

Bank ten jest jak widać konkurencyjny. Na jednym z posiedzeń zapytano mnie dlaczego Bank Spółdzielczy nie bierze udziału w przetargu na kredyt szpitala na kwotę 4 mln.zł.

Chcę odpowiedzieć, iż Bank nie bierze udziału w przetargu, gdyż Bank Spółdzielczy w Sochaczewie czy w Iłowie lub Teresinie nie mogą wziąć udziału, ponieważ specyfikacja zabrania wzięcia udziału w przetargu. Przetarg jest przygotowany pod jeden duży bank bądź inne duże banki. Polega to na tym, że jest zapis mówiący o spełnieniu odpowiednich warunków, choć dziwne jest to, iż zamawiający stawia warunki a na ogół jest odwrotnie, ponieważ ten kto udziela kredytu stawia warunki. Zapis ten to: “zdolność techniczna- wykaz minimum dwóch usług w zakresie udzielania kredytów jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości co najmniej 4 mln.zł, ze spłatą na co najmniej 10 lat w okresie ostatnich 3 lat”.

Chcę zatem powiedzieć, iż nie spotkałem się dotychczas w żadnej specyfikacji a Bank Spółdzielczy kredytuje prawie wszystkie samorządy z terenu naszego powiatu i innych powiatów. Uważam, że przez takie działania hamuje się drogę miejscowych banków, z naszego powiatu a wpuszcza się banki komercyjne z zewnątrz. Bank będzie funkcjonował bez tego kredytu ale szpital bez Rady nic nie może zrobić. A może przy przygotowywaniu oferty sytuacja wyglądała tak, że osoba odpowiedzialna za przygotowanie ściągnęła wzór z internetu, nie bardzo wiedziała co zmienić w tej specyfikacji i została ona przygotowana tak, że zawiera m.in. taki absurd “zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą prawo energetyczne”. Nie wiem jak ten zapis ma się do Banku, który udziela kredytu i aby musiał posiadać koncesję na obrót paliwami. Proszę Państwa my powinniśmy wspierać przedsiębiorczość lokalną a nie Banki, których nie ma na naszym terenie. Ja nie mam tu pretensji ale chciałem podzielić się z faktami jak to się załatwia kredyty w naszym szpitalu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż w uzgodnieniu ze Starostą Pan Radny Głuchowski otrzyma informację przygotowaną przez p. Starostę wówczas, kiedy otrzyma wyjaśnienia od dyrektora szpitala w tej sprawie.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu i Wicestaroście Sochaczewskiemu za udział w pracach komitetu na rzecz imprezy “Powrót Orłów Górskiego”, otrzymaliśmy dzisiaj informację, że w meczu wystąpi p. G. Lato.

Radny zaproponował samorządowcom udział w rozgrywkach.

Następnie Radny M. Głuchowski zaprosił wszystkich na XV Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków Bielice”2007. Podziękował również wielu pracownikom Starostwa za pracę na rzecz tych biegów.

Radny M. Głuchowski zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RP J. Łopaty, aby ten nie naruszał prywatności zarówno jego jak i jego brata. Pytanie odnośnie wcześniejszych godzin rozpoczęcia sesji było tylko pytaniem, na które oczekiwał odpowiedzi a nie dotyczyło organizacji pracy zawodowej w połączeniu z pracą Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 11. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XI został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz.1650.

Protokołowała: A. Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:23:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:23:56
 • Liczba odsłon: 1486
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459487]

przewiń do góry