UCHWAŁA  NR XIII/68/2011

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU


zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  
przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala Powiatowego
w  Sochaczewie


Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  48  ust.  5
i  art.  204  ust.  3  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności  leczniczej  
(Dz.U.  Nr  112,  poz.  654),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


§  1


W  uchwale  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  Nr  VI/29/2011  z  dnia  6  czerwca  2011  roku  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  w  §  1  w  pkt.  2  lit.   c  otrzymuje  brzmienie:

„c) Jolanta  Gonta  -  Przedstawiciel  Miasta  Sochaczew;”.


§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.


§  3


Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.
Uzasadnienie


Zgodnie  z  ustawą  o  działalności  leczniczej,  przy  publicznym  zakładzie  opieki  zdrowotnej  działa  rada  społeczna  powołana  przez  organ  założycielski  szpitala  tj.  Radę  Powiatu.  W  skład  rady  społecznej  wchodzą  przedstawiciele  gmin  z  terenu  powiatu,  przedstawiciel  wojewody  i  starosta  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona,  jako  przewodniczący  rady.

Z  uwagi  na  rezygnacje  przedstawiciela  Gminy  Miasta  Sochaczew,  Rada  Miejska  w  Sochaczewie  wybrała  nowego  przedstawiciela  do  Rady  Społecznej.

W  związku  z  powyższym  należało  uchwałą  Rady  Powiatu  dokonać  zmiany  
w  składzie  Rady  Społecznej  przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  
w  Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 09:43:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 09:43:11
  • Liczba odsłon: 1401
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460594]

przewiń do góry