UCHWAŁA  NR  VII/40/2011

 

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE 

Z  DNIA  29  CZERWCA  2011  ROKU

 

 

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

„Bezpieczny  Powiat  Sochaczewski”

na lata 2011 - 2014

 

 

 

Na podstawie art. 12  pkt. 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym

(Dz.U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:  

 

§ 1

 

Przyjmuje się Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli              i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011 - 2014, stanowiący  załącznik do uchwały.§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik do Uchwały Nr  VII/40/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia             29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego     programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego„BEZPIECZNY POWIAT SOCHACZEWSKI”

 

na lata 2011-2014
1.Cele programu „Bezpieczny powiat sochaczewski”

 

Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego niewątpliwie umieszczają bezpieczeństwo na wysokiej pozycji       w hierarchii potrzeb. Mając to na uwadze koniecznym jest podjęcie działań koordynujących wysiłki społeczne, których nadrzędnym celem będzie rzeczywista poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Powinny być one realizowane w oparciu o rządowy program „Razem Bezpieczniej”, policyjną „Strategię Wojewódzką” i uwarunkowania oraz potrzeby lokalnych społeczności.

Analiza zagrożeń na terenie powiatu sochaczewskiego pozwoliła na sprecyzowanie następujących celów programu:

 

1.      Ochrona dzieci i młodzieży przed patologiami

2.      Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu.

3.      Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii                               

   i przemocy domowej.

4.      Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5.      Objęcie ochroną osób starszych i samotnych przed kradzieżami, rozbojami, wyłudzeniami

i oszustwami

 

Realizacja programu będzie możliwa poprzez:

·               ograniczenie przestępczości pospolitej oraz wybryków chuligańskich i wandalizmu,

·               zmniejszenie zagrożenia wiktymizacji, czyli stania się ofiarą przestępstwa,

·               zmniejszenie liczby zagrożeń (obiektywną poprawę stanu bezpieczeństwa), ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

·               wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa,

·               rozwijanie dobrego kontaktu obywateli z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, w tym poprawę jakości ich pracy, 

·               współpracę z organizacjami i instytucjami statutowo zajmującymi się pracą środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą. 

Duże znaczenie będzie miało podniesienie świadomości prawnej i wiedzy wiktymologicznej społeczeństwa. Konieczna jest zmiana  mentalności społecznej i zdecydowane reagowanie na wszelkie przejawy zła, kształtowanie poszanowania dla istniejących norm prawnych dzięki prowadzeniu właściwej polityki informacyjnej, edukacyjnej i represyjnej.

Przedsięwzięcia profilaktyczne w ramach programu obejmować powinny takie obszary życia społecznego jak:

·               bezpieczeństwo na drogach, osiedlach i w innych miejscach publicznych – widoczna policja,

·               współpracę z organizacjami prowadzącymi działania zapobiegające patologiom,

·               zaangażowanie instytucji społecznych i samorządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez min. zagospodarowanie im czasu wolnego,

·               kształtowanie świadomości prawnej i właściwie rozumianej odpowiedzialności każdego obywatela – prowadzenie skutecznej polityki medialnej,

·               zapobieganie zachowaniom patologicznym tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

·               ochrona osób starszych przed staniem się ofiarą przestępstwa

 

Realizacja programu przewiduje między innymi działania zapobiegawcze

w zakresie:

 

 

 Przestępczości i demoralizacji nieletnich:

·               tworzenie miejsc możliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzenia wolnego czasu np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe,

·               propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych form spędzania czasu wolnego,

·               prawidłowa wymiana informacji i inspirowanie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży (świetlice, kluby młodzieżowe, kluby kibica, szkoły, parafie i inne),

·               objęcie opieką rodzin patologicznych i nieletnich wywodzących się ze środowisk przestępczych oraz osób potencjalnie predysponowanych do popełnienia przestępstw,

·               zdecydowane i natychmiastowe reagowanie na zachowania chuligańskie oraz przestępcze,  zwłaszcza na terenie szkół,

·               włączenie organizacji młodzieżowych oraz pozarządowych do działań profilaktycznych i edukacyjnych,

·               propagowanie właściwego zachowania w czasie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych,

·               poprawa świadomości prawnej nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie przestępczości komputerowej i internetowe,

·               zdecydowana reakcja zainteresowanych instytucji na łamanie zakazu sprzedaży nieletnim alkoholu                  i papierosów,

·               zwiększenie aktywności szkół w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.

 

Zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu

 

·               organizowanie stref bezpieczeństwa m.in. w oparciu o informację mieszkańców,

·               likwidowanie „znieczulicy społecznej” poprzez zdecydowaną i natychmiastową reakcję na przestępstwa, wykroczenia i zachowania o charakterze chuligańskim,

·               rozpoznawanie i monitorowanie formalnych oraz nieformalnych grup młodzieżowych (m.in. blokersów, pseudokibiców),

·               tworzenie w dzielnicach o wysokim stopniu przestępczości i patologii świetlic dla dzieci i klubów młodzieżowych,

·               propagowanie wśród społeczności lokalnej zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej
w myśl zasady „Najlepsze zabezpieczenie przez złodziejem to dobry sąsiad” ,

·               popularyzowanie i promowanie technicznego zabezpieczenia obiektów szczególnie narażonych na dokonanie przestępstwa (zabezpieczenia mechaniczne, alarmy, monitoring) - tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie bezpieczeństwa,

·               tworzenie strzeżonych miejsc parkingowych,

·               inspirowanie firm ubezpieczeniowych do uwzględnienia w polityce asekuracyjnej działań na rzecz bezpieczeństwa np. obniżenie stawek ubezpieczeniowych za dodatkowe zabezpieczenia mienia.

 

 

Ochrony rodziny

 

·               zapobieganie uzależnieniom m.in. poprzez reakcję na łamanie przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

·               prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach w zakresie wczesnego rozpoznawania
i zapobiegania uzależnieniom,

·               organizowanie pomocy socjalnej i medycznej osobom uzależnionym,

·               prowadzenie przedsięwzięć opiekuńczych, leczniczych i terapeutycznych m.in. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi, terapii zajęciowej, organizowanie czasu wolnego dla podopiecznych,

·               włączenie społeczności lokalnych w proces resocjalizacji i readaptacji osób uzależnionych od narkotyków      i alkoholu,

·               rozszerzanie współpracy Policji z podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień,

·               prowadzenie ścisłej kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży (np. dyskotek), elementu przestępczego, melin itp.

 

 

Przemocy w rodzinie

 

·               prowadzenie działalności edukacyjnej wśród, nauczycieli, rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

·               współdziałanie instytucji pomocowych,

·               propagowanie poprzez m.in. lokalne media informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy domowej,

·               zaangażowanie instytucji pomocowych w realizację procedury „Niebieskie karty”,

·               optymalne wykorzystanie sieci punktów interwencji kryzysowej dla ofiar przestępstw,

·               szkolenie policjantów z zakresu interwencji kryzysowej i współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 

·               eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach w celu przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,

·               skuteczne ujawnianie nietrzeźwych oraz będących pod wpływem innym środków odurzających uczestników ruchu drogowego,

·               organizowanie „bezpiecznych parkingów” (w tym dla samochodów ciężarowych
i przewożących materiały niebezpieczne),

·               edukacja i profilaktyka uczestników ruchu drogowego w zakresie unikania zagrożeń,

·               zdecydowana walka z „piractwem drogowym” ze szczególnym uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych i okolic szkół,

·               doskonalenie ratownictwa drogowego,

·               poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji publicznej

·               poprawa infrastruktury drogowej.


Ochrony osób starszych i samotnych

 

·               ścisła współpraca Policji z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną w celu wymiany informacji o osobach, które mogą stać się ofiarą działalności oszustów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych

·               prowadzenie kampanii medialnych dotyczących zagrożeń związanych z oszustwami, w szczególności na szkodę osób starszych i mieszkających samotnie

·               odbywanie przez dzielnicowych spotkań z osobami starszymi w celu przekazywania informacji na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania

·               włączenie do działań profilaktycznych Kościoła

 

2.Zadania do realizacji

 

Mając na uwadze cele programu „Bezpieczny powiat sochaczewski” oraz wskazane obszary aktywności społecznej, koniecznym jest określenie i wykonanie przez wskazane instytucje następujących przedsięwzięć:

 

 

 

 

 

 


 

L.p.

 

Zamierzony

cel

 

Zadania do realizacji

 

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna za realizację - koordynator

 

Realizatorzy

 

Podmioty współpracujące

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ochrona dzieci
 i młodzieży
Ograniczenie zjawisk krymino-gennych, chuligaństwa i wandalizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objęcie ochroną osób starszych i samotnych przed kradzieżami, rozbojami, wyłudzeniami i oszustwami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapewnienie bezpieczeństwa
w szkołach i ich otoczeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży

Objęcie zainteresowaniem wagarującej młodzieży i nieletnich pozostających bez opieki oraz nieformalnych grup młodzieżowych

 Zapobieganie i ograniczanie przestępczości pospolitej i dokuczliwych wykroczeń

 

Eliminowanie wandalizmu i zachowań chuligańskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsza rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

Likwidacja miejsc niebezpiecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona ofiar przestępstw
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwalczanie narkomanii i alkoholizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja użytkowników dróg w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze

 

 

 


Wymuszenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego wśród kierowców i pieszych

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa organizacji ruchu i infrastruktury drogowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie przestępczości na szkodę osób starszych i samotnych

 

 

 

 

 

 
 

1.Aktywny udział Policji  w profilaktyce i zwalczaniu przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży: (Szkolne Grupy Wsparcia, prelekcje, spotkania, współpraca z „ochroną” szkół);

2.Zwalczanie źródeł przestępczości (ściganie dealerów narkotykowych, członków agresywnych grup nieformalnych, współpraca z pedagogami szkolnymi);

3.Zwiększenie skuteczności ochrony szkół poprzez powiązanie „patroli szkolnych” z określonymi rejonami placówek szkolnych i oświatowych.

4. Zwiększanie zakresu wykorzystania szkolnego monitoringu w procesie zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej

 

 

1.Udostępnienie pomieszczeń szkolnych oraz zwiększenie liczby godzin na zajęcia poza lekcyjne;\

3.Współpraca i współdziałanie organizacji sportowych, młodzieżowych, parafialnych w zakresie organizowania form spędzania wolnego czasu

3.Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie osiedli mieszkaniowych np. boiska do minikoszykówki, stoły do gry w tenisa, place zabaw, itp.

1.Kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży (np.  klatki schodowe, piwnice, rejony lokali gastronomicznych, hipermarketów, parków) i jej legitymowanie;

2.Skuteczne zabezpieczenie imprez masowych (mecze piłkarskie, koncerty, festyny);

3.Współdziałanie z klubami sportowymi i klubami kibica w celu eliminowania negatywnych zachowań.

4.Informowanie placówek oświatowych oraz prawnych opiekunów o naruszeniu przez nieletnich obowiązujących norm prawnych lub zachowaniach mogących powodować demoralizację lub ich zagrożenie;

5.Podejmowanie wobec dzieci i młodzieży nie realizujących obowiązku szkolnego i zagrożonych demoralizacją środków profilaktycznych
i prawnych.

6.Prowadzenie systematycznych działań prewencyjno-represyjnych np. „Blokers”, „Wagarowicz”, „Małolat”

1.Bieżące aktualizowanie „map przestępczości”, wskazujących miejsca publiczne i czas, w których najczęściej dochodzi do przestępstw pospolitych;

2.Monitorowanie społecznych oczekiwań, co do dyslokacji służb patrolowych w miejscach niebezpiecznych – społeczne mapy zagrożeń;

3. Tworzenie stref bezpieczeństwa w miejscach publicznych ( np. dworce, pasaże handlowe, targowiska itp.) poprzez nasycenie ich służbami patrolowymi;

4.Zwiększenie ilości pełnionych służb patrolowych poprzez: organizowanie wspólnych patroli prewencyjnych np.:

patrole piesze, jednoosobowe,  wspólne patrole z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej, Straży Ochrony Kolei, organizowanie dodatkowych płatnych służb patrolowych;

5.Skrócenie czasu reakcji na zdarzenie m.in. poprzez wprowadzenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, poprawienie i unowocześnienie wyposażenia technicznego stanowisk kierowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

6.Uzyskiwanie informacji od społeczeństwa, przy wykorzystaniu telefonu zaufania KPP Sochaczew

7.Upowszechnienie informacji na temat

możliwości kontaktu z dzielnicowym bądź właściwą jednostką Policji,

8.Prezentacja dzielnicowych społecznościom lokalnym poprzez: publiczną informację w administracjach

9.Nagradzanie wniosków i inicjatyw społecznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa miasta (nagrody za ujawnienie wandali, przestępców, propozycje rozwiązań);

 

1.Rozwijanie przez samorząd miejski systemów monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w oparciu o „mapy przestępczości” oraz organizowanie profesjonalnego dozoru, umożliwiającego skuteczne i szybkie reagowanie na przestępstwa i wykroczenia;

2.Rozbudowa stanowiska obsługi monitoringu o nowoczesne urządzenie techniczne podnoszące jego możliwości;

3.Wykorzystanie zapisów z monitoringu do typowania i identyfikacji sprawców.

 

 

1.Określenie miejsc sprzyjających popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

2.Odzyskiwanie „bezpiecznych miejsc” poprzez np. montaż kamer, wykonanie prac porządkowych (wycięcie krzaków i zarośli, rozbiórka lub zabezpieczenie miejsc i obiektów - pustostanów);

3.Tworzenie strzeżonych miejsc parkingowych

4.Doświetlenie poprzez montaż latarni w wytypowanych miejscach;

5.Egzekwowanie od właścicieli i administratorów właściwego zabezpieczenia obiektów w związku  ze stwierdzonymi nieprawidłowościami;

6.Dostosowanie obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej (np. stadiony, hale sportowe, dworce) do wymogów Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych  oraz bezpieczeństwa publicznego.

 

1.Poprawa jakości obsługi interesantów- ofiar przestępstw; tworzenie pomieszczeń przystosowanych do przesłuchiwania małoletnich świadków oraz ofiar przestępstw i przemocy tzw. „niebieskich pokoi”;

2.Ścisła współpraca instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy psychologicznej, prawnej oraz finansowej ofiarom przestępstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
2.Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;                          3.Upowszechnienie wiedzy na temat przejawów przemocy w rodzinie oraz sposobów reagowania na to zjawisko poprzez opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie;                          4.Upowszechnienie procedury „Niebieskiej Karty” – procedury postępowania w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.

5. Współdziałanie instytucji i organizacji w zakresie wczesnego rozpoznania i monitorowania zjawisk dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci (np. sprawdzanie stron internetowych, monitorowanie osób karanych za pedofilię

6.Aktywna współpraca instytucji i organizacji pozarządowych podejmujących działania zapobiegające przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej jej ofiarom.

7.Propagowanie telefonów zaufania ( np. Niebieska Linia,  Linia Braterskich Serc, telefon PCPR w Sochaczewie

8.Organizowanie szkoleń i spotkań dla osób zajmujących się ograniczaniem tego zjawiska;

9. Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

10.Współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie w celu oddziaływania na osoby stosujące przemoc;

11.Wykorzystanie Punktu Informacji Obywatelskiej;

 

1.Kontrola podmiotów zajmujących się sprzedażą i podawaniem alkoholu;

2.Cofanie koncesji na sprzedaż alkoholu wobec podmiotów sprzedających alkohol nieletnim lub naruszających inne przepisy;

3.Ujawnianie nieletnich będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków i podejmowanie w takich przypadkach dalszych działań restrykcyjnych wobec osób udzielających dzieciom i młodzieży tych środków;

4.Leczenie i terapia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;

5.Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych;

6.Organizowanie szkoleń i spotkań dla osób zajmujących się problematyką narkomanii i alkoholizmu

 

 

 

1.Działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych ukierunkowane na bezpieczne poruszanie się po drodze.

2.Promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów.

3.Opracowywanie, i kolportaż materiałów profilaktycznych,

4.Współdziałanie w tym zakresie z lokalnymi mediami.

 

1.Prowadzenie intensywnych działań zmierzających do eliminowania osób nietrzeźwych z ruchu drogowego

2.Eliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych technicznie pojazdów w szczególności dokonujących przewozu osób – prywatne busy, autobusy ZKM, PKS;

3.Prowadzenie działań kontrolnych ukierunkowanych na przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy.

 

 

1.Utworzenie układu komunikacyjnego i opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych ulic miasta;

2. Instalowanie urządzeń technicznych w postaci fotograficznych rejestratorów wykroczeń i wyświetlaczy prędkości na ul.600-lecia, 15-go Sierpnia, Chopina

3. Przystosowanie cykli sygnalizacji świetlnej na wszystkich skrzyżowaniach, do aktualnej sytuacji ruchu kołowego z uwzględnieniem ruchu pieszego;

4. Zainstalowanie sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych;

5.Usytuowanie przejść dla pieszych w miejscach o możliwie najkrótszym odcinku jezdni do przekraczania;

6.Uspakajanie i spowolnienie ruchu ulicznego szczególnie w rejonie szkół i dużego skupiska ludzi;

7.Oświetlenie przejść dla pieszych;

8.Tworzenie „bezpiecznych parkingów

 

 

1.Przeprowadzanie kampanii medialnych dotyczących zagrożeń związanych z oszustwami na szkodę osób starszych, mieszkających samotnie

2. Aktywna wymiana informacji o osobach starszych, które mogą stać się ofiarą działalności oszustów i podejmowanie wspólnych działań profilaktycznych

3. Odbywanie spotkań przez dzielnicowych z osobami w podeszłym wieku w celu przekazywania informacji na temat występujących zagrożeń i sposobów ich unikania

4. Opracowanie i kolportowanie ulotki profilaktycznej dla osób starszych
5. Przekazywanie treści profilaktycznych dla osób starszych w kościołach

 

 

 

 

 


Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Sochaczew
Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, Dyrektorzy szkół, Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, Burmistrz Miasta Sochaczew
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Sochaczew

Dyrektor MOSiR

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Sochaczew
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Sochaczew

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Sochaczew

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP SochaczewNaczelnik Wydziału Prewencji KPP Sochaczew
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Sochaczew
Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego
Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP SochaczewIZ-ca Komendanta Powiatowego Policji
Kierownik Rewiru Dzielnicowych, Oficer Prasowy

Komendant Powiatowy PolicjiBurmistrz Miasta

Burmistrz Miasta

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

Burmistrz Miasta

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
Burmistrz Miasta

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

 

Burmistrz Miasta

 

 

 Dyrektor PCPR
Kierownik POIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PCPR, Kierownik POIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Kierownik RPI, Dyrektorzy szkół, Burmistrz Miasta Sochaczew

Dyrektor PCPR

Dyrektor MOSiR

 

Dyrektor PCPR

 

 

 

 

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu, Oficer Prasowy

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu

 

 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu

 

 

 

Oficer prasowyNaczelnik Wydziału Prewencji
Dyrektor MOPS/GOPS
Kierownik Rewiru Dzielnicowych


Oficer Prasowy

Proboszczowie Parafii

 

Policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zespół Edukacji

Wydział Promocji Kultury, Sportu i Turystyki

 

 

 

 

 

 

 

Policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policja, Władze Miasta

Policja, Urząd Miasta, MOSiR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe – PCPR, POIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policja, Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu, lokalne media, ITD., Policja, WORD

 

 

 

 

 

Policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu, Policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policja, Kościół,

MOPS, GOPS-y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówki szkolne, oświatowe, firmy ochrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Sochaczew, Urzędy Gmin, placówki szkolne i oświatowe, kluby sportowe, MOSiR, Policja, wspólnoty mieszkańców

 

 

 

Prokuratura, MOSiR, kluby sportowe, placówki szkolne i oświatowe, Urząd Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOK, Żandarmeria Wojskowa, Urząd Miasta, Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe, media lokalne, wspólnoty mieszkańców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin, firmy ubezpieczeniowe, banki, podmioty gospodarcze

 

 

 Kluby sportowe, MOSiR, Urzędy Gmin, wspólnoty mieszkańców, firmy ubezpieczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy Gmin, Urząd Miasta, PCPR, Policja, placówki szkolne, organizacje pozarządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy Gmin, Urząd Miasta, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), placówki szkolne i oświatowe, MOPS, GOPSy, Policja, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnia odwykowa, kluby AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy Gmin, Urząd Miasta, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), placówki szkolne i oświatowe, MOPS, GOPSy, Policja,  Miejska i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnia odwykowa, kluby AA

 

 

 

 

 

Placówki szkolne i oświatowe, Urząd Miasta, Urzędy Gmin, Policja

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu, Inspekcja Transportu Drogowego

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy Gminne i Urząd Miasta w Sochaczewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Urzędy Gminne, Media Lokalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   Ocena

 

Ocena programu oraz monitorowanie prowadzone będą poprzez:

·               coroczną ocenę programu podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sochaczewa

·               analizowanie danych statystycznych dotyczących zagrożeniami przestępczością
i patologiami w cyklach rocznych,

·               monitorowanie ocen i oczekiwań społecznych m.in. na podstawie badań socjologicznych prowadzone przez niezależne ośrodki badań publicznych,

·               omawianie realizacji podczas posiedzeń Powiatowych, Miejskich i Gminnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

·               omawianie realizacji podczas sesji Rady Miasta, Rady Powiatu, Rad Gmin     

 

 

 

 

4.   Postanowienia końcowe

 

 

Dla właściwej realizacji programu „Bezpieczny powiat sochaczewski”- na lata 2011-2014 powołuje się Radę Programową, w skład której wchodzą: Starosta Sochaczewski, Komendant Powiatowy Policji                  w Sochaczewie, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Sochaczewie i koordynatorzy określonych w programie celów. Zadaniem Rady Programowej jest wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz sprawdzenie i monitorowanie sposobu ich wykonania.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 09:35:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 09:35:13
  • Liczba odsłon: 1352
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441671]

przewiń do góry